Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

12 Mart 1340 CUMHURİYET S'O N HABERLER Kâdlseler arasında Ne konuşuyorlar? ömür ihtilâfı hâd safhasından çıktı. Böyle olacağını tahmin etmıştık. Bu dava prensip bakımından halledilmiş sayılamazsa da artık giiniin meselesi değildir. Alman Hariciye Nazırının Romaya gelmesi, hâd safhasından çıkan kömür davasını geri plâna attı. Bu ziyaret birkaç türlii tefsir ediliyor: 1. Almanya Italyayı harbe sokmak isteyor, 2. Almanya Sovyetlerle Italyanın arasını bulmak isteyor, 3. Almanya, İtalyanın tavassutu üstüne, katolik âlemile iyi münasebetler tesis etmek için, Hariciye Nazırını Papaya gönderiyor, 4. Almanya, Sumner Welles Romaya dönmeden evvel, sulh mevzuunda îtalya 0e mutabık kalmak isteyor, 5. Almanya Rus Fin sulh müzakerelerinde İtalyanın muzaheretini isteyor, 6. Almanya hiç bir şey istemiyor. Von Ribbentrop'un bu ziyaretinden maksad, mihver devletleri arasındaki normal temasuı devamını teminden ibaret. [ Askerlik Bahisleri J İtalyan gemileri serbest btraktldt İngilterenin kararı îtalyada umumî bir memnuniyetle karşılandı Fin mukavemeti devam etmektedir Eğer müttefikler daha çok ve çabuk yardım ederlerse Finliler, tabiatin kendilerine müsaid olacağı nisan başına kadar dayanabilirler |HEM NALINA M1H1NA Deniz hakimiyetî ne demektir? eçen gün gazeteci arkadaşlardan biri, bana, şu suali sordu: Siz yazılannızda, müttefiklerin denize hâkim olduklarım iddia ediyorsunuz. Bu nasıl hakimiyet ki Almanlar her gün lngiliz ve Fransız gemilerini batırıyorlar? Bu suale çok muhatab olduğum için, gazeteci arkadaşıma verdiğim izahatı burada tekrarlamayı faydalı buluyorum. Deniz hakimiyeti demek, denizleri kuş uçmaz, kervan geçmez bir hale sokmak demek değildir. Deniz hakimiyeti, denizden istifade edebilmek demektir. Ingilizlerle Fransızlar, dünyanın bütün denizlerinde ticaret gemilerini dolaştmyorlar. Bitaraf gemiler lngiliz ve Fransız limanlarma gidip geliyorlar. Müttefik nakliye gemileri Kanadadan Ingiltereye, Avustralyadan Mısıra tek nefer zayi etmeden, binlerle asker taşıyorlar. Hulâsa, deniz yalnız onların istifade edebildikleri bir muvasala hattı, bir yoldur. Harbin başındanberi yalnız tngiliz limanlanna 50 milyon tonluk gemi girip çıkmıştır. Bir de Almanlara bakınız, Baltık denizi müstesna, Alman ticaret gemileri, ancak kaçak ve gizli olarak bir yerden biı yere gidebiliyorlar. Halbuki harb başladığı zaman, Almanlarm 1,800,000 tonluk 500 ticaret gemisi denizlerde idi. Bunlar, bitaraf limanlara iltica ettiler. Bremen gibi bazılan, Norveç bitaraf sulannı kıyı kıyı takiben Almanyaya dönebildiler; fakat bir kısmı, Colombus gibi, yolda yakalanmca intihar etti, bir kısmı da müttefiklerin eline geçti. Altı aylık Alman zayiatı 270,000 tondur. Bu gemilerin 22 tanesi musadere edildi; 25 tanesi de kendi kendini batırdı. Bu zayiat, Alman ticaret filosunun yüzde 5,1 i demektir ve üzde 2,1 olan lngiliz, yüzde 1,9 olan Fransız zayiatının mecmuundan daha fazladır. Fakat, Almanya tek ticaret gemisi zayi etmemiş olsa dahi, deniz ticaretinden ve deniz yollarından istifade edemediği icin, denize hâkim değil demektir. Londra 11 (a.a.) Downs kontrol hükumetinin karan hertürlü tahminin üsmerkezinde, mevkuf 1 3 İtalyan vapurun tünce olmuştur. J Popolo di Roma diyor ki: Yazan: ABÎDİN DAVER <an yalnız üçü kalmıştır. Diğer on tanesi, «Bu karar bir hüsnüniyet eseridir. kısmen gece kısmen de bu sabah hareket Şimdi prensıp meselesirü halletmek kahetmişlerdir. Pamia, lntegritas v e Amesto İtalyan yor.» kömür vapurlan, dün kontrol üsierini Çemberlayn'in dünkü beyanatt hamulelerile terketmişlerdir. Bu gemiler Londra 1 1 (a.a.) Reuter ajansı bilcenuba doğru seyre başlarken, diğer, üç diriyor: İtalyan vapuru da, tam yüklü bir halde, Bu gün öğleden sonra Avam Kamarakontrol üssüne girmişlerdir. Bu son üç sında Italyaya Alman kömürü sevki meİtalyan gemisi Mita, Edera ve Santa Maselesine dair olarak sorulan müteaddid ria isimlerini taşımaktadır. Bu gemilere suallere Çemberlayn su cevabları vermişBu tefsirleri muayene edelim: boş vaziyette bulunan diğer üç İtalyan 1. Almanya İtalyayı harbe sokmak isgemisi de ilâve edüirse, halen Ingiîiz kon tri: « 9 martta, İtalya hükumetile, bu ter. Fakat kendisi bir taarruza başladıktrol limanında bulunan İtalyan kömür gemilerinin adedi 16 ya baliğ olmaktadır. hususta bir anlaşma yaptığımızı size bil tan sonra. Almanya pasif vaziyetini mudirmekle bahtiyanm. hafaza ederken İtalyanın harbe girmesî Ciano Percy Loraine mülâkatt 1 marttan itibaren Italyaya sevkedileRoma 1 1 (a.a.) Stefani ajansı bil cek kömür hamulelerinin müttefikler ta her iki devlet için de lüzumsuzdur. Lüzumsuz ve tehlikeli. Almanyanın yakındiriyor: rafından kontrola tâbi tutulacağmı ilân da bir taarruza mecbur olduğu hakkınKont Ciano dün lngiliz büyük elçisi Sir etmiş olmamıza rağmen, İtalyan makadaki iddialar da, mesru bir tahminden Percy Loraine'i kabul etmiştir. matının bu gemilere hareket emrini verSir Percy Loraine, lngiliz hükumetinin, meleri şimdi anlasılıyor ki bir suitefeh fazla kıymetli değildir. 2. Almanya Sovyetlerle Italyanların HATTI son günlerde tevkif edilmiş bulunan 1 3 hüm neticesidir. RUS arasını bulmak da ister. Fakat, ttalyan İtalyan vapurunu, kömür hamulelerile Hükumetimiz bu suitefehhümü anlamış LE N I N CrRADİ TAARRUXLAKI gazetelerinin çok defa yazdıklan gibi, birlikte geri verilmesi kararını aldığnıı ve gerek mevkuf vapurların, gerek hamuMannerheim hatlarile Kus taarruzlar\m gösterir harita bildirmiştir. lelerinin serbest bırakılmasını kabul et Sovyetler Birliği, kendi inkişafma bol bol kâfi topraklanndan dışanya, bilhasDönüş seyahatlerine kömür yüklü ola miştir. Fin Rus harbini bitirmek üzere mü ğındanberi 200 tank kaybetmiştir. sa Balkanlara tasmak sevdasmda olmaTak başlamamış bulunan İtalyan gemileri, *** Diğer taraftan italyan hükumeti de elzakereler cereyan ederken bu harbin 10 halen bulunduklan limanlardan boş olayevm Rotterdam limanında bulunan İtal dıkça, iki devlet arasında siyasî hiç bir Finler, Mannerheim hattında kısmen şubattanberi cereyan eden hâdiselerine Tak hareket edeceklerdir. Kömür yükle yan kömür vapurlannın boş dönrnelerini ihtüâf mevxuu çıkmaz. Abnanya bu günlük İtalyayı harbe sokmak niyetinde ve öyle bir göz atmak faydadan hâli de ikinci mevzilerine çekildikten sonra, kısa mek için bu limanlara yeni vapurlar da ve badema kömür yüklemek üzere oraya bir sükunet devresi hasıl olmuş, Kızılorildir. gönderilmiyecektir. gönderilmemelerini temin taahhüdünü al ya kudretinde değüse, İtalya ile SovyetHarbin başlangıcında, müteaddid mın du, evvelce de tahmin ettiğimiz gibi, bu mıştır. Can sıkıcı bir ihtüâfa »ebebiyet leri birbirine ı&ındırmak için Hariciye takalarda taarruza geçen Kızılordu, he muvaffakiyetlerini istismar etmek için, ttalyada ttmumi memnaniyet Roma 1 1 (a.a.) İtalyan kömür va verebilecek olan bu meselenin her iki ta Nazırını Romaya göndermek zahmetine men hemen bütün taarruzları kanlı zayi tekrar taarruza başlamıstır. Bu defa Sovpurlannı hamurelerile birlikte serbest bı rafça gösterilen idrak ve hüsnüniyet sa katlanmaz. yetler, Şimal Buz denizi kıyılanndaki Pet3. Ahnan Hariciye Nazırının Papa ta tla kırıldıktan sonra, Kareli mmtakasınrakmak hususundaki lngiliz karannı ital yesinde hal ve fasledilmiş olmasmı lngidan başka her yerde, ya hareket nokta samo'dan da bir ileri hareketine giriştiler. ya matbuatı büyük başlıklarla yazmakta liz milletinin samimî bir memnunivetle rafından kabul edilmesi, katolik âiemile larına çekilmiş, yahud da bu roktaiara Murmansk'tan getirdikleri takviye kıt'akarşıladığına şüphem yoktur. (Alkıslar). Almanya arasındaki münasebetlerin düakın yerlerde yaptığı tahkimata yerleş arile oradaki mahdud Fin kıt'alanna salBu karar bütün İtalyan mehafilinin Her iki memleket arasında, mütekabil zelmesi için olsa bile Amerikanın sulh Ingilizler denize hâkim olduklan mişti. Hatta bazı yerlerde Finler, Sovyet dırdılar. Finler muharebe ede ede geri başhca konuşma mevzuunu teşkil etmek menfaatimize olarak ticarî münasebetle tesebbüslerile de alâkasız değildir. çekildiler ve Petsamo'nun 9 0 100 kilo halde, neden harb ve ticaret gemisi zayi opraklarına bile girmişlerdi. te ve mezkur mehafil bunu büyük bir rin inkişafı için müzakereleTe yeniden baş4. Almanyanın sulh mevzuunda İtalKızılordu, bu mağlubiyetlerden sonra, metre kadar cenubunda durarak Rusları ediyorlar? meınnuniyetle karşılamaktadır. lamak yolunun çimdi açılmıs bulunduğu ya ile bir kere daha anlasmak istemesi, daha fazla ilerletmediler. Kızılordunun Çünkü bu hakimiyetlerinden bol bol Vakıâ İtalyan efkârıumumiyesi dosta nu ümid ediyoruz. (Alkıslar).» NVelles'in seyahatile çok alâkalı olabilir. Leningrad Murmansk demiryolu gibi bu tâli hareketi, hem Finleri oraya kuvstifade ederken mayin, denizaltı gemisi, tek bir muvasala hattına dayanarak muhne bir karar bekliyordu. Fakat. lngiliz 5. Almanyanın yalnız Rus Fin sulh vet göndermeğe mecbur etmek, hem de korsan kruvazör ve tayyare gibi düşman müzakerelerinde değil. Balkanlara aid :elif noktalarda müessir taarruzlar yapa lngiliz Fransız kuvvetlen Petsamo'ya silâhlarile karşılaşıyorlar. Denizaltı gemimeselelerde de İtalyanın muzaheretini mıyacağını anlamış ve bütün gayretini çıkmak isterlerse daha derin arazi kazan sile tayyare üç buuddan istifade eden vaLeningrad'a pek yakın olan Kareli ceparaması mümkündür. mış olmak maksadile yapılmış olsa ge sıta ve silâhlardır. Bunların hepsini ya6. Ahnan Hariciye Nazırının ziyareti, hesine, yani müstahkem Mannerheim hat rek tir. kalamanın imkânı yoktur. Batınrlar ve a tevcihe karar vermiştir. Taarruzun mihver devletleri arasındaki normal teKareli cephesindeki son Rus taarruzu batarlaT, hücum ederler, hücuma uğmasın devamını teminden ibaret olamaz. buraya teksifile şu kolaylıklar ve fayda26 şubatta başlamıstır. Bu defa hedef rayarak düşürülürler. Korsan kruvazörBu temasın çerçevesi içine giren müzake lar temin ediliyordu: ler de, bitaraf Norveç karasularından ve 1. Bu mıntkanın Leningrad'a yakınh (Viborg) Viipuri idi. Fakat, Finleri al göz gözü görmez fena havalardan istifare mevzulan, ziyaretin harikulâde manasını sezdirmeğe kâfidir. . n'.ı gı, oradaki kuvvetlerin ia;e ve iktnal iç datmak için, önee Fin cephesinin sol ce de ederek denize çıkabilirler. Fakat faaVelhasıl Almanya günün büyük dava lerini kolaylaştırır ve fazla kuvvet tah nahmdaki Taipale mıntakasına da şiddet liyetleri muvakkattir, ya dönerler, ya bale hücum ettiler; muvaffak olamadılar. ları üstünde İtalya ile konuşmağa lüzum şidi kabil olur. tarlar. Bütün bunlann hepsi, müttefikleri 2. Leningrad' dan Mannerheim hattı Mannerheim hattının önünde, arkasında ve daha ziyade bitarafları zarara sokar, görmüftür. Bu davalan yukanda saydım: Kömür meselesi, Amerikanın sulh tejeb nın biri şarkına, diğeri garbına giden iki birçok göller vardır. Bu göllerden bir ta fakat deniz hakimiyetini onların elinden büsü, Rus Fin münasebeti, Balkanlar demiryolu olduğu için geri ile muvasala nesi de cepheye amud bir şekilde fakat alıp, gamalı haçh bayrağı denizlere hâşimalden mailen şaTka doğru uzanan Vu kim kılamaz. Sebeb olduklan zayiatın Londra 1 1 (a.a.) DaıVy Herald ga ve nihayet bütün bu davalar üstündeki daha kolaydır. Ankara 1 1 (a.a.) Türkiye Yunazetesinin Amsterdam muhabirinden: 3. Donmuş Ladoga gölünden Taipa oksi gölüdür. Bu Vuoksi gölile Viipuri binnisbe az olduğu bu haTbde değil; milfikir teatisbin Alman İtalyan ittifakına nistan klering anlaşması bu gün Hariciye e'ye yapılacak bir taarruzla müstahkem körfezi arasındaki takriben 80 kilomet yonlarca tonluk gemi batırdıklan Büyük Dr. Schacht'm Almanya hesabına iki vereceği iş istikameti. Vekâletinde hükumetimiz adına Hariciye milyon lngiliz lirası kıymetinde petrol Fin hattının sol cenahını tazyik ve tehdid relik Fin cephesine karşı, 350,000 mev Harbde dahi, bir kaçakçı gibi gizli gizli Kendileri tarafından ilân edilmedikçe Vekâleti umumî kâtibi Numan Menemencudlu 14 tümen saldırmıştı. Bu kuvvet harbeden Alman gemileri, deniz hakicioğlu ile Ticaret Vekâleti müsteşan Ha kuyularını muhtevi biı takım arazı satın iki memleket arasında neler konuşuldu kabildir. almak için müzakerelerde bulunmak üze ğunu bibnemize imkân yok. Tahmin kad4. Finlandiya körfezinin donmamış ve hemen hemen bütün Fin ordusuna mua miyetirii alamamışlardı. Eski harblerde lid Nazmi Keşmir, Hariciye Vekâleti Ticaret dairesi umum müdürü Bedri Tahir re bu hafta başlangıcında Rumanyaya rosunu aşamayız. tşin kısası ve doğrusu ya donmuş kısımlarından istifade ederek dildi. Eğer deniz, göller ve nehirler don de, denize hâkim olan taraflar. korsan denizden ve buzdan sürülecek kuvvetler mamış olsaydı, buradaki Fin cephesi çok gemilerin ve korsan kruvazörlerin zaman bu. Şaman ve Yunanistan adına da Yunanis gideceği söylenmektedir. le bu müstahkem hattm sağ yanını ve kuvvetli idi. Kızılordu, donmuş sular üs zaman faaliyette bulunmalarının önüne tan büyük elçisi Rephael, Yunan heyeti Berlin tekzib ediyor PEYAM1 SAFA tünde, saklanacak arazi dalgaları olma geçememişlerdir. gerisini tazyik ve tehdid mümkündür. murahhasası reisi Deliatos tarafından imBerlin l 1 (a.a.) D. N. B. bildiri 5. lkinci maddede bahsettiğimiz de dığı için ağır zayiat vermekle beraber, zalanmıştır. yor: Havas Aiansı ve Daily Herald gazemiryollarmdan bilistifade Mannerheim hart gene taarruz edebiliyordu. llk iki gün Almanlarm harb ve ticaret gemisi 20 marttan itibaren bir sene müddetle tesi, Doktor Şaht'ın iki milyon lngiliz litına cepheden de kuvvetle taarnız etmek, mukavemet eden Finler, 28 şubattan 1 zayiatı neden daha azdır? mer'iyete girecek olan yeni klering anlaşrası kıymetinde petrol madenleri satın al Çünkü Almanlar denize hâkim de3 üncü ve 4 üncü maddelerde bahsettigi marta kadar yapılan Rus taarruzları karması mevcud anlaşmanm bu günkü mümak üzere bu hafta Bükreşe gideceğine şısında Vuoksi gölile Viipuri körfezine ğillerdir ve hâkim olmadıklan için de demiz gibi, düşmanın müstahkem hattını iki badele şeraitine intıbakını temin eylemekdair dün bir haber neşretmişlerdir. Bu hayanından vurmak, bu suretle hattı heı kadar olan mıntakada geri çekildiler. Fin nize pek az ve kaçamak suretile çıkıyortedir. ber Doktor Şaht tarafından tekzib edil tarafından sıkıştırmak kabildir. lerin çekildiği bu üçüncü hattın yeni ya lar da ondan. Denize en çok çıkan denimektedir. zaltı gemileri, en ziyade zayiata uğramış6. Hareket harbinde kabiliyetsizlik gös pıldığı, betonlannın henüz kurumadığı bildiriliyor. Hattın nerelerden geçtiği de lardır. Bunların zayiatı 4 0 5 0 kadar teren Kızılordu, bu müstahkem hatta karKayseride bir deri fabrikası tahmin edilmektedir. 35 tanesinin battığı sı daha muvaffakiyetle taarruz edebilir malum değilse de Viipuri'nin hemen şimalinde olduğu ve bu yeni hattın üç sıra muhakkaktır. açılıyor di. Bol insana ve malzemeye sahib olduLondra 1 1 (a.a.) lktısadî Harb Nevyork 1 1 (a.a.) Nevyork Herald Hulâsa, deniz hakimiyeti denizden ismevzilerden mürekkeb olduğu söyleniKayseri 1 1 (a.a.) Kayseride derici gazetesinin yazdığına göre, Amerika harb ğu için, bir mevzi ve yarma harbinin zaNezareti, İngiltere ile Norveç arasında tifade edebilmek demektir; yoksa zayiat yor. yiatından o kadar korkmazdı. bir müddettenberi devam eden ticaret lik san'atının inkişafı maksadile tabak es levazımı ihracat kontrol komisyonu, mütvermemek değil. Müttefikler Büyük Harb7. Bu cephede, muharebe insan ve Finler, vakit kazanmak için, Viipuri de de, bu harbde de, yeni bir Trafalgar müzakerelerinin neticelendiği ve bu gün nafının birlik kurumları için Valimiz tara tefiklere «Curtiss 40» tipindeki avcı tayenlasmanın imza edildi^ini bildirmekte fından vaki olan teşebbüsler üzerine lktı yarelerinin satılmasına muvafakat etmiş malzeme bolluğuna dayanacağı ve ma şehrini de şiddetle ve adım adım müda kazanmadaji denize hâkim olmuşlardır. dir. Bu anlaşmanm lngiliz Norveç ti sad Vekâletinden gelen salâhiyetli me tir. Bu tayyareler Amerika ordusunun en nevra harbinde büyük kudret gösteren faa ediyorlar. Çekildikleri zaman esir vercaretine harb şartlarının imkânı nispetin murlarla Halk bankası müdürünün üç seri avcı tayyareleri olup saatte 640 kilo Finler bu bakımdan zayıf olduklan için, mediklerine göre, gene Kızıllar tarafınnihayet yıpranıp ezilmege mahkumdular. dan takib edilmeden ric'at ettikleri ande normal bir seviyede devam imkânını gündenberi yaptıkları müzakere ve temas metre yapmaktadır. temin edecektir. 8. Buradaki taarruz muvaffakiyetle ne laşılıyor. Filvaki zaptettikleri beton makilar neticesinde dün valimizin iştirak ettiğı lngiliz tayyarelerinin ticelendiği ve Fin cephesi yanldığı tak neli tüfek mevzilerini bile istihkâm diye henin Vuoksi gölünün şarkından Ladoga bir toplantı sonunda kooperatif statüsü Gümuşanede tekrar muvaffakiyetleri dirde, Finlandiyanm en kıymetli kısmı sayan Sovyet tebliğleri, Finlerin naklede gölüne kadar imtidad eden kısmında mevnün tanzimi ve tabakhane projesinin ihzelzele oldu Londra 11 (a.a.) lngiliz tayyare nm kapıları Kızılorduya açılmıs olacaktı. meyip tahrib ettikleri silâh ve cephaney zilerini muhafaza etmektedirler. Bir yanzarı kararlaştırılmış ve bunun için alâkakaydettikleri halde, esir almdısından bahGümüşane 1 1 (a.a.) Cumartesi ge darlara vazife verilmiştir. Kayseri bu su lerinin dün Prag ve Viyana üzerinde yapgın yerine dönmüş olan Viipuri de hâlâ 9. Ladoga gölü şimalinden yapılacak cesi, saat 2 I buçuka iki saniye ve saat retle pek yakında bir deri fabrikasına ma mışi£>lduklan cevelânlar hakkında aşağı bir çevirme hareketi de muvaffak olursa setmivorlar. Kızılordunun Firleri şiddet mukavemet etmektedir. Eğer bu şehir hale takib edip esir alamayjsından anlasılı22 de 3 ve 23 te de 5 saniye süren şid lik olacaktır. daği malumat ve izahat verilmektedir: Mannerheim hattının gerilerine düşmek vor ki bu taarruz ve muvaffakiyet onlara rabesi, yeni Fin müdafaa hattının içinde detli zelzeleler olmuştur. Hasarat yoktur. lngiliz ta^areleri, 12 sonkânunda mümkündü. ise, az çok bir kıymeti vardır; bu hattm oîmuştur ve ellerinde önünde ise Kızılordunun eline geçmesinin Japonya, Amerika ile ticaret Prag ve Viyana üzerinden uçmuş, 1 2 sonkanlı zayiata Irak Suriye şimendifer şiddetli bir takib yapabilecek taze ihti hiç bir ehemmiyeti yoktur. Çünkü mücakânunda Avusturya ve Bohemyada risaSovyetler, buraya yığdıklan büyük kuvmuahedesini yenilemek yâtlar yoktur. hattı tamamlamyor leler atmış, sonra 23 sonkânunda da Pil vetlerle bütün hatta karşı taarruza geçtidele bir şehrin müdafaa ve zaptı için deFinlerin ikinci hattan binnisbe çabuk ğildir. istiyor Kahire 11 (a.a.) Elmısrî gazetesi, sen ve Prag üzerinden uçmuştu. ler. Bidayette 12 tümen ve müteaddid Irakı Suriyeye bağhyan şimendifer hattı lngiliz tayyarelerinin şimdiye kadar ağır ve hafif tank tugaylarile takviye edi çekilmelerine sebeb olarak, burada doTokyo 11 (a.a.) Japon Hariciye Ladoga gölünün şimalinde, parlak bir inşaatınm gelecek ay biteceğini yazmak Nezaretinin salâhiyetli bir rüknü bir ga yapmış olduklan en iyi uçuş, 8 martta len Kızılordu, Mannerheim hattının kâh nan sulann hattın müdafaa kabiliyetin muvaffakiyet kazanan Finler vaziyete hâtadır. Yeni hat iki memleket arasındaki zeteci tarafından sorulan suale cevaben, yapmış olduklan uçuş olmuştur. Bu tarih sağına, kâh soluna, fakat bilhassa mer azalttığı ve Sovyetlerin eline geçen bir kimdirler. mesafeyi mahsus derecede kısaltacaktır. Japonyanın, Birleşik Amerika ile daimî te lngiliz tayyareleri, Polonya üzerinde kezine doğru, Summa'ya karşı hücum üs tepeler hattının, Rus ağiT topçusu için Petsamo cenubundaki Kızılordu taarruyüzuçmuşlar ve Posen İngiltere Yugoslav piyasasını icaret muahedesini tecdid etmeği şiddetle saleler atmışlardır. maden mıntakasına ri tüne hücum yaptı. Bütün bu hücumlan iyi bir gözetleme yeri teşkil ettiği, bu mü zu da Fin mukavemeti ve hava gartlanden ikinci hattaki Fin istihkâmlarınm arzu eylediğini söylemiş ve Japonyanın, birer birer tafsilde fayda yoktur. Nihayet nm fenalığı yüzünden duTmuştur. elde ediyor lngiliz tayyarelerî, 26 şubatla 2 mart çok kanlı zayiat mukabilinde sağ cenah essir bir ateş altına alındığı ileri sürülüÇindeki Amerika mehafilinin Japon tehBundan sonra ne olacak? Finler, donLondra 1 I (a.a.) Daily Telegraph didine maruz bulunmadığmı Amerikaya arasında Berlini altı defa ziyaret etmişler tan merkeze doğru hattın bir kısmmı yar yor. Viipuri'den itibaren ise arazi, gayet ların çözüleceği, karların eriyeceği, sulagazetesi bu günkü başmakalesinde diyor anlatmağa muvaffak olacağı kanaatini iz ve bu cevelânlan esnasında Berline yalnız dılar. Finler, bu kısımda ikinci hatta çe karışık, ka^alık ve ormanlarla örtiilü olduğu için düşman topçusu, tarassud mev nn ve çamurlann kendilerine yardım edeki: har eyledikten sonra: «Her iki memleket risaleler değil, fişekler de atmışlardır. kildiler. Sovyet tebliğleri esir alcJıklarmkileri bulamıyacak, tanklar kayalar ara ceği nisan başma kadar dayanabilecekler «Yugoslav ticaret mümessilinin Lon arasındaki hâdiseler, Japon makamatı taDanimarka üezrinde bir dan bahsetmediklerine göre, Finlerin sında iyi hareket edemiyecektİT, denili mi? İngiltere ve Fransa, daha müessir drada bulunması, kara hududlan itibarile rafından alınan tedbirler sayesinde azalmımtazaman çekildikleri anlaşılıyor. surette yardım edebildikleri takdirde, bu Alman tayyaresi yor. Almanyanın halen el uzatabileceği mem maktadır.» demiştir, Bu arada Ladoga gölü jimalinden yasualin cevabı, daha ziyade «evet» olabiKopenhag 1 1 (a.a.) Danimarka leketlerle olan ticarî mübadelelerimizi Finlerin çekilmesinde ikinci bir amil de Yeni müzakere yapılmadı tayyare defi toplan, dün öğleden sonra pılan Sovyet taaTruzları, akamete uğra ağır topçularmın azhğıdır. Gerçi, tngiliz, lir. daha geniş mikyasta inkişaf ettirmek için dı, burada çevrilmiş olan 18 nci Rus tüŞimdiye kadaT Sovyetler, Finlere karmükemmel bir fırsattır. Ingilterenin şimTokyo 1 1 (a.a.) Hariciye Nezare Slesvig civarında Danimarka arazisinden meni imha edildi; onun imdadına koşan Fransız ve Isveçliler, son zamanlarda, diye kadar ekseriyet itibarile kereste ve tinin salâhiyettar bir rüknü, şimdilik Bir geçen bir Alman tayyaresi üzerine atej diğer Sovyet kuvvetleTİ, bu meyanda Finlandiyaya ağır toplar vermişlerse de şı 40 tümeni harbe sokmuşlardır. 40 tümen 1 milyon kişiye yakındır. Bu kuvvekümes hayvanlanna inhisar eden muba leşik Amerika elçisi Grew ile yeni hiç bir açmıştır. Moskova garnizonuna bağlı 34 üncü tank bunların topçulan henüz yetiştirilememiş tin zayiatı (ölü, yaralı, esir) 300,000 kiyaatı çok fazla artırılmak lâzımdır. Buna mülâkat mutasavver olmadığmı söylemiş Ruslar Polonyada bir kanal tugayı da ayni akıbete uğradı. Aralann tir. şiyî bulmuştur. Kızılordunun takriben 5 mukabil, İngilterenin pamukipliği ve pa ve demiştir ki: Martın ilk haftasmda vuku bulan muda tugayın ve 1 8 inci tümenin kumandanaçıyorlar bin tankı harab olmuştur. Finler tarafınmuklu ihracatını artırmak icab edecektir.» « Japonya bir anlaşma temini için ları ve kurmaylan da bulunan 2,050 ölü harebeler, düşmanın ileri hareketini te dan düşürüldüğü resmen tespit edilen Paris 11 (a.a.) Pat ajansmın bil bütün gayretlerini sarfetmiştir. Bundan dirdiğine göre, Polonyada Slomin civa den başka, tugay Finlere şu malzemeyi hir için eskiden dümdar dediğimiz arkacı tayyareler 500 den fazladır. Kar fırtma( KÜÇÜK HABERLER sonra atılacak adım Vaşingtondan bekle rında Sovyet makamatı Dieper nehrin bıraktı: 105 tank, 12 zırhlı otomobil. 6 Fin kıt'alarınm yaptıkları vakit kazanma larında mahvolan hareket ve avdet esnanir.» Miemen'le birleştirecek bir kanalm inşa top, dörder namlulu 5 hava defi maki muharebelerinden ibaret kalmıştır. Sov sında vukubulan kazalarda harab olan,' * Londra 11 Mobton kömür ocakla Hariciye mümessili, Japonyanın müte sına başlamıstır. Bu işte cebren 30 bin neli tüfeği, 200 kamyon, 28 otomobil. 25 yet taarruz ve tazyiki, şiddetli olmamakla Finlerin görüş sahalanndan uzakta. denn ', rında vukua gelen yıkıntı neticesinde teş kişi öölmüş, bir çok kimse de yara^nmıstır. arrız olduğu yolundaki Amerika tezini Polonyah kul'.anılmaktadır. 500 kilomet cepane arabası ve bircok piyade •silâH ve berare, hâlâ devam etmektedir. ze düşen tayyareler bundan haricdir. Şimdi vaziyet şudur: Vuoksi gölile Vireddetmiş ve Japonyanın ne bir harb taz re uzunluğunda olan bu kanal 1941 d malzemesi, 2 sinema kamyonu, 2 sevyar Kaza kurbanlarınm büyük bir kısmı ABÎDİN DAVER hastane. Bu tugay, muharebeye başladı ipuri körfezi arasında çekilen Finler, ceptı vagonlarında bulunmalitaydılar, minatı, ne de toprak istediğini söylemigtir. bitirilecektir. Türk Yunan klering anlaşması Şaht'm Bükreş seyahati sebebi 20 martta mer'iyete gire Rumanyadan 2 milyonluk petrol arazisi cek olan mukavele dün satın alacakmışî Ankarada imzalandı Müttefik ordu İngiltere Norveç arasında anlaşma Amerikadan, dünyanın en seri avcı tayyarelerini satın alıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog