Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

12 Mart 1940 CUMHURİYET En son modalarla ahenktar yeni Türkiye İmar Bankası 31 A K Tt F: Lira Kasa: Banknot Gümüş Ufaklık Lira K. 32,383. 2,390. 21.54 34,794.54 Dahilî Muhabir Bankalar: Tevdiat için munzam karşılık: Hazine Bonosu Tahvil 366,672 98 94,582 99 87,172.54 7,410.45 94,582.99 Senedad cüzdanı: Vadesine 3 ay kalan > 3 aydan fazla kalan 80,955 94 76.200.94 4,755. 80,955.94 tştiraklerimiz: Esham ve Tahvilât cüzdanı: Borsada kote olan » > olmayan 130.696 26 185,892 95 185,892.95 185,892.95 Avanslar: Esham ve tahvilât mukabili A Borsada kote olanlar B» » olmayanlar 168,655 14 25,430.34 21,018.63 4,411.71 25,430.34 Teminat ve vesaik üzerine Senedad üzerine Sair mütenevvi teminat üzerine 61,587.52 25.130.81 56,506.47 168,655.14 Borçlu cari hesablar: Açık kredi Kefalet mukabili kredi 765,527 95 127,085.36 638,442.59 765,527.95 Sair muhtelif borclular: Menkuller: Kasalar Mefruşat K. Sermaye: İhtiyatlar: 34,794 54 1939 P A SSt F : Lira K. 1,000,000 91,245 82 Lira K. Fevkalâde ihtiyatlar Kanunî ve nizamî ihtiyatlar 45,758.52 45,487.30 91,245.82 Muhabir Bankalar: tleride vukuu muhtemel zarar karşılığı Mevduat: Cari hesablar Vadeli tevdiat 23,051 30 560,647 02 PUDRA TÜRK ANONÎM SÎGORTA SOSYETESİNDEN: Sosyetemizin hissedarlar umumî heyeti 29 mart 1940 cuma günü saat 13,30 da adi surette toplanacağından Ticaret kanununun ve esas mukavelenin hükmüne tevfikan haizi salâhiyet hissedarların mezkur gün ve saatte Galatada Voyvoda caddesinde Sümerbank binasında sosyetenin idare merkezine asaleten veya vekâleten gelmeleri ve toplanma tarihinden bir hafta evvel sahib oldukları hisse senedlerini sosyeteye veya Sümerbank veya Emlâk ve Eytam Bankası İstanbul şubelerine yatırarak alacakları makbuzlan sosyeteye tevdi etmeleri ve mukabilinde duhuliye varakalarım almalrı rica ve ilân olunur. Güven Renkleri 551,657.02 8,990. 560,647.02 Tasarruf tevdiatı: Vadesiz Vadeli: Bir aydan bir seneye kadar 214,621 50,966.86 163,654.69 214,621.55 « 75,693 19.352 133 1,410,264 627,567 86,239 55 RUZNAME 1. 1939 yılı mumele ve hesablan hakkında idare meclisi ve murakıb raporlannın okunması, 2. 1939 senesine aid bilânço ve kâr ve zarar hesablarının tetkik ve tasdikı ve meclisi idare azasının ve murakıbların ibrası, 3. Kârın tevzii ve temettüün tevzi tarihinin tayini, 4. İdare meclisi azasının intihab ve ücretlerinin tayini, 5. İdare meclisi azalarının sosyete ile muamele yapmalarına mezuniyet itası, 6. 1940 yılı için murakıblann seçimi ve ücretlerinin tayini. Sair muhtelif alacaklılar: Itfa tahsisatı: Taleb olunmamış temettüler Kef aletten alacaklılar: Nâzım hesablar: Kâr: 35 36 97 77 48 28 En son moda koleksiyonlan bu mevsrmin roplan, yeni yuz ve ten renklerile invtizacı icab edeceği hissini uyandırmaktadır. Şimdi, meşhur bir güzellik mütehassısı tarafından icad edilen en son moda renkler, cazib Tokalon pudrası serisine dahildir. Ve her yerden tedarik edebilirsiniz. <NATÜRELLE» Gayet beyaz cüdler için saf ve şeffaf bir güzellik temin eder. <PECHE> Açık tenli sanşm ve esmerlerin ekserisine gayet uygun bir güzellik temin eder. «BRUN SOLElL» Esmerler için cazib bir sevimlilik temin eder... Ve şimdiye kadar gördüklerinizden daha parlak, daha canlı ve daha cazib diğer birçok renkler. Tokalon pudrası havalandırılmış ki bu sayede on defa daha ince kılar olduğundan tabiî görünür. Onda taze çiçeklerin kokusunu hissedersiniz. Bu pudra, «Krema köpüğü» imtiyazlı usulile kanştınlmış olduğundan iki misli fazla sabit durur. Tokalon pudrasının Operatörı RIZA ÜNVER Dojhnn ve kadın hastalıklan mütehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddesi No. 22, Mavi yapı Telefon: 22683 159,300 23 17,615 55 2,657. 14,958.55 17,615.55 Gayrimenkuller: Banka binası Diğer gayrimenkuller 57,748 83 55,823.83 1,925. 57,748.83 Istanbul Asliye DördUncü Ticaret Mahkemesinden: Kartalda Yunüs mevkiinde Anadolu Çimentoları Türk Anonim Şirketi vekili av. S. Lazaroğlu tarafından Beyoğlu tsriklâl cadesinde 2 19 No. Amar apartımanı beşinci katında Ekrem Hamdi aleyhine çimento esmanmdan ezgayri istifa 5602 90 lira 77 kuruş ile komisyondan 71 lira 50 kuruş ki cem'an 5674 lira 27 kuruşun faiz ve masarifi muhakeme ve ücreti vekâlet. le birlikte tahsiline mütedair açılan davadan dolayı arzıhal sureti ilânen tebliğ edilmiş ve Emniyet Müdiriyeti taTafından yapılan araştırmada da mumaileyhin ha. lihazır ikametgâhı bulunamamış olmakla kendisine 1 0 gün müddetle gıyab kararınm ilânen tebliğine ve muhakemenin 21/ 3/940 saat 14 te yapılmasma karar verilmiştir. Gıyab karan mafkamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. (25202) İlk tesisat masrafları: Kefaletten borclular: Nâzım hesablar: Y e k u n .... 8,541 29 1.410,264 77 627,567 48 4,108,816 90 Y eku n 4,108.816 Türkiye İmar Bankası 1939 senesi kâr ve zarar tablosn ZİMM ET : Lira Masraflar: 37,730 Lira K. 31,302.26 5,518.63 909.72 37,730.61 yeni ve cazib renklerini görünüz. K. 61 Alınan faiz ve komisyon: Muhtelif kârlar : Banka hizmetleri mukabilinde alınar ücret ve komisyonlar \ M A TL ü P 7ira K. 165,297 5,350 1,312 19 30 80 Mantarlı muşambalar, istorlar, perde için tüller, duvar kâğıdlan, yatak çarşafları, yünlii ve pike yatak örtüleri, el ve yüz havlulan, velhasıl tefrişata aid bilcümle malzemeyi BAKER MAĞAZALARINDA her yerden müsaid şaıtlar ve ucuz fiatlarla bulabilirsiniz. Maaş ve ücretler İdare masrafları Vergi ve harçlar Sair masraflar I MİLLÎ RE ASÜRANS TÜRK ANONÎM ŞIRKETÎNDEN : Verilen f aiz: Verilen komisyon : Muhtelif zararlar: Amortismanlar : Kâr: Yekun . 30,440 8,148 7,091 2,309 86.239 78 25 42 95 28 • \ Yekun 171.960 29 ŞARK SINAI Anonim Şirketinden: Omniom ilân 171.960 29 Şirketimizin 1939 senesi alelâde hissedarlar umumî heyeti aşağıda yazılı maddeler hakkında görüşmek ve karar vermek üzere 28 mart 1940 tarihine rastlayan perşembe günii saat on beşte Ankarada Türkiye İş Bankası Umum Müdürlüğü binasında toplanacaktır. $irket esas mukavelenamesi mucibice umumî heyete iştirak edecek olan hissedarlaıın hamil buŞebeke ihtiyacı için eb'ad ve mikdarı aşağıda yazılı. oksijen, kaynağına mahsus lundukları hisse senedlerini veya bunu imali uzunluğu 1 0 1 4 metroluk normal manşonlu çelik havagazi borusu satın müsbit vesikalan toplantıdan bir hafta evvel Ankarada Türkiye İş Bankası veya İs alacaktır. tanbulda Türkiye Hanında şirket muame4000 metre iç kutru 30 milimetrelik lât merkezine tevdi ederek mukabilinde 4500 40 » duhuliye kartları almaları lâzımdır. His2000 50 » sedarlann muayyen saat ve günde Ankarada bulunmalan ilân olunur. 8000 80 » HAVAGAZİ İÇİN Çelik boru satın alınacak Ankara Havagazi şirketi lürkiye iş Bankası A. Ş. Meclisi idaresinden: Esas mukavelenamemizin 44 üncü maddesine tevfikan hissedarlar umumî heyeti 28 mart 1940 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 16 da banka merkezinde alelâde olarak toplanacağından mezkur gün ve saatte muhterem hissedarlarımızın toplantıda hazır bulunmalan rica olunur. Bankamız statüsünün 49 uncu maddesi mucibince gerek asaleten ve gerek vekâleten 50 hisseye sahib olan hissedarlar umumî heyete iştirak edebilirler. Ancak vekillerin de şahsen hissedar ve rey sahibi olmalan lâzımdır. Bizzat iştirak edecekler malik oldukları hisse senedlerinin miktar ve numaralarını, vekil göndermek isteyenler de ayrıca şubelerimizden alabilecekleri formüle uygun olarak tanzim edecekleri vekâletnameyi içtima gününden en az beş gün evvel Ankarada bankamız idarei merkeziye müdürlüğüne ve diğer mahallerdeki şubelerimize ibraz ve tevdi ederek mukabilinde bir duhuliye varakası almalan icab eder. 6 mart 1940 tarihinde toplanan umumî heyetçe verilen karar ve salâhiyete istinaden 15 mart 1940 tarihinden itibaren Galatada Doyçe Oryentbank gişelerinde beher hisse senedine, 1 6 numaralı kuponlan mukabilinde, 20 kuruş tevzi edileceği ilân olunur. Istanbul, 12 mart 1940 İdare Meclisi Devren satılık Galatada, Yüksekkaldmm başında kâin ve derununda bir su havuzunu havi 55 No. lı sucu ve mezeci dükkâ. nı eşyasile beraber devren satıhktır. Îsteklilerin ayni dükkâna müracaatleri. 2200 1. İdare meclisi raporunun okunması, 125 » 2. Bilânço ve kâr ve zarar hesabının 1300 150 » okunması, 1000 200 » 3. Murakıblar raporunun okunması, Madde 1Borular naddeden geçirilerek eksiz olarak imal edilmiş olacaktır. 4. Yukarıdaki maddelerde yazılı evrak » 2 Borulann mukavemeti Kg mm 65 551 ve inbisat haddi yüzde 14 olave vesaikin okunmasını müteakıb bu caktır. hususta ve temettüün tevzii hakkın» 3BoTular dahilen ve harcien bitiimlenmiş ve ayrıca dış sathına sıcak bida müzakere icrasile karar ittihazı ve tüm batırılarak empreniye edilmiş Jut sanlmış ve üzeri kireçlenmiş olaidare meclisi szasile murakıbların ve caktır. müdürler heyetinin ibrası, » 4Borular fabrikadan çıkarılmadan evvel 75 atmosferlik soğuk su tazyi5. Sirket esas mukavelenamesi mucikından geçirilerek muayene edilmiş olacak ve tecrübe protokolu Şirbince müddetleri biten idare meclisi kete tevdi edilecektir. azasının yerine yenilerinin seçilmesi. > 5Teklifler en geç 25 mart pazartesi günü saat 15 e kadar Şirket Müdiri6 Murakıbların seçilmesi, yetine tevdi edilmiş olcaktir. 7. Ticaret kanununun 323 ve 324 üncü » 6Teklif edilecek fiat cif Haydarpaşa olacaktır. maddelerine tevfikan idare meclisi » 7 Asgarî müddeti teslim tercih esbabındandır. a7asının gerek kendi namlarına, sre^ 8 İhale halinde ihale bedelinin yüzde 1 0 u kat'î teminat olarak Şirket rek baska şirketlerin idare meclisi veznesine yatınlacaktır. azası veya müdÜTÜ sıfatile şirketi» 9 Daha fazla malumat almak arzu edenler Şirket Müdiriyetine müracaat miz'e muamele yapabilmelerine miiedebilirler. saade veTİlmesi, g Mare meclisi »•»il'k'cTina verıici»»n intihab edilen Nihad Delimol]aoe''u ile Akif AWizün keyfiyeti intihablannm tasvibi. 9. T f ec^n b'r murakıbın yerine în=Ha tihab edi'en Ne ; j a d Abutun intihab kevfivetinin tasvibi. Ruznamei müzakerat 1500 100 » Müzakere ruznamesi berveçhi âtidir: 1 idare meclisi ve murakıblar raporunun okunması, 2 1939 senesi bilânçosu ile kâr ve zarar hesablarının tasdikı ve idare merlisinin ibrası, l 3 Kârın taksimi ve tevzi günüı' ün tesbiti, 4 Münhal bulunan idare meclisi azalıklarile istifa eden azaların yerine nizamna: me n 26 ncı maddesi mucibince ir'are meclisine seçilen yeni azanın tasdikt memuriyetleri ve diğer azalar gibi banka ile ticarî muamele yapmalarına ızin verilmesi, 5 1940 senesi murakıblannın seçilmesi. Tötonya Alman Klübü azalanna: 28 mart 1940 tarihli perşembe günü akşam saat 20,30 da Tötonya kulübünde yapılacak olan senelik umumî içtimaa gelmeniz rica olunur. RUZNAME 1 Geçen seneki içtima raporunun okunması. 2 Reisin raporu. 3 Muhasible murakıbların rapor . ları. 4 Muhtelif arzu ve talebler. Heyeti idare Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: Balat atölyesinde biriken «1300» tane açılmış boş zift tenekesi pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin 14'3/940 tarihine raslıyan perşembe günü saat 10 da Galata Rıhtımındaki Umum Müdürlük binasında toplanacak olan Mubayaa Komisyonuna müracaat etmeleri. (1894) Devlet Deaigyollan işletee ü. Mudürlnği ilântan [ Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: ••••••••••İBB^^••^•^•^^^^•^ 1 Tophane ve Azapkapı mağazalarında mevcud 170 ilâ 200 kilo istiabma elveri§li takriben 500 aded boş yağ varüleri açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. 2 Beherinin muhammen bedeli 5.50 olup muvakkat teminat 206.25 liradır. 3 Arttırma 28 mart perşembe günü Tophanede Umum Müdürlük Alım, Satım Komisyonunda saat 15 te yapılacaktır. 4 Şartnamesi hergün Malzeme Müdürlüğünde görülebüir. îsteklilerin yazıh gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (1901) işletme ihtiyacı için pazarlıkla bir kısım defter vesaire basılacaktır. îsteklilerin 14/3 '940 tarihine raslıyan perşembe günü saat «15» te Galata Rıhtımmdaki Umum Müdürlük binasında toplanacak olan Satınalma Komisyonuna müracaatleri. (1893) l ZiYA NAKİs Kulak, boğaz, burun mütehassısı Divanyolu Türbe karşısı No. 1 19 Telefon: 22587 Sahib ve BişmuharTİri: Yunus Nadi Vmumi neşnyatı idare eden Yazı işleri müdürü: Hikmet Cumhuriyet Münif Malbaası ülgetl .1 I iGeometr Aranıyor. Anadoludaki bir maden şirketinde istihdam edilmek üzere yer üstü ve yeraltı maden topograf işleri bilen tecrübeli bir Geometr aranıyor. îsteklilerin acele Galatada, Çinili Rıhtım hanı civarında Muradiye ha. nınm 5 inci katındaki şirkete müra. caatleri. Ankara Çankaya Tanu Sidl Muhafızhğmdan: Satış tarihindeki adresi Satılan gayrimenkulün Satın alanm Cinsi Mevkii adı 45 Bağ 25/10/341 341'444 Dikmen Hüsnü Tüzün Vilâyet Encümen Başkâtibi 85 Bağ 2510 341 341/445 Dikmen Vilâyet Encümen Başkâtibi Hüsnü Tüzün 1 Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkulleri saün alan sütunu ma hsusunda yazıh gösterdikleri adreste aranılmasına rağmen bulunamıyan »ahısların Ankara Tapu Sıcilli Muhafızhğına müracaatle satın aldıklan gayrimenkulü 3524 No lı kanunun ikinci maddesi mucibmce ilân tarihinden itibaren 3 ay zarfmda Hazine Lehine birinci derecede ve birinci sırada ipotek vaz'ı suretile namlarına tesçü ettirmeleri aksi takdirde mezkur kanunun ikinci maddesinin son fıkrası mucibince muamele yapılacağı. 2 Bunlardan ölenler varsa vereselerinin veraset ilâmiarile birl ikte adı geçen Tapu Sicil Muhafi7İı§ma müracaatleri 3 Hukuk Usulü Muhakemeleri kanununun 141 ve müteakib m addelerıne müsteniden şahsan tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. ^079^ (1791) İhale tarihi ihale bedeli Lira Kuruş Dosya No. Hukuk Fakültesi Dekaniığından: Doktora imtihanlan 19 ve 20 mart sah ve çarçamba günleri saat 14.30 da icra edilecektir. İmtihanlara girmek isteyen talebeler isimlerini en geç 16 mart cumartesi gününe kadar Fakülte kalemine kaydettirmeleri lâzımdır. (1922)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog