Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 12 Mart 1940 Vehim Beyazıdda yenı inşa edilen İstanbulun en muhteşem, en modern sineması Dünyanın en büyük filmi.... Dokuz milyon dolara malolan bir san'at harikası..... Peride Celâl Genc kadın sıçrayarak uyandı. Derhal odasında, hususî deri bir çantada sakladıTÜRK.İYE BADTODİFÜZTON POSTALARI başucundaki elektriği yaktı ve yata ğından haberi var mıydı ki senin de koDalga azunluğu: ğında doğrulup oturdu. Elini terle ıslan canın gizli bir köşede bir gün bardağına TürMye Radyosu 1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. mış olan almndan geçirdi. Sonra döndü, koymak için gizlediği zehirden haberin Ankara » T. A. P. 31.70 m. 9465 Kc/s. 20 Kw. yaunda başı yastıklara gömülmüş derin olsun. 12,30 program ve memleket saat ayarı nefeslerle uyuyan kocasına korkulu ve Ve tekrar vücudü ter içinde kalıyor, Cumartesi günü memleke' 12,35 ajans ve meteoroloji haberleri 12,50 şüpheli gözlerle baktı. Allahım ne rüyay kalbi göğsünü şiddetle dövmeğe başlamüzik. Çalanlar: Vecilıe, Cevdet Kozan, tin en yiiksek münevverdıf diye, mırıldandı. Rüyada kocası boğa yordu. Reşad Erer. Okuyan: Necml Rıza Ahıskan. leri, hükumet ricali ve en zını sıkıyor, demir gibi parmaklarile nefeGünler ve aylardır bu böyleydi. Ta1 Arif Bey: Hicazkâr şarkı (Güldü açıldı Yarın matinelerden itibaren Kadıköyde sin kesiyordu. Işte tam bu esnada uyan hammülsüz bir hayat.. Uykularında daigüzide haJkımızın huzurile yine gül yüzlü yâr). 2 Arif Bey: Hicazmıştı. ma kocasının kendisine kurşun sıktığını, kâr şarkı (Açıl ey goncai sadberk). 3 Lutaçıldı ve binda bütün tefi Bey: Hicazkâr şarkı (Sana ne oldu göKaç gecedir korkunc rüyalar görüyor boğmak için boğazına sarıldığını görerek ferruatına kadar gösterinül). 4 Rakım: Hicazkâr şarkı (Bekle du. Fakat bu seferki o kadar hakikate sıçrayordu. Sair zamanlar onun en küçük len itina ve mükemmelidim fecre kadar). 5 Hicazkâr şarkı (İz benziyordu ki boğazının ağnyıp ağrımadı bir hareketini gözden kaçırmamaya dikmirin içinde vurdular beni) 13,10 müzik: yet son derece beğenildi. ğını anlamak için yutkundu. Elini boynu kat ediyordu ve bu onu yoruyordu. Çok Halk türkülerinden örnekler. Okuyanlar: Sinemasmda na götürüp yokladı ve tekrar dehşet için zaman içtiği sudan şüphelendiği, yahud Müzeyyen Senar, Azize Tözem. Çalanlar: istanbul halkı de titriyerek kocasına baktı. Evet uyu kocasının ısrarla tavsiye ettiği yemeklen Tflrkiyede şimdife kadar yapılan yerli filimlerîn en güzeli. San Receb, Sadi Yaver Ataman 13,30 müAkın akın hayranhkla yordu. Fakat ya uyurken boğazına san i şiddetle itip sofradan kalktığı olur, genc BUyUk san'atkâr MÜNiR NUREODIN ve güzide artistlerlmlz zik: Karışık hafif müzik (Pl.) 18 prog lıp da sonra korkup vazgeçerek kendisini adam onun dehşetle açılan gözlerine süyeni ideal sinemasını ram ve memleket saat ayarı 18,05 müzik: FERİHA TEVFIK HAZIM BEHZAD . MUAMMER tarafından bırakıp bu yalancı uyku halini aldı ise... kunetle bakarak «âsabın bozuk» diye, Bir Konçerto (Pl.) 18,40 konuşma (çiftçigörmeğe gidiyor. Acı acı gülümsedi. «Budalahk ediyorum, teskine çalışırdı. Kaç defa geçirdiği büyük nin saati) 18,55 serbest saat 19,10 memBugUnkU program: leket saat ayarı, ajans ve meteoroloji hadiye, söylendi. Sersem gibi ne evhamlara korkulardan sonra bir an sükunet bularak berleri 19,30 müzik: Ankara radyosu kakapılıyorum. Eğer hakikaten boğazımı onun göğsüne kapanıp ağlamıştı. Ona dınlar küme heyeti. İdare eden: Mes'ud sıkmış olsaydı elleri boynumda iken u her şeyi itiraf etmek isemişti. Fakat suçlu (Fürkçe sözlü Türkçe şarkılı) Cemil 20 müzik: Sazla oynn havaları: yanmam lâzım gelmez miydi?» bir insanın suçunu yüzüne vuracakmış giFllminde slzl hayrette bırakacaklardır. Sadi Yaver Ataman 20,15 konuşma (iktıGözlerini kapadı. Kocasının yüzünü bi bundan çekinmişti. Ayrılmak, bu cesad ve hukuk saati) 20,30 müzik: Fasfl Mümessilleri: görmek istemiyordu. Çünkü bu genc gü hennem azabı halinde devam edip gıden heyeti 21,15 konser takdiml: HalU Bedii ALiCt FAY TîRON zel yüze her bakışında şüphe bütün ağır yaşayışına nihayet vermek bu da elinde Yönetken. Müzik: Radyo orkestrası (Şef: YARIN POVVER H. Ferid Alnar) 22,15 memleket saat ahğile tekrar kalbini dolduruyor, korku değildi. Hayır, onu seviyordu. Ah beni yan, ajans haberleri: ziraat, esham tahnun siyah pençeleri arasına düşüyordu. öldürmiyeceğini bilsem diye, inledi. Beni Dikkat: Matinelerden vilât, kambiyo nukud borsası (fiat) Arkasını dönerek yavaşça örtülerin ara bir parça sevdiğini, bir parça acıdığını bil(Marmara) nin progrmı bunSinemasmda. Tel: 22513 Sinemasmda. Tel: 21359 22.35 müzik: Cpzband (Pl.) 23,25 23,30 itibaren 8ina kayıp uzandı. Asabî ihtilâclarla tit sem..» yannki program ve kapanış. dan böyle her hafta Perşem remeğe başlayan vücudünü güçlükle zapSon günlerde genc adam her zamanMevsimin en bllyük aşk ve ihtiras şaheseri be günleri matinelerden ititederek yüzünü yastıklara kapadı. kinden fazla kendisile meşguldü. llâclar baren değişecekten getiriyor, doktorlar tavsiye ediyor, bütün Gülhane tıbbî müsamereleri Bir buçuk senedir evliydiler. Birbirleri huysuzluklarım, gözyaşlarını âsabının boGUndUzlerl: 2 4 6 , geGülhane tıbbî müsamerelerinin beşinne tesadüf ettikleri zaman genc adam zukluğunda sanarak onu teselliye, teskine celerl: 8 buçukta cisi 9 mart 940 cumartesi günü saat 1 3,30 fazla genc olmasın» rağmen ağır halleri, çalışıyordu. Kadının bir an kendini unuCumartesi 1 den, Pazar 11 da Profesör Zeki Uralın reisliği altında zekâsı ve hâkim erkek tavırlarile kızın a tarak onun şefkati, muhabbetile mes'ud yapılmış ve: den itibaren matineler lâkasını celbetmişti. Obürii de ona yak olduğu anlar yok değildi. Fakat sonra 1 Profesör Niyazi Ismet Gözcü talaşmak için fırsat kaçırmamıştı. Genc kız derhal korkunc şüpheler dört bir taraftan rafından Kristalenin munzamma altındaki sevdiği adamın parasız olduğunu düşün kafasına hücum ediyorlar. O zaman kocaÇocuk Esirgeme Kurumu raddî lüksasyonu vak'ası gösterilmiş, medi. Çünkü kendisi haddi hesabı olmı 8inm getirdiği ilâclardan, bahsettiği dokyan bir servete malikti. Hayatta kimsesi torlardan korkarak ondan uzaklaşıyor, 2 Profesör Ali Esad Birol Plasanta balosu yoktu. Yaşı epey ilerlediği halde evlen okuduğu hikâyenin başmdaki sözleri dehPrevia'nm Gystogrophie ile teşhisine aid Bu cumartesi günü akşamı Taksim Bemeyişi ise herkesi kolay kolay beğenme şetle kendi kendisine tekrarlıyordu: Katetkiklerini ve buna aid filmleri gösterİstanbulun en bUyllk 2 sinemasmda aynl zamanda rnesindendi. Bununla beraber bir an evvel iller öldürmeğe karar verdikleri kurbanla lediye kazinosunda Çocuk Esirgeme Kumiştir. sevebileceği bir adamla evlenmek, evini rile cinayet gününe kadar şayanı hayret rumu tarafından verilecek balonun bü3 Hariciye asistanı Hilmi muvaffaParisin en parlak gUneşi... San'at âıeminin kurmak istiyordu. Genc adamı görür gör bir dikkat ve şefkatle meşgul olurlar. kiyetli bir müdahale yapılmış, ileus ile ihtün hazırlıkları tamamlanmış ve kazino. mez «onu sevebilirim» diye, düşündü ve Ya kocası da ayni şekilde hareket edi nun tamirat, tefrişatı da ikmal edilmiştilât eden hâd bir apandisit vak'ası tak. sönmez yıldızı güzel izdivac teklifini kabul etti. yorsa.. dim etmiş. Tekrar kocasına doğru döndü. Şimdi tir. Balo biletleri İstanbul tarafında YerEvlendikten sonra çok daha ateşli bir 4 Profesör Burhaneddin Tugan bir aşkla kocasına bağlandı. Saadetlerini göl onun sıcak nefesini yüzünde hissediyordu. li Mallar Pazannda, Beyoğlunda Melek, süblüme tesemmümü vak'ası ile bu tesemgeliyen şey kendisinin fazla kıskanc olma Hafif ışığın altında onun yüzüne uzun u İpek sinemalarile Lebon pastanesinden te. mümün tedavisinde tatbik edilmesi lâzım tstanbul ufkuna yaklaşıyor aıydı. Güzel olmadığını ve kocasının fazla zun baktı ve şöyle düşündü: «Beni öldür darik edilebilir. yeni usuller hakkında tebligatta bulunBu mevsimin biricik ve eşsiz silper filml olan genc, üstelik hoşa gidecek bir erkek ol dükten sonra buna tabiî bir ölüm şekli vemuş, duğunu biliyordu. Sonra genc adam ona recektir. Hiç kimse bir şey anlamaz. Ze5 Kulak şubesi asîstanı Hasan tabağlı görünmesine rağmen haricdeki gü hirlendi, yahud kendisini öldürdü, diyerafından ameliyat ile düzeltilmiş bir heKiralık apartıman zel kadınlara bakmaktan hoşlanıyordu. bilirler. O zaman herşeyim onun olacak. nek kubbesi inkisamı vak'ası, Türbede, Piyerloti cadesinde 19 Bunu pek çabuk hissetti. Ona zorla sos Belki halen münasebette bulunduğu genc, 6 Nisaiye başasistanı Necati taranumarah Sinanağa dairelerinde 2 yeteden çekilmeyi, münzevî bir hayat ya güzel bir kadın vardır. Onunla evlenir. Bu Perşembe akşamı L A L E sinemasında fından miadından bir fetüste görülen anumaralı apartıman kirahktır. Her Bana gösterdiği rikkat ve şefkati ona gösşamayı kabul ettirdi. Halbuki öbürü eğğır ve hayatla telifi imkânsız bir suiteşektürlü konforu vardır. Kapıcıya mülenceli, hareketli hayatı seviyordu. Bu termese bile onu benim gibi bir vazife, bir BUtUn istanbulluların kalbini zevk... Neş'e ve kül vak'ası gösterilerek müsamereye niracaat olunması. yüzdendir ki aralarında ufaktefek kırgın mecburiyet diye, sevmez, ona kalbini olheyecanla ağntacak. hayet verilmiştir. Münakaşalara Profesör lılkar başgösterdi. Ve bir gün genc kadın duğu gibi bütün ateşi, isteğile verir. BirMim Kemal öke, Profesör Murad Cankat, onun kumarda kaybettiği büyük bir para likte bir cinayetin üzerirus kurulu olan saProfesör Niyazi Ismet ve Dr. Irfan iştirak yı öderken ilk defa «acaba beni param adetlerini benim paramla idame ettirirler. etmişlerdir. Kin ve nefretle sarsılarak bu sefer koriçin mi aldı?» diye, düşündü. Sonra sonİstisnasız bütün münevver istanbul halkının j a b u düşünce onda bir fikri sabit haline kunc gözlerle onu tetkike devam etti. Vii» ÖLÜM büyük bir takdir ve hayranhkla beğendiği geldı. Sık sık beni param için aldı diye, cudü takallus ederek yatağın içinde bütekrar ediyor, o zaman genc adamı tokat züldü. Kulakları şiddetle uğuldamağa İhtiyat Albay Tahlamak, evinden koğmak için içi titriyordu. başlamıştı. «Beni öldürecek, dedi, beni sin Yurdakulun kızı, Halbuki bunu yapmasına imkân yoktu. öldürecek. Tıpkı o hikâyedeki adam giİki numaralı dikimevi Kocasını seviyor, onsuz yaşıyamıyacağını bi..» Sustu. Dudaklarında sinsi bir tebesterzi kısım âmiri Sabiliyordu. Asıl hayatını zehirleyerek onu süm belirdi. Gözleri karanlıkta kor gibi lâhaddin ve Bir nuböyle rüyalannda sıçratacak kadar sinirli parlamağa başlamıştı. Genc adama biraz maralı dikimevi terzi zavallı hasta bir kadın haline getiren daha sokuldu. Biraz daha yakmdan bakkısım âmiri Necmedmüthış değişme o hikâyeyi okuduktan tı. Çenesi kısılmıştı, tekrar titremeğe başdin Yurdakulun karsonra olmuştu. Bilhassa hikâyenin başm lamıştı. «Harikulâde bir fikir, diye, kekedeşleri Kandilli Kız daki şu sözler ateşten kelimeler halinde ledi. Ondan daha evvel davranmalıyım.» Lisesi talebelerinden Sinemalarında kafasına nakşedilmişlerdi: «Katiller öl Bu esnada adam birşeyler mırıldandı. ArNİHAL dürmeğe karar verdikleri kurbanlarile ci kaüstü dündü, gülümsedi ve rüyasında konuştu. Kadm yavaşça yataktan süzüldü, nayet gününe kadar şayanı hayret bir dikYURDAKUL olduğu yerde sallanarak onun başucunkat ve şefkatle meşgul olurlar.» müptelâ olduğu aman Bu sözlerin manasını hikâyeyi okuduk daki gece dolabına gitti. Çekmeceyi açtı, sız hastalıktan kurtutan sonra daha iyi anladı. Vak'a şuydu: oradan küçük siyah bir tabanca çıkardı. lamıyarak 1 1 mart 940 pazartesi gecesi YARIN AKŞAM Amerlkanın en çok dedikodu çeken ve romanı Yaşlı, çirkin bir kadınla evlenen bir adam Yüzü kireç gibi beyaz, gözleri çılgın bir saat 3 te hayata ebediyen gözlerini kapakansının servetini elde etmek için onu mana ile büyümüş, elinde silâh karyolaya bütün dUnyada 5 milyon nusha satılan mış, ailesini ve kendisini tanıyanları büöldürmeğe karar veriyordu. Bu maksadla yaklaştı. Namluyu kocasının göğsüne çeyük acılar içinde bırakmıştır. Mısıra yaptığı bir seyahat esnasında yerli virdi ve tetiği çekti. Cenazesi, dün öğleden sonra kaldmlalerden aldığı iki engerek yılanından birini rak Edirnekapı Şehidliğine defnedilmişErtesî gün kadını bir akıl hastanesine bir gece kansının yatağının örtüleri aratir. Genc Nihale rahmet diler, kederdide sına koyuyordu. Sonra onu öperek iyi yatırdılar. Çıldırmıştı. ailesine sabır temenni ederiz. Kocası derhal onun bütün servetinin uykular temenni edip çadırına çekiliyor *** ve yılan tarafından zehirlenecek olan ka idaresini eline aldı. Şimdi o artık genc, Selânik eşrafından Rufaî şeyhi Şeyh nsının feryadını soğukkanlılıkla bekleme güzel kadınlarla paralan yiyor, istediği giFransızca sözlU bUyUk fllfm takdim edilecektlr. Marufun torunu Şerafeddin Gürtanm bi yaşıyor, arada sırada bir fikri sabitin, ğe başlayordu. Harikulâde heyecanh ve müstesna bir mevzuu olan bn film sınemacılığın şahesetidir. hemşiresi, Eskişehir Şimendifer hastanesi Kadın bu hikâyeyi kaç defa okumuş esiri olarak sonunda şuurunu kaybeden Yerlerlnizl evvelden aldırinız. Tel: 40868 doktoru Ekrem Gürkanın kain validesi tu! Okurken nihayet tesiri altmda kalarak karısını hastanede ziyaretten geri kalmıEnise Gürkanın, kurmay binbaşı Kâmi, müthiş şüphelerle kıvranmaya başlayıp yordu. Fakat kadın artık onu hiç tanımıtopçu yüzbaşı Şekib ve Necdet Gürtanm yor, ona karısmı öldüren adamın hikâyeda hayatınm tahammül edilmez bir hale valideleri Emine Gürtan 11/3/940 gü•j Hiç bir fedakârlıktan kaçınmayan daima en heyecanh ve en iyi filimleri geldiğini görünce «belki sükunet bulu sini birbirini tutmaz sözlerle anlatmaya nü rahmeti Rahmana kavuşmuştur. CeTiım» diye onu ateşe atmıştı. Fakat ne kalkıyor, bazan da «kocamı ben öldüroynamakta şöhret kazanan sinemamiz Metro Qoldwlyn Mayer filim nazesi 12/3/940 günü Tepebaşı Aynafayda! Bu zalim şüphe artık iyice içine düm, çünkü o beni öldürecekti» diye, şirketinİD bu mevsim için çevirdiği ve büyük artist MELVYN DOUGLASlıçeşme 2 numaralı hanesinden kaldınlabağırmağa, haykırmağa başlayordu. yerleşmişti. Hikâyeyi unutamıyordu. in Fraosızca sözlü en güzel filimlerinden biri rak ikindi namazı Ağacamiinde kılındıkZavallı kadın I Kocasının kendisini olVak'anın kahramanı birinci teşebbüsüntan sonra Feriköy mezarlığına defnedilede muvaffak olamıyordu. Çünkü yılan ka düreceği vehmile silâhtaki kurşunları gene cektir. Allah rahmet eylesin. dını ısırmadan yataktan kaçar ve kumlara kendisinin gizlice çıkardığmm ve tetiği karışıp kaybolurdu. Bdam bu sefer çektikten sonra içine düştüğü asabî humikinci defa evlerinde, karısı bir öğle uy ma içinde teşebbüsünün nasıl neticesiz kusıında iken yılanı götürüp onun kolunu kaldıgının farkmda bile değildi!. hayvana sokturuyordu. Neticede kendisi BaŞroiierde: MELVYN DOUGnAS FLORENCE RiCE da canlandıkça orasının bir cehennem Kadıköy halkının nazarı ölüyor, fakat kurbanı kurtuluyordu. Olüm ve ateşle karşı karşıya... Heyecan ve korku ile yüz yüze... Büyük dikkatine Emnîyet Sandığı tarafından çarIşte bütün bunlar kelimesi kelimesine gangster filmi. Haydarpaşa Lisesini Bitirenler Cemişamba günü saat 1 4 te Sandalbedesuklında idi. Hikâyedeki sahneler kafasın yetinden: matinelerden A I 1^" A 7 A n sinemasmda basteninde tek taş brr pırlanta kolye da canlandıkça orasının bir cehennemi ihbaren /\L.IX/AZj<r\I\ ı l y o r Tel: 43552 Cemiyetimiz, 1 2 mrat salı akşamı, Ka. sattırılacaktır. ha'ine geldiğjni hissediyordu. dıköy Opera sinemasmda Şehir Tiyatro Içini çekti, sık sık yapmak istediği gibi artistlerine bir temsil verdirecek ve HinHalk Opereti bir an bütün şüphelerini, endişelerini distan Cevizini oynatacaktı. Halbuki arönümüzdeki Cumadan it baren: Mevsimin en büyük zafer haftası unutmayı, onları yersiz ve saçma bulmayı tist Bayan Nevinin rahatsızlığı, bu tarihteBu akşam saat tecrübe etti. Hayır, işte gene her zaman ki müsamereye imkân bırakmadığından, DOKUZDA ki gibi muvaffak olamıyordu. Sıkıntılı ne mezkur oyunu 26 mart salı akşamma te(PIPIÇA) fesler alarak döndü, arkaüstü yattı. Fay hir ettisimizi bildiririz. Cumartesi ?kşamı dasızhğını bildiği halde kendi kendisine YUNUS BEY teîkin yapmayı tecrübeye çalıştı. Fazla DUYMASIN siniriiyim diye, düşündü. Kocam beni seTel: 405 74 viyor. Böyle bir şeyi aklından geçirmiye(Deli Petronun sonu) cek kadar iyi, temız bir adamdır.» Fakat, Üsküdar Hâle sinemasmda işte o yara gene bütün korkuncluğile sanMuazzam meydan muharebeleri En dehşetli denfz çarpışmaları Türkçe sözlü cımaya, o şüphe müthiş şekilde uyanıp Konservatuar profesörü 3 0 0 . 0 0 0 kişinin iştirakile çevrilen harikalar fiımi. H H H ^ H H B H ÇALINAN TAÇ canlanmaya başlayor. Bu sözleri bastıran başka gizli bir ses için için kafasında şöyle mmldanıyordu: Beşiktaş SUAD PARK sinemasmda Okuduğun hikâyeyi hatırla budala.. Konservatuar mezunu O kadın da kocası için böyle düşünmüyoı 12 mart 1940 salı saat 21 de 19 Mart Salı akşamı FRANSIZ tiyatrosunda muydu? Onun dünyanın en iyi adamı olFransız duğunu, kendini sevdiğini sanmıyor muydu? Kocanın neler düşündüğünü bilmi Tiyatrosunda Seanslar: 2.30 4.30 7 ve 9 dadır. verecektlr. yorsun ki! O kadının, kocasının yılanları GUNGA DiN (FEDAİLER ALAYI) RADYO Bugunkü program ) OPERA BRODVAY GULÜ ALLAHIN CENNETi I Çemberiitaş FERAH Sabahsız Bir Aşk Gecesi F E R A H ÇEMBERLİTAŞ DANIELLE DARIEVX CHARLES BOYER İRENNE DUNNE KALB A Ğ R I S I ŞEHVET ALEMDAR v MİLLİ e Yarından itibaren başlıyor KURBANI c M E L E K sinemasmda HATA ROSALİND RUSSEL ROBERT DONAT GANGSTERLERİN KUCAGINDA Tektaş pırlanta Kolye Ferdi von Statzer Popi Panayotidis KONSER POLTAVA MUHAREBESİ TOSUN PAŞA T A K S i M sinemasmda MiTHAT FENMEN PIYANO KONSERI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog