Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

12 Mart 1940 CUMHURİYET Ribbentrop döndü Stokholm 1 1 (a.a.) Fin Rus müAttlee'nin diğer bir sualine de şu ce • (Baştaraîı ı tncı sahifede) ve diğer anlaşmalann zihniyeti ve çer (Baş tarafı 1 ind sahifede) muvafakatlerine iktiran etmiş olarak ilân zakereleri Moskovada devam ediyor. vabı vermiştir: rına Kont Ciano'nun evinde verilen ziya çevesi içinde cereyan etmiştir.» tezayîd bir istihsal seyri takib etmiş ol edilir de Almanya bunlara muanz vazi Helsinki resmî mahfilleri, bu müzakereleı « Büyük Britanyanın Finlandiyaya fette devam etmişlerdir. Sulh plânı hazırlanmtş makla ve 939 senesinden bir evvelki seyette kalırsa, bunun harb üzerinde de mü etrafında tam bir ketumiyet muhafaza ey yapacağı hertürlü yardım Milletler CemiVon Ribbentrop'un bu akşam Roma Kopenhag I I (a.a.) Berlingskz Ti neye nazaran yüz bin tonu geçen bir fazlemektedir. Bu görüşmeler için pek muh yeti paktı mucibince girişilmiş olan taahdan Berline hareketi bekleniyor. dende gazetesi, Bükreşten istihbar ediyor: la ile bir milyon sekiz yüz bin tona var essir bir darbe hükmünii haiz olması ihti temel olarak salı günü bitecek olan biı hüdlere uygundur. Diğer devletlerle bu Bu ziyaret münasebetile Telegrafo ga «Von Ribbentrop, Mussolini ve Kont mış bulunmasına rağmen dahilî istihlâkin mali yok değildir. Ribbentrop'un ansızm mühlet tayin olunmuştur. husustaki iş birliğimize gelince, hareke • zetesinin kanaati şudur ki, Alman Hari Ciano, bir sulh plânı tanzim etmişlerdir. daha büyük bir nispette artması bu mev Romaya seyahatini kararlaştırmakla Altimize iştirak ettirdiğim Fransayı zikret. ciye Nazırı bu günkü vaziyete dair Al Bu plân Amerikaya hareketinden evvel En nazik meseleler zu üzerinde esaslı bir takım tedbirlerin manya harb madalyasınm öbür yüzü olan miş bulunuyorum. Fakat diğer devletlerin manyanm tam noktai nazarını bildirmek Sumner Welles'e tevdi edilecektir. Helsinki 1 ! (a.a.) Moskovadaki almmasını zarurî kılmıştır. e iktifa edecektir. Çünkü Italyanın haresulh vaziyeti üzerinde dahi henüz vakti Finlandiya heyeti bu gün saat 1 4 te tek ne yapmalan lâzım geldiğini bittabi söyBalkanlar meselesi de görüşüldü ket serbestliği Salzburg ve Berlin mülâÇatalağzında yapılacak santral iken kendi düşüncelerini ileri sürmek su rar Molotof tarafından kabul edilmiştir. leyemem.» Budapeşte 1 1 (a.a.) Alman Harikatlarında iki hükumet arasmda takarrür Işçi meb'us Kirkwood'un «bu, Sovyet» Bu tedbirler, havzadaki ocakların birHenüz hiç bir karar verilmemiştir. ciye Nazırı Von Ribbentrop'un Roıra s>e leştirilerek istihsalin devlet elinde toplan retile gerek müspet bakımdan, gerek tedaetmişti. Öyle zannediliyor ki, görüşülen mese lere karşı harbe girmek olmaz mı» sua yahati diğer bütün meseleleri ikinci safa ması, lavuarlar, dekovil ve havaî hatlar füî mahiyette bazı neticeler istihsalini derKralın huzurunda lelerin içinde en nazikleri Viipuri'den line Çemberlayn «daha bu dereceye gelatmıştır. tesisatı, tahmil ve tahliye hacminin artı piş etmiş olabilir, ve böylelikle Alman Sovyet hududuna giden demiryolile müs medik» cevabını vermiştir. Roma 1 1 (a.a.) Alman Harîciye Hükumet gazetesi olan Magyar Orsag rılması, liman meselesi ve nihayet bütün Hariciye Nazırınm Roma seyahati haıbİşçi meb'us Sloan şu suali sormuştur: takbel Finlandiyanın siyasî ve askerî reNazm Von Ribbentrop'un bu sabah Kraldiyor ki: bu tesisatın ve kömür işletmelerinin muh le beraber sulh siyasetini de istihdaf eden jimi ve nihayet Hangö yarımadası mese< lngiltere hükumeti Finlandiyaya la olan mülâkatı 40 dakika kadar sür «Bizim haber aldığımıza göre Roma tac oldukları büyük mikyastaki kuvvet askerî kıtaat gönderecek midir? Ve bu leleridir. müştiir. da Sumner Welles'in vazifesi ve ayni za santralının vücude getirilmesi şeklinde bir şekil ve heyet almış bulunur. takdirde Norveçin bitaraflığını ihlale kaŞartlar kabul edilmedi Duçe ile mülâkat manda Balkanlar meselesi mevzuu bah hulâsa edilebilir. Bu tedbirlerin bir kısmıSumner Welles*in Parise ve Londraya rar vermiş midir?» Stokholm 1 1 (a.a.) Londradaki Roma 11 (a.a.) Alman Harîciye solacaktır. Fakat, Rumanyanın enternas na teşebbüs edilmiş bulunulmaktadır. Is tevdi ettiği ekonomik dünya programı bizÇemberlayn şu cevabda bulunmuştur î Finlandiya elçiliği, Finlandiyanın Sovyet yonal hâdiselerden müteessir olmamasma tihsali devlet elinde birleştirmek için haNazırı Von Ribbentrop bu gün saat ce gayet ehemmiyetli bir vesika sayılmak « Sözlerime bir şey ilâve edemem.» göstermekle 16,30 da Italya Hariciye Nazırı Kont Ci Almanya büyük bir alâka zırlanan kanun lâyihası Büyük Millet Mec lâzımdır. Hiç şüphemiz yoktur ki bu pro sulh şartlarım kabul ettiğine dair olan Halk hükumeti reisi tevkif edildi haberi tekzib etmektedir. ano ile bir buçuk saat süren bir mülâkat beraber, Rumanyaya garanti verilmesi lisine takdim edilmiştir. Havzanın istikgram her milletin ayrı ayrı hayat sahalanmeselesi mevzuu bahsolmıyacaktır. Stokholm 1 1 (a.a.) Kaunas'tan ta bulunmuştur. Müzakerelere Voroşilof da baldeki en geniş istihsalâtını idare edecek na ilâveten bütün dünyayı bütün milletAfrenbladet gazetesine bildirildiğine göYa sulh ya umumi taarruz! Müteakıben iki Hariciye Nazm ve Alcesamette yeni altmış bin kilovat takatte iştirak ediyor re, Finlandiya halk hükumeti reisi Kuusiman büyük elçisi Venedik sarayına gideLondra 1 1 (a.a.) Daily Sketch olmak üzere Çatalağzında yaptırılacak e lere hayat sahası olarak göstermekte olan Stokholm 1 1 (a.a.) Buraya gelen nen ile hükumetin diğer azası Finlandiya lek Mussolini ile yeniden görüşmüşlerdir. gazetesinin Kopenhag muhabiri yazıyor: lektrik santralının ihalesi bu günlerde ln bir programdır. Alman hayat sahası dünhaberlere göre, Kızılordu başkumandanı ile sulh müzakerelerine başlayan Sovyet Bu mülâkat da bir saat 20 dakika sür «Söylendiğine göre Von Ribbentrop, giliz firmalanna yapılmak üzeredir. Koz ya efkân umumiyesi önünde böyle bir Mareşal Voroşilof, Moskovada cereyan hükumetinin hattı hareketini tenkid ettikmüştür. Amerika Hariciye müsteşan Sumner luyu Zonguldağa raptedecek havaî hatekonomik plânla karşılaşamaz. Hatta gi eden Sovyet Finlandiya müzakereierine lerinden dolayı Sovyet hükumeti tarafınWelles Romaya dönmeden evvel Al tın siparisi verilmistir. Diğer tesisat ve Papa ile yapılan mülâkat manyamn geniş bir askerî taarruza baş teçhizat islerine de kanunun çıkmasından derek binnefis Alman efkârında bile. iştirak etmektedir. Siyasî mahfiller, Mare dan tevkif edilmiştir. salın müzakerelere iştiraki, Finlandiya Roma 1 1 (a.a.) «Havas ajansın lamadan yapacağı «nihaî ve mutedıl sulh sonra girişilmiş bulunulacaktır. Bununla Yirminci medeniyet asrında hayat sahası Fin radyosunun rusça neşriyatı dan» Von Ribbentrop, Papa tarafından tekliflerini» hazırlamak üzere ltalyan hüGenerali Walden'in iştirakine muWbele beraber bütün saydığımız tedbirlerin se daiyesile kendi milliyetleri şuuruna ermiş an'anevî merasimle kabul edilmiştir. Gö kumet merkezine gitmiştir. Helsinki 1 1 (a.a.) Finlandiya radmere vermesi inşaat ve tesisatın vücude milletlerin mevcudiyetlerini bir kılıc veya teşkil ettiği kanaatindedirler. r'işme, takriben 25 dakika devam etmişyosu, dün akşam Sovyet dinleyicileri için Alman Hariciye Nazırı ltalyayı coğra gelmesine bağhdır. Geçecek zaman hakRusların ilk sulh teklifi tir. fî vaziyetinin icab ettirdiği gayrimuha kında bir fikir vermek için Çatalağzı san kalem darbesile hartadan silmek istemekte Kopenhag 1 1 (a.a.) Bundan on beş Rus lisanile bir emisyon yapmıştır. Bu Von Ribbentrop müteakıben kardinal riblikten uzaklaştırmak niyetinde değil muvaffakiyet ihtimali yoktur. Bu türlü gün evvel Paasikivi Stokholm'de, Sovyet emisyonda ezcümle şöyle denilmekte idi: tralının ihale tarihinden sonra fevkalâde Maglione ile görüşmüştür. Kendisine Dr. dir. Almanyanın bir iki güne kadar Rus« Biz Finlandiyalılar, hürriyetimizi sebebler hâdis olmadığı takdirde 24 ay harekete karşı elbette bütün insanlık isyan elçisile uzun bir mülâkat yapmıştır. Social Clodius de dahil olduğu halde Alman se ya ile Finlandiyanın uyuşacağını ümid zarfında ikmal edilebileceğini zikretmek eder. Kaldı ki hayatlarına kasdolunan Demokraten gazetesinin Stokholm mu ve hakikaten demokratik olan rejimimifarethanesi erkânından bir çoğu refakat ettiği söylenmektedir. Naziler, Rus Fin isterim. Halbuki bu tedbirlerin neticesini milletlerin tabü mukavemet ve müdafaa haribine göre, Sovyet elçisi Kollontoy, zi takdir ediyoruz. Memleketimizin miietmekteydi. ihtilâfının hallini müteakıb Ingilterede ve bekleyen ihtiyaclanmız bizi tazyik etmekFinlandiya elçisine sulh şartları plânını dafaası için hayatımızı feda etmeğe azlarile başa çıkmağa da imkân yoktur. Bu ziyaret münasebetile Vatîcan lîca Fransada hükumetin değişeceğini ve bu tedir. Buna cevab vermek mecburiyetintevdi etmiş ve elçi, bu plânı kendiliğin mettik.» linden biri Havas ajansınm Roma muha suretle üç memleket arasmda yapılacak Bu şartlar içinde Almanyanın dahi za den reddetmiştir. deyiz. Bu sebeble istihsal için esasen kâfi Cephelerdeki vaziyet birine şu beyanatta bulunmuştur: müzakerelerin kolaylaşacağını ümid ey ve muntazam bir derecede olmıyan iş manla sulh meselesi üzerinde daha fazla Sovyetler, projelerinde Viborgu ve bü1 Bu mülâkat, Almanyanın talebi lemektedirler. Almanya, ltalya ile ara Londra 1 I (a.a.) Londraya gelen kuvvetini temin ve ihzar etmek icab etüzerine kabul edilmiştir. sındaki temasın gittikçe kaybolmasmdan mistir. İş mükellefiyetinin esbabı mucibe bir ciddiyetle düşünmeğe başlamış olaca tün Kareli berzahını istiyorlar. Bundan malumata göre, cumartesi ve pazar gün2 Bu ziyaret hiç bir veçhile Alman ve ltalyanın müttefiklerle iktısadî münağını farzedersek pek yanlış olmaz diye maada, Hangoe'nin ve tanklarını yerleşti leri, Sovyet kıt'aları, Viipuri körfezi kıyıyanm katolik kilisesine karşı takib et sebetlerini kuvvetlendirerek Almanyaya si budur. Maamafih hemen ilâve etmeli düşünürüz. Ancak başlayan harble açılan rebilmek için ayrı bir toprağın kendilerine larında Finlandiyalılara karşı şiddetli hü* terkinde ısrar ediyorlardı. Sovyetler, keza cumlarda bulunmuşlardır. Finlandiyalımekte olduğu hattı harekette herhangi karşı takib ettiği «hayırhahane» bir ta yim ki, bu mükellefiyette vatandaşa hiç uçurum büyük ve derindir. Ladoga gölünün şimal sahili boyunca biı lar, bazı adalan kaybetmiş olduklarını bir tebeddül vukua gelmiş olduğu mana raflık yerine sadece bitaraf kalmasından meluf olmadığı bir külfet tahmil eden bir huşunet tasavvur etmemelidir. Bilâkis bu, Bununla beraber her harbde sulh fikri, yer taleb etmekte idiler. sını tazammun etmez. pek ziyade korkmaktadır. kabul eylemektedir. ocaklarda çalısmaları esasen an'anevî bir 3 Von Ribbentrop, bu fırsattan îsPaasikivi bu şartlarm bir istimandan Ayni muhabire göre, iyi haber alan meşgale halinde olan ve zaten senenin harbin cereyam ve neticeleri üzerinde çok Sovyetler, körfezin buz tutmuş sathı tifade ederek Vatican'm ruhanî kuvveti Berlin mahfillerinde, gelecek iki ay içinüzerinden hücum ederek Viipurinin garb muhtelif zamanlarında kendiliklerinden müessir olan en kuvvetli amillerden biri farksız olduğuna kanaat getirmiştir. ni tebcil etmiş, Papa da ayni fırsattan is de ya umumî sulh müzakereleri başlıya Bunun neticesi, Sovyetlerin Kareli beT sahiline ayak basmağa bütün kuvvetlerile dir. Harb, onu yapan millet için meşru tifade ederek Almanyaya bazı ihtaratta cağı veya Almanyanın taarruza geçecegi gelip çalışmakta bulunan vatandaşlanmlzahına taarruzu ve Finlandiyalıların yenı çalışmaktadır. Sovyetler burada, Viipuzm çalışacakları ve köylerinde kalıp iş ve gayeleri istihdaf eden bir hareket olduğu bulunmuştur. söylenmektedir. Müttefikler, şimalde mü güçlerile uğraşacakları zamanları intizam müddetçe o millet tarafından canla başla bir ric'ati şeklinde tecelli etmiştir. Fakat ri'nin şarkında kâin yarımadada 4 kilodahale edecek olurlarsa Almanya, Ho Mülâkatt Almanya arzu etmiş altına almak ameliyesinden başka bir şey ve en büyük fedakârlıklarla ileri götürü Sovyetler, Finlandiya müdafaa hattını metre genişliğinde ve 1 6 kilometre uzunlanda ve Belçikayı istilâ etmek mecburiyarmağa muvaffak olamamışlardır. luğunda bir arazi işgaline muvaffak oldeğildir. Bu suretle bazı zamanlar ocakVatikan 1 1 (a.a.) Von Ribben yetinde kalacaktır. larda iş kuvvetinin fevkalâde eksilerek lebilir. Eğer harb gayeleri meşru, makul tngiltere Sovyet teklifini reddetti muşlardır. trop, bir saatten fazla süren görüşmeden Pravda ttalyan siyasetini kömür ihracınm durması ve ay başlarm ve binnetice mümkün şeyler değilse onu l.ondra 1 1 (a.a.) Reuter Ajansınm Finlandiyalılar, büyük bir enerji ile sonra, Papa'ya, maiyeti erkânını tanıt da pek ziyade azalması gibi arızaların ö yapan millet, günün birinde olmıyacak iş bildirdiğine göre, Sovyetler Birliğinin mukavemet etmektedir. Birçok Rus tanmıştır. tenkid ediyor Vatikan'ın yüksek şahsiyetlerinden biMoskova 1 1 (a.a.) Tass: Alman nüne geçmek ve istihsalin birinci derece ler arkasında koşturulduğu kanaatile ye'se Londra büyük elçisi Masky, 22 şubatta, kı ve her defasında yüzlerce Sovyet asri, Havas ajansı mümessiline şu beyanat kömürlerinin Italyaya sevkine karşı ln de şartı olan istikrar ve daimiyeti temin ve zâfa uğrar. Karşı taraf ise buna muka Hariciye müsteşan Butler ile bir mülâkat keri, Finlandiya toplarının buz üzerinde ta bulunmuştur: gilizler tarafından alınan tedbirleri mev etmek isteyoruz. bil tedafüî gayelerinin meşruiyeti nispe yapmıştır. Bu tarih, Sovyetlerin Isveç hü açtığı gediklerden kaybolup gitmektedir. kumetile temasa girdikleri tarihtir. Maisky Diğer taraftan Sovyet kıt'alan Vuok« Alman diplomasisi şefinin Papa zuu bahseden Pravda diyor ki: tinde kuvvet kazanmakta devam edecek o gün, Butler'e Moskovanın lsveçe verdi sen gölünü geçememiştir. tarafından kabulü, Almanyanın kat'î arltalyaya deniz yolile kömür sevki AlMillî bir vazife tir. ği sulh şartlarının aynini tevdi etmiş ve Salla cephesinde, Sovyetler büyük kuv« zusu üzerine vaki olmuştur. Bu ziyaret, naan haricî ticareti için o jtadar mühim Ougün istihsali millî biı vazife telâkki bunların Finlandiyaya tebliğini istemişti. vetler tahşid etmişlerdir. Bu cephede büAlmanyanın, katolik kilisesine karşı olan bir şey değildir. Bînaenaîeyh Ingîlterenin Bütün bu mülâhazalar gozonöne almaetmek kabil olduğuna göre devletin istihvaziyetinde ve Vatikan'ın, Almanyadaki tedbiri daha ziyade ltalya aleyhine mü lngiliz hükumetinin fikrince bu şartlaı yük harekâta başlanması bekleniyor. salin muhtelif amilleri üzerinde tanzim e rak Amerikan Cumhur Reisinin sulh leŞimal cephesinde, harekât devam eto kadaT ağırdı ki, eğer Finlandiya bunlan mezalime karşı olan protestolarında ner teveccihtir. dici rolünü kullanması tabiidir. Kaldı ki hindeki tahkikatını bütün bütün yabana Şimdiki harbde ltalyanın vaziyeti biraz kabul edecek olursa, bilâhare tamamen mektedir. Maamafih henüz galib veya hangi bir değişiklik manası tazamrnun bu mükellefiyet ihtiyarî çahşmanm ücrete atmağa imkân olmadığı görülür. Bu tahümidsiz bir vaziyete düşecekti. Bu itibar mağlub tayin edilecek zaman gelmemişetmez. Von Ribbentrop, bu ziyareti yap tuhaftır. Bir taraftan Fransız Ingiliz ve içtimaî muavenetlere taalluk eden bü kikattan sulh lehine acele bir netice çıkmıla, lngiliz hükumeti, mezkur şartları alâ tir. Diğer taraftan fazla kar ve fazla so* makla, Papa'lık makamına karşı bir PÜr blokile diğer taraftan da Almanya ile tün hukuk ve vecibelerile müterafık bu yabilir. Fakat onun sulh uğrunda şimdi kadar memlekete tebliğden imtina etmiş ğuk, harekâtm buralarda çabuk inkişafımet eseri göstermek istemiş ve Papa bu müzakerelerde bulunuyor. ltalyan zi lunmaktadır. tir. na mâni olmaktadır. fırsattan biüstifade, halihazır vaziyetın mamdarlan, Almanyayı Sovvetlerle harDiğer taraftan istihsalin tanzimine daîr den çok müessir bir hareket olduğunda icab ettirdiği müahazelerde bulunmuş be sevketmek yolundaki lngiliz Fransız Taipale'de Sovyet kıt'alan geri püsşüphe yoktur. tsveçin ısrar ettiği anlaşılıyor umumî plânınm akim kalmış olmasından kararname kömür ihracını artırmak için tur» kürtülmüştür. ; tün derhal işletmeye alınması faydalı görülen YUNUS NADt Bir kaç gün sonra Britanya hükumeti, Kont Cianonun ziyafeti ve hareket dolavı memnun gözükmüyorlar. B;ltal damarların çalıştırılmasını ve işletme Reuter muhabirinin kaydettiği gibi, Bunlar, gecen harbde hansi tarafın Sovyet elçisinin müracaatini, bu hususta Finlandiya kıt'alannın maneviyatı ve diRoma 1 1 (a.a.) ltalya Hariciye yan bitaraflığını daha pahsîıya satın ala malzemesinin de ihtiyaclara göre temitafsilât vermeksizin Finlandiyaya bildir siplini, ayni yükseklikte devam etmekteNazırı Kont Ciano bu akşam Alman Ha cağmı araştıran ltalyan hükumetinin va ninı mümkün kılmaktadır. Bununla, hermiştir. Bu arada, ayni teklifleri tebelluğ dir. Vivillere gelince, bunlar sulhu arzu riciye Nazırı Von Ribbentrop şerefine bir ziyetile bir müsabehet te«isine imkân ver hargi bir hususî imtiyaz veya imal ruhsat eden lsveç, bunlan tafsilâtile Finlandiyaetmekle beraber şerefsiz bir sulha ölümü ziyafet vermiştir. mektedir. Halbuki harb ltalyaya bekle tezkeresi sahibinin mıntakasında bulunup ya derhal bildirmiş ve görünüşe göre tercih ettiklerini de tebarüz ettirmektedirAlman Hariciye Nazırı yanındakî ze diği istifpdeieri temin etmek söyle dur da kendisi tarafından henüz istismar edilmezkur tekliflerin nazarı dikkate alınması ler. vat saat 21,10 da Almanyaya dönmek sun onu bir çok müşküllerle karşılaştır miyen kısımlarda en iktısadî bir işletmeTokio 1 1 (a.a.) Buraya gelen ha için ısrar etmiştir. üzere hareket etmişlerdir. mısMr. berlere göre, Moskovada Japon büyük nin kurulması maksadı istihdaf edilmiştir. * Sovyet tebliği Meclis içtimaa çağırıldı elçisile Sov>et hükumeti arasında yapılNeşredilen resmi tebliğ Di^er taraftan !n>?iliz1erm ve Fransız Moskova 11 (a.a.) 10 mart taKok kömürü ihtiyacı makta olan müzakereler hem siyasî, hem Finlandiya hükumetine, Isveçin tavasRoma 1 1 (a.a.) ltalyan Alman lann Balkaniardpki ÎTaaM tt^'nın vazirihli tebliğ: sutile diğer bir Sovj'et teklifinde bulunulKok kömürü hakkındaki kararname, iktısadî sahada cereyan etmektedir. vetini zavıfİPtrr^ktadır. Na«ıl ki Y?kın müzakereleri neticesinde aşağıdaki tebliğ Mühim hiç bir hâdise olmamıştır. Siyasî sahada: Japonya Rusyanm muş ve Finlandiya meb'usan meclisi, gizlı ^i'kta b ; : v"k Fr?"='7. 1P";1;Z kuvvetleri mem'eketin kok istihlâkini istihsale göre neşredilmistir: Sovyet kıtaatı, Viipuri körfezinde kâin vaziyetini tevzi ve tanzim esasına müsteniddir. Ec ÇanKayŞek'e yardım etmekten vazgeç bir celse akdetmek üzere içtimaa çağırıl Nariowaarı adasını ve ayni körfezin garb' «Mussolini, Alman Hariciye Nazırı îtalvamn Simalî Afrikadaki 1; nebi memleketlerden kok kömürü getir mesini, komünist Çin ordusuna yardım mıştır. te^ keve koyuvor. Von Ribbentrop'u Kont Ciano ve Alman sahilinde bulunan Mosalahti kasabasım Şimdiki harbin npficesi her ne olursa mek hayli güç olmakla beraber Istanbul etmemesini ve Mançuko'yu tanımaşını Rusların mütareke istememelerinin büvük elçisi olduğu halde kabul etmiştir. | işgal etmişlerdir. iftfmektedir. Bir buçuk saat süren mülâkat samimî ol«un, bütün bu tedbMer ln«ilterenîn 1 da bir tonu otuz liradan aşağıya mal oîaLadoga gölü üzerinde kâin PitkaranRusya îçin Türkistanm Rus nüfuz mınsebebi talva üzerindfki tazv>l"nı artırmak istedi mıyacak derecede pahahdır. Bu itibarla olmuştur. Mussolini ve Alman Hariciye da şehrinin garbında Sovyet kıtaatı, Vutakasına ithali, dış Mosolistanm müstakil Helsinki 1 1 (a.a.) Havas bildiri Nazırı enternasyonal vaziyeti te^kik et ?ini eösterir. Italva, iki sandaiya^a otur dahilde istihsal ettiğimiz daha ucuz fiath kılınması, Japonya ile Rusya arasmda bir yor: 1yi malumat alan Finlandiya siyasi oratsu adasını işgal etnnişlerdir. mişler ve aralarındaki konusma ltalya ile manm r^Vadar rahatsız bir şey olduğunu kok kömürlerini başlıca istihlâk mmtakaLokmola istasyonu civarında izci müfbi larında zamanmda stok etmek mümkün ademi tecavüz paktınm imzasinı, şimalî mehafilinde, Finlandiya hükumetinin hatAlmanya arasmda mün'akid ittifak paktl rez^'erinin faaliyetleri devam etmektedir. Mançukonun askerlikten tecridini ve huolacaktır. Bununla perakendecilerin ve tı hareketi hakkında şu işaretlerde buluHava muharebeleri esnasında 8 Fintâli deoo sahiblerinin islerine halel gelmi du^ların tashihini istemektedir. nulmaktadır: lanr'iva tayyaresi düşürülmüştür. İktısadî sahada, Japonya, Rusyava küyecektir. Finlandiya, kendi istiklâline dokunmakürt, barsak ve yemiş satmak ve Rusya yacak bir sulhu daima müzakereye hazirlngiltere • Fransa daha fazla Şekar fiatlarına yapılan zam Muhtelif Avrupa hükumetleri erdan petrol, kömür ve manganez almak dır. Fakat, kendisine kabul edilmez ve (Baş tarah birinci sahifede) yardıma hnzır Şeker fiatlarına yapılan zam hak istevor. kânı tarafından bana bildirilen noktai naşcrefsiz şartlar koşulacak olursa, harbe Sumner VVelîes, matbuat konferansına kında da izahat verir misiniz? Londra 1 1 (a.a.) lngiliz ve Franzarları Mr. Roosevelt'e arzedeceğim. Rusva ise Taponyadan küçük, büvük devam edecektir. iştirak ettikten sonra saat 15,30 da Hasız hükumetlerinin, daha fazla bir yardım Son zamdan evvelki şeker fiatları vapurlar almak ve mukabilinde bal'.k, Birleşik Amerika hükumeti namına yaMoskova müzakereleri kısa bir müddet riciye Nezaretine giderek orada Lord Hatalebini is'afa amade olduklarını ve ellepancarın otuz para olması esasına ^öıe, şeker, tuz, ray vermeyi teklif etmektedir. pılacak hiç bir teklifim yoktur.» içinde bitirilecektir. Bu babda izahat velifpks'la görüşecektir. rinde bulunan bütün menabii kullanaralc tanzim edilmişti. Geçen sene pancara kırV VVelles, gazetecilere hitaben demiştir rilmiyor, fakat, Başvekilin bizzat ordu Welles, saat 16,30 da Kralla görüşebu hususta müştereken çalışacaklarını Finpara verildi. 650 bin ton pancar işlendiRumanyanın aldığı pamuk nun bir mümessilile Moskovaya pitmiş landiya hükumetine bildirdikleri Avam cek, saat 18 de Başvekâleite Çember ki: ğine göre, şeker şirketinin fazla olarak te« Pek müteessifim. Fakat biliyorsu diye ettiği para bir buçuk rmlyon lira>ı îayn'le mulâkatını yaptıktan sonra akşam Rumanya hükumeti tarafından mem'e olmasının ehemmiyeti tebarüz ettiriliyor. Kamarasında Çemberlayn tarafından söySulh müzakerelerinin açıldığındanberi yemeğini Lord Holifaks'la birlikte yiye nuz ki size ne söylesem malumu ilâm et gecmiş bulunmaktadır. ketimizden satın alman bir milyon kilo lenmistir. cektir. mek olacaktır.» pamuk dün Rumanyaya gönderilmiştir. neşredilen askerî tebliğier işaret ediyoı Biliyorsunuz ki şeker şirketı üçte ik! ki: Ruslar hiç bir zaman mütareke akdinı Londra 1 1 Ca.a.) Amerika HariBir gazeteci, Welles'e şu suali sormuş hissesi Sümerbank ve Ziraat Bar.kası gibi Bu pamuklar 1 1 0 kuruştan satılmıştır. derpiş etmemişlerdir. Bunun da hedefi' I ciye müs eşan Surrrer Welles gazeteci tur: doğrudan doğruya devlet mü^s^eselerine. müzakere'er sırasında Finlandiya üzerinleri kabul ettikten sonra s^tat 15 25 te « îngiliz tayyareleri Berline beyan ve üçte bir hissesi de ekseriyeti •aarliinızın şirketin istifadesi mevcud değildir. Mesedeki tazyikı arttirmaktır. Hariciye Nezaretine giderek yanında A name attıkları zaman ne oldu? elinde bulunan ve tamamen mi'Iî bir mü lâ geçen sene şirket 42 bin ton şeker isSov'et orrr'"""nt'n T*"T'ı merika büvük elçisi olduğu halde İngiiiz Welles, tebessümle iktifa etmiş ve bu essese halinde çalışmakta olan Iş Bankı?ı tihsal etmiş ve beher kilo için bir kurıış Haricye Nazırı Lord Halifaks'la bir saat Finlandiya cephesi 11 (a.a.) Ha Csmsn'ı idaresmin Yemende son valisi na aid bir kurumdur ve bu itibarla tam ve küsur istihlâk vergisi vermiş iken bu suale cevab vermemiştir. gö'i.'şniüşlür. vas a ; ansından: olan Bav Mahmud Nedim dün vefat et Harb esnasında Ingilterenin vaziyeti bir millî müessese mahiyetindedir. 939 se sene istihsal ettiği 95 bin ton şekerin beMıiteakıben Kral tarafından BuckingSulh müzakerelerine ragmen covyet miştir. Cer.azesi bugün saat 1 1 buçukta hakkında ne mütaleası olduğu sualine de nesinde tatbik edilen bir takım tasarruf her kilosu için sekiz kuruşa yakın vergi 1 «m sarayında kabul edilen V/elles, Kral ; cevab vermemiştir. tedbirleri sayesinde pancar fiat farkının vermiş bulunmaktadır. Pancara zammedi lerin sarfetmekte oîdi''l=ın büvü't gavre Paksimde SıraseKüerc'e, Alman hastanesl bir kısmını kendi bünyesinden karşılamış lecek her on paranın şeker maliyetine iki tin hedefi, S?ıkaejı.ırvi'den Sumeo"' a git karsısındaki evirden kaldmlarak mera \e Kraliçe tarafından çaya alıkonulmuşDiğer bir gazeteci, Daily Telegraph tamekte olan üçüncü Mannerheim hattını simle defnedilecektir. olmakla beraber diğer bir kısmı açık kal kuruşa yakın inikâsı vardır. Vn. rafından neşredilip Welles'in Pariste buçevirmektir. Merhum unm yıllar memlekete hizmet mış bulnmaktadır. Kaldı ki önümüzdeki Binaenaleyh, 939 senesi kampanyasma Welles'le Londrada bir mülâkat lunduğu sırada, müttefikler Almanyayı Ruslar, işgpl edilmiş ol>n mevz''«r e etrri' srü'':c1'; bir idareci idi. Allahtan rahkampanya için pancara diğer mahsulâtı aid kat'î hesablara göre taayyün edecek Londra II (a.a.) Sumner Welles, güçlükle yeneceklerdir, tarzında bir söz arziye fiatlarını takiben dah afazla fiat rakamların ve önümüzdeki hampanya se sas ittihaz edlmek svetile m'iza'ıer.'' met r';'sr, kederli ailesine taziyetlerimizi F~"iter ajansınm bir muharririne Paristen sarfettiğine dair olan haberi mevzuu bah vermek lâzım gelecektir. Biz bunu elli pa nesinde pancara yapılacak zammın ve di yapılabiimesi için sahile ayak bpsm'^a sun > z. < o'.aşarak Romaya gitmek üzere, salı sa setmiş ve buna da Welles, şu cevabı ver raya kadar olmak üzere tahmin ediyoraz. ğer pahalılık unsurlarınm zarurî karşılık ve bu suretle Carelie b=rzphın<)aki Fin bahı Londradan ayrılmak niyetinde oldu miştir: Diğer taraftan ekserisi haricden ve bir kıs lan olmak üzere yapılan on kuruş zammın müdafaa ha't'nı tamamile tahrib etmeğe Be1 "'ka bitaraf kalacak « Bu suali hatırlattığınıza memnun cn.nu söylemiştir. \Velles Romada Duçe mı dahilden temin edilmekte olan işletme baliği hükumetin emrinde ayrıca bir he uğraşmaktadırlar. B.üksel 1 1 (a.a.) Belçika Başvekili ve Kont Ciano ile görüşecektir. Ayın 18 oldum. Şunu söylemek isterim ki, seya malzemeleri pahalılaşmıştır. Bütıin btnlar saba aldırılmaktadır. Bu farkların fazla Çemîrer'ayn «*î««"frva Vân^^trh Pierlot, dün Mons'de bir katolik toplan hatim esnasında ne dostlarıma, ne de vpva 19 unda, Napoli'den Nevyork'a haşeker fiatını arttırmak mecburiyit'nî tev sını devlet vergi mevzuu olarak mütalea tısında söylediği nutukta, Kralın eseri <» her hangi bir kimseye şahsî hiç bir mür<' »t edecektir: lid etmiştir. Gerçi 939 senesi şek;r istih edecektir. lan istiklâl siyaseti olmasaydı Belçikanm talea dermeyan etmedim.» Londra 1 1 (a.a.) Avam kamara Welles: sali doksan beş bin ton gibi büvük bir yeBurada şunu da tebarüz ettirmek iste sında, Finlandiyava yardım hnsusunda çoktan harbe girmiş bulunacağını, sövlikuna baliğ olmuştur ve bu itibarla istih rim ki, elimizde memleketin ihtiyacına « Raporumun neşredilip edilmiyece Ruzvelt'in mümessili Vatikanda Çemberlayn tarafından yapılan bevanatı yerek Belçikanın harbe girmesine taraftar salin çokluğuna nazaran sabit masrafların fazlasile kâfi gelecek şeker mevcuddur. ği hakkında karar vermek Mr. RooseveltRoma 1 1 (a.a.) Amerika Reisi müteakıb muhalefet i«5çî partisi reisi Att olanlara şiddetle itiraz etmiş, Belçikanın in salâhiyeti dahilindedir.» • cumhuru Ruzvelt'in Papa'lık nezdindeki beher kilo üzerine isabet eden miktarı a Her isteyene istediği miktarda şeker ver lee, Sovyet Fin ihtilâfının halli imkân millî emniyetini müdafaa ettiğini, bitaraflık siyasetinin altı aylık bir sulh devresi Demiş ve vazifesinin sadece malumat fevkalâde mümessili Taylor dün öğleden zalmış olmak lâzım geleceği hatıra gelebi mek mümkün olacaktır. larına dair izahat vermesini istemiştir. Önümüzdeki şeker kampanyasında da kazandırdığını ve yanlış bir adımın veya t^darikinden ibaret bulunduğunu söyle sonra Papa'lık Hariciye Nazırı muavini lirse de dahilde istihsal edilen şeker üzeBaşvckil cevaben demiştir ki: r ikten sonra sözüne şöyle devam etmiş Montini ile uzun bir mülâkatta bulunmuş rindeki istihlâk vergisi müterakki bir nis geniş mikyasta şeker istihsal edebilmek « Bu hu«usta meclise bildirecek kâfi titizliğin memleketi felâkete sürükliyecebet takib ettiğinden istihsal fazlaJığından için icab eden tedbirler ahnmıştır.» ğini beyan etmiştir. tur. derecede sarih malumat almadım.» Kömür havzasmda Amerikan tahkikatından kurulacak teşkilât Sulh çıkabilir mi? {Başmakaieden devam't Simal harbinin akıbeti Sovyetler Japonya ile anlaşmağa karar verdi lngiliz Kralı, Amerikan müsteşarım kabul etti Son Yemen vaîisi dün vefat etti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog