Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

8 CUMHURIYET GRiPiN BAŞ DİŞ SOĞUK ALGINLIĞI NEZLE GRİP Romatizma RADYOLARIN EN HASSASIDIR ECTRIC 12 Mart 1940 GRİPİN GRİPİN Lüzumunda Giinde 3 Kaşe Alınabilir. Diyarbakır Vilâyeti Nafıa Müdürlüğünden: 1 Eksiltmeye konulan iş: Nafıa Dairesi inşaatmda kullanılmak üzere 300 ilâ 325 ton çirnento alınacaktır. 2 Muhammen bedeli (asgari on üri bin, azami on üç bin liradır). 3 Eksiltmenin şekli ve günü: 14/3'940 tarihine raslıyan perşembe günü saat 11 de Diyarbakır Vilâyeti Nafıa binasmda Nafıa Müdürlüğü odasmda müteşekkil Eksiltme Komisyonu marifetüe ve 2490 sayılı arttırtna ve eksiltme kanununun 31 inci maddesi mucibince kapalı zarf usulile yapılacaktır. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin % 7 5 nispetinde (937.5) liralık muvakkat teminat vermeleri ve Ticaret Odasmda kayıdlı olduklarına daîr vesaik ibraz etmeleri. 5 Mukavele, şartname, hususî şartname ve merbutatı İstanbul ve Dyarbakır Vilâyeti Nafia Müdürlüklerinde görülebilir. 6 İsteklilerin eksiltmeye iştirak edebilmeleri için üıaleden sekiz gün evvel bir istida ile Vilâyete müracaatle bu işi yapabileceklerine dair ehliyet vesikaları alması mecburidir. 7 İsteklilerin yukarıda yazılı vesikalarla birlikte mezkur saatten bir saat evvel zarflarını iyice mühür mumile kapalı olduğu halde Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri şarür. Postada olan gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. (1503) • • • • • • Çimetıto Alınacak OD E O N Yeni Çıkan Plâklar NEDİME BİRSES 270345 No. BAKMAYA DOYAMADIM SALINA SALINA GELİR Yekde şarkıs' HAYRİYE DEVİRİŞ 270348 No. SU GELİR KÜTÜĞÜNDEN ÇATAL ÇAMA KURŞUN ATTIM Akhisar Belediyesinden: Bedeli keşfi 12,760 lira tahmin edilen, plân, proje, şartname ve keşiflerine göre Akhisarda muhteli/ yerlerde yaptırılacak mecra inşası kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. isteklilerin bu gibi isleri yaptıklarına dair kanunen lâzım olan vesikaları ibraz etmeleri ve keşif bedelinin % 7,5 u nispetinde teminat vermeleri lâzımdır. Ihale 14 mart 940 tarihinde perşembe günü saat 15 te yapılacağından ihale kanunu mucibince buna dair şartname ve projelerin her vakit Akhisar Belediyesinde görülebileceği ilân olurur. (1615) SATIS YERI GENERAL&7&ELECTRIC BEYOGLU, ISTIKLAL CADDESI NO. 26 TBLEFON • 4 3 8 4 9 İstanbul Nıntakası Iktısad Müdürlüğünden: îktısad Vekâleti ihtiyacı için 75 aded dokuma tezgâhına aid zirde yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 75 Dokuma tarağı 3 dişli 100 santimlik yün 75 Dokuma tarağı 8 dişli 80 santimlik pamuk 75 Mekik No. 12 Lignoston 150 Çerçeve yünlü için 105 santimlik 150 Çerçeve pamuklu için 105 santimlik 52500 Gücü teli yünlü için beher bin adedi 112500 Gucu teli pamuklu için beher bin adedi 1200 Gücü çerçeve halkası 1200 Gücü çerçeve kanc==' 1875 Masura karton 75 Gücü çekeceği 75 Tarak 300 Cırcır 1 Muhammen bedeli 1531 20 liradır. yukarıda tadat edilen malzemeyi satmak isteyenler 28'3/1940 tarihine kadar Sirkecide kâin Liman hanmdaki Müdurlüğümüze müracaatleri luzumu ilân olunur. 2 Şartname Dairemizden tedarik edilebilir. (1897) Türk Hava Kurutnunun Hava Gedikli Hazırlama Yuvası 1 1939 senesinde orta okuldan mezun talebeler, 2 Bu sene orta okullardan mezun olacak talebelerle, 3 Halen liseye devam eden talebelerden Hava gediklısi olmak isteyenlerin T. H. K. nun Cağaloğlundaki merkez şubesinde kayıdlarma başlanmıştır. Yaş haddi en az 16 ve en çok 18 dir. 18 den 20 yaşma kadar olanlar ihtiyat kaydedilir. 16 18 yaşındakiler arasında kâfi miktar talib çıkmadığı takdirde bu noksan. ihtiyatlardan ikmal edileeektir. (1813; açtığı Güzel Olmak İçin Her şeyden evvel sıhhatli ve parlak bir lâzımdır. tene, lekesiz ve diizgün bir cilde malik olmak Kapalı Zarf Usulile Mazot ve Makine Yağı Eksiltmesi İlânı Kapalı Zarfla Münakasa İlânı M KREM PERTEV sizîn de cildinizi güzelleştirir, guddelerini besliyerek canlandırır. 40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV tertib ve yapılış tarzındaki incelik dolayısile, tenin fazla yaglanmasına mâni olur. Yağsız olarak hususî tüp ve vazolarda satılır. Sultansuyu Harası Müdürlüğünden: Müessesemiz ihtiyacı için <35000> kilo mazot ile «2500» kilo makine yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Ihale 27/3/940 tarihine musadif çarşamba günü saat cl5» te Hara Merkezinde yapılacaktır. Mazotun beher kilosuna on yedi kuruş ve makine yağının beher kilosuna kırk kuruş muhammen fiat konulmuş olup muvakkat teminat «522» liradır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dahilinde teminatlarile birlikte hazırlayacaklan zarflarını eksiltme günü ihale saatinden bir saat eveline kadar Hara Merkezinde müteşekkil Komisyona tevdi etmeleri, şartnamesini gormek isteyenlerin mezkur Hara Muhasebesine müracaatleri, şartname isteyenlere bilâ bedel gönderilir. (1846) Belediye Sular İdaresinden: İdaremize lüzumu olan kırtasiye malzemesi kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 1 Bu işe aid tanzim edilen şartname İdaremiz Levazım Servisinden parasız olarak alınabilir ve nümuneler ayni Serviste görülebilir. 2 Talibler şartnameye gore hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale günü olan 25 mart 940 pazartesi günü saat «15» e kadar Taksimdeki Idare Merkezinde Müdürlüğe vermelidirler. Bu saatten sonra getirilecek zarflar kabul edılmez. (1915) Maarıf Natbaası Müdürlüğünden: Cinsi Patiska Miktarı 1200 metre Tahmınî bedeli 720 lira % 7,5 muvakkat pey akçesi 54 lira Açık eksiltmesi 11,1111940 pazartesi günü yapılacak olan evsafı şartnamesinde yazılı patiskaya istekli zuhur etmemiştir. Açık eksiltmenin 22/HI/1940 cuma günu saat 15 e bırakıldığı ilân olunur. (1918) EREGLİ KÜMÜRLERi İŞLETMESi' 1 Zonguldakta Asma mevkiinde yapılacak olan bir aded işçi yatakhanesi inşaatı. Kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 2 İşin, vahidi fiat esasına göre ilk keşif tutarı 37,000 (otuz yedi bin) lira olup muvakkat teminatı 2775 (iki bin yedi yüz yetmiş bes) liradır. 3 Eksiltme 22/3/940 günü saat 15 te Zonguldakta Ereğli könr'îrleri işletmesi genel müdiriyeti binasmda yapılacaktır. 4 Eksiltmeye iştirak edeceklerin, münakasa gününden bir gün evvel işletme inşaat müdiriyetine müracaatle bir ehli. yet vesikası almaları icab eder. 5 İstekliler bu işe aid ve asaçıda gösterilmî» l»nlunan evrakı Zonguldak Ereğli kömürleri işletmesi inşaat T"üdürlü"ün'J.'e, Ankarada Eti Bank inşaat müdiriyetinde ve Istanbulda Eti Bank İstanbul bürosunda görüo tetkik edebîlir?ar. Bahsi geçen evrak şunlardır : Boyabad Belediyesinden: Eczacı aranıyor Kazamızın eczanesi, müdiri mes'ulünün vefatı dolayısile kapanmıştır. Belediye bütçesinde bu eczaneyi satın almak için tahsisat mevcud olduğu gibi ayda «100» lira eezacı ücreti tahsisatı da vardır. Bu eczaneyi kendi namına veya Belediye namına işletecek diplomalı taliblerin Belediyemize tahriren acele müracaatleri ilân olunur. (1777) Genel Direktörlüğünden : Kapalı Zarfla Münakasa İlânı Belediye Sular İdaresinden: İdaremize lüzumu olan matbu evrak ve defterler kapalı zarfla münakasaya konulmuştur: 1 Bu husus için tanzim edilen şartname İdaremiz Levazım Şefliğinden parasız olarak alınabilir. Ve nümuneler ayni serviste görülebilir. 2 Talibler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale günü olan 25 mart 1940 pazartesi günü saat 16 ya kadar Taksimdeki İdare Merkezinde Müdürlüğe vermelidirler. Bu saatten sonra getirilecek zarflar kabul edılmiyecektir. (1916) Veznedar Aranıyor Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası veznedarlığı münhaldir. Taliblerin 28 mart 940 akşamına kadar vesaik ve evrakı müspitelerile odaya müracaatleri. I Devlet Deairyollan işletne ü. Mftdurluğündeıı; | Devlet 1 Merkez ve işletmelerde isthidam edılmek üzere dört ressam alınacaktır. 2 Istenilen evsafı haiz taliblerin resım işlerindeki bilgileri denenmek üzere adreslerine tebligat yapılarak imtihan günü ve yeri ayrıca bildirilecektir. 3 Imthanda muvaffak olanlardan orta mekteb mezunlarma 60, lise ve muadili mekteb mezunlarına 74 lira ücret verüecektir. 4 isteklilerin tayin edilen günde imtihana girebilmeleri için: a Idare tabıbleri tarafından yapılacak muayenelerinde sıhhî ahvalinin her yerde vazife görmeğe müsaid olduğu anlaşılmıs ve askerliğini yapmış olmak, b Taliblerin tahsil. askerlik, nüfus cüzdanı, evvelki vazifplerıne aid bonservislerile Ankarada zat işleri müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. «1031» (1768) Havayolları Umum Müdürlüğünden: A Eksiltme şartnamesi. B Mukavelename. C Vahidi fiat cetve^i. D Hususî şartname. E Fennî şartname. F İşçi binaları Droiesi. 1 idaremiz için Ofset usulile ve açık eksiltme suretile 10.000 aded büroşür tabettirilecektir. 2 Muhammen bedeli 1,700 lira olup muvakkat teminatı 127 lira 50 kuruştur. 3 Ihale 15 3 940 cuma günü saat 2 de Devlet Havayolları meydanmda kâin Umum Müdürlük binasmda toplanacak Komisyon tarafından icra kılınacaktır. 4 Bu işe aid şartname ile mukavele ve resimleri her gun Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünde görülebilir. 5 Talıb olanlarm muayyen gün ve saatte Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü binasında toplanacak Konıisyonda hazır bulunmaları ilân olunur. «941» (1629) Hemşire Aranıyor Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Vekâletinden: İdaremizin Eskişehir hastanesinde istıhdam edilmek üzere Kızılay Hasta Bakıcı mektebinden mezun bir hemşireye ihtiyac vardır. Taliblerin Devlet Demiryolları Zat işleri Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. «1108» (1884) Leylî Tıb Talebe Yurdu 938 senesi mezunlarından olup gerek Yurd Müdürlüğünce ve gerekse Vekâletçe aranması melhuz yerlerde aranmış ise de bulunamamış olan Ahmed Rasim oğlu 242 Fakulte ve 366 Yurd No.lı Dr. Münir Dermanm derhal ya İstanbul Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğüne veyahud da doğrudan doğruya Sıhhat Vekâletine müracaati. aksi takdirde hakkında 2000 sayılı kanuna göre muamele yapılacağı ilân suretile tebliğ olunur. (189i)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog