Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

CURÎKUnîYTT 12 Mart 1940 fjfe Cumhuriyet l Dört kulüb murahhasları Ankaraya gittiler Yakında başlayacak Millî küme maçlan talimatnamesi hakkmda gorüşülmek üzere, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Vefa kulübleri murahhasları Ankaraya davet edilmişler ve Ankaraya gitmişlerdir. Kayıb aranıyor Kazamızın İspandam köyünden Sarı Süleyman oğlu Kemal hicrette Fatsa yetimhanesine verilmiş, bundan sonra ne olduğu ve nereye gittifi bilinememiştir. Bilenlerin insaniyet namına aşağıdaki adresime yazmalannı rica ederim. Akçaâbad: Mahmud Şen Memur ve Müstahdemlerine Ölü* Vokaunda Yardım Birliği Nizannanesi BİRLİĞİN AD VE MERKEZİ: Madde 1 Hükmî şahsiyeti haiz olmak üzere (Belediyeler Bankası Memur ve Müstahdemlerine Ölüm Vukuunda Yardım Birliği) adı ile bir birlik kurulmuştur. Birliğin merkezi Ankarada Belediyeler Bankası binasındadır. BELEDİYELER BANKASI Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmayan bayat çocuk gıdalarile yavrunuzun sıhhatini tehlikeye koyarsınız. Saf ve tabiî hububattan yapılmış 8AF GIDA Unlarını Çocuklarınıza BİRLİGİN MEVZUU VE GAYESİ Madde 2 Birliğe mensub memur ve mustahdemlerden vefat ve defnini temin etmek, aile reisinin ebedî kaybubiyetinden hasıl yuk bütçe tahavvTİlünün ilk sarsıntılarım hafifletmek veya yeni laylaştırmak üzere hayatta iken tahriren tespit ve tayin edecekleri bulunmaktır. edenlerin teçhlz ve tekfin olması tabiî bulunan büvaziyete intibaklannı kokimselere nakdi yardımda Kır koşusu Kadıkoy Halkevinden: Evimiz spor programı mucibince 1 7 mart pazar günü sabahleyin bir kır k o . şusu yapılacaktır. Miisabaka saat 10 da Fenerbahçe stadından başlayıp gene ayni stadda bitmek üzere 3000 metrelik bir mesafe dahilinde olacaktır. Koşuya her üteyen girebilir. Birinci, ikinci ve üçünciiye spor esyası hediye edilecektir. Müsabakaya iştirak etmek isteyenlerin 1 7 mart pazar s?bahı saat 9,30 da Fenerbahçe stadında hazır buîunmalan. Beyoğlu Halkevinden: 17 mart 940 pazar günü saat 10 da Şişlide Tramvay deposu önünden başla. yarak Hürriyet abidesine gidiş ve geliş 3000 metrelik bir kır koşusu tertib edilmiştir. Bu koşu kâmilen toprak arazide yapilacak ve müteakıben tertib edilecek olan pist koşularına bir hazırlık olacaktır. Ve derece alanlara mükâfat verilecektir. Koşuya iştirak etmek isteyenlerin her gün saat 1 7 den itibaren Evimizin Spor şubesine müracaat ederek kaydolur\*nalarını rica ederiz. | Üç karmanyolacı yakalandı BİRLİĞİN MÜESSİSLERİ: Madde 3 Belediyeler Bankası Umum Müdürü Süleyman Sami Kepenek. Muhasebe Müdurü Fazü İlgen. Muamelât Mudürü Abdi Denel. Hukuk İşleri Mudürü Asım Ersan, Muhaberat ve Sicil Mudürü Mithat Akdora, Muhasebe Mudur muaviıü Şemseddin Parlardır. Türkıye Cumhuriyeti tebaasmdandırlar. HASÂN ÖZLÜ VİTAMİN KALORİ KÜVVET SIHHAT ENERJİ BİRLİĞE GİRMEK VE BİRLİKTEN ÇIKMAK ŞARTLARI: Madde 4 Birliğe girebilmek için Bankanın daimî kadrosunda memur veya müstahdem bDİarımak ve bu nizamnamede yazılı mıktan taahhud eylemek ve 18 yaşını bitirmiş medenî hakîara sahib olmak şartır. Istifa etmek veya Banka ile alâkasını kesmek suretile Birlik azası Birlikten çıkar, 5 nci madde hukmü mahfuzdur. Dursun AIi Sadık Mevlud BANKADAN AYRILANLARIN BİRLİKLE OLAN MÜNASEBETLERİ: I Kız mektebleri arasında voleybol maçları • Kız Mektebleri Voleybol Lik Heyetinden: 13/111/1940 çarşamba günü Kır Muallim Mektebinde yapılacak voleybol maclan: Saha komîserî: S. Ozdemir. Cumhuriyet L. Istiklâl L. Saat 1 5. Hak ; m : S. Açıkoney. înönü L. Boğaziei L. Saat: 15,30. Hakem S. Açıkoney. Kandilli L. Kız Muallim M. Saat: 1 6. Hakem S. Açıkoney. Beyoğlunda Kalyoncukulluğu caddesinde 79 numarada oturan ve Beyoğlunda İpsilâki'ye aid fırınlarda kâtiblik eden Nikola oğlu Adriyanos ayın yedinci pazar günü akşamı saat 2 I raddelerinde Kurtuluştaki evine giderken Hacıahmed yokuşu yangın yerinde hiç tanımadığı üç adam önüne çıkarak karmanyolacıhk suretile Adriyanounun 462 lirasını almışlardır. Adriyanos zabıtayi vaziyetten haberdar etmiş, polisin yaptığı tahkikat neticesinde kâtibin önüne çıkarak parasını alan meçhul şahısların sabıkalılardan Lâz Ahmed, Lâz Mevlud ve Hüseyin Yılmaz oldukları tespit edilmiştir. Bunlardan Ahmed yakalanıp Adliyece tevkif .edilmiş, vak'ayı müteakıb firar eden Hüseyin Yılmaz da Rizede yakalanmıştır. Hüseyin Yılmaz Istanbula sevkedilmek üzere Rize Cumhuriyet Müddeiumumiliğine teslim edilmiştir. Vak'ayı müteakıb mahirane bir surette izini kaybeden diğer suçlu Mevlud da sıkı bir takib sonunda dün ele geçmiş ve suçunu itiraf etmiştir. Zabıta her üç su<lu hakkmda da tahkikata devam etmektedir. Madde 5 Her ne sebeple olursa olsun Bankadan ayrılan memurun ayrıldığı tarihe kadar bu nizmanemede yazıh olduğu veçhile birlikçe yapılan yardımlardan bu memurun o tanhe kadar vermiş olduğu teberru ve taahhüdata isabet eden miktar tenzil edildikten sonra memurun yapmış olduğu tebetru ve taahhüd bakiyesi nisbetinde para yardımı yapılır. Ve bunltrın avrıca bir talebine lürjm kalmadan Birlikle alâkası münkati olur. Tekaüd olmuş veya kadro harici kalmış memurlar, Birlikle olan irtibatlanm kesmeği arzu etmedıkçe ve nizamnameye tevfikan mukellefiyetlerini ifa ettıkleri müddetçe Birlikle olan alâkaları baki kalır. Tekaüde tabi olmayan müstahdemlerin yaşlarınm ilerlemiş olrrisin^an dolavı Bankaca iîten çıkarıldıkları takdirde tekaüd olan memurlara kıyasen ve mukellefiyetlerini fasılasız eda etmek şartile Birlikteki alâkaları mahfuz tutulur. BİRLİĞİN Madde 6 Birliğin şubeleri yokrur. ŞUBELERİ: İDARESÎ: BİRLİĞİN Herekede kavgalı bir maç lzmit (Hususî muhabirimizden) Hereksde vuku bulan kavgalı, yumruklu maç hâdisesi etrafında türlü türlü şayialar vardır. Bu hususta yaptığım tahkikat şu neticeyi vermiştir: Hereke takımı Kocaeli mıntakası şampiyonu olan Akyeşilspordan 8 gol yemiştir. Hereke takımı bu ağır mağlubiyeti telâfi etmek istediğinden Akyeşili sureti mahsusada davet etmiştir. lzmit şampiyonu bu daveti kabul ederek Herekeye gitmiştir. Hereke takımı, misafirlerini çok güzel bir şekilde karşılamış, izzet ve ikramda asla kusur etmemiştir. Vıcık vıcık çamur bir sahada maça çıkıldığı vakit, Herekeli bîr genc de hakem diye ortaya sürülmüş ve bir emrijiaki yapılmıştır. Hakem oyundant.anlamadığı ve üstelik tarafgirlik de yaptığı için oyun şirazesinden çıkarak kavgaya başlanmış ve maalesef, seyirciler de kavgaya iştirak etmiştir. Hâdisede bulunan bölge asbaşkanı Kerim Oktay, bu hususta şunları söyöledi: « Farkına varmadığım bir esnada, ortada bir gürültü oldu. Başka bir şey görmedim. Yalnız bu müessif hâdisenin hakemin idaresizliğinden ileri geldiğini gördüm. Hâdiseye sebeb olanlar cezalandırılacaklardır.> Bir karmanyolacı grupu daha Fırın tezgâhtarı Hristo, ayın 6 ncı gecesi Galatada Lülecihendekteki evine gitmekte iken Hocaali sokağmın köşebaşına geldiği zaman ansızın arkasında peyda olan iki meçhul şahıs tarafmdan yere yuvarlanmış, hırsızlar, Hristonun evine götürmekte olduğu günlük hasılat olan 160 lirayı karmanyola suretile alarak kaçmışlardır. Hırsızlar acele ile kaçarlarken paramn 20 lirasını düşürmüşler, mütebaki 140 lirayı almıslardır. Yapılan tahkikat neticesinde Hristonun parasını çalan hırsızların sabıkalılardan Dursun Ali ve arkadaşı Sadık oldukları anlaşılmıştır. Dursun Ali ayni gün memleketine sitmek üzere bindiği vapurun ambarında yakalanmış, paralardan bir kısmı daj üzerinde bulunmuştur. Şeriki Sadık da vak'adan iki gün sonra gece saat 2 de Tophanede evine eiderken krndisini takib ve tnrassud eden m^murlar tarafınd?n yakalannıştır. Her iki suçlu da dün Adliyeye teslim edilmişlerdir. îngiliz kontrol heyetinin tuttuğu eşya Madde 7 Birlik. umumî ve idare heyetleri ve murakıblarla idare olunur. A Umumî heyet: 1 ) Umumî heyet Birliğe dahil memur ve mustahdemlerden teşekkül eder. 2 ) Umumî heyetin alelâde içtimaı her sene şubat ayı içinde idare heyetinin tayin edeccği günde Banka binasında yapılır. 3 ) Umumî heyet, mevcud azanın beşte birinin talebile veya Idare heyeti kararile fevkalâdeden de içtima eder. 4 ) Müzakere nisabı mevcud azanın yansından bir fazlasıdır. Kararlar toplanan azanın ekseriyetile verilir. Fesih kararlan mevcud Birlik azasuun dörtte üçünün kararile muteber olur. 5 ) Her azanm yalnız bir reyi vardır. 6 ) Umumî heyet idare heyeti reisi tarafmdan açılarak içtima nisabına aid yoklama yapıidıktan sonra mevcud aza arasmdan bir reis ve iki kâtib seçilir. İçtimaın müteakıb safahatı bu reis tarafandan idare olunur. Umumî heyetin müzakere zabıtlan ile ittihaz olunan mukarrerata aid yazıları reis ve iki kâtib tarafından imzalanarak saklanmak üzere idare heyetine tevdi olunur. UMUMİ HEYETİN VAZİFELERİ: Umumî heyetin vazifeleri şunlardır: 1 Ana nizamnamenin tadili, 2 İdare heyeti ve murakıbların tayini ile hesabların ve murakıb raporlarının tetkiki, bilânçonun tasdiki. B İdare heyeti, 1 Birlik idare heyeti beş azadan mürekkebdir. İdare heyetinin tabiî reisi Belediyeler Bankası Umum Müdürüdür. 2 Heyeti idareyi umumî heyet intihab eder. İdare heyeti kendi aralarmda bir reis vekili ve bir muhasib seçer. 3 İdare heyetinin karar ittihaz edebilmesi için en az dört kişinin toplantıda bulunması şarttu. Kararlar, mevcudun ekseriyetile ittihaz olunur. Reylerde müsavat hasıl olduğu taktirde reisin bulunduğu taraf tercih edilir. 4 İdare heyeti ayda bir defa behemhal ve lüzumu halinde reisin davetile başkaca toplanır. 5 İdare heyetinin kararlan muntazaman bir deftere kaydolunur. Her kararın altı, içtimada hazır bulunan azalar tarafından inızalanır. p A R E HEYETİNİN VAZtFELERI: ,,,jdare heyetinin vazifeleri şunlardır : 1 Birlik işlerini nizamnameye tevfikan idare etmek, 2 O yıla aid bilânço, kâr ve zarar cetvelile gelecek yılın bütçesini tynrim ve umumî heyetin tasdıkına arzetmek, C Murakıblar: İdare heyeti hesablannı ve muamelelerini tetkik etmek üzere umumî heyet tarafmdan lüzumu kadar murakıb tayin olunur. Murakıblar sene içindeki tetkikatlan neticesini her sene umumî heyete bir raporla bildiruler. yedîrinîz. PÎRİNC YULAF İRMİK PATATES MISIR TÜRLÜ MERCİMEK BEZELYA BADEM CAVDAR OZU dünyada mevcud Çocuk gıdalarmın en mükemmelidîr. HASAN DEPOSU: Bahcekapı. Beyoğlu Tramvay tîuragı karşısında. Emlâk ve Eyfam Bankası İdare Meclisinden: Umumî Heyet müzakerat Ruznatnası 28 mart 1940 perşembe günü saat 10 da alelâde olarak toplanacağını evvelce üân eylediğimiz umumî heyetimiz müzakerat ruznamesi aşağıda yazılı olduğu şekilde tespit edilmiştir. 1 İdare Meclisi raporu 2 Murakıblar raporu. 3 Bilânço, kâr ve zarar hesablarının tasdiki ve İdare Meclisinin ibrası 4 Murakıbların intihabı. İstanbol Belediyeri ilânlan Ölçülerin muayenesi H. x BİRLİĞİN BİRLİĞİN TEMSİLt: GELİRİ: Madde 8 Birliği idare heyeti temsil eder. Madde 9 Birliğin geliri şunlardır: A Memur ve müstahdemlerin aşağıda yazılı şekilde her ay yapacaklan taahhüdat. 1 Memurlardan maaşlan 150 liradan yukarı olanlardan 150 şer kuruş. 2 Memurlardan maaşları 150 lira veya bu miktardan dun olanlardan 75 er kuruş, 3 Mustahdemlerden alesseviye maktuan 25 er kuruş, her azanın vereceği aidat senede 120 lirayı geçemez. B Ikramıye tediyesi halinde memurlardan maaş miktarı 150 liradan fazla olanlardan 300 er kuruş, 150 ve daha dun olanlardan 150 er kuruş teberru suretile alınır. C Hakiki ve hükmî şahısların yardımları, Ç Mevcud paraların tenmiyesinden mütevellid gelirler. Bu suretle toplanan paralar Birliğin malıdır. Beşinci maddede yazılı yardım sekli müstesna olmak üzere ne kendıleri ne de varisleri tarafmdan geri taleb edilemez. Azaların borcundan dolayı haciz olunamaz. Temlik edilemez, ancak fesh ve tasfiye halinde, mevcud para halen Birlik azası bulunanlarm tasfiye anına kadar vermis olduğu teberriiat nispetinde ve beşinci madde mucibince kendilerine tevzi olunur. Azaların Birliğe vermeğe taahhüd eyledikleri paralar Bankaca doğrudan doğruya maaşlarından tevkif edilerek Birlik hesabma kaydolunur. Amerikadan doğrudan doğruya Istanbula Amerikan Eksport Lâyn kumpanyasının Exbitel vapurile gelmekte olan eşyadan bir kısmının Cebelüttarık Îngiliz kontrol heyetinin karan üzerine Pireye çıkarıldığını ve diğer kısmının da limanıAlmanya ile yapılan muvakkat tica mıza getirilmekle beraber Îngiliz konso ret anlaşmasile verilen kontenjanlar dahi , linde memleketimizden mubayaatta bu 1 loshanesi emrinde tutulduğunu, bu harelunmak üzere gelen Alman heyetile Tica j k e t i n »ktısadî mehafilde hayret ve teessüfret Vekâleti baş kontrolörlüğü tarafmdan ! l e karşılandığını yazmıştık. Cebelüttarık kontrol makamının verfındık satışı üzerinden yapılan müzakerediği müsaade üzerine Pireye çıkanlmış oler dün intac edilmiştir. Dün sabah fınlan demir çubuklar, 29 fıçı gliserin ve tedık ihracat tacirleri komitesinin yaptığı neke levhaların Istanbula getirilebileceği son bir içtimadan sonra baş kontrolör dün alâkadar makam ve tacirlere bildi 'Hakkı Nezihi Erkson Alman heyetile son rllmiştir. Fakat, limanımızda mavnada teması yapmış ve bu temasta gerek fmdıkbekliyen diğer külliyetli eşya için henüz ların cinsi gerekse fiatı üzerinden mutabaÎngiliz konsolosluğuna bir emir gelmemiş kat hasıl olmuştur. Bu mutabakat şekli tir. Konsolosluk bu sabaha kadar bir emTicaret Vekâletine bildirilmiştir. intizar ettiklerini dün alâkadar ma Almanlar, bu anlaşma ile 25,000 çuval kamlara bildirmiştir. fındık alacaklardır. Bunun tutarı I milyon ^«••^^Türk lirasıdır. Alman heyeti, mubayaa olunacak incir Ve üzüm için son müzakereleri yapmak üzere dün akşam Ankaraya hareket et miştir. Heyet, bugün Ticaret Vekâletile bu Galatada Necatibey caddesinde 291 temasları yaptıktan sonra sür'atle şehri numaralı «Dayının kahvesi» nde dün samize ve buradan Berline dönecektir. at on beşte bir keşif yapılmıştır. Bu keAlman heyetinin evvelce Izmir ve bilâ şif, Istanbul ikinci ağır ceza mahkemehare Ankarada yaptığı incir ve üzüm sinde öldürmek ve yaralamak maddelemubayaatı üzerindeki müzakerelerinin de rinden muhakeme edilen itfaiyeden teriyi bir şekilde neticeleneceği ümid edil hisli Emin Olçücünün muhakemesile alâmek f edir. kadardır. Vekili avukat Ali Sevket, o kahvede Mehmedi öldürmek, Abbası yaralamaktan maznun olan müvekkili EmiKadıköyde Kurbağalıderede oturan nin, kumar oynamaktan imtinaı üzerine Hasanın Bahtiyar ismindeki kızı iki ya tecavüze uğradığmı, kendini kurtarma şmda bulunan çocuğu Nevini odada yalgaye ve zaruretile hareket ettiaini ileri nız bırakarak dışarı çıkmış, çocuk oynarsürmüş, o vaziyette mukabil harekete ken mangalın üzerine düşüp vücudünün eecmeden kahveden çıkması kabil olmamuhtelif yerlerinden yanmıştır. Bunun üzerine Bahtiyar üç gün evvel çocuğu dığı kaydiie keşif istemişti. Dün yapılan Nümune hastanesine yatırmış fakat Ne keşifte, naib sıfatile, davayı gören ikinci vin kısa bir müddet sonra ölmüştür. Za ağır ceza reisi vekili Atıf, vukuf ehli ecbıta çocuğunun ölmesine sebebiyet ve zacı H'îseyin Hüsnü, Müddeiumumî muavini Tur^ud, Emin Olçücünün vekili aren Bahtiyarı yakalamıştır. vukat Ali 5 e v k e t ve bazı şahidler hazır bulunmuşlardır. Muhakemeye bu gün saBursa hâkimlerinden Muzaffer Evrono at on dört buçukta devam olunacak, dün iun oğlu Ticaret Bankası muhasebe ıne yapılan keşfin raporu okunacaktır. murlarından Galib Evronos ile Asarı Islâmiye kütübhanesi sahibi Eşref Edibin kız: Muallânın nikâh merasimi, Eminönü r kSh memurluğunda icra edilmiştir. Yerıi aileye saadetler temenni ederiz. Konservatuar talebe orkestrasile 16 mart cumartesi günü saat 1 7 de Fransız Tiyatrosunda bir konser verecektir. HalKızılay Usküdar şubesinden: ka ve mektebler talebesine tahsis edilKızı!ay Usküdar şubesinin yıllık kongremiş olan bu konser parasız olup davetisi 17'3/1940 pazar günü saat 10 da Usküdar Halkevl salonunda toplanacağından yeleri sıra itibarile alâkadarlara ve bilhassa mekteblere dağıtılmıştır. üyelerin teşrifleri rica olunur. Almanyanın memleketimizden alacağı fındık Ölçüler nizamnamesinin 17 inci maddesi mucibince 940 senesinde senelik muayenelerl icab eden ölçülerin muayenelerine 15/3/940 tarihinde başlanacaktır. Muayeneye getirilecek ölçüler: 1 34, 35, 36, 37. 38 ük veya senelik muayene damgasını taşıyan bütün ölçüler. 2 Senelik muayene damgası silinmiş veya okunamıyacak kadar bozulmuş bütün ölçüler. 3 Sahibleri tarafından ayarından veya damgasmdan şüphe edilen ölçüler. Ölçü sahiblerinin müşkülâta maruz kalmamaları ve işlerini çabuk yaptırmalan Için ellerindeki müracaat kâğıdında yazılı olan üç maddeye çok dikkat etmeleri ve ölçülerini bizzat muayeneye getirmeleri ehemmiyetle ilân olunur. Aşağıdaki yazılı günlerde Grup Merkezi Ayar Memurları mmtakalan dahilindekl semtlerde muayene edeceklerdir. (191S) Eminönü Grup Ayar Memurluğu 940 senesi muayenelerini 15/3/940 tarihinden 31/8/940 tarihine kadar Beyazıd Nahiye Müdürluğunde. Fatih Grup Ayar Memurluğu 940 senesinde muayene günleri: 15/3/940 Jgrihinden 15/4,940 tarihine kadar Fatih Belediye Film Deposu Ölçu, Ayar Memurluğuna » Fener Nahiyesinde 16/4 '940 26/4 '940 » Eyub Kazasmda 27/4/940 10/5/940 > Şehremini Nahiyesinde 11/5/940 18'5'940 > Samatya Nahiyesinde 20/5 940 8 '6 '940 10/6/940 20/6/940 > Bakırköy kazasında 21/6/940 28'6'940 » Yeşilköy Nahiyesi 1/7/940 10/7/940 > Çatalca Kazasmda 11/7/940 19/7/940 > Silivri Kazasmda 22/7/940 15/8/940 Fatih Belediye Film Deposu Ölcü, Ayar Memurluğunda. Beyoğlu Grup Ayar 15/3/940 tarihinden 2• 15/4/940 28 4 940 » 3• 20/5/940 3 3/6/940 ;• 17/6/940 3 8/7/940 ] 22/7/940 1278/940 > 26/8/940 > Kadıköy Grup Ayar 15/3/940 gününden 16/4/940 > 27/4/940 > > 17/5/940 27/5/940 » 7/6/940 3* 27/6/940 > 3• 5/7/940 • 12/7/940 • 18/7/940 227/940 • • 27/7/940 t 3'8/940 » 9/8/940 » 21 '8 '940 • 28/8/940 Memurluğu 1940 senesi muayene günleri: 12/4/940 tarihine kadar Galata Nahiye Seyrü Sefer binasmda 27/4/940 ı Taksim Nahiye Müdürlüğü binasında Şişli Nahiyesi 17'5'940 > » 31/5'940 > > Hasköy Nahiyesî 14/6/940 > » Kasımpaşa Nahiyesi 5'7'940 » * Beşiktaş Kazası Kaymakamhğı 19/7/940 > > Arnavudköy Nahiyesinde 9/8/940 > > Sariyer Kaymakamhğı 23 8/940 > > Yeniköy Nahiyesinde 31/8/940 > > Galata Nahiyesinde Memurluğu 1940 senesi muayene günleri: 13 / 4 '940 gününe kadar Kadıköy Merkezinde » 25/4940 J» Erenköy Nahiyesinde 15/5 '940 t> > Üsküdar Kazasında 25/5'940 j> y Kısıklı Nahiyesinde > > 5/6/940 Beylerbeyi Nahiyesinde 25/6/940 > > Beykoz Kazasında t » 3/7/940 Büyükada 10/7 '940 3 • > Heybeliada 16/7/940 : > > Burgazadası 20/7/940 3 > > Kınalıada 26/7/940 > > Maltepe Belediyesinde 2/8/940 > » Kartal Belediyesinde 8'8'940 » > Pendik Belediyesinde 19/8'940 > > Yalova Belediyesinde 27/8'940 > > Şile ve Ağ%'a Belediyesinye 31/8/940 » > Kadıköy Merkezinde. BİRLİĞİN YARDIM MİKTARI: Madde 10 Birlik azalarının ölümü halinde beyannamelerinde gösterdikleri kimselere yapılacak yardım miktarı teçhiz ve tekfin masrafları dahil olmak üzere hiç bir tevkifata tabi olmaksızın memurlara 500 ve müstahdemlere 200 liradır. Sandık mevcudu bu yardımı yapmağa kâfi gelmediği taktirde bakiyesi Birliğin hasıl clacak varidatile temin olunur. Madde 11 Azalar Büliğe dahil oldukları tarihte, ölüm halinde işbu yardımın kime yapılacağını beyannamelerinde tasrih etmeğe mecburdurlar. Beyannamelerinde gösterdikleri kimseleri bilâhara başka bir beyanname ile değiştirmeğe hakları vardır. Beyannamesini tanzime muvaffak olmadan ölen veya beyannmesinde tayin eylediği şahsm da ölümü dolayısile müstehkikleri henüz taayjün etmeyen veya ettiği halde memurun vefat ettiği yerde bulunamayan olursa ölen memurun veya müstahdemin cenaze masrafı Birlik idare heyetince tespit ve sarf olunarak mütebakisi varsa istihkak sahiblerine, yoksa ilâm mucibince varislerine verilir. Beyanname, sahibi tarafından bir zarf içine konularak kapalı bir halde arkası mumlu ve kendi mühür ve imzasile mühürlendikten ve mavefk âmirce de aynca resmî mühürle temhir edildikten ve üzerine adı, soy adı, memuriyet sıfatı ve memur olduğuna göre sicil numarası kendi el yazısile yazıldıktan sonra makbuz mukabilinde İdare heyetine teslim edilir. Bu zarflar idare heyeti kasasında veya o heyetin tensib edeceği bir yerde muhafaza olunur. Madde 12 Birliğin paraları Belediyeler Bankasına tevdi edilmek suretile tenmiye edüir. Madde 13 Umumî heyetçe Birliğin feshine karar verilmesi halinde Birliğin mevcudu azaların teberrüatı nisbetinde beşinci madde mucibince taksim olunur. Madde 14 Nizamname hükütnleri, hükumetçe tesçili müteakıb tatbik edilir. Dün bir kahvede de keşif yapıldı yanan cocuk Kırşehır Nafıa Müdürlüğündeıt: Pazarlığa konan i s : 1 Kırşehir Kayseri yolunun 221 ~\ 000 241 J 300 kilometreleri arasında «17» km.lik kısmın şose ihzarı ve silindiraj işleri ile (34) aded menfez inşatı işidir. 2 Bu işlerin keşif bedeli (26195) lira (66) kuruştur. 3 Bu işe aid evrak şunlardır: A Grafik B Keşif ve keşif hulâsası C Hususî ve fennî şartname D Eksiltme şartnamesi E Proje •*" F Genel şartname. 4 Bu is kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş ise de talib çıkmadığından 4/3/940 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla yaptınlacaktır. 5 İsteklilerin pazarlığa glrebilmeleri için aşağıdaki vesikalan ibraz etmeleri lâzımdır. A Ticaret Odasında kayıdlı olduğuna dair vesika. B Vilâyetten almmış ehliyet vesikasl. 6 Pazarlık Nafıa Müdürluğunde toplanan Komisyon tarafmdan yapılacaktır. 7 Pazarlığa girmek isteyenlerin her gün saat on dörtte Nafıa Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (1845) ANKARA Sayı:1971 Cemiyetin adı Maksadı teşekkülü VİLÂYETİ 14 2/940 Belediyeler Bankası Memur ve Müstahdemlerine, Ölüm Vukuund» Yardım Birliği Birliğe mensub memur ve mustahdemlerden vefat edenlerin teçhiz ve tekfin ve defnini temin etmek ve hayatta iken tahriren bildirdiği aile efradına nakdî yardımda bulunmak maksadile Süleyman Sami Kepenek: Belediyeler Bankası Umum Müdürü Fazıl İlgen: Belediyeler Bankası Muhasebe Müdürü Abdi Denel: Belediyeler Bankası Muamelât Müdürü Asım Ersan: Belediyeler Bankası Hukuk İşleri Müdürü Mithat Akdora: Belediyeler Bankası Sicil Müdürü Semçeddin Parlar: Belediveler Bankası Muhasebe Müdür Muavini 12'2 940 Belf>Hiveler Bankası binasında Merkezi Ankaradadır. Şubeleri yoktur. Mes'ud bir nikâh Müessis ve idare heyetinin isimleri Konservatuarın 3 üncü Talebe Konseri Kongreye davet Tesis tarihi Merkezi idaresi Umumî merkezi veya şubeleri L Istanbul Vakıflar Direktörloıği İlâıılan Yukarıda adı yazılı cemiyetin Ankarada kurulduğuna dair Vilâyete verilen beyannameye mukabil Cemiyetler Kanununun 4 üncü maddesine tevfikan bu ilmühaber verümiştir. Vali Nevzad Tandoğan Bahçekapıda Dördüncü Vakıf han altında halen Vakıf Paralar Müdürlüğünün bulunduğu 70 No.lı kısım ve altındaki kasa dairesi olan bodrum mezkur Müdürlük tarafından tahliyesini müteakıb teslim edilmek şartile 942 senesi mayıs nihayetine kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. îstekliler ihale günü olan 22 mart 940 cuma günü saat 15 e ka^ar Cemberlitaşta Istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (19171 ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog