Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

15 Mart 1940 CUMHURtYET 3 SON HABER Hâdiseler arasında Türk doktorları ün Tıbbiyelilerin bayramıydı. Her tiirlii bayramın kendisinden de, kelimesinden de nefretim, bu gülünc terkib önünde, eski bir hasta sıfatile çocukluğumdanberi doktorluğa karşı beslediğim sıcak tecessüsü ve alâkayı soğutamıyor. Fakat bu iki kelimenin arasından karakedi gibi geçmeğe can atı yorum. «Tıbbiyelilerin bayramı», gözlerimin önüne, ath karıncalara ve kayık salıncaklarına binmiş sakalh, gözlüklü, genc, ihtiyar bir sürii fen adamı getirmese bile, yıliık her ciddî merasimin üstüne, kotiyon külâhı gibi hemen «bayram» kelimesini oturtan yeni âdetten beni büsbütün tiksindiriyor. Fransızların «fete» kelimesi, her yerde, hele böyle merasimde hiç bayram manasına gelmez. Tıbbiyeliler, Türk doktorluğunun tarihi ve manası üstünde en çok düşiinmeğe mecbur olduklan bir günün ciddiyetini bayram mefhumundan ayırdıklan gün, şapkalannı havaya atarak bayram yapabilirler. Fakat biz doktorlara gelelim. Tanıdığım doktorların hepsine, yanı Türk doktorlarına ve tanımadığım doktorların hepsine, yani doktorluğa hayranlığun, sevgimden aşağı kalmaz. Tabiatle insan arasındaki münasebet üstünde en canlı ve zengin müsahedeler yapmağa elverişli tek meslek, dokorluktur. Canlı, çünkü uzviyet üstünde yaptığı tesirlerin cevabını çarçabuk aldığı için, müşahedelerinin sıhhatini kontrol etmek imkâmna daıma sahib, hatalarının cezasını ve isabetlerinin mükâfatını, maddece ve manaca, daima gören, tabiatle zekâ arasındaki alışverişinde en sağlam ölçüleri yakalamı? bir meslek. Bunun için, Allahın insan vücudü gibi bir saheserini hergün dikkatle okumağa mecbur doktorların hepsi, derece derece, mutlaka uyanık ve mutlaka filozof adamlardır. Hepsinde küçük isaretlerden ihtiyath dedüksiyonlar yaparak prensiplere ve kanunlara çıkmak için felsefî bir istidlâl çevikliği sezilir. Onların herhangi birile konuşmak hayatımın daima aradığım zevklerinden birini bana vermiştir. En az anladıkları mevzular, meselâ bunu yüzlerine vurmaktan çekinmiyeceğim edebiyat bahsi üstünde bile. (Çünkü doktorlarunızın edebî kültürleri pek aşağıdır; biraz yüksek olanları da hemen tababeti bırakıp edebiyata geçerler. lçierinde kitab değil, doğru dürüst mektub yazabilenler azdır.) SİNİRLİ MÜNZEVİ ** stanbul meb'uslan, geçen yaz, Istanbul şehri ve vilâyeti halkı ile temas ederek onlarm bütün dileklerini ve şikâyetlerini birer birer dinlemişler, not etmişlerdir. Meb'uslar, 500 maddeyi Bir dost yazıyor: I ni okuyunca her sahifede şaşıyor. Zira bulan dilekleri ve şikâyetleri, tasnif ede«Senin gibilere münzevi değil, kısaca anlayor ki bir devrin en hazık doktoru rek alâkadar makamlara bildirdiler. O geveze derler. Halil Nihadın kıt'asını tarafından en ehemmiyetli şahısların ha vakittenberi bunları takib etmekten hâli unuttun mu? yatını korumak için başvurulan vasıta kalmıyorlardı. «Çekerek nazma hatîatî ricali dehri lar, zamanla mütevassıttan aşağı meslek Bu arada, kış tatilinden istifade ede «Senelerdenberidir virmedesin âleme adamlarının bile gülünc bulacağı kadar rek Istanbul Vilâyet ve Belediyesine bilders; değişmiştiı. Şu halde moda başka şey dirilmiş olan 136 dilek ve şikâyetin ne«Amelî, ya nazarî olmadı bir faidesi ömür uzunluğile güzellik başka mefhum. «Galiba dersi verenler de görür işleri Hatta şu son kelime üzerinde biraz dur ticelerini İstanbul Valisi ve Belediye Reters!» malıyız. Bize geçmişin birer kadınlık ha isinden sordular. Doktor Lutfi Kırdar, Amsterdam 14 (a.a.) «Reuter» şu cihet tasrih olunmuştur ki, mezkur Burada zannedildiğine göre Finlandiyada Alman tayyaresi bir Fransız tayyaresi ile ıikası diye resimleri evvelki gün, Vilâyet ve Belediye erkânıBiraz başını dinleharb nihayet bulmuş olduğundan bu se musademe ederken Belçika toprağı üzenakledilen meşhur nın hazır olduklan bir toplantıda, bu dimeğe baksana! Yane içinde Hitler garb cephesinde askerî rinden uçmak mecburiyetinde kalmış ve mevcudiyetler ma lekler ve şikâyetlerden hangilerinin yaşın elli beş oldu. Yazan: harekâta başlamak niyetindedir. Hazır fakat en kısa yoldan Belçika topraklarını Ium; Bunları zamanı pıldığ:nı, hangilerinin yapılmak üzere olHâlâ nedir bu ukalıklar bütün kış devam etmiştir. Bu ha terketmistir. mızın genclerine gös duğunu, hangilerinin de şimdilik yapılalâhk?.. ilâh» zırlıklar yalnız Almanyanın garbında deterin; çok kere gü mıyacaklarını anlattı. Hükumet ve Parti Böyle toksözlü saBir Alman gemisi battı ğil bütün memleket içinde vuku bulmuşlüncden bile aşağı de, Istanbul halkının dileklerine lâyık mimî bir arkadaş Kopenhag 14 (a.a.) Kok yüklü olur. Iki ay müddetle bütün demiryollan bulurlar ve arkadan olduğu ehemmiyeti verdikleri için Dahinasihatine ne deniAlman ordusunun ve harb endüstrisinin larak Breme'den Oslo'ya gitmekte olan liye Vekili Faik Öztrakla Parti İdare Helir? Teşekkürden başka? Ancak söyle bilmem kaç tane sinema artistinin ismini I yeti reisi Tevfik Fikret Sılay da, bu içtiSechenheim Alman vapuru Jutland'ın hazırlıklarına tahsis edilmiştir. yeyim ki benim niyetim sırf başka türlü: sayarlar. garb sahili açığında batmıştır. Tayfadan maa iştirak ettiler. Altı saate yakın süren tngilterenin yeni harb tahsisatı Işte hayır dilekli vaıza cevab veriyorum: Acaba nasıl düşünelim; derim ki ce23 kişi kurtanlmıştır. Diğerleri kayıbdır. toplantıda doktor Lutfi Kırdar, 136 diAsker için en şerefli ölüm cenk mey sur, geniş ve bilhassa insaflı olarak!. AkLondra 14 (a.a.) Sir John Sımon lek ve şikâyete ayrı ayrı cevab vermeAlman tebliği danında olduğu gibi kalem maçlarına si yoldaki davalann çoğunda anlayış tarafından istenilen 700 milyo/n sterlin den evvel, Istanbul Vilâyet ve Belediyealışık bir adamın da 'i ayağı tutabil yeniliği değil de duygu ve necabet kasBerlin 14 (a.a.) Büyük umumî kaharb tahsisatı 2 ye karşı 492 reyle kabul sinin bütçesini ve umumî faaliyetini izah diği müddetçe fikir s adyomunu bırak veti görüyorum. Ve bunun doğurduğu rargâhın tebliği: edilmiştir. etti. Dünkü Cumhuriyet'te, elbette okugoril gayzınıl maması ta'oiî değil midir? Garb cephesinde iş'ara değer hiç bir Gizli celse talebi Hepimiz hatırlarız; bizde bir aralık bir muş olduğunuz bu tafsilâtı tekrar ede • hâdise olmamıştır. Düşünüyorum; dünyanın en aydın cek değilim; yalnız, bir yıl içinde, hiç bir Londra 14 (a.a.) Hore Belisha, hütopraklarında en ileri kafa sahibleri çok kalem zorbahğı türerr.işti. Bazı arkadaşStrasbourg'un cenubunda tayyare dafii kumetin, herbin heyeti umumiyesini ne larımız pek yukanlardan atarlarsa bilgi belediye resmine ve vergisine zam yapbataTyalanmız, Mureaux sisteminde bir defa nasıl çalışmışlar?. Tercümeihaller madan bir buçuk milyon lira fazla tahsişekilde idare ettiğine dair Avam Kama Fransız tayyaresini düşürmüşlerdir. ortada. Okuyoruz ve şaşıyoruz. Demek lerinin pek aşağı katlarda oturduğunu lât yapılmış ve lstanbulda başlanan imar rasında bir müzakere açılmasını istemişDüşmana karşı yapmış olduğu bir seki biz de duyduğumuzu, düşündüğümü gözlerimizden saklayabilirler sanıyorlar hareketinin bu fazla varidatla başanlmış tir. Belisha bu talebe sebeb olarak, Fin Bekirağabölüğüne ferden avdet eden tahtelbahir kumandazü bu gün söyleriz; gelecek zaman ise dı. Sonra fikriyyatı landiya harbini göstermiştir. Çemberlayn hatta darağacına çevirmek soysuzlukları olduğunu kaydetmek isterim. nı Schubart, düşmanın 24,000 ton hac bunların içinde işine yarar bir öz bulurtaraftarlan, müzakeratın gizli celsede yaBelediye Reisi, Istanbul halkının is mine baliğ olan ticaret gemilerini batır sa çekip alır ve diğer posaları nisyana da gördük. Fakat bu siyasetten yalnız pılmasını istemişlerdir. Fakat muhalefet beyinsizler ürkebilirlerdi. Nitekim büyük tekleri sırasile yol, mekteb, su, ışık ve mış olduğunu bildirmiştir. Bu suretle geatar. Bütün milletlerin, en meşhur kü Halkevleri olduğunu meb'uslara yapılan taraftarı matbuat buna itiraz etmektedir. çen eylul ayında Courageous adındaki lntübhanelerine bakınız; milyonları geçen bir zafer kazandığını sananların çoğu da dilek ve şikâyetlerin tasnifi neticesinde gene azçok ayni vaziyette bulunan toy Işçi muhalefet partisinin gizli veya a giliz tayyare gemisini batırmış olan ku cildlerin nekadar, göz nuruna mal oldukabiliyetierdi. Zira zamanla fareleri bir anlamış ve faaliyetini ona göre tanzim lenî celse hakkında karar verilmek üzere mandan Schubart, cem'an düşmanın 66 ğunu takdir etmemek kabil midir?... tarafa bırakırsak kitabları kemiren garib etmiştir. Belediye ve Hususî İdare bütçeönümüzdeki hafta bir müzakere açılma bin ton hacmine baliğ olan vapurlarını Halbuki geçmiş devirlere nice feyiz ve bir güveye raslarız ki o da insanın ta lerinden yol için aynlan para 1,283,000 sını istiyeceği zannolunuvor. batırmış oluvor. ren o yazıları yazanlardan bir çoğunun kendisidir. Evet, eserlerimize hiç kimse liradır ki lstanbulda, bir sene içinde, yolAlmanyanın Belçikaya cevabt bu gün namı nişanı bile yok!. Lâkin bun cahillerle bilginler kadar düşmanlık ede lara bu kadar para sarfedildiği görülmüj Mısırdaki Çekler Berlin 14 (a.a.) Belçikanın Berlin dan ne çıkar? mez. Hele eçhellerin herşeyde olduğu şey değildir. Fakat Istanbulun yol progKahire 14 (a.a.) Mısırda oturan bir elçisi, bir Alman tayyaresinin Belçika Dünyada her ideal hamlesini bir bor gibi bu hususta da «rekoru» asla kırıla rammı tamamlamak için 42 milyon lira toprakları üzerinden uçması üzerine dün çok ÇekoSlovaklar, Fransadaki Çek lejsa oyunu mu sayacağız? Düşünmek için mamıştır. Dikkat etmeden bile farkma lâzımdiT. Onun içindir ki Istanbul mebAlman Hariciye Nezareti nezdinde te yonuna girmek üzere kayıd muamelesi düşünen, anlamak için uğraşabilen kafa, varmıyor muyuz, edebiyatımızın geçmişi usları bu vaz intihab dairelerinin halkile yaptırmaktadırlar. Bu gönüllüleTden ilk şebbüste bulunmuştur. ne sebeble gelecekten mutlaka bir takdir ve geleceği hakkında en «cihangirane» temas ettikleri zaman, gene: Belçika elçisine, bu teşebbüsünün bir kafile yakında Mısırdan hareket ede sadakası beklesin? Bilâkis! Eğre öyle bir fermanlarl «tastir> edenler, çok defa Yol isteriz! suitefehhüme istinad ettiği bildirilmiş ve cektir. ruh, insanlığa kendi tarafından küçük bir değil eski devirlerin dilini, Fikret zamaDileğile karşılaşacaklardır. Sonra, çocukluğumda ve gencliğimde hediye verebilirse mes'uddur. Istikbal, nının türkçesini bile pek düzgün söyleyip Doktor Lutfi Kırdar iş başına gelincehastanelerimizin gedikli müdavimlerinden onu ister saysın ister saymasın! Zaten is yazarr.ıyanlar arasında bulunuyor! ye kadar, tamamile ihmal edildiği için biri olduğum için, Türk doktorlarının tikbal nedir ki? Sabit bir an mı? Dünü Vaktile Türk edebiyatı nümunelerini Türkiyedeki ecnebi doktorlarından çok küçülten bir bu gün yetişirse, bu günü gösterir bir eser olmak üzere Matbuat yüzde 60 a kadar düşen tahsilâtın şimdi üstün kabiliyetlere sahib olduklarını bir de saymayan bir yann, sonra o yarına idaresi tarafından fransızca olarak bastı artmasma ve bir buçuk milyon lira fazla çok tecrübelerimle biliyorum. Iman sıcak karşı nankör bir öbürgün ortaya çıkma nlan bir kitab vardı. Bunu ikî kere Fran varidat temin etmesine mukabil, diğer lığında bir kanaatle söylerim ki, Türkiye sına mâni yok! Şayed cömerd bir gön sa Maarif nazırlığında ve Sorbonne profe taraftan Belediyenin varidatı mühim de beynelmilel bir kıymet seviyesinin zir ümüz varsa biz bunun sırf tersini dile sörlüğünde bulunan, bilumum Fransa miktarda azalmıştır. Bunun sebebi de, velerine çıkabilmiş meslek adamlan dok meliyiz; beklememeliyiz ki her gelen ne başmuharrirleri sendikası reisi olan, Â gene uğursuz Avrupa harbidir. Onun içindir ki dün, Lutfi Kırdar, harb yüzünLondra 14 (a.a.) East İndia As Kahire, 14 (a.a.) Elehram gazetesi torlanmızdır. Bunu bilmeyip de ecnebile sil, birbirini kıskanıp yumruklayan birer yan azasından, Parlamentolar Birliği den gümrük varidatmdan Belediyeye sociation'un, Londrada, Caxton Hall'de Bağdad ve Mekke hükumetlerinin Irak ile l*« koşanların tercih ölçülerini anUmaUlan haydud çetesine benzesin; tam zıddı! Fransız grupu reisi meşhur âlim, hatib, aid hissenin yarı yanya düştüğünü ve bir ki büyük içtimaında vukua gelen cinayet Suudi Arabistan arasında zuhur etmiş o daima âciz kaldım. Bu kötü ölçü şöyle bir Her günün, arkasından geleceğe el vere profesor ve muharrir Mösyö Roustan cok işlerin de malzeme yokluğu yüzünrek her saat daha kılçıklanan kâi gördüğü zaman bana şöyle demişti: hakkında şu tafsilât veriliyor: lan ihtilâfları halletmek üzere müzakere ğgJLSk* gerek: «Kulak asma, | den yapılamadığını eseflerle söylerken nat muamması karşısında zekâ ortak 4 el silâh patlaması üzerine, eski Pen lere girişmiş olduklarını haber vermekte çıkmaz.» « Belli ki kitabı propaganda için çı ben de yapacak başka şey olmadığl için Bizde, belki nazarî değil, fakat amelî lığı etmek gerektir sanırım. Yoksa!.. Bu karmışlar. Ancak bu kadar beceriksiz cap umumî vali muavini Sir Michael Od dir. Suudi Arabistanın Londra sefiri, bu Bu harbe sebeb olanların gözleri wyer'in yere düştüğü ve fazla miktarda müzakereleri şahsen idare etmek üzere tababetin çok ileri gitmiş olmasını, hasta nunla beraber vakit kaybetmeden yaza lik tuhafıma gitti. Türk edebiyatının kör olsun! ları en fazla, ölümün tehdidine en maruz yım ki bu bir gönül dileğidir ve benim eserde temsil edildiği gibi olmadığını kan kaybetmeğe başladığı görülmüştür. Bağdadda bulunmaktadır. Diye içimden beddua edip duruyor Mecruhun yarası göğsündedir. Kürsünün bir millet olmamızla, biraz kaba saba, fa içime en hoş gb'rünen dilek. Ancak bun ciddî oriyantalistlerden çok işittim. LâNafıa Vekili Konyada dan dolayı tabiatin mizacını görmüyor kin bilmem şu antolojiyi basanların gö dum. Filvaki, Istanbul şehri, çalışma ve yanına düşmüştü. Lahongtais ve Dale, kat pekâlâ izah edebilirsiniz. Elektrik müKonya 14 (Hususî) Nafıa Vekili yaralıya imdada koştular. Salonda bir ahendislerini Avrupadan getirtebiliriz. Fab değilim; içim yanarak kabul ediyorum ki zünden mühim bir hakikat nasıl kaçabil basarma heyecanile içi içine sığmıyan bir Fuad Cebesoy bu gün şehrimize geldi. damın «yol verin» diye haykırdığı işitilrika bekler. Fakat geceyaruından sonra, hilkatte en korkunc temayül, güzel çir miş; zira bunu gözden geçirenler, bü Vali ve Belediye Reisine kavuşup da tam Refakatinde Sular Umum Müdürile Konkin ne olursa olsun herşeyi iptida yaratıp tün edibleriniz arasında hiç olmazsa or işler yoluna gireceği zaman, bu mel un di. Ve hasıl olan tereddüdden bilistifade ya meb'uslan bulunmaktadır. Nafıa Ve derhal ameliyatı icab ettiren bir apandisit sonra mahvetmeğe doğrudur. Sonra yep ta tahsil seviyesine çıkmış kimse yok mu harb patladı. Harbin Belediye varida kapıya doğru yaklaştığı görüldü. Fakat kili merasimle karşılandı ve Vali kona krizine yakalandığımız zaman Berlinden yeni şeylere vücud vererek onları da im diye kendi kendine scrmak isteyor. Bel tında doğrudan doğruya ve bilvasıta hukendisini yakaladılar ve telefonla çağırıdoktor çağıramayız. Vücud fabrikası bekğında misafir edildi. sule getirdiği azalma bir milyon liraya lan zabıta memuruna teslim ettiler. lemez ve cezası, evlere şenlik, ölümdür! ha eden bir atılıs. Lâkin inandığım şu: li ki bu kitab çocuk eserü.» Psif müdafaa tecrübeleri Onıın korkusu, millî hayatımızın bekçileri Sanmamalı ki mutlaka en güzel şey, da Şimdi de bunun başka türlüsünü gö yakındır; buna mukabil masraflar da Yakalanan adam bir Hindlidir. Bina Konya 14 (Hususî) Dün gece sa sayjlan askerlerimizi ve ferdî hayatımızın ima en çok yaşayandır. Yazık ki hiç by rüyoruz. Fikirlerine uzak fakat san'atına artmıştır. Su ve ışık gibi bir çok işler de kordon altına alınmıştır. Şahidler dinle malzeme yokluğundan yapılamamıştır. nilmiştir. Hâdise esnasında orada bulu at 2 1 de ve bu gün saat onda şehrimiz bekçileri sayılan doktorlanmızı, yani bu le değil, bir kaldınm taşı, bir yaseminden hayran olduğum N. Hikmetin mukallidyüz bin kere fazla yaşar; lâkin ondan leri kendilerini yeni sanıyorlar. Halbuki Başta mekteb binalan olmak üzere bir nan Lord Zetland da yaralanmıs ve has de hava tehlikesine karşı pasif müdafaa iki «silki celil» in mensublannı bu günkü açık söyleyeyim; biz daha gencliğimizde takım lüzumlu binalan inşaya talib çıktaneye kaldırılmıştır. Kurşun elbisesinin tecrübesi yapılmıştır. Bu saatlerde veri tekâmül derecelerine koşturmuş olsa ge daha lâtif değildir. San'at eserlerinde de bu vasıf pek dikkatimi çekmeğe başladı. bu nevi mütalealardan bıkmıştık! Çünkü mamaktadır. Buna rağmen, 1 36 dilekten len alarm işareti üzerine tehlikeye karşı rek. içerHnde bulurmustur. o vakit bile bunlar fikir adamlan için pek çoğu tahakkuk etmiştir veya 1940 vazifedar memurlarla ekipler, vazifeleriDevletinin başında bir doktor bulunan Olabilir ya; bu gün bizi hakkile hayran hayli eskimiş şeyleTdi. bütçesine konulmuştur. Malum ya, hiç General Wawel, Kap'a edecek bir nefise, bundan altı yüz sene ni muvaffakiyetle ifa etmişlerdir. bahtiyar bir Türk ve vilâyetinin basında Her zaman dediğim gibi gencliğe hür bir iş parasız ve malzemesiz yapılamaz. sonra kimsenin yüzüne bakmayacağı bir Aydın ve Eskişehirde bir doktor bulunan bahtiyar bir tstanbullu \ gidiyor met eder ve herşeyi ondan ümid ederim. Para ile malzeme de, Arabistanın mejAnkara 14 (Hususî) Dün Aydın sıfatile, dünkü... dünkü meslek vtldönüm sima takmabilir. Ve bu gün mevcudiye Yalnız açık söyleyeyim; bolşevizm pro hur kudret helvası gibi gökten yağmı Captown 14 (a.a.) Röyter: Orta tinden bile haber alamayacağımız alelâşarktaki İngiliz kuvvetleri Baskumandanı, ve Eskişehirde hava taarruzlarına kar leıini bütün doktorl< de bir eser, bin yıl sonra herhangi bir pagandasına çıkmış her mojik kendini yor. PEYAMt SAFA General Wawell, Kenya'ya yaptığı ziya şı pasif müdafaa tecrübeleri yapılmış, bakımdan pek geniş bir ehemmiyet ka (Lenine) zannederse vay halimzie! HalToplantının Istanbul meb'usları, Da Tetten sonra cenubî Afrika hükumetile tecrübeler muvaffakiyetli olmuştur. zanmış bulunur. Şu sebeble edebiyat pi buki sık sık görülen manzaralardan biri hiliye Vekili ve Parti İdare Heyeti reisi istişarede bulunmak üzere Captown'a Hamiyetli bir Türk kadını yasasının müteamil düsturlarını gayet yalnız budur! üzerinde bıraktığı umumî intıba şudur: gelecektir. şüpheli görüyorum. İnsan tababet tarihiAntakya 14 (a.a.) Bayan Mevlude Fazıl Ahmed AYKAÇ En küçüğüne, hatta en manasızma kaBu münasebetle şurası hatırlatılmalcta Şerbetçi adh hayırsever bir kadın takri. dar hiç bir dilek ve şikâyet ihmal edil dır ki, cenub Afrikası Millî Müdafaa Na ben 10.000 lira kıymetindeki yirmi parmemiştir. Yapılması imkân dahilinde ozırı Smts, geçenlerde parlamentoda yap çadan ibaret emlâkini Kızılaya teberru !an şeylerin hemen hepsi yapılmıştır. îstığı beyanatta cenub Afrikasının nerede eylemiştir. tanbul Vilâyeti ve Belediyesi, halka hizolursa olsun emniyeti tehdide maruz kamet hususunda azamî gayret ve itinayı Pariste fırtınadan labilecek her hangi bir tngiliz müstemleaöstermektedir. Bu itibarla teşekkür ve yaralananlar kesine yardım edeceğini bildirmiştir, Sofya 14 (a.a.) Bulgar ajansı bildi takdire lâyıktır. Harb yüzünden başarıAnkara 14 (a.a.) Maarif Vekilli Paris 14 (a.a.) Bu gün Pariste fcir lamıvan veya köylünün toprak isteği girıyor: Tuna taştı Ankara 14 (a.a.)Fransa Reisi Cum ğinden bildiriliyor: fırtına çıkmış, ağacları koklerinden sökbi, kanunî imkân olmadığından dolayı 3656 ve 3659 numaralı kanunlarda Bulgar Meb'usan Meclisinde Kralın yaDilamıyan isler için de, icab eden gayBükreş 14 (a.a.) Tuna nehrindeki müş, kiremidler ve bacalar sokaklara dö huru tarafından Adliye Vekili Fethi Okyara Legion d'onneur nişarunın grand bahsedilen yabancı dil imtihanlannm her küşad rıutkuna verilecek cevabın müzake retler sarfedilecektir. buzlar çözülmeğe başlamıştır. Bir kaç gün külmüştür. sene mayıs ve ikinciteşrin aylarında ya • resi sırasında, eski nazırlardan Russevf sonra nehir münakalâtının normal 9u Hasarat mühimdir. Bir takım kimsele craix rütbesi verilmiştir. Bu nişan Fransız pılacağını tesbit eden talimatnameye göre hükumetin umumî siyasetini tasvib etmiş rette teessüs edeceği tahmin olıınmakta rin yaralanmıs olduklan tahmin edilmek Büyük Llçiliğinde sade bir merasimi mü alınan kanunlann neşrinden sonra imtihan ve şimdiye kadar takib olunan sulh ve biteakıb Büyük elçi M. Rene Massigli tadır. Bazı mıntakalarda Tuna nehrinin su tedir. rafından Fethi Okyara tevdi olunmuştur. açılmadan geçmiş bulunan 1939 ikinciteş taraflık siyasetinde devam edilmesi lüzuları taşarak kırları ve köyleri su altmda rin ayı imtihanı yerine mart 1940 ayı i munda ısrar göstermiştir. Malum olduğu üzere Pariste memuribırakmıştır. çinde bir imtihan açılması lcra Vekilleri Eski Başvekil Muşanof'dan sonra eski yet vermiş olan büyük elçiler oradan ayrılGiorgio'da taşan sular, Rumanya ile Heyetince kararlaştırılmıştır. Ilân edilmek Başvekil Çankof, sulh ve bitaraflık siyase* Londra 14 Londra borsasında, he dıktan sonra kendilerine büyük bir nişan Bulgaristan arasında doğrudan doğruya üzere bulunan imtihan günlerine yetişebil tinin Bulgar milletinin arzu ve temayülleirtibatı temin edecek olan feribot için in. men hemen umumî bir tenezzül kaydeiil verrnek mutad olan bir şeydir. mek üzere 10 mart 1940 tarihine kadar rine tamamile uygun olduğunu, Bulgaris Türkiye Cumhuriyeti nişanlan ilga et şa edilmek üzere bulunan bir seddi tahrib miştir. Seans sakin geçmiştir. Amerika ve Hindistan pamuk piyasasında 22 ilâ 25 pu tikten sonra bu nişanlann taşınması müm imtihan müracaatinde bulunmuş olanların tanın faal teşriki mesaisi olmadıkça Baletmiştir. vesikalarını tamamlamalan lâzımdır. Tavan tenezzül vardır. Kauçuk piyasasında Tunanın taşkın sularmı durduran buz az muamele olmuştur. Piyasa düşmüştür. kün olmamakla beraber bunları bir hatıra mamlıyamıyanlar mayıs imtihanma kala kan sulhunun müemmen olamıyacağını Bulgaristamn ise meşru haklarının tanın olarak kabul etmek ve saklamak hayli sesedleTİ vüzünden su basktnian vukua gelBükreş 14 Rumen ve Alman posta caklardır. ması lâzım geldiğini ehemmiyetle kaydetm»ktedir. Sular, Turnu Magurel'de muh idareleri, bir itilâîname akdetmişlerdir. Bu nelerdenberi caiz görülmektedir. Son de;1 Bu vesikalar şunlardır: miştir. fa Paristen ayrılmış olan büyük elçi Suad telif nokta'arda üc k r>metre i'zunlueurda itilâfname ahkâmma nazaran Almanya, a Hüviyeti, hangi maaş veya ücret bir seddi delmiştir. Ekilmis 1 0 bin hek Rumanyaya hemen hemen 400 bin mark Davaza böyle bir nişan verilmesi üzerine Lehistandaki vaziyet t^ırdsn faz'a toDrak su altında kalmıştır. lık po.sta telgraf ve telefon malzemesi ve kendisinden evvel elçilik etmiş bulunan deıccesine namzed olduğunu gösteren resLondra 14 (a.a.) Müsteşar Buttler, recektir Fethi Okyara ayni nazikâne muamelede mi vesika. Y^'d'm tedbirleri ahnmistır. bir istizaha cevab vererek, Polonyanın * Berlin 14 Estonya ile Almanya ara bulunulmuş ve Adliye Vekili Fransa hüb 4,5X6 boyunda dört Baltık devletleri konferansi sında yapılmakta olan iktLsadi müzakere kumetinin bu itina ve nezaketine derin c Esasen devlet memunı fotograf.için, Ruslar tarafından işgal edilmiş olan kıs Londra 14 (Hususî) Hariciye Naolanlar Riga 14 (a.a.) Baltık devletlerinin ler, dün bir itilâfm imzasile neticelenmiş şükranlarını sunmak suretile mukabele et 1452 numaralı kanun dairesinde yabancı mında hayat şartlarının Rusyadaki gibi zırı Lord Halifaks bu sabah radyoda normalleşmeğe doğru vol almakta oldu ÇekoSlovak milletine hitaben bir nutuk onuncu konferansi, bu gün Rigada ve tir. miştir. dil imtihanına girilmiş bulunup bulunma ğunu beyan etmiştir. Mumailevh, bundan irad etmiş ve ezcümle demiştir ki: * Paris 14 Komünist meb'uslar aleyLetonya Hariciye Nazırı Munters'in riyadığını gösterir sicil vesikası. baska Sovyet tayyareleri tarafından açık « Yann sizin için elim bir gündür. seti altında toplanacak ve bu konferansa hindeki dava, bu ayın 20 sinde Paris as şehirlere karşı yapılmış olan bombardı Hitler bir sene evvel müteaddid vaidlekerî mahkemesi huzurunda başlıyacaktır. Litvanya ve Estonya Hariciye Nazırları ttalyan Rumen iktısadî Zannolunduğuna göre hükumetin mü manları tespit etmek üzere Milletler Ce rine ve taahhüdlerine rağmen vatanınızı istirak edecektir. Bütün heyetlere Ha ınessili, davanın gizli olarak rüyet edilmemüzakereleri miyeti tarafından Finlandiyaya hiç bir ilhak etmişti. Bu felâketi, bilâhare Al riciye, Maliye ve İktısad Nezaretleri erkâsini isteyecektir. Ankara 14 (a.a.) Ticaret VekâleBükreş 14 (a.a.) îtalyan Rumen komi=von şönderilmiyeceğ'ni sövlenniştir. manların vatanınızda icra ettikleri mezanmın refakat etmeleri keyfiyeti, üç mem* Bükreş 14 Beynelmilel piyasalarda 'irr takib etti. iktısadî müzakerelerine devam edilmek leketin iktısadî mesai birliğinde bulun ingiliz lirası fiatmın düşmesi dolayısile tinden tebliğ edilmiştir: Londradaki su'kasdci 1 Lisansa tâbi malların ihracına mü tedir. Rumenler bir takım mukabil tek Müttefikler, hürriyetinizi iade ve dum > arzusunda olduklarını göstermek Rumen dövizler bürosu, İngiliz lirasının =k yakalandı car olduğunuz haksızlıklan tamir etmek edir. kambivo fiatını 8 puvan indirmistir. Bu su saacte edilmesi hakkında vuku bulacak liflerde bulunmuş olup, bunlar, halen, I; lisans talebnamelerinde malın i. o. b. kıy talvan heyeti tarafından tetkik edilmek Londra 14 (a a.) Eski Pençap Va çin silâha sarı'mış bulunmaktadırlar.» Baltık devletleri Hariciye Nazırlarının retle İngiliz lirası 873 ten 865 e inmiştir. meti ile fiatının gösterilmesi. tedir. lisini öldürmüş olan Hindli, zabıtada katLord Halifaks neticede müttefiklerin * Budapeşte 14 Macar Alman külSovyet Finlandiya sulh muahedesi mü2 Sığır bağırsağının metre, koyun, tür komisyonu, iki memleket arasındaki Petrol ve liret piyasası hakkında ya iyyen öldürmek niyetinde olmadığını, rihaî zaferi kaz?nacaklârını ve müstakil nasebetile beynelmilel vaziyeti gözden gebir çok kültür meselelerini halleden bir keçi ve kuzunun aded olarak ve fiatlarının kında anlaşmaya vanlacağı tahmin edil yalnız bir protesto jesti yapmak istemiş ÇekoSlovakyanın tekrar kunılacağınl çirecek!:rini bildiriliyor. itilâfname akdine muvafıak olmuştur. ayrı ayrı bildirilmesi lâzım gelmektedir. mektedir. söylemiştir. ' olduğunu beyan etmiştir. Hitler Garb cephesinde harekâta başlayacakmış Bütün kıs hazırlıklar devam etti Söylenti Fazul Ahmed 9 İHEM D NALINA MIHINA Istanbul halkının dilekleri Ingiltere, yeniden 700 milyon strelinlik harb tahsisatı koydu Almanya Belçikaya tarziye verdi ! 1 l l l l l t l f lllttf MiiM 1 ı . . .. • *».« • » Hindlinin suikasdi Irak ve Hicaz Hînd cemiyetindeki cina İhtilâfların halledilmesi yet hakkında yeni taf silât için çalışılıyor Fransanın cemilesi Fethi Okyara Legion d'onneur nişanını verdiler Mart içinde dil imtihan Bulgar meclisinde münakaşalar başladı ları yapılacak fKÜCUK HABERLEİP) Lord Halifaksm Çeklere hitabesi «Müttefikler vatanınızı ve hürriyetinizi kurtaracaktır» Ihrac mallarına dair yeni bir tefsir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog