Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

f^JMHURIYET İS Mart 1940 arihten in Rus sulhunun akdedilmesile Avrupanın şimal kısmından harb uzaklaşmıştır. Garbî Avrupanın haricinde ikinci bir harb sahnesi olmak ılıtimali şimdilik çok baid olsa da yalnız Ortaşark hakkında variddir. Bunun için Ortaşark ve civarı memleketlerin vaziyetKiliselerle diğer vakıfların tek müte !eri tekrar siyaset âleminin dikkatini celvelliler tarafından idaresi hususunda Evbediyor. Bu memleketlerden bin coğrafî kaf Umum Müdürlüğü tarafından verilen noktadan Suriyenin devamı ve cevkülceyş karara karşı itirazlarda bulunmak üzere cinetinden Mısınn cenahı bulunan FilisRum Patrikhanesi tarafından Ankaraya tinclir. Şeria ve namı diğerle Crdün nehKurumasile «büyük göç» e sebeb olan gönderilen heyet İstanbula dönmüştür. ^ rile guya ayrılmış olan Maveraüşşeria yave Orta Asyayı kaplayan denızın kıyıla ^Yazan: KADIRCAN Patrikhane mehafilinden aldığımız marında o devre göre bir «Türk denizcilığı» hud Maveraiürdün Filistin gibi İngilterelumata nazaran, hükumet nezdinde ya nin bulunduğuna şüphe edilemez. Kubi başları kaygusuna düştükleri sırada ateş pılan itirazlar nazarı itibara ahnmış ve nın mandası altında bulunduğu ve Arzı lây Hanın, Japonyayı zaptetmek için Çin kayıklarının üç kıt ası savuşarak dördüncü Evkaf Umum Müdürlüğü tarafından kaMukaddesin mütemmimi olduğu halde den donanma gönderdiği, tarihlerde yazı sü dalyamar tarafına irişüp gemi baş ta rarlaştırılan şeklin tadili muvafık görülidaresi büsbütün ayrıdır. Burası sırf Arablıdır. Anadolu Türkleri küçiik beylikler raftan yanmağa başlayınca yuzmek bilen müştür. İleri sürülen itirazlardan en mülaıia meskun olup İngiltere tarafındjn halinde yaşadıkları zamanlarda bile Ege ler kendilerini denize atmışlar ve geri ka himmi şudur: başkalarına vadedilmiş bir yer bulanmadenizinde ve Akdenizde miihim birer lanlar cephanenin iltihabında berhava odı^ınd^>n ingiltere burada bir imaret hüKiliselerle diğer vakıflar, halkın ianevarlık gösterdiler. Aydın Beyi «Umur lup gitmişler!» kumeti tesis etmiştir. Son zamanlarda lerile jaşayan müesseseler olduğuna göBey» kendisine karşı Haçh seferleri terO tarihte Türk donanmasının efradı re, bunların başına getirilecek zevatın inbu hükumelin salâhiyetini ve halkın idatib ettirecek derecede zafer ve şöhret ka kırkar kuruş aylıkla tutulan ada Rum tihabında halkın reyini almak lâzımdır. ıeye içtirakini de genişletmiştir. zandı. Osmanlı Türklerinin denizcilikleri, larından ibaretti. Onlar da ilk fırsatta ya Aksi takdirde, halk arasında itimadsızFakat Filistinin müstakil Arab devletitarihte görünmelerile beraber başlar; lâ vazife'erini bırakıp giderler yahud ihti lık hisii uyanacak, binnetice umumun nin mütemmim bir parçası olacağını İngilkin büyük bir devlet donanmasının kuru lâl çıkarnlardı. Bir aralık bu acıklı hal yardımile yaşayan müesseseler zarar götere Harbi Umumî içinde Arab âlemine luşu, mükemmel tersanelerin meydana rekabet davası güden devlet ricalinin bi receklerdir. 5 vadrderken diğer taraftan Yahvıdi âlemigelmesi, ancak lstanbulun Türk bayrağı le göziine çarpmi ;; Sadnazam, Şeyhül Bazı semtlerde, mütevelli heyetleri, ne de burada dünya Yahudileri için melce altma girmesinden sonradır. islâm ve Halet Efendi başta olduğu hal Evkaf tarafından tayin edilen tek müteolacak bir millî yurd kuracağını da taahde Tersanenin teftişine lüzum görülmüş vellilere hesabat ve defterleri teslim etlkinci Beyazıd devrinde Istanbulda hüd etmiş olduğundan ayni arsayı iki adatü. Lâkin herkes kabahati birbirine atı memiş'erdir. Hatta, Beşiktaş mütevelli (3000) tonluk gemiler yapıldı ki bunlarma ayrı ayrı satmış vaziyete düşmüştür. dan birine «Kemal Reis» kumanda et yor; hakikat meydana çıkmıyordu. Ka heyeti, resmen lstanbul Vilâyetine mü Bidajette îngiltere, Arabları hiçe sayaşoti Ahmed Bey adında, Cezairli Gazi racaatle, Evkaf tarafından verilen kararmisti. O kadar ki yalnız İstanbulda değil rak FiKotinde Yahudilerin ala'oildiklfrine Hasan Paşa zamanındanberi cenklerde dan hükumetin haberdar olup olmadığını Geliboluda, Cezayirde, Iskenderiyede, Yeni yapılacak stadın etrafını gostenr pk'.n yerlesrnelerine ve Amerikadan getirdikleSinobda, Bodrumda tersaneler vardı. bulunmuş olan seksenlik bir ihtiyar da sormuş ve alınacak cevaba intizaren işri milyarlarca sermaye ile Arablann elinyanamadı: Beden Terbiyesi İstanbul bölgesi merleri tek mütevelliye teslim etmiyeceğini Valinin sözleri 15 72 de Yalnız lstanbul tersanelerinde deki araziyi asıl kıymetinin bir kaç yüz kezinde Dolmabahçede yapılacak stad. « Devletlu efendim, filân sene ku bildirmiştir. şimdiki dritnotlara muadil olan 8 mavna Dolmabahçe stadyomunun 'halesi dolunuz liman reisi idim. Lâzım gelen müyomun ihale evrakını tetkık temek üzere layısıle Vali ve Belediye reisi Lutfi Kır misli fiatlarla almalarına müsaade etmişti. Tek mütevelli namzedleri arasında ile kruvazör muadili sayılabilen 150 kaNîuayyen mıntakalarında ve en müındirga birden tezgâhlardan indirilmişti. himmatın alınmasını o zaman Tersane kadınların da bulunması ve ayni aile ef Vali ve bölge başkanı Dr. Lutfi Kırdarın dar bir muharririmize şunları söylemiştir: Hatta bunların teçhizatının eksik kalma Emini bulunan şu zata söyledim. Hazi radının muhtelif semtlerde mütevelliliğe riyasetinde toplanan heyet, evrakları tet« Bu gün İstanbulun en mühim ihti. bıt ve en mamur taraflannda Yahudiler sından korkan Kılıc Ali Paşaya Sokollu nede para olmadığını, idare olunmasmı namzedlik koyması ayrıca hoşnudsuzluk kik etmiş ve neticede keşif bedelinden yaclarından biri olan stadyom inşasını yeıleşip ekseriyet teşkil ettikten sonra bu bildirdi. Eğer eldekiler büsbütün tüke lar uyandırmıştır. yüzde dokuz onda iki noksanile teklif müteahhide ihale ettik. Bundan dolayı ne yerleri 'l ahudi devletine bırakmak ve ceMehmed Paşanın: nirse hepsini yenilemek için pek çok paHalen işe başlamış bulunan tek müte yapan Trabzon Nümune hastanesi ve İz derce memnun olduğumu bilmezsiniz. Ya nubdaki çöllerle şimaldeki çıplak kayalık « Paşa. bu devletin servet ve kuvve ra ister. onu hiç veremezsiniz; pişman oti o derecededir ki iktiza ederse bu gemi lursunuz! dedim. Dinletemedim. Büyük vellilerle henüz işe başlamamış olanlann mir Tütün Bakımevi ve bunlara mümasil kında hastanenin ihalesini yapabilirsek dağlan Maveraüşşeria emaretine ilhak vaziyeti hakkında yakında kat'î bir ka bir çok büyük inşaat yapmış olan müte memnuniyetim daha ziyade artacak ve etmek uzere bir plân kurulrnuştur. Lâkin lerin demirlerini gümüşten, iplerini ibri lere bildirilince de «vazifeni yapmışsm. rar verilecektir. ahhid mühendis Abdülkadir ve şeriki mü. şehre en lüzumlu olan bu iki müesseseyi bu p'âna karşı yalnız Filistindckı bir milşimden, yelkenlerini atlastan yapabilir! Artık sus, elbet onlar da vazifclerini biessesesine stadyomu 686,070,30 lira ü kazandırdığımdan dolayı sonsuz bir bah yon Arab değil, Basra körfezinden Atlas Hangi geminin mühimmatı yetişmezse bu lirler!» diye ağzımı tıkadılar. Gene durKÜLTÜR ÎŞLERÎ zerinden ihalesine karar vermiştir. tiyarlık duyacağım.> minval üzere benden al!> Okyanusuna kadar uzanan genış sahada madım. En sonra «bu Arab baş ağntıyor!» diyerek beni azlettiler; Tersaneye arabca konuşan altmış milyon halk ve Dediği meşhurdur. Yedi günlük tatil On sekizinci asra kadar Avrupanın, bel uğratılmamak üzere Üsküdara sürdüler.» doksan milyonu Hindistanda bulunan «ç Maarif Vekâletinin, ikinci kanaat notki de dünyanın en büyük denizci devleti yüz kasur milyon nüfuslu islâm âlemı haBu sefer de Halet Efendi ihtiyann ağlarını müteakıb ilk ve orta tedrisat mü Venedik Cumhuriyeti idi. Böyle olduğu zını: lekete gelmişti. halde on beşinci asırdan sonTa Venedik « Bunlar eski hallerdir. Biz şimdiki esseselerinde okuyan talebelere yedi günAvrupada işlerin karıştığı bir zamanda lük bir tatil vereceğini yazmıştık. Buna donanması hemen hemen hiçbir zaman ne bakalım!» İngiltere, Filistindeki yarım milyon ve büTürk donanmasına karşı tek başına çıkaDiyerek tıkadı. Birbirlerine atıp tuttu aid emir dün mekteblere bildirilmiştir. tün dünyadaki on yedi milyon Yahudinin Emirde tatil yapacak müesseselerin, oTta madı; hatta bir müddet Venedikliler ls lar ve Tersane gene tamtakır kaldı. hatırını bulmağa Arab dünyası ve islâm ve ilk tedrisat müesseseleri olduğu kay . tanbul tersanelerine gemi ısmarladılar. Ayni sene üç ambarlı «Mes'udiye» aâlemini memnun etmeği tercih etmiş ve dedilmiştir. Şehrimizde bulunan ve he Sonra, her sahada oJduğu gibi denizci dında bir kalyon Beşiktaş önünde yatıFüistinde daima ekseriyet Arablardd kalmen hepsi Maarif Vekâletinin tanzim etlik sahasında da yerimizde saydık. Her yormuş; bunun da tayfalan Rumlardanmak üzere müstakil bir devlet kıuulmasımiş olduğu talimatname çerçevesi dahikes yeni bir medeniyet yolunda şaha kalk mış. Onlara itimad edilmediği için Kapnı, Yahudi muhaceretinin de muayyen tanpaşa hepsini hepsetmiş; yerlerine Si lınde tedrisat yapan ecnebi ve ekalliyet mış gidiyordu; bizim gemi demir almadı; bir hadden sonra men'ini kabul etınişti. mekteblerinin tatil yapıp yapmıyacakları tekne paslandı; yer yer çatladı; su aldı; cilya Krallığı tercümanınm kefaletile NaBu esatlara yetişmek üzere şimdiden de poli halkından üç ay için ayda yüzer ku emirde tasrih edilmemiştir. lstanbul Mabatacak oldu batmadı; çünkü Türkü taşıFırıncılar Cemiyeti Reisi Ahmed RızaFiiistinöe Yahudilere arazi satışını menetruş verilmek üzere gemici tutulmasına arif Müdürlüğünden yaptığımız tahkikata yordu. nın gazetemizde intişar eden, fırınlar için ınek gibi tedbirler almağı vadetrpişti. karar verilmiş. Halbuki denizcilere kır nazaran yalnız resmî mektebjerle muademütehassıs işçi bulunmadığı ve bundan Zaman geldi ki Venedikliler Çanakkakar kuruş aylık verilirmiş. lleride bunu leti tasdik edilmiş bulunan hususî mektebFakat hiç beklenmiyen bir anda yeni dolayı alâkadar makamlar nezdinde teleyi tıkadılar; Adalardenizinin (Izbanörnek tutarak yüzer kuruş istenmesi âdet ler ve Türk mektebleri talimatnamesi tatşebbüsata girişecekleri şeklindeki sözleri bir Avrupa harbinin çıkması üzerine indid) leri donanmamızla boyölçüşmek ce olur korkusile son karardan da vazgeçil bik eden ekalliyet mektebleri bu tatilden üzerine fırın işçilerinden bir çok imza ile giltere yeni plânı tatbika imkân oalarrasaretini gösterdiler; Kazak şaykaları Bo miş; lskenderiye, Rodos, Karadeniz ta istifade edeceklerdir. Diğer ecnebi ve eiki mektub almış ve fırın işçilerinden bir mış, yahud buna lüzum görmemıştir. Ağaziçi yalılarını yağma ettiler. raflarından müslüman denizci toplanması kalliyet mekteblerinin tatil yapıp yap çok kimselerin işsiz oturduklannı göste radan aîtı ay geçtiği halde İngilterenin Cevdet tarihi 1819 senesi vak'alan a uygun görülmüş!... mıyacakları hakkında sarih bir malumat ren bu mektublan da neşretmiştik. Dün Füistinde Arablann mevkiini sağlamUşrasında şunu da yazar: Bunları okurken insan «ne korkunc yoktur. İmtihan zamanlan hemen hemen bir muharririmiz, bu hususta Ekmek Ya tıracak bir harekette bulunmamas. Yahu«Hasköyde, gene bir fahişe yüzünden yıkılış!» demekten kendini alamıyor. ayni zamanlara tesadüf eden, yorğunluk pıcılar Cemiyeti Reisile de görüşmüştür. di âlemini Füistinde Yahudileri daima bir hambaracı tersane vardiyalarından bir Lâİcin şuursuzlarm ellerinde o hale ve çalışma kabiliyetleri itibarile de bir o. Ekmek Yapıcılar Cemiyeti Reisi Cev ekalliyette bırakacak ve Arab ekseıiyetini kürdü öldürdü; ertesi gün on beş kadar gelen Türk Tersanesi bu gün şuurlu eller lan bu mekteblerin de tatil yapmalan det, bu hususta demektedir ki: Kürd bir hambaracı kahvesini bastılar; tarafından tekrar yaratıhyor. Çekirdek için Maarif Vekâletinin bir karar vereceği muhataza edecek son plânın suya diiştü« Fırıncılar Cemiyeti Reisi mühim ğu kanaatine getirmiştir. Bu hal, Arab bir kaç günahsız hambaracıyı öldürdüler; atılmıştır; elbet büyüyecek, eski şan ve alâkadarlar tarafından beklenmektedir. bir meseleye temas etmiş, fakat anlaşılan âleminde ve hatta İngilterenin mütteiki taraf kızıştı. Hambaracılar Kürdleri, şöhretini yeniden kazanacaktır. ŞEHÎR Î$LERÎ izahını yapamamasiledir ki yanlış tefsire fiki Irak ve Mısırda derin memnuniyetsizKürdler hambaracıları, her nerede buluruğramıştır. Filhakika istanbulda hamur lik uyandırmıştır. larsa idama başladılar. Tersane Kürdleri Vapurlara girecek kârdan çok bir şey yoktur. Lâkin mütehambaracı kışlasını basmak için silâhlanBağdadda ahiren kabinenin değismesi hassıs hamurkâr çok azdır. lstanbul fırındılar; hambaracılar da bir kaç top hazırmüvezziler ve ordu erkânınm tadili sırf Filistin meselarında »enelerdenberi elektrikle işleyen ladılar. «Kürdler gelmezlerse biz onlara Vapurlara girecek müvezziler hakkınmakinelerle hamur yoğruluyor. Bunun için les>iuden ileri gelmiştir. İngiltere, ATabvarınz!» diyerek tersaneyi basmağa kada Belediyede müteşekkil komisyonun hamurkâr esnafın bütün vazifesi unu, su lcirı büsbütün ümidsizliğe düşürnıemek rar verdiler. Başçavuşlar sürüldü ve Kapverdiği karann tatbikına geçilecektir. yu, tuzu koyup makineye makmaktan i üzere Yahudilere arazi satışını r.ıen ve tanpaşa araya girdi. Hambaracı ve LâBuna nazaran her vapura biri alt, diğeri baret kalmıştır. Fakat sık sık vâki olduğu daha doğrusu tahdid eden bir kanun lâğımcıbaşı ağalar kırk elli kadar neferlerile üst kata mahsus olmak üzere ancak iki gibi makinenin bir yeri kırıldığı zaman yıhasını parlamentoya vermiştir. Bu tedtersaneye çağırıldılar: Kürdlerle banstıŞeker ihtikârı etrafmdaki polis tahki müvezzi girebilecektir. Bunlara aid teşKâzımm karısı Naime eski hamurkâr aramağa mecbur kalıyo bir I ılistinde Arab ekseriyeti elinde müsrıldı. Tersane kethüdası da elli kadar katını tespit eden dosyalar Müddeiumu kilâtı Basın Birliği yapacak ve birlik taKürdle birlikte hambaracı kışlasma gitti; miliğe gönderildikten sonra; yapılan tet rafından ellerine kart verilen müvezzilePolis, dün bir eroin imalâthanesi daha ruz. Daha üç gün evvel Emirgân fırınının takil bir devlet kurulması plânının hâlâ yaşadığına bir delil sayarak inkisara uğmusafaha ettiler.» kikat neticesinde, İstanbulda ilk dava dün rin ancak vapurlara girebilmelerine mii meydana çıkarmıştır. Polisin devamlı me hamur makinesinde bir dişli kırıldı. Eğer saade edilecektir. eski bir hamurkâf olmasaydı Emirgân ek rayan Filistin Yahudileri her tarafta nüDevletin iki smıf askeri kabadayılık va açılmıştır. Bu dava; depo ettıği 2,200 kisaisi neticesi olarak bunun hemen hemen nşına girince tersanenin ne hale girdiğini lo şekerden dolayı Seferoğlu ticarethaneBu şekli Devlet Denizyollan idaresi şehrimizde son imalâthane olduğu kuv meksiz kalacaktı. Yann pasif korunma i mavişler yapmışlardır. İngiliz matbuatı cabatından olarak veya sair bir sebeble bunları teskin için arazi satışı dağlık ve vetle zannedilmektedir. tahmin pek kolaydır. si aleyhinedir. Yaptığı ticaret itibarile, bu de kabul etmiştir. Arasıra hamleler de görülüyordu. lşte nispette şeker depo etmeğe ihtiyacı olma Karacaahmed mezarlığının Eroin kaçakçılığından vaziyeti zabıtaca elektrik cereyam kesilirse İstanbulda ek çöl olan mmtakalarda menedildijini ve bir tanesi: tetkik edilmekte olan Arab Kâzım ismin mek yapabilecek hamurkâr yoktur. Cemi bundan Yahudilere bir zarar gelmiyecedığı, dolayısile bunun millî iktısadı koetrafına duvar çekiliyor deki şahsın son zamanlarda temas ettiği yetimiz de alâkadar makamlar nezdinde ğini yazdılar. Hakikatte mühim bir deği1820 senesinde... «Ötedenberi Bahrise ruma esasına muhalif bir hareket mahiyeKaracaahmed mezarlığının etrafına muhit ve meşguliyeti adım adım takib e bu hususu gözönüne koymuş bulunmakta şiklik yoktur. Bunun için Avanı Kamarafidde vâki Bodnım sahası pişgâhında alt tinde olduğu kanaati husule gelmiştir. Amış zira kararında kalyon ve Kemer çılan dava, İstanbul Altıncı Asliye Ceza 22,000 metre uzunluğunda duvar inşası dilmiş ve bu suretle Kâzımın eroin imal dır. Bizce hamurkârlardan ayni zamanda sı kanunu kabul etmiştir. meydanı destigâhında elli üç buçuk zira mahkemesine yollanmıştır. Yakında; bu takarrür etmiştir. Şimdilik bu duvarın ettiği tespit edilmişti. Bu neticeye varan elle yoğurma\n bilip bilmedikleri de araşMuharrem Feyzi TOGAY kararında firkateyn inşa olunaereldiği hal davaya aid muhakemeye başlanacaktıı. 8000 metresi vapılmıştır. Mezarlığm için zaLıta, dün tertibat alarak Arab Kâzımın tırılmah ve Belediye bunu kontrol etmelide yollar da açılacaktır. Fatıhte Hırkaişerifteki evine anî bir bas dir,» de elhaletü hâzihi ikisi dahi hâli olmak Lyon Melba çikolata ve şekerleme fabBundan başka Karacaahmedle Hay kın yapmıştır. Bu baskın esnasında evde la kemafissabık Bodrumda bir kalyon ve rikasında bulunan 102,000 kilo şeker MÜTEFERRİK Kemerde bir firkateyn inşasına başlandı.» tahkikatına gelince; bu hususta evvelâ darpaşa arasındaki köhne barakalar da Kâzımın karısı Naime bulunuyordu. Nakaldırılacaktır. ime, bu anî baskının ilk şaşkınlığını atlatır Başlamak o akdar güç değildir; acaba ehli vukuf tetkikatına lüzum görülmüştür. atlatmaz odadaki mühim miktarda ero Dahiliye Vekilinin tetkikleri Apartıman kapıcıları Yeşilköy meteoroloji istasyonundan bunlar bitirildi ve denizde Türk bayrağı Şekerlerin, fabrikada çikolata ve şekerleŞehrimizde bulunan Dahiliye Vekili alınan malumata göre, hava yurdun nı dalgalandırmak şerefine erdiler mi? Apartıman kapıcılarının türkçe oku ini, baz morfinleri kundaktaki çocuğume yapılmak üzere depo edildiği yolunYalnız gemi yapıcılığı değil, gemicilik daki müdafaaya göre vaziyet tetkikten yup yazabilmeleri mecburiyeti vardır. nun ötesine berisine saklamak, fakat bu Faik Öztrak Vilâyet ve Belediyeye gide Trakya, Marmara havzası, Ege ve Ak ehliyetnamesi olmıyanlara na muvaffak olamayınca aptesaneye at Tek muhtelif işler hakkında alâkadarlar deniz kıyılannın garb kısmmda kapalı ve de bir takım acemilerin ellerinde kalmıs geçirildiği gibi, satın alınma zamanı da Bunlardan dan malumat almıştır. Dahiliye Vekili mevziî yağışh, orta ve cenubu şarkî Anamayıs sonuna kadar mühlet verilmiştir. mak suretile imha etmek istemiştir. tı. Bu yüzden koca teknelerin boş yere arastırılmaktadır. Satın almanın millî koFakat Naime, bütün gayretine rağmen bu gün de tetkiklerine devam edecektır. doluda çok bulutlu, diğer bölgelerde az mahvoldukları görülüyordu: runma kanununun meriyet mevkiine geç Mavıs sonunda bunlar imtihana tâbi tutuimha işinde muvaffak olamamış ve içeri Usküdar maliyesinde bir me bulutlu geçmiş, rüzgârlar cenubu şarkî «Bektaş Kaptanın süvar olduğu Man mesinden evvel mi, sonra mı olduğu tes lacaklardır. gıren memurlar tarafından suç üstünde Anadoluda şimalî, diğer bölgelerde yer suriye nam kebir kapaklı kalyon ramaza pit edilecektir. Sultanahmed Üçüncü Sulh GÜMRÜKLERDE yakalanmıstır. mur tevkif edildi yer cenubî istikamette. doğu bölgesinde nı şeriften iki gün mukaddem Akdeniz Ceza hâkimliğince seçilecek ehli vukuf, Maliye müfettişlerinden Nedim, Üs Evde yapılan araştırmada eroin imacanibine revan olmuştu. Sakız adası suları hâkim önünde ve evrak üzerinde tetkikat Gümrük müdürü geldi küdar Malmüdürlüğü muamelâtını teftiş hafif, Egede yer yer kuvvetli, diğer yerline aid malzeme, külliyetli miktarda na vanıp donanmaya rastgelemediğinden yapıp, rapor yazacaktır. Bu fabrika hakBundan bir müddet evvel Vekâletle etmekıedir. Burada iki memurun, ölmüş lerde orta kuvvette etmiştir. geriye avdet eylemiş ise de etrafmı eşkiya kında tatbik olunacak muamele de, ancak temaslarda bulunmak üzere Ankaraya ercin /e baz halinde morfin bulunarak bazı kimselerin cüzdanlarını kullanmak Dün, İstanbulda hava çok bulutlu geçmusadere edilmiştir. Baskın ameliyesin korsanları ihata etmekle cenge ledelipti ondan sonra belli olacaktır. gitmiş olan lstanbul Gümrükleri Başmüsuretile bir iki senedenberi bunların ay miş, rüzgâr cenubu şarkî istikamette sa den bir müddet sonra da Arab Kâzım dar eğerçi alabandasma eşkiya tekneleri dürü Methi Adakan dün sabahki trenle lıklarını tahsil etmekte oldukları anlaşıl niyede 3 5 metre hızla esmiştir. Saat yakalanmıstır. Suçlu Kâzım ve karısı Na mış ve bunlara işten el çektirildiği gibi 14 te hava tazyiki 1014,9 milibardı. Sügelmeğe mütecasir olmamışlar ise de tek Paçavra fiatları da yükseldi şehrimize dönmüştür. ime haklarında tanzim edilen evrakla memurlardan Refik de tevkif edilmiştir. ve tenha bir ağır tekne olmakla ötesinden hunet en yüksek 13,9 ve en düşük 6,9 Sanayici memleketler paçavraya fazla ADLİYEDE birlikte Adliyeye teslim edileceklerdir. Tahkikata devam edilmektedir. berisinden isal hasar ederek Midilli ada taleb gösterdiklerinden paçavra fiatları santisrrad kaydedilmistir. Zabıta, bu imalâthanenin şimdiye kası hizasına kadar geldiklerinde akşam ta cok yükselmiştir. Dün kilosu 36 kuruştan Bu suretle alınan paranın yirmi bin liBir katii davası dar istihsal ettiği eroini kimlere sattığı ve karrüb edip hava da biraz mayna ver 5 ton eski çorab ihrac edilmiştir. Ayrıca ra kadar tuttuğu söylenmekte ise de hebu imalâthane ile yakmdan baskalannm Beylerbeyinde karısile kaynatasını ölmekle gönüllü tabir olunur kabadavılar İtalya mühim miktarda yünlü paçavra nüz kat'î netice alınmadığından suiisti dürmekten suçlu olarak İstanbul birinci da alâkadar olup olmadığı etrafında tah malin bu kadar mühim bir yekun tutmagece ol hal ü/re gemide bulunmaktan satın almıştır. Nüsbası 5 kuruştur. Ağırceza mahkemesinde muhakeme edi kikatına devam etmektedir. havfederek Sığrı limanına girmek üzre Hamallar arasında kavga len Isanın muhakemesi, dün son safhası Hukuk ve İktısad talebeleri yacağı tahmin ediliyor. Tİ rldye kaptanı icbar ettiklerinde böyle vakiUe Haric İki tayin Dün Salıpazarında hamallar arasında na gelmiştir. Dün, Müddeiumumilikçe e. öyle limana Btirilmez, se'âmet var ise yel\ ıçm için Ölçü ve Ayarlar müdürü Nizameddin Izmire davet edildiler sas hakkında mütalea söylenilmiş, İsanın ken üstünde bulunarak Boğaza kadar git bir kavga olmuştur. Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. Âlinin İstanbul Ticaret Odası Umumî Asker Yollama binasında çalışan ve Sadiye ile Sabihayı öldürmekten, ceza İzmir Valisinin daveti üzerine Ünivermektedir deyu ısrar üzre iken bir gülle isaAlti aylık 750 » 1450 » betile kaptan şehid olucak mülâzım kap Belediye tarafından gönderilen hamal kanununun 450 nci maddesinin 5 inci site Hukuk ve İktısad Fakülteleri talebe Kâtibliğine, lstanbul Ticaret Odası U üç aylık 400 » 800 » mumî Kâtibi Cevad Düzenlinin de başka tanı zorlaym gemivi Sığrı limanına ithal larla müteahhidin getirdiği hamallar ara bendine göre idamı, ancak ailevî bazı se leri Rektörün riyaseti altında dekan ve Bu aylık 150 » Yoktur ettirmişler. Derakab korsanlar liman ağ sında çalısmak yüzünden çıkan kavgada beblerin bu cinayette âmil olduğu gözö profesörlerıle beraber 23 nisanda De bir vazifeye tayinleri takarrür etmiştir. zma üşüp uygun hava ile içeriye ateş ka müteahhidin getirmiş olduğu markasız nünde tutularak, idam cezasının ağır hap nizyolları idaresinin kendilerine tahsis Denizyollan umum müdürü vıkları salıvermişler, bu aralıkta kabada hamallardan Osmanla Yaşar, numaralı sa çevrilmesi istenilmiştir. Isa, suçu ken. edeceği vapurla Izmire gideceklerdir. Devlet Denizyollan işletmesi Umum vılar filika ile sahile çıkm filikalan peri hamallardan Harunu taşla başmdan ya disinin işlemediğini iddia ederek, müda Müfettişlerden Haydar Donatan seyaha Müdürü lbrahim Kemal Halic Deniz Faf Gazetemize gönderilen evrak ve yazılar faa yollu bazı şeyler söyledikten sonra, te müteallik işlerin halli için icab eden rika ve Havuzlarile müstakbel tersane "öndermemiş olduklarından ger>>irle ka ralamıslardır. Harun tedavi altma almmıs. suclular muhakemenin devamı, karar verilmek ü makamlarla temasa geçmiş bulunmak • üzerinde yaptığı tetkikleri ikmal ederek neşredilsin, edilmesin iade edilmez ve lan aceraî bayrak askeri başsız kalarak zıyamdan mes'oliyet kabul olunmaz. yakalanmıstır. zere kalmıştır. tadır. Ankaraya gitmiştir. Türk Tersaneleri I YAPRAKLAR Şehir ve Memleket Haberlerl ) Tek mütevelli Dolmabahçe stadyomu Hükumet, Evkafın dün ihale edildi kararlaştırdığı şekli tadil edecek 686 bin liraya inşa edilecek olan yeni stad, şehrin mühim bir ihtiyacına cevab verecek Siyasî îcmal Filistin ve harb «Bu devletin servet ve kuvveti o derecededir ki, iktıza ederse gemilerin demirlerini gümüşten, iplerini ibrişimden, yelkenlerini atlastan yapabilir!» Bir eroin fabrikası Arab Kâzımın karısı cürmü meshud halinde yakalandı Mütehassıs işçi meydana çıkarıldı bulunamıyor mu? Ekmek yapıcılar cemiyeti reisi vaziyeti izah ediyor Seker ihtikârı Seferoğlu hakkında dün dava açıldı HAVA RAPORU CUMHURİYET İ Abone serî ütı Dikkat
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog