Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

A. SAVELLt; FERNAND HAYWARD ve ALBERT FALCİANELLÎ tarafından meydana getirilen bu mtihim eseri GALİB KEMALİ SÖYLEMEZOĞLU tercüme etmiştir. İki cildir. Her iki cildin fiatı 250 kuruştur. KANAAT KİTABEVt İTALYA TARİHİ Onaltıncı yıl sayı: 5686 umhuri İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul. No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı: 24299 24290 r Tüık tatlıcılığının emsalsiz şaheseridir BAKLAVASI Unutulmaz bir lezzet eşslz nefaset GAZIANTEB Sa!ı 12 Mart 1940 Divanyolu şekerci RIZA Asmaaltı 9 No. Karaköy ve Taksim Cumhuriyet pastahaneleri Ribbentrop döndü Amerikan tahkikatından Sulh çıkabilir mi? Iman Hariciye Nazın Von Ribbentrop'un Roma seyahati hemen umumen harble alâkah görüldü ve hep bu noktadan tetkik ve mütalea edildi. Acaba bu seyahatin yüzde beş on nispetinde, yani pek az bir ihtimalle bile olsa, sulh ile de alâkadar olabileceği hatıra gclemez mi? Bizi bu düşünceye sevkeden sebebler bir değil, bir kaç tanedir: 1 Şimalî Amerika Finlandiya sulhu ile fazla alâkah göründü. Moskovada cereyan eden Rus Fin sulh müzakereleri karşısında Şimalî Amenka Birleşik Devletleri Cumhuriyetı sefarethanesinin dahi biiyük bir faaliyete sahne olduğunu öğreniyoruz. Moskovadaki Amerikan sefirinin Molotofla bir kaç gün önce vaki uzun mülâkatı şimdi gözümüzde daha zıyade manalanıyor. Almanya ve Italya Welles'e Moskova müzakereleri bir sulh plânı vereceklermiş bugün nihayete erecek Alman nazırım Kral ve Papa kabul etti $ima akıbeti J Yanıp yıkılan Viipuri'den iki harabe Finlandiya musır Ne toprak vermeyi, ne de Sovyetlerin tesiri altına girmeyi kabul etmiyorlar (Yazi$t S inei aahifede) 2 Gerek Rus Fin ve gerek Almanya ile garb demokrasileri harblerine bir sulh zemini aranmak için bir ayhk bir Dün Alman Hariciye Nazurnı kabul eden Papa mütareke akdedilmesi fikri bu günlerde Roma 1 1 (a.a.) Reuter: Dün öğ Öyle zannediliyor ki, Kont Ciano ve Amerikadan aksetmiş bulunuyor. leden sonra, Von Ribbentrop ile Kont ttalyan hiikumetinin diğer ricali Von Rıb3 Cumhur Reisi Ruzvelt namına Ciano, beklenildiğinin hilâfına olarak bentrop'la öğle yemeğinde görüşmüî'er Avrupanın alâkah büyük merkezlerınde tekrar buluşmamışlardır. Von Ribbentrop ve fakat bu, tamamile hususî mahiyette bir tahkikat seyahati yapan Amerikan Roma civannı gezmekle öğleden sonrayı olmuştur. İki Hariciye Nazın bu temasla(Arkası Sa. 5 sütun 1 de) Hariciye Müsteşarlarından Sumner Wel geçirmiştir. les'in Fransa ve İngiltereye harb sonunda •• •• milletlerarası ekonomik münasebetlerinin alması lâzım şekıl ve istikamet hakkında Amerikan görüş tarzını bildiren bir muhtıra tevdi ettiği anlaşılmıştır. Alman iddiası olan (hayat sahası) nazariyesine amelî bir hal şekli göstermek üzere hazırlandığına şüphe olmıyan bu muhtıranm yalnız Fransaya ve İngiltereye değil, daha evvel İtalyaya ve Almanyaya da tevdi edılmiş olacağını kabul etmek lâzımdır. ANKARA GORUŞMELERI büyük elçisi dün misafir generaller şerefine bir öğle ziyafeti verdi Fransız ingiliz Kralı, Amerikan mtisteşarını kabul etti Londrada mühim mülâkatlar yapan Welles, tekrar Mussolini ile görüşmek üzere Romaya gidecek Londra 1 1 (a.a.) Sumner Welles, Lord Halifaks'ın ikamet ettiği otelin ikinci katında bir dairede oturmaktadır. Lord Halifaks, hafta tatili için Londradan dışarıya çıkmamıştır. Bu sebebden dolayı iki devlet adamı arasında görüş meler vukua gelmiş bulunduğu kuvvetle tahmin edilmektedir. Welles, kendisine gelmiş olan bir yığın mektubu okumuş ve bilâhare Amerika büyük elçiliğine gitmiştir. Londra 1 1 (a.a.) Amerika Harici5 Sulh lehine faydalı gayretler sarye müsteşarı Sumner Welles bu gün öğle fedecek bir makam da Romadaki Papaüzeri Amerika büyük elçiliğinde gazetecileri kabul ederek görüşmüştür. lıktır. Cumhur Reisi Ruzvelt'in Papa Welle& Romada Kont Ciano ile konuşurken (Arkasr Sa. 5 sütun 1 de) nezdine şahsî bir mümessil göndermiş olSoldan sağa: Mareşahmız İngiliz büyük elçisile. Fransız generali jauneaud Milll Müdajaa Vekili General JVaci Tınazla garüşüyor IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIII11II1III1 llllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllHllllınilllllllll duğu malumdur. Bu mümessilin başlıca Ankara 1 1 (a.a.) Şehrimizde bu neral Jauneaud şerefine bu gün Fransız Orgeneral Asım Gündüz, İngiliz büyük ve hatta biricik vazifesi sulh lehine yapılunan lngilterenin Orta Şark Hava ordu büyük elçisi Rene Massigli tarafından elçisi Knatchbull Hugessen ile Millî Mülacak çalışmalarda Papa ile elbirliği ede ları Başkumandanı Orgeneral Sir Willi Fransa büyük elçiliğinde bir öğle ziyafeti dafaa ve Genel Kurmay erkânı, İngiliz bilmek için onunla daimî temas ve müna am G. S. Mitchell ile Fransanın Şarkî verilmiştir. kara, hava ve deniz ataşelerile sefaret erZiyafette Genel Kurmay lkinci Reisi kânı ve diğer zevat hazır bulunmuşlardır. sebet halinde bulunmaktan ibarettir. Böy Akdeniz Hva kuvvetleri Kumandanı Gelelikle Roma şimdiki harbin sulhuna mer IIIMinillMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMIItllllllllMIIIIIIII |||||||1IIIIM|lllllllllllllllllllll1lllllll1llll1llllfllllllllll1IIIIIIIIIMllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllunilMlllllll1IIIIIIIIIIIIIIIIIMIII1lllllllllllllllll1lllll kezÜk edecek bir yer olmak istidad ve imkânlarını almış gibidir. Sumner Welles'in seyahati netıcelenmeden Almanyanın bu merkezle temas etmeği zarurî görmüş olmas: makuldür. 6 Bütün yukarıki maddelere Ribbentrop'un bu defaki Roma seyahatinde Papayı ziyaretini dahi ilâve edebilirsiniz. Şunu gözönünde tutarak: Papalık, sulh için çalışan manevî büyük merkez!.. Nasyonal sosyali/m Almanyasının katoliklikle ve Papahkla adeta harb halinde bulunQu<?unu biliyoruz. Almanyadaki 2025 mıîyon katoliğe son iltihaklarla lâakal bir Ankara 1 I (a.a.) Başvekâleto kadar katolık daha katılmıştır. Bu şartten tebliğ edilmiştir: lar içinde Almanya artık Papahkla iyi Ankara 11 (a.a.) lktısad Vekâle liyorsunuz ki bütün memleketlerin, dahilYüksek Müdafaa meclisi, 7, 8, münasebetlerde bulunmanın daha doğru tine aid mevzular üzerinde millî korun de her nevi istihsali iktısadî ihtiyaclarını 11 mart 1940 tarihlerinde Reisiolacağını takdır etmiş farzolunabiür. Hu ma kanununa tevfikan alınan kararlar karşılayacak bir hadde tutmak mecburicumhurun reisliğinde toplanarak susile Papalığın manevî nüfuzu ile sulha, hakkında kendisinden izahat rica ettiği yetini hissettikleri fevkalâde şartlar içinruznamesine dahil işleri bitirmıştir. hatta harbe müessir olacağı apaçık görii miz lktısad Vekili Hüsnü Çakır, Anado de yaşayoruz. Esasen istihsalin millî ve Meclis, bilhassa memleketin mülu ajansı muharririne şu beyanatta bulun hayatî ehemmiyeti üzerinde Cumhuriyet lüo durduktan sonra. dafaa hazırlıklarını ve tertiblerini muştur: hükumetinin ötedenberi gösterdiği alâka Amerikanm tasavvur ettiği sulh şartlan tetkik etmiştir. Bunlann memnuni« lktısad Vekâletine taalluk eden millî korunma kanunile hususî ve istisnaî günün birinde Romanın ve Papalığın da kararlarm en mühimleri kömür havzasın bir mahiyet iktisab etmiş bulunmaktadır. yeti mucib bir halde olduğu görülRus Japon hududunda geçen tem.mv.zda yapılan mütareke müştür. YUNUS NADt da iş mükellefiyetinin tatbikine ve istih Kömür ihracı Cumhuriyet senelerinde müjartlarmı görtişmeğe giden Japon heyeti İArkası Sa. 5 sütun 3 te) .{Arkası Sa. 5 sütun 4 te) salin tanzimine aid olan kararlardır. Bı(Yazısı S inci sahifede) 4 Sumner Welles'in Avrupa seyahati Londrada nihayet bulmuyor. Bu zat Londradan Paris yolu ile gene Romaya dönecek ve orada tekrar İtalyan devlet adamlarile görüştükten sonra Amerika yolunu tutacaktır. Amerikan Hariciye Müsteşarının Romadaki mülâkatları, diğer merkezlerdeki mü'âkatlanndan farklıdır. Amerika ile Italya bu günkü harblerin haricinde bulunan iki büyük | devlettirler. Ruzvelt'in düşüncesinde Italya dahi sulh lehine faaliyet göstermek hususunda Amerika ile müessir surette işbirliği yapabilir. Kralın huzurunda Kömür havzasında kurulacak teşkilât Sovyetler Japonya ile anlaşmağa karar verdi Rusya, Polonyanın taksiminin tanınmasmı, Japonya da ÇanKayŞek'e yardım edilmemesini isteyorlar Ikiısad Vekili, alman tedbiıleri anlatıyor Yüksek Nüdafaa Neclisi dün mesaisini bitirdi 4 Çataleğzında 60 bin kilovatlık bir santral kurulacağmı söyîeyen Hüsnü Çakır, şeker fiatlarına yapılan zammın eshabı mucibesini de bildirdi Müdafaa hazırlıklarımız memnuniyeti mucibdir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog