Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Şarabl UTUK Şaraplarm en lyısıdır. Galata Necati caddesi No. 238 Tel: 40899 Onaltıncı yıl sayı: 5685 umhuriyet tSTANBUi: = CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: Istanbul. No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı: 24299 24290 ; FERNAND HAYWARD T FALCİANELLİ tarafmdan getirilen bu mühim eseri GALIB SÖYLEMEZOĞLU tercüme , İkî cildir. r ikî cildin fiatı 250 kuruştur. KANAAT KtTABEVI A TARİHİ Pazarlesi 11 Mart 1940 Musolini, Ribbentropladün uzun bir görüşme yaptı Roma radyosumın verdiği bir haber "İtalya devlet merkezinde başlayan müzakereler, şimdiye kadar tahaddüs eden veya ileride tahadddüs edebilecek olan hâdiselerle alâkadar olacaktor* Roma mtizakcreleri Moskova'da Ve Roma'da oskovada Finlandiya murahhaslarile Sovyetler Cumhuriyeti hükumeti arasında sulh müzakereleri yapılıyor. Almanya Hariciye Nazırı Von Rıbbentrop Romada İtalyan devlet adamlarıle gbrüşmeğe başlamak üzere bulunuyor. Fmlandıyanm eskı Cumhur Reisi Svinhufud'un da Berlinde Mösyö Hitler tarafından kabul olunduktan sonra Romaya hareket etmesi bu siyasî f aaliyetlerin tuzu bıberi kabılinden bir hâdise teşkıl edıyor. Bu son hâdisenın Finlandiya sulh müzakerelerinde italyan muzaheret ve muvafakatini temine matuf bir tedbir olmak mahıyeti çok açıktır. İspanya dahilî harbine hangi sebebler altında müdahale etmiş olduğu malum bulunan İtalya Rus Fin mücadelesinde ayni sebeble Fınlandıyaya taraftarlığını saklamamış ve bu taraftarlığını maddî yardımlarile de teyid etmişti. Antikomintern paktma sadakatten aynlmamış olduğunu ve ayrılmıyacağını mükerreren ilân etmiş olan İtalyanın Rusya ile velev ki uzaktan uzağa anlaştmlabilmesi Almanyanın kaygısını teşkil eden bir meseledir. Finlandiya mücadelesini bir sulha bağlayabilmek teşebbüsünü ileri götürmekte olan Berlin, bu işte İtalyanın muvafakatini alırken Romada Rusyaya karşı daha yumuşak bir göriiş tarzı teminini de ehemmiyetli saymış ve böylelikle Alman Rus anlaşmasından için için gevşeyen Berlin Roma mihverini yeniden pekleştirmeğe el atmış görünüyor. Bunun için her seyden önce Romanın Fin sulhunu samimiyetle tasvib etmesi ve belki bu hususta onun da az çok tesır göstermesı lâzımdır. Eski Fin Cumhur Reisinin Romaya seyahati Von Rıbbentrop'un müzakerelerini kolaylaştıracak bir âmil gibi harekete koşulmustur. Ancak bu sadece dekor teferrüatından bir parçadır. Berlinin nazannda esas Roma ile Moskovayı yekdığere yaklaştırmak ve böylelikle mihveri canlandırabilmek umududur. Kont Ciano'nun gazetesi, Almanyanın İtalya üzerinde tazyik yapacağı hakkındaki haberleri tekzib ediyor Şimdiden haberler gelmeğe basladı: Balkanlar İtalyan nüfuzuna, Skandinavya Rus sahalığına bırakıhyormuş diye. Rusyanın Balkanlara inmek teşebbüslerinden uzaklaştırılması İtalyayı Sovyetlere karşı cephe tutmakta gevşetecek bir tedbir olarak düşünülüyor demektir. Hıcbir prensipin kıymeti kalmıyan şim diki dünyada devletten devlete verilecek sözlerin ne ehemmiyeti olabileceği mülâhazaya şayandır. İtalyanın Rusya muvacehesindekı muhterız ve muhalıf cephesini düzeltmeğe çalışan Almanya bunun neticesı olarak İtalyadan ne isteyecektir, bilinmfsi muhim olan ve İtalyaca bilhassa üzerinde durulacağı şüphesiz bulunan nokta buradadır. İtalyanın Finlandiya sulhuna muvafakatmın ve hatta muzaheretının bu esas noktayı halle kâfi gelmiyeceğinden çok şüphe edilmelıdir ve bu şüphe yerir"Jedir. Cun'ü bu dolambaclı tesebbüslerin sopımda İtalvadan demokrasilere karşı yürumekte filî hareket istiraki ist*necektir. Kendısıni harb harici ilân eden İtalya bu yeri m'"za.<1 tlede alacağı nıha* vaziyetm takdirinde tam istikl'l s^hibi bılunuyor (Arkasi Sa 8 sutun 3 te) Roma 10 (a.a.) Von Rıbbentrop saat 10 da R o m a y a varmıştır. Saat 1 1 de Mussolini tarafından kabul edilmiştir.Kont Cıano ve Kont Makenzen, göruşmede hazır bulunmuşlardır. Roma 10 (a.a.) Von Ribbentrop Romaya muvasalatında Kont Ciano ve Haricive Nezareti yüksek erkânı, Almanyanın Roma elçisi von Makenzen, Macar elçisi ve Roma Valisi tarafından karşılanmıştır. Bir İtalya karabine böliiğü askerî selâm resmini ifa etAmsterdam 10 (a.â.) Berlinde bu kanaate göre, Fin murahhaslarınm şimdî miştir. lunan ecnebi müsahidlerinin bildirdiğme Moskovada bulundukları muhakkak gıbL Von Ribbentrop, göre, Alman hükumet merkezinde Al dir. Bütün İskandinav memleketlerinde R o m a' d a kaldığı manyanın ve İskandinav memleketleri Sovyetler tarafından Finlandiyadan ta > • muddetçe ikametıne nin Finlandıyanın istiklâhni garanti et leb edilen fedakârlığın evvelce zannedil tahsis edilen Madameleri mevzuu bahsolmaktadır. dıği kadar ağır olmadığı söylenmektedir. ma villâsına gıtmış(Arkası Sa. 5 sütun 5 te) Iyi haber alan mahfillerde hasıl olan tır. Roma 10 (a a.) Mussolini Rıbbentrop mülâkatı bir saAnkara 10 (Telefonla) Fransız at 1 5 dakika sıirmüşkülturunun en mıimtaz simalanndan olan tür. Alman nazırı, Prof. Andre Siegfried (Andre (Zıgfrid) mulâkattan sonra oğMttssolint ve Von Rıbbentrop btr arada 16 martta Ankarada bulunacak ve devle yemeğini Kont Cıano ile birlıkte yemiştir. Gün ortası Mus«Duçe, Kont Ciano ile Almanyanın Ro let merkezimizde ikameti sırasmda iki solini ile bir kere daha göruşmesi ihti ma büyiık elçisi hazır olduğu halde, Al konferans verecektir. Paris Sciences Pohmali vardır. man Hariciye Nazırı von Ribbentrop'u tiqu.es (Sosyal Bilgiler) mektebinin en kabul ederek bir saat 1 5 dakika süren sa maruf profesörlerinden olan M. Siegfried Resmî tebliğ ilk konferansını 16 mart cumartesi günü Roma 10 (a.a.) Rıbbentrop'la mimî bir mulâkatta bulunmuştur. Yarın ikinci bir mülâkat vuku bulacak saat 1 7 de Ankara Halkevinde ve «MoMussolini arasında yapılan ilk mulâkatdern memleketlerde siyasî bilgi ve medetan sonra aşağıdaki resmî tebliğ neşredil tır.» (Arkasi Sa 5 sutun 4 te) nî terbiye» mevzuu etrafında verecektir. mistir: Üstadın ikinci konferansı «Sanayi inkılâlllllllllllllllllll llllllllllllllllllltllllli IIMII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lllllllllllllllllllllllllllltilllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIII bının hali hazır üzerindeki tefekkürü» üzerindedir ve 1 8 mart pazartesi günu Ankara Siyasal Bilgiler okulunda verılecekKopenhag, 10 ( a . a . ) \ationl Tidende lendiğine göre Von Ribbentrop, harbin tir. gazetesinin Berlinden aldığı bir habere altı ay içinde biteceğini beyan etmiştir. M. Andre Siegfried, Ankaradan sonra göre Almanya, pek yakında geniş mık Alman askerî mahfıllerinde bu nikbinliğe İstanbula da gidecek ve bir ikı konferans yasta bir taarruz hareketi hazıılamaktadır. iştırak edılmektedir. Alman zimamdarlaverecektir. Bu hareket, başlıca düşman olan Ingilte nnm kanaatıne göre müttefikler yeni cepCUMHURİYET Memlelcetimîze ge reyi istihdaf ettiği için büyük bir askeıî ve heleı kurmak hususundaki projelerini tat(Arkasi Sq. 5 sütun 5 te) siyasî hazırlıktan sonra yapılacaktır. SöylArkast Sa 3 sütun 1 de) Bir taraftan sulh müzakereleri I olurken, diğer cephelerde de muharebeler cereyan ediyor Anclre Siegfried Maruf Fransız Profesörü konferanslar vermek üzere memleketimize geliyor Fin murahhaslan Moskova'da Almanya taarroza hazırlamyor! Finlandiyaya muvasalat eden îsveçli gönüllüler Harbin altı ayda sona ereceği ümid ediliyomuş Amerika, Avrupadan 30 günlük mütareke istiyor Amerika Hariciye Encümeni Reisi, Almanya ile Müttefikîer ve Finlandiya ile Sovyetler arasmdaki ihtilâfa nihayet vermek lâzım geldiğini söyledi Welles LondraMa Hitler, dün yeni bir nutuk söyleyerek müttefiklere tekrar hücum etti • llllllKllltflllllllltUIIIIDIIIIItllllllltirililtlllllllllllllllllllllll Dünkü spor harehetleri llllltlltllini ••••lllilllflHltlltlllltllllllll lltlllllllll itMlllllltllllllllllllllllllllllltlllilllllltllllMlllllllllltlllllllllllllllilllMIIIIIIIIIIIIIKIIIllllllllllIIIIICf YUNUS NADİ \Velles, Parise hareketınden evvel Zurth'teki Amenkan sefirile görüşüyor Bu gün 7 nci sahifemiz Çocuhlar içindir Paris, 10 (a.a.) Sumner Welles mü Londra, 10 (a.a.) Sumner Welles teaddıd Fransız avcı tayyareleri ve lngiliz bugün tayyare ile saat 12,10 da Londrakeçıf tayyareleri refakatinde bir sivil tay ya vâsıl olmuştur. Tayyare istasyonunda yareye bınerek saat 10,40 geçe Bourget kendisini müteaddid zevat ve bu meyan hava istasyonundan Londraya hareket et da Birleşık Amerıkanın Londra elçisi Ken(Arkası Sa. 5 sütun 4 te) miştir. Dün lik maçlarına devam edümiştir. Galatataray berabere kalmışlardır. Beşiktas da Hilâli 13 0 mağlub rini Hilâl kalesi önünde gol atarken göstermektedir Vefa ile 2 • 2, Fenerbahçe de Beykozla 11 etmiftir. Yukarıki xesim, Beşiktaş muhadmletafsilâtı 6 ncı sahifemizdedir. Dünkü spor hareketlerinin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog