Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

A. SAVELLt; FERNAND HAYWARD ve ALBERT FALCİANELLt taraftndan meydana getirilen bu mühim eseri GALİB KEMALÎ SÖYLEMEZOĞLU tercüme etmiştir. İki cildir. Her iki cildin fiatı 250 kuruştur. KANAAT KİTABEVİ İTALYA TARİHİ umhuri ! 5688 ISTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbuL No, 246 Telefon: Başmuharrir 22366. Tahrir heyetı: 242S8. İdare ve matbaa kısmr 24299 24290 Elıft^ğında Memiş Hilmi Malik Evrenol azametini, erkeklikte kıllahramanhğı; kadında şirretizliği tasvir eden bu eğlenceli, 5 TÜRKÇE FRANSIZCE hiutlaka okuyunuz. Fiatı 35 ku Persembe 14 Mart 1940 aşet ve A. Halid Kitabevleri Fin Milleti Sulhu Matemle Karşıladı Haricîye Nazırı Rus şartlarını kabule niçin mecbur olduklarını anlatırken halk ağlaşıyordu, bayraklar yarıya indirilmişti Meclisin muahedeyi tasdik edip Roma mülâkatının içyüzü Italya, Avrupanın yeniden etmediği henüz malum değil Fin ordusu mütareke filen başlayıncaya kadar şiddetle çarpışarak Rusları püskürttü Finlandiya Vazifesini yapmıştır ovyet Rusya ile Finlandiya murahhasları tarafından hazırlanan banş muahedesinın daha henüz mürekkebi kurumadan ortalığı bir propaganda gürultüsüdür kapladı. Muayyen taraklarda bezi olan gazeteler harıl harıl yazıyor, muayyen makamların emrile ağız açan radyo istasyonlan avaz avaz haykınyorlar: İki memleket arasındaki bu anlaş\na demokrasi cephesine indinlmiş ağır bir darbe sayılmah imiş. Bundan sonra dünyanın mukadderatı daha ziyade AlmanJarın ıradesıne tâbı olacakmış, ve saıre.. Propaganda asrında yaşadığımıza göTfc bu gibi gürültülere çoktan alışmış bulunmamız icab eder. Bu itibarla, içinde yuvarlandığımız hâdiseleri mütaleaya çafışırken kulaklarımızı iyi ayarlamamız ve aıüspet bir $ey ifade etmiyen bazı sesleri süprüntü tenekesine atarak, doğrudan doğruya hakikati dinlemeğe gayret sarfetmemiz daha akıllı bir hareket olur. Herşeyden önce şurası unutulmamalıdır ki, ruhî ve manevî kıymetlerin cemiyetleri zâfa sürüklediği bu karışık devirde Finler, damarlarında harikulâde kudret kaynakları taşıyan bir millet olduklarını ispat etmişler ,kendi kendılerine ve insanlığa karşı olan vazifelerini sonuna kadar başarmışlardır Onlar, istiklâllerini tehlikeye düşürecek ilk Sovyet tekliflerini, erkek milletlere yaraşır bir asaletle reddederken, dünya matbuatı: Fınlandıyaya kâfi derecede yardım edilemezse, bu millet kısa bir zamanda Kahramanca bir müdajaadan sonra harabe halınde Ruslara teshm edılecek olan Vıborg kolesi ve suı>. Başvekıüeri Molotof ve Ryti Polonyaya döner. ı Hükmünde ısrar ediyordu. Londra 1 3 (Hususî) Finlandiya v e m ü z a k e r e e t m e k ü z e r e s a b a h i n Ü ç ü n ' " " " " " " " " " " " " " " Cç buçuk ay süren şiddetli harb esna halkı, sulhun akdedildığini, Hariciye Na der.beri hali içtimada bulunan Fınlandıva «nda ve şımdi, sulh muahedesinin tatbik zırı Tanner'in radyo vasıtasile irad ettıği parlamentosu, muzakerelerine butün gun devam etmiş, fakat sulh muahedenamemcvkiine geçmek üzere bulunduğu şu sı nutuktan öğrenmiştir. Halk, sulh haberini gözyaşı ve yeisle sini tasdik ettiğine dair henüz malumat aralarda, üç buçuk milyonluk Finlandiya, lınamamıştır. Parlamentonun sulhu tasdik bu hükmiin yanlışlığmı dünya matbuatı karşılamıştır. Millî Müdafaa ve Maarif Nazırları ka etmesi için lâzım olan altıda beş ekseriyekarşısında açıkça ispat etti: Sayısız bir intin güçlükle temin edileceği tahmin edil san malzemesile taarruza geçen, yetmiş bin^den istifa etmişlerdir. iArkası Sa. 5 sütun 4 te) Moskovada akdedılen anlaşmayı tetkik mektedir. beş tonluk tanklar kullanan, paraşütle cephe gerilerine taburlar indirebilen Sovyet ordusu Fin mukavemetini kıramadıktan başka üç ay evvel asi diyerek meşru saymadığı Helsinki hükumetile dün başbaşa vererek sulh şartlarını müzakereye koyuldu ve bugün, onun istiklâline hürmet edeceğini ilân ediyor. Bu neticeyi Finlandiya hesabına şerefsiz bulacak, hatta: l teşkilinde hakkınm tanınmasını istemiş =S? Dünyada derin akisler Finlerin nihayet kuvvete boyun eğmeğe mecbur edilişleri teessür uyandırdı. İsveçin hareketi şiddetle tenkid ediliyor İtalya askerî hazırbğı ve tahkimatı artınyor Mutemadiyen takvrye edilen İtalyan kara ordusunun brr nümayışi Roma 13 (a.a.) Gayda, bu gün perdesini kaldırmaktadır. Gayda diyor Giornale d'ltalia'da yazdığı bir makale ki: de, Alman Hariciye Nazırı Von Ribben«Bu konuşmalar zarurî idi. Harbin ar(Arkası Sa. 3 sütun 1 de) tıop'un Romayı ziyaretini örten esrar Ingiliz, Fransız hava kumandanları gittiler Rus Fm r Ankara 13 (a.a.) İngilterenin orta şark hava orduları Başku* mandanı Orgeneral Sir William G. S. Mitchell ile Fransız şarki Ak~ deniz hava kuvvetleri kumandam General Janeaud refakatlerinde mihmandarları ve maiyetleri erkâ nı olduğu halde Eskişehire gitmek üzere bu sabah şehrimizden ayrılmtşlardır. Muhterem generaller istasyonda Hava Müdafaa Genel Kumandam ııııııııın nıını ı IMI IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMII Istanbulun ihtiyacları """ " IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII {ATicasî iB, 3 suıun Ö aa) ııııııııııııımııımııııııııııiiiıııııııııııı "Afrodit,, in doğurduğu davalar silsilesi Vali, dün Parti Grupunda toplanan İstanbnl meb'uslanna bu hususta uzun izahat verdi Dün, Dahiliye Vekilinin de iştirak ettiği İstanbul mebusları içtimamda Vali Lutfi Kırdar muhtelif şehir işleri üzerinde izahat veriyor Bu muahedeyi imzalamak uğrunda bunca fedakârhk değer mıydı? Gibi sual burguları arasında yuvarlanarak tereddüde düşecek bir adam tasavvur etmek gücdür. Sağlam düşünen bütün kafalar Finlandiyanm vazifesini yaptığında ve iyi yaptığında müttefiktir. Hiç bir yerd^n en ufak bir yardım elinin dahi uzanmıyacağını biheydi Finlandiya gene şerefini silâh kuvvetile müdafaadan kaçmıyacak, istiklâlinin ucuz elde edilir bir me*a olmadığını gösterecekti. Fakat, Bu harb, Finlandiya hesabına daha nT'said bir şekilde neticelenemez miydi 5 Suali biraz düşündürücüdür. İçinde yaşadığımız şarltar altmda başlanan bir mukavemetin tam manasile muvaffak olabilmesi, herşeyden önce, menfaati müsterek olan milletlerin ayni duygu ile hareket etmelerine bağlıdır. Finlandi Şair Necib Fazıl beraet etti, Tan aleyhindeki muhakeme müdafaaya kaldı NAD1R NADI (Arkast Sa. 6 sütun 6 da) gaır Neeıb Fazıl, 6 nct Ashye Cezada müdafaasinı yaparken (Yazısı 6 nct şahifede) Geçen tatil devresinde İstanbul mebusları muhtelif kazaları gezmişler ve halkın dileklerini tespit ederek bunlan yapılan bir toplantıda Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdara bildirmişlerdi. Vali, bu dileklerle yakinen alâkadar olmuş ve mebusların izhar ettikleri arzu üzerine dün C. Halk Partisinde yapılan bir toplntıda I 30 maddeyi ihtiva eden bu dileklere ayrı ayrı cevab vererek bunlardan hangilerinin yapıldığını, hangilerinin yapılması için ne gibi hususata ihtiyac olduğunu izah etmiştir. İstanbul Vilâyeti Parti idare heyeti reisi Fikret Sılay da bu toplantıda halArkası Sa. 7 Sü. 1 dej
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog