Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET TS Mart 1940 Tıbbiyeliler bayramı kutlulandı Tıb bayramı diin üniversitede büyük merasimle kutlulanmıştır. Hazırlanan programa göre saat 14 te konferans salonunda yapılan merasimde Rektör, Vali ve Belediye Reisi doktor Lutfi Kırdar, fakülte dekanları, biitün fakülte profesör ve talebelerile şehrimizde bulunan tıb mensubları hazır bulunmuştur. Serbest fikirler Ankara Galatasaray takımı Beyruta gidiyor Istanbul Üniversitesi RekAnkara Galatasaray takımı 24 ve 25 martta iki maç yapmak üzere Beyruta gi töründen rica ediyorum! decektir. Istanbul Galatasaray kulübün Dün (14 mart 1940) Tıbbiyeliler bayden altı oyuncu da bu takımı takviye eramında verdiğiniz nutukta Tıb Fakültedecektir. sinin 1 1 3 sene evvel kurulduğunu şu ' Rektörün açış nutku Bisiklet teşvik müsabakaları cümlelerle kayıd buyurdunuz: Merasime Şehir banaosunun çaldığı Istanbul Bisikiet Ajanlığmdan: «1 Tıb Fakültesi 1 13 sene evvel, Muhiddin Birgen Kâğıd sanayiimiz Aslan Tufan Portakal ihracatımız Istiklâl marşile başlanmıştır. Müteakıben 1 Bisiklet teşvik mtisabakalarınm drr bu gün kuruldu. .... Prof. Şiikrü Baban Trakya şarabcılığı Salâhaddin Öncel İktısadın hakimiyeti •tirsüye gelerek toplantıyı açan Rektör düncüsü 17/3/1940 paznc günu sabahı ya2 Tıb Fakültemizin kuruluşu naraıProf. Dr. Hirs Yüncülüğümüz Şükrii Esmersoy Yerli mallarımıza konacak işaretler pılacaktjr. Cemil Bilsel şunları söylemiştir: na yapılan bu güzel ve manalı bayramı Prof. Samim Gönensay İzmit sellüloz fabrikası Selim Cavid Evli kadın ticaret yapabilir mi « Bu gün tıb bayramıdır. Tıb Fa 2 Yarışa tam saat 9 da ^aşlanacak Üniversite namına açıyorum.» Cihan matbuatından iktibaslar , Virgül Iktısadî vaziyetin nüfusa tesirleri ... .... Prof. Ö. Celâl Sarç kiiltesi, bundan 113 yıl evvel, bu gün tır. Raufi Manyas On beş günlük piyasa vaziyeti F. Ü. Kıymetli ilim ocağımız olan Üniversiİtalya ve Yunanistanda otelcilik 3 Yarış yolu: Topkapı İle Büyükçekkuruldu. Fakültemizin mutlu bir hususiİbrahim Kutlutan Modern muhasebede bilânço Mvhosib Ormandan 40 milyon gelirimiz var , temizi temsil ettiğiniz için senelerdenberi yetidir ki onun evlâdı olan biitün Türk mece yolu ü/erinde ve 75 kilometrelüs bir devam eden bir davayı halletmek üzere .. Server Sotnuncuoğlu BUNDAN BAŞKA: Konjonktüriin esasları nedir? Esnaf sahiTakas heyetleri kaldırılırken ooktorları, kuruluş gününü bayram o!a mesafe dahilinde yapılacaktır. İsmet Alkan fesi ve diğer yazılar... Rantabilite aşağıda sıraladığım suallere cevab vermerak almışlardır. Bunun için her yıl bu gü 4 Yarı.şçılarm koşu saatinden evvel ha nizi saygılarımla dileriml zırîanm:ş olduklan halde hazır bulunnıaTüccarın, talebenin, zürraın, fabrikatorun, esnafın, işçinin. maliyecinin ve iktısadla alâkadar herkesin çazetesi. nü merasimle kutluluyoruz. Tıb Fakülte ları ve isimierini hakem heyetiıie kaydet1 Tarihî evrak hazinelerinde çahşTaşra bayileri 5 lira kaparo gönderd'kleri takdirde derhal irsalât yapılır ve kendilerine % 25 bırakılır. Senelik abone olmak isteyenler mizin gününü kutlulamak için yapılan bu I tirmeleri lâzımdır. 5 lira göndermelidir. Bu takdirde eski nüshalar da gönderilir. gjzel ve manalı toplantıyı Üniversite a ı 5 Muayyen saatten geç geıenler yarı tığımzdan bahisle bizzat elde ettiğiniz bir vesikadan bahsettiniz. O halde fakülte oına fahir duyarak açıyorum. Şerefi ve [şa iştirak ettirilmez. Adres: İstanbul. Ankara caddesi \ o . 149. P. K. 656 dediğiniz Tıbhanenin (Asâkiri mansurei değeri büyük olan bu günün yarınını, dünden büyük yapmak kararile çalışan 17/3/940 tarihinde yapılacak Muhammediye ve sair sünuf asâkiri cihadiyenin hasta ve mecruhlanna hazarda ve ve yapacak olan Türk doktorlarını ve maçl ar seferde kanunu tıb üzere bakılmak için) 2500 Tıbbiyeli arkadaşımı tebrik ediyoIstanbul Futbol Ajanlığmdan: açıldığından ve ayni ibareyi tekrarlıyan 1 Taksim stadı: rum. pek çok vesikadan da haberiniz olabilir. Beykoz Topkapı. Arkadaşlar, tıb bayramımızı bu yıl, 2 Bu cümle Tıbhanenin yalnız askere hekim • Muvakkat teminat miktarı Tahmin edilen bedel Miktarı Cinsi yurdumuzun hicranlı ve dünyanın buh Fener stadı: yetiştirmek üzere açıldığını ispat eder. 8 Lira K. Lira K. Y. Davudpaşa Galata Gencler. • ranlı bulunduğu bir yılda kutluluyoruz. Böyle bir müessese fakülte sayılır mı? Fenerbahçe Istanbulspor. 300 00 4000 00 40 Baş Öküz (şeraiti veçhile)' 4 Yurdumuzun hicranlı yılı diyorum; çünNiçin? Şeref stadı: 1 Yukarıda yazılı kırk baş öküz açık eksiltmeye konulmuştur. kü hepimiz hatırlarız, bu yıl memleketi6 Kurtuluş Eyüb. 2 Açık eksiltme 1 nisan 1910 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 te İstanbulda Ca2 Tıbhanenin idaresi, hatta tedris mizin geniş bir sahası kışın en şiddetli bir Alemdar Kale. ğaloğlunda Yüksek Mektebler Muhasebeciliğinde yapıiacaktır. işleri Seraskerliğe b?.ğlı idi. Aylık mas 6 gününde, tabiatin zelzele denen en zalim A. Hisar Anadolu. 3 Işbu açık eksiltmeye girmek isteyenler her gün Pendikte müessese müdürlüğüne mürafîarının yüzde doksan ikisi (asâkiri bir kahnna uğradı. Binlerce vatandaş 1 racaatle sartnamesini gör?bilirler ve eksiltmeye girmek isteyenler yukarıda yazılı mu» |B| mansure masarifine m?hsus olmak üzere Voleybol maçları yok yere öldü, mamurelerimiz yok yere ayyen olan gün ve saatte «2490> numarah kanunda yazılı şartlar dahilinde teminat g İstanbul Voleybol ve Basketbol Ajanlı mukataat hazinesinden) veriliyordu. Iharab oldu. Fakat ne ulu manzaradır ki larile sözü geçen muhasebecilikte teşekkül eden Pendik Bakteriyoloji enstitüsü satın darece dahi Seraskerliğe bağlı olan bir as e ğından: yurdumuzun her yeri felâket mıntakası 1 1 alma komisyonuna gelmeleri. (2012) Voleybol 1940 mevsimi teşvik müsabaka ker mektebine fakülte denir mi? Neden? nın acısına iştirak etti. onu paylaştı.» ıo larına 17/3940 pazar günu Gautasaray •I 3 Hekimbaşı Mustafa Behçet EfenRektör bu millî acıyı dindirmek için memleketimizin içinde ve dost memle kulübü salonunda saat tam 12 de sarı, kır dinin 1827 de açtığı ve sizin fakülte ol ıı 1 • mızı, beyaz ketlerde gösterilen alâkayı anlatarak, ilk nacaktır. namüe üç küme üzerine başla duğunu ifade buyurduğunuz Tıbhane ayni Soldan sağa: zat tarafından ayni isimle daha evvel bir haberinin duyulduğu anda, bütün Tıb Maçlann nlhayetlnde kalacak üç küme talebelerinin zelzele mtntakasında filen birinclsi arasında kur'a çekllerek şampiyon daha açılmıstır. Neden birincisine kıymet 1 Ismarlayan (İki kelime). 2 Bir Şirketimiz hissedarlar umumî heyetinin 30 mart 940 cumartesi günü çahşmak üzere müracaat ettiklerini he tayin edilecektir. Müsabaka hakemleri he verilmiyor da, ikincisi tarih dönümü o Musikl aleti, bir cins yollar (cemi). 3 saat 12 de senelik içtimaa davet edilmesi kararlaştırılmış olduğundan hisyecanla tebarüz ettirerek bir keı<5 daha yetlmiz tarafından tayin edileceKtır. Mü larak ele alınıyor. Birincisi az yaşamış, Yabancı memleket (iki kelime), bir emlr. sedarlarımızm veya vekillerinin mezkur gün ve saatte şirketimizin Ankateşekkür etmiştir. Memleketin heyecan sabakalar teşvik mahiyetinde olduğu için kapanmış denebilir. Fakühe dediğiniz 4 Asyanın şarkmda bir nehir, beş duyrada Eti Bank binasındaki merkezini teşrifleri ve esas mukavelenamenin larını çabuk duyan en asil ve hassas yü her takım yalnız bir resim getirecektir. ikincisi de on iki sene sonra kapanmış degudan biri. 5 Beş nota arka arkaya. 6 59 uncu maddesi mucibince içtima gününden nihayet bir hafta evvel şirreğin Üniversite mensublarının herhangi Kulübler on sporcu tesçil ettirmek hakkaıu ğil midir? ket merkezine müracaatle hissedarlıklarını mübeyyin vesaik ibrazı sureBir sıfat edatınm tersi, ters çevirirseniz bir felâket karşısında, bundan evvel de haizdirler. 4 Değil 1827 de açılan Tıbhaneye, tıie birer duhulive kartı almaları rica ve ilân olunur. hayat membalarımızdan biri olur, büyü olduğu gibi, vazifelerine büyük bir tehahatta 1839 da açılan (Mektebi Tıbbiyei Kır koşusu MÜZAKERAT RUZNAMESİ: lükle koşacaklarını söyleyen Rektör, ni me. 7 Çok cilveli, şeffaf maddelerden. Adliyei Şahana) ye dahi fakülte dene hayet Topkapı sarayında Başvekâlet ar Bakırköy Halkevi relsliğinden: Evimizln bilir mi? 1 İdare meclisi ve murakıblar raporlarının okunması, 8 şöyle böyle (mürekkeb kelime), bir şivinde bulunan 1845 yılına aid bir vesi Spor kolunca tertib edilen kır koşularınm 2 Bilânço ve kâr ve zarar hesabmm tetkik ve tasdikile idare meclisinin 5 idaresi Seraskerliğe bağlı bulu erkek isıninin tersi. 9 Ters çevirirseniz birincisi 17/3/1940 pazar günü yapılacak kayı okumuş, o tarihte mütemadi ısraT tır. Bu yarış üç kilometre mesafe üzerinde nan Tıbhaneyi fakülte sayarak dünyalar ibrası. lara rağmen Mektebi Tıbbiye için en lü olacaktır. İştirak etmek isteyenlerin pazar kadar ömrü olan Türkün medeniyet tari «tanıdıklar» olur, vllâyet. 10 İnilti, şah3 I d a r e meclisince tavin edilen azalarm ve murakıbların tasdiki. si. 11 Ahldname, tarihln ilk devrindeki zumlu malzemeyi almak üzere 800 lira günü saat 9 a kadar Halkevi idare memurhinde 1 I 3 senelik fakülte olduğunu söy meşhur harblerden. 4 1940 senesi için idare meclisi azalanna verilecek hakkı huzurlarla gibi bir para vermenin çok görüldüğünü luğuna müracaatleri. lüyorsunuz da her şeyde müstakil ve mü1HB rnurakıblara verilecek tahsisatın tespiti. ^ ^ H ^ H İ H M H H H H B B H büyük bir acı ile söylemiş, buna mukabil Yukarıdan aşağıya: derrisler meclisi tarafından verilen karartngiliz ordusunda 629 bu gün Üniversiteye 80 bin liranın sor1 Mayi cisimlerden birlne sukut eden larla idare olunan Süleymaniye Tıb medmadan sarfedilmesi için salâhiyet veril futbolcu var (iki kelime). 2 Vücudü ortadan kaldı resesini neden fakülte saymıyorsunuz? diğini kaydederek Cumhuriyetin ilme Kasabamız elektrik tesisatmm motör, dinamo, tel ve sair teferruatının keşifname ve Ingiltere profesyonel likine dahil 88 6 Ve nihayet mademki 1 1 3 senelik rılan (iki kelime). 3 Bir emir, yumuşak verdiği ehemmiyeti büyük iftiharla be kulübden otuz biri harb dolayısile tatili fennî şartnameleri mucibince 45 gün müddetle pazarlığa konmuştur. fakültemiz vardı da 1908 de fakülte kur huyluluk. 4 Her ne görse ve hatırlasa yan etmiştir. 1 Keşif bedeli 20,701 buçuk lira olup muvakkat teminat 1552 lira 61 kuruştur. faaliyet etmiştir. mak için yapılan uzun ve çetin mücade canı isteyen, inanmıs. 5 Aktörün oyna2 Keşif ve fennî şartnameleri 5 lira mukabilinde Germencik Belediyesinden alınır ve 88 kulüb. kara. deniz ve hava ordu lelere neden lüzum görüldü? Fakülte dekanının nutku dığı, şimdi ortadan kalkmış olan bir ce verilecek adreslere gönderilir. Rsktörden sonra söz alan Tıb Fakül larına 629 futbolcu vermiştir. miyete mensub. 6 Bir hastalık, ihtîraf. 3 Pazarlığa bırakılan elektrik tesisatı malzemelerinden bir kısmına talib olanların tek* tesi Dekanı Kemal Atay şu suretle söze I Tramvaya atlamanın cezası liflerı de ayrıca tetkik olunur. Bu münakasa senelerdenberi devam 7 Arkadaşın tersi, bağışlama, bele bağbaşlamıştır: Fenerde Sutyanselimd» oturan14 ya$ etmektedir. Fakat Üniversiteden biri çı lanan. 8 Unsur, bir hayvan. 9 HH« 4 Ihale 24 nisan 940 çarşamba günü saat 16 da Germencik Beeldiyesinde yapılacaktır. g « Türk tıb tarihinin bu mes'ud gü larında Ismail isminde bir çocuk Kara . (2034) Tcip da cevab vermemektedir. Mesele, kâr, slcim. 10 Dişl değil. bir İtalyan nünü, aziz yurdumuzda ilk tıb müessesegümrükte tramvayın römorkuna atlamak Türk irfan hayatında bir pürüz olarak müstemlekesl. 11 Merhabaya cevab vesinin açılışını ve 1 1 3 senelik bir maziye malik olan bu yüksek ilim ocağının devir istemiş, fakat muvazenesini kaybederek mevcuddur. Memlekete irfan ışığı saçan ren (iki kelime). senesini kutlulamak üzere bu gün bura yere yuvarlanmış ve ayak parmaklan ke Üniversitemizin sayın Rektörünü bu püEvvelki bulmacarun halledflmiş ?ekli rüzü kaldırmağa davet ediyorum. Her da toplanmış bulunuyoruz. Genc ve yaşlı silmiştir. Hastanelerin 939 malî yılı ihtiyacı için lüzumu olan kuru erzak 2490 numaralı kanunun İsmail, vak'ayı müteakıb Cerrahpaşa hangi bir gazete veya mecmuada açık o2 s 4 bütün bir tıb ailesini her sene bir araya T « P 10 11 40 mcı maddesinin son fıkrasına göre pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin bedeli 6965 lira toplayan, genc hekim namzedlerimizin, hastanesine kaldınlarak tedavi altına a larak cevab verirlerse bunu minnetle kar7 kuruş ve ilk teminatı 522 lira 38 kuruştur. Şartname zabıt ve muamelât müdürlüğü kaR • E| leminde görülecektir. İhale 22 3'940 cuma günü saat 14 te Daimi Encümende yapılacaktır. bu asil, necib duygularını içten gelen sev lınmış ve yamlan tahkikatta kazanın ken şılayacağız. Arzumuz yalnız ortava bir Taliblerin ilk teminat makbuz veya mektubları ve 940 yılına aid Ticaret Odası vesikalarigi ve takdirle karşılar, kendilerini tebrik di hatası neticesi vukua geldiği tespit e. tarih hakikati çıkarmaktır. Sayın RektöEİBİAİDİ«İVIİOİZ A R T le ihale günü muayyen saatte Daimî Encümende bulunmalan. (1779) ederim. Her sene büyük merasimle teb dilmistir. rün istediğimiz izahattan kaçınmıyacağı RİA LİBİVİEİCİIİZ E cil ettiğimiz bu bayramlarla biz (maziyi ni bilerik b°klivnruz. yaparken, hürmetîe anarak istikbale azimle yürü de mes'uliyetli vazifelerinizi Osmanlı Bankası E İ N İ B İ L İ A İ Z İ » YİE Dr. Osman Şevki Uludağ mek) düsturunu ortaya koyuyor ve bu yalnız kendi muhitinizde değil, bütün İLÂN MİE LİEİNİ«İN ASKERLİK İŞLERİ " nu kendimiz için bir umde ittihaz ediyo medeniyet âleminde birer mevki alaca ( AtLE SANDIĞI PİYANGOSU AILIUIFIEI«I.A|»|A S 1 ruz. Memleketin bir çok içtimaî terakki ğınıza ve memleketi yükselteceğinize Dans öğrenmek Istiyenier Osmanlı Bankasınca ihdas edilen «Aile hameleler.nde Tıbbiyelinin. daima öna tam bir iman besliyorum.» Şubeye davet •SİEİMİI RİEİRİEİKİB K Beyoğlu Istiklâl cad. Parmak Sandığı» piyangosunun keşidesi 25 mart yak olduğunu şerefle, fahirla burada zik Profesör Neşet Ömerin konferansı Beyoğlu Askerlik şubesinden: ttapı durağında No. 117 AIR A|K •İD İ K • 940 tarihinde icra edilip atideki ikrami. redebilirim.» Müteakıben sürekli alkışlarla kürsüye 1 Aşağıda adları yazılı yedek subaylaL İ B NİU MİA RİA A § yeler tevzi edilecektir: Tıb mensublarının kendi üzerine al gelen profesör Neşet Ömer «Vatan mü rm muamelei askeriyelerinin tespit ve tevdafaasında Tıbbiyeli» mevzulu değerli sik edilmek üzere hüviyet cüzdanlarile bir1 adedT.L. 1,000. hk = T.L. 1.000.dığı vatan borcunu her zaman muvaffa1İSİBİZİEİLİİİLİAİN E Istanbul asliye altıncı hukuk hâkimli 4 » T.L. 250. hk = T.L. 1,000.. kiyetle yaptığını, çok eski bir tarihe da bir konferans vermiştir. Profesör, hekim likte hemen şubeye geimeleri. ğinden: 2 Bu subayları bilen ve tanıyan varsa likle cemiyetin münasebetini üç merha R 1 İN «IEİDİAİTİ»İFİI yanan hekimlik hayatımızda sayısız sıhhi 5 > T.L. 100. hk = T.L. 500.Davacı, Davudpaşa Kürkçübaşı ma müesseseler arasında bu günkü ilim ve leye ayırarak anlatmış, hakikî hekimle şubeyi haberdar etmeleri ilân olunur. 25 > T.L. 50.. hk = T.L. 1.250.Piyade yarsubay Yusuf o|lu Rasim İs hallesi Nazımbey sokak (6) numarada orin, mahrumiyetler içerisinde mücadele irfan kaynağımızın göğüsleri kabartacak 20 > T.L. 25. hk = T.L. 1.250.turan Hüsniye tarafından kocası ikametvaziyette olduğunu söyleyen dekan söz etmesini bilenler olduğunu, Türklerin tanbul 319 (28679). Nakliye yarsubay Hüseyin Remzi oğlu 85 aded ikramiye için: T.L. 5.000. gâhı meçhul Mehmed aleyhine ikame eyhekimliğe verdikleri ehemmiyeti, istib lerini şu cümlelerle bitirmiştir: Hüseyin Hâdi 322 (39905). İşbu keşideye ilkteşrin 939 mart 9940 lediği boşanma davasınin müddeaaleyhin Yazan: « Böyle kıymetli kültüre. şerefli bir dad günlerinde ve harb senelerinde va; Oto yarsubay Nâzım oğlu Mustafa Ragıb tan h zmetine ömürlerini vakfedenlerin altı aylık müdet zarfında «Aile Sandığı» gıyabında icra kılınan muhakemesi so maziye istinad eden tıb âlemimizin yeni 321 (32541). Ali Haydar özkent (tasarruf cüzdanı) hesabında matlubu nunda: Taraflar arasındaki şiddetli ge yetişen genclerini de doğruluk, fedakâr sayısız olduğunu söylemiş, o günlere aid Oto yarsubay Mehmed Muhtar oğlu Ahbazı hatıralarını anlatmıştır. T.L. 50 den aşağı olmıyan her mudi iş çimsizliğin sübutuna binaen taraflann boMaruf avukatmızın adlî edebiyata hehk. feragati nefis ve bilgiye dayanarak med İhsan 323 (30519). Fakülte son sınıf talebelerinden Hu Levazım yarsubay Hüseyin Hüsnü oğlu şanmalarına dair verilen 30/1 ''940 tarih tirak edecektir. diye ettiği 860 sahifelik bu kıymetli millet ve memleket sevs?isile birer ideal ve 939 '841 numaralı gıyabî hükmün timsali görmek isteriz. Siz genc unsurla lusi Erkinle Cemal Parmanın meslekleri Aziz İstanbul 317 (18086). eser, sade meslek mensublarının değil, Zayi Askerî Tıbbiyesinden aldığım müddeaaleyhin ikametgâhının meçhuli rın, ellerinize verilen bu vediaları metin ne karşı duydukları bağlılığı ve sevgiyi Piyade yüzbaşı Halil oğlu Hasan İstaniçtimaî hayatın vâkıalarına yakmdan 185 sayılı eczacı diplomasını zayi ettim. yetine binaen tebliğ yerine geçmek üzere karakteriniz. yorulmak bilmez enerjiniz bildiren sözlerinden sonra merasime ni bul 320 (31513). vâkıf olmak isteyen bütün münevverYenisini alacağımdan hükmü yoktur. Tbb. yüzbaşı Mehmed Sami (4375). mahkeme divanhanesinde on beş gün le çok ilerilere götüreceğinize eminiz. hayet verilmiştir. lerin okuyacağı bir kitabdır. Her Ayrıca Şehir bandosu tarafından bir S. 8. M. memuru İbrahim Ethem oğlu Çeşme Cumhuriyet eczanesi sahibi e müddetle asılı tutulmasına karar verildiği ^sil Türk milletinin kıymetli birer evlâdı kitabcıda bulunur. Mehmed Hulusi (16609). cSn sizlerin bu şerefli, şerefi nispetinde konser verilmiştir. mekli yarbay Mehmed Ali Çetintürk ilân olinur. Iktısadî Yürüyüş 7 inci Sayısı Bugün Cıktı M E C M U A S I N I N IÇINDEKILER GUNuN BÜLMACASI 1 Açık Eksiltme İlânı •İ 1 || Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Müdürlüğünden : 1 1 * »| ı i •1 1 l»l •1 1 1 11 * m 1a 1 Keçiburlu Kükürtleri Türk Anonim Şirketinden: Gernencik Belediyesinden: L İstanbnl Belediyesi ilâniarı PHIJIAIMIAILU IİR • lEİKİt Al» Hususî ve münferid m Profesör PANOSYAN Avukatıtı Kitabı r Tefrika No. 50 O andaki hislerimi tahlil edemiyorum D h a dcğrusu, hiç bir şey hirsetmiyor, hiç bir sey düşünmüyordum, düşünemiyord n. Bana bir mektub gelmişti, o kadar. Bu rr.' ;t\ıb niçin gelmişti? Kimden, nereden g/.r.işti? Gelmesine ne lüzum vardı? Mantıksız işler karşısında duyulan neviJen derin bir hayret, şuurumu kapla Yavaş yavaş kendimi topladım. Elimde tu^uğum mektu'cun manasmı, tedricen anlıdım. Yukarı çıktım, odama kapandım. 7arfı, tfihlikeli bir şev gibi, korka korka masanın üstüne bıraktım. Onun içinden çıkacak yazılı kâğıdın, Selim Sekbana aid herşey gibi, zararlı ve korkunc olduğunu hissedıyordum. Onu okumamak lâzımdı. Okuduğum anda, hayatımın bir kere daha altüst olac?5ına emindim. Benim mektubuma cevab olarak yazıldığı muhakkak olan bu kâcıdın bana bir müjde getirmediği şüphesizdi. m" jü. Nakleden: HAMDI VAROGLU Son sözümü söyleyip, kendi muhayyilemir. yarattığı tehlikeli macerayı doğarken öldürmüştüm. Artık herşey bitmişti. Acıyı tazelemekte ne menfaat vardı? Bu mektubu okumamalıydım. Onu yırtıp atmak, yok etmek, yakıp küllerini savurmak en akılhca işti. BLÎ kararla zarfı tekrar elime aldım. Fakat parmaklarım, irademe itaat etmedi Nasıl oldu, bilmiyorum. Zarf, boydan boya yırtılmadı. Yalnız üst kısmı açıldı ve için:len, ikiye katlanmış, bir deste kâğıd çıktı. Bir dakika evvel, okumamağa karaı verdiğim bu sahifeler dolusu mektubu, zarf, parmaklarımın mihanikî hareketile yırtıldıktan sonra, okumak lâzım geldi. Mektub, tahmin ettiğim gibi, benim yazdığıma cevabdı ve Yassıkayadan gönderilmişti. Şu satırları, başım dönerek, şuurum sarsılarak ve içim sızlayarak okudum. <LeyIâ Hanım, «Mektubunuzu cevabsız bırakmamı istemenize rağmen, sizi şu satırlarla rahat sız etmek cür'etini gene mektubunuzdan bil «Bana yazdığmız mektubun asil sebebi, buluyorum. «Şurasını derhal ilâve edeyim ki, bu size beni tanıttıkları zaman, karşınızda bir cevabım, kendimi ve hareketlerimi haklı ı'nsan değil, bir muamma görmüş olmanızgöstermek için yazılmış bir müdafaana dır. tne değıl, maksadlan ve düşünceleri yan«Yassıkayaya geldiğim zaman, esrara îış anlaşılmış bir adamın ferj'adıdır. bürünmüş olmasaydım; size, olduğum gi<?Sizin mektubunuz, cevabsız kalması bi, hakikî hüviyetim ve hakikî ruhumla nı istediğiniz halde, benim tarafımdan ba görünebilseydim, bugün, aramızda, şu zı izahata lüzum gösteriyordu. Benim şu mektubun yazılmasını icab ettiren sebeb cevabım, size böyle bir mecburiyet yük bulunmıyacaktı. liyecek değil. Onun için, yazacaklarımı «Fakat, olan olmuştur. Atılan adımın lutfen kemali sabırla okuyunuz, sonra bu geri alınmasdına imkân yoktur. Sizin bekâğıd parçalarını yırtıp atınız. Herşey u ni öyle tammanız icab ediyordu. Öyle tanutulsun. nıdınız ve bugün bu vaziyetle karşılaştık. «Sözlerimde rabıtasızlık bulursanız be«Çok doğru zannederek attığım ilk adıni mazur görmenizi rica ederim. Çünkü mın bu çok feci neticesini düzeltmek imnereden başhyacağımı bilemiyorum. kânı olmadığmı biliyorum. «Bütün hatam, Yassıkayaya gelirken, «tster misiniz, size, Yassıkayaya gelmeden çok daha evvelki zamanlardan orada, Leylâ adını taşıyan, dünyanın en bahsedeyim? Size, aramızda, müşterek güzel genc kızile karşılaşacağımı bilme bir sır olarak kalmak şartile, hüviyetimi mekten ileri geldi. anlatayım, kendimi tanıtayım? Söze, böy «Size kendimi tanıtırken, evvelâ, ailele başl&manın, maksadımı anlatmama nizin yabancısı olmadığımı söyliyeyim. yardım edeceğine eminim. Kim olduğunu «Dedenizin zamanındanberi tanışan çok merak ettiğiniz Selim Sekbanı tanı ailelerimiz, zaman zaman, akrabalık bağdıktan sonra, onu belki biraz mazur göre larile de biribirlerine yaklaşmışlar. cek, hatta haklı bulacaksınız. «Kıbrıslı, çok eski bir ailenin son ferdi«Bazı hâdiseler vardır ki, sebeblerini yim. Kader, beni bu aile yuvasından uzakaramak için, çok uzaklara kadar gitmek laştırmadan evvel, tıpkı sizin Yassıkayaiâzımdır. Bulutların arasında çakan, göz daki hayatınıza benziyen bir yaşayış tarkanıaştırıcı bir şimşeğin, kimbilir hangi zım vardı. diyarda yosunlanıp duran murdar bir ba Siz, Yassıkayanın mavi seması altındataklığın buharından hayat ve hız alıjı gi ki engin ovalara baktığımz zaman, ruhu nuzun genişlediğini nasıl hissederseniz. benim de, baktıkça gözlerime nur, kalbime inşirah veren, tıpkı Yassıkaya ovalanna benzer sonsuz genişliklere hâkim bir yuvam mevcuddu. Günün birinde, birden bire yurdsuz kaldım. Arkamda, yaşh gözlerile bakakalan ihtiyar büyük nine bırakarak, hayatımı yeryüzünün bitmez tükenmez yollarında sürüklemeğe başladığım günden beri, vatan ve şefkat yetimiyim. Mazi ile geleceği, bir vuruşta biribirinden ayıran bu hâdisenin nasıl başladığın» anlatmak uzun sürer. Nasıl devam ettiğini ise zaten biliyorsunuz. Yalnız, şu kadar söyliyeyim ki ben, siyasetin ölüme mahkum ettiği bir adamım. Taşıdığım Selim Sekban ismi, bu korkunc âkıbete karşı beni şimdilik koruyan bir tılsımdır. Yassıkayaya ilk gelişim, hiçbir yerde mekân tutmamağa mahkum Serseri Yahudi hayatımın başlangıc günlerine tesadüf eder. Büyük anneniz, ailelerimiz arasındaki eski dostluğa hürmeten, büyük bir ruh asaleti göstererek beni Yassıkayaya misafir etmek lutfunda bulundular. Işte, kim olduğunu merak ettiğiniz Selim Sekbanın muammalı şahsiyetini size iki satırja anlattım. Kıbrıstan kaçmağa mecbur olan bir siyaset mahkumu! Memleketinden koğulmuş, yersiz yurdsuz bir serseri halinde karşınıza çıktığım şu dakikada bu icvüz belki size cok çirkin görünecek, esasen kendisine karşı en ufak bir sempati duymadığmız Selim Sekbanın yüzünü bile görmek istemiyeceksiniz. Bugün değilse yarın tahakkuk edecek olan bu acı âkıbeti zaten göze almıştım. Nazarınızda, şüpheli bir şahıs olarak kalmaktansa, hakikati size anlatıp kat'i hükmünüzde sizi serbest bırakmağı tercih ettim. Şahsiyetini şimdi tamamile anladığınız adamın, size çok garib görünen hareketlerini izaha hacet var mı? Memleketimden uzaklaşmak mecburiyetinde kaldığım günden beri, havatımın her safhasına hâkim olan bu hâdisenin, beni tabiilikten bir parça uzaklaştırmış olmasını hoş görürsünüz zannederim. Yassıkayaya geldiğim eün, sizinle ilk karşılaştığım dakikayı aklımdan Bİlecek bir kuvvet tasavvur edemiyorum. Baştan aşa§ı itiraftan ibaret olacak bu satırları okurken, sözlerimde sizi RÜcendirecek bir mana ve mahivet aramavın. Aramızda, herhangi bir suitefehhüme yer bırakmamak istivorum. Hüviyetimi, olduğu cibi nasıl önünüze serdimse. beni 'lk eördüğünüz günden bugüne kadar olan bütün hareketlerimi de size birer birer Î7ah edereğim. Sizin'e ilk karsıla«tığımız Hakikadan r bah?edivo d"m. Büyük anneni^le konuşuvordum. Arkam kapıya dönüktü. Odaya ^irdiğinizi duymamıştım. (Arkast var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog