Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

Müessesemiz tarahndan çıkanlan en son eseTİeri Hurrem Sultan 150Kr. Viyana Dönüşü 150 » KadmAvcısı 100 > Cem Sultan 75 > Tarihî Musahabeler 75 > Tarihte Türkler için söylenen büyük sözler 25 > Cumhuriyet Matbaası M. Turhan Tan'ın Onaltıncı yıl sayı: 5684 umhuri tSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbtıl Posta kutusu: îstanbuL No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı: 24299 24290 I lllllllllllllllllll 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIII III NAND HAYWARD lANELLt tarahndan bu mühim eseri GALÎB İOĞLU tercüme cildir. [in fiatı 250 kuruştur. KANAAT KİTABEVİ TARİHi Pazar 10 Mart 1940 Ribbentrop Balkanları satmaya mı gitti ? IIIIHIIIIIMlllllllllllllllllllllllllllllllliHllllllllllllllllllllllllllllllllinillllinılllllllllll^lllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllınilllllllllllllllllllllllllllllll Misafirlerimiz Ankarada Rusya şimalde serbest bırakılırsa... Ingiliz ve Fransız hava generalleri büyük merasimle karşılandılar r Bütün Balkanlar da italyan nüfuzuna terkedilecekmiş! Bu gün Mussolini'le görüşecek olan Ribbentrop'un, Italyanın Almanya ile beraber harbe gîrmesini temine çalışacağı da söyleniyor Türkîyeye karşı müşterek kur tekrar başladı! Bir Alman ve bir İtalyan gazetesi bizim vaziyetimizi nasıl mütalea ediyorlar ? Berlin 9 (a.a.) D. N. B. Ajansı bildiriyor: Correspandanz Diplomatik, garb devletlerinin, harb sahasını Skandınavyaya ve Balkanlara teşmil etmek hususundaki gayretlerini hatırlatarak Türkıyenin vaziyetinden bahsediyor ve diyor ki: «Almanya ile Rusya arasındaki temas sıklaştıkça, lngilızlerin bu elbirliğini, kuvvet istimalile bozmak hususundaki niyetleri daha açık olarak göruluyor. Bu niyetleri tahakkuk ettirebilmek için üçüncü devletlerin yardımı lâzımdır. Ingiltere ve Fransa Ankara paktını, Türkıyenin, kendi hayatî menfaatleri aleyhıne olarak, Fransız Ingiliz arzusuna tâbi kılınması için ileride yapılacak teşebüslerde bir hare ket mebdei olarak gorüyorlar. Almanya ile doğrudan doğnıya temas noktaları bulunmadığından, Sovyetler Birliği vasıtasile temas çaresi aranmaktadır. Boğazlar, garb devletleri donanması için müsaıd bir istinadgâh telâkki edılmektedir ve şarkî Anadoiu tarikıle Almanyaya Rus petrolu sevkine mâni olunmak isteniliyor. Bütün bunlar, Türkiye tarafından Sovyet (Arkası Sa. 5 sütun 1 de) Dost İngüız ve Fronatz hava generalleri, Tcendüerinl Uarşüayan Turk humandan ve zabitanıle bir arada, Atağıda: MısafiTlerimiz İstıklâl marjtnt dınlerlerken Arşimedin Nanivelâsı Ekonomisi itibarile Türk memleketini kaldırmak için muhtac olduğumuz istinad noktası bulunmuş ve arttk karşımıza dikilmiştir: Ziraî istihsali alabildiğine artırmak... rşimed, haricde bir istinad noktası bulsam kürei arzı yerinden ' kaldırırdım demişti. Arşimed bu istinad noktasını bulmamıştı ve bulamazdı. Fakat biz zannediyoruz ki ekonomisi itibarile Türk memleketini kaldırmak için muhtac olduğumuz istinad noktası bulunmuş ve artık karşımıza dıkilmiştır: Zıraî istihsali alabildiğine artırmak. Dünyada nekadar süreceği, nekadar genişlıyeceği henüz bılınmıyen, fakat herhalde çok süreceği ve pek çok sürprizleıle epeyce uzun bir müddet devam edeceği tahmin olunan bir harb başlamıştır. Şimdiden cihanşümul mahiyette görünen bu harbin brzim memleketimize de yüklediği yükler vardır. Bir kere harb yüzünden milletlerarası ticaretine zorluklar arız olmuş ve bunun da bütçemizin meselâ gümrük varidatında eksiklikler arzeden bazı neticeleri görülmüştür. Halbuki öbür tarafta her çeşid tedafüî tedbirler masraflanmızı bızzarure artırmakta bulunuyor. Aradaki farkları telâfi etmek için bazı vergileri hafif de olsa birer miktar artırmağa mecburuz. Zor zamanları muvaffakıyetle atlayabilmek için bu memleket yapılması zarurî fedakârlıkların hiç birinden kaçmmaz. Fakat bız işte tam bu sırada hem bize bu müşkülleri kolayhkla geçirtecek, hem de bu zorluklar içinde dahi memleketin iktısadî kalkınması gibi fevkalâde bir netice elde ettirecek kuvvetli bir istinad noktas>ile karşılaşmış bulunuyoruz: Memleketin bilhassa ziraî istıhsalıni imkânın en ileri haddine kadar artırmak. Bu satırları yazarken Anadolunun bir köşesindeki bir tanıdıktan gelen mektub gözümüzün önünde duruyor. Bu kış havaların çok yağmurlu gitmesi kışlık zeriyatına pek müsaid olmamış, yapılabilenlerin bir kısmmı da seller alıp götürmüş. Bu tanıdığa ve emsaline derhal şunu söylemck lâzım: Hiç vakit kaybetmeden yazhk buğday, arpa, mısır, akdarı, susam, fasulye gıbi ekilmesi kolay, az zamanda hasılat verir maddelerin ziraatine koşunuz, ve bütıin çocuk çoluğunuzla, ve nekadar mümkünse o kadar fazla .Bu surelte elde iArkast Sa, 5 sütun 3 te) Fon Rıbbentrop, «k» Roma teyahatiennden birinde, Kont Cw.no üe beraber {Yazıit 3 artcö iühîfede) Mareşalımız, misafirler şerefine bir ziyafet verdi Orgeneral Mitchelle ve Jauneau, Hariciye ve Millî Müdafaa Vekillerimizle görüştüler Ankara, 9 (a.a.) Ingiltere hükumeti Ortaşark Hava Ordulan Başkumandanı Sır Wılham G. S. Mitchell ile Fransanın şarkî Akdeniz Hava kuvvetleri kumandanı General Jauneaud ve maiyetleri erkânı bu sabah Toros ekspresile Anakraya gelmişler ve üç milletin millî renklerile süslenmiş bulunan Ankara gannda Hava Müdafaa Genel Kumandanı Korgeneral Hüsnü Kılkış, Gaz Genel Kumandam Tümgeneral Hüsnü Rıza Ünsal, Hava Müşaviri Tuğbay Celâl Yakal, Hava Müsteşan Tuğbay Yahya Razi Bilten, Albay Hilmi Oray, Merkez Kumandanı Ali Somdemîr ile mihmandarlıklanna tayin edilmiş bulunan Deniz Kurmay Binbaşr Aziz Ulusan, Hava Binbaşı Seyfi Alok ve Kurmay Önyüzbaşı Tekin Anburnu, FranıııııııııııııımiKiMiHiııııııı ıııııııııııııııııııı ııııııııııııııı ingiltere ve italya arasında anlaşma 13 italyan kömür gemisi iade edilecek, fakat bundan sonra Almanyadan Italyaya deniz yoîile kömür gönderilmiyecek Londra 9 (Hususî) Ingiliz İtalyan ihtılâfınm halledildiği ve iki devlet ara. smda bir anlaşma hasıl olduğu bu gece Londrada resmen ilân edılmıştir. Anlaşma mucibince, ingiltere, Alman kömürü yüklü I 3 İtalyan gemîsini hamulelerile bir likte serbest bırakacaktır. Buna mukabil italyan hükumeti de bundan sonra deniz yolile Alman kömürü nakletmiyecektir. (Arkası Sa. 5 sütun Z de) sız ve tngiliz büyükelçilikleri kara, hava ve deniz ataşemilıterlerıle bu elçilikler erkânı tarahndan selâmlanmışlardır. Başta mızıka olduğu halde bir bölük asker muhterem generallere rasimei ihtiramı ifa eylemiş ve mızıka Fransız, Ingiliz ve Türk millî marşlarını çalmıştır. Muhterem misafirlerimiz bu merasimi müteakıb teftiş eyledikleri ihtiram kıtasını «merhaba asker» diye selâmlamışlar ve asker «sağol» diye mukabelede bulunmuştur. Sir William G. S. Mitchell ve General Jauneaud ve maiyetleri ikametlerine hususî daireler tahsis edilmiş bulunan Ankara Palasa gitmek üzere gardan ayrıhrken burada toplanmış halk tarafmdan içten tezahuratla selâmlanmışlardır. (Arkasi Sa 3 sütun 3 te) ııııııııııııı ıı ıııııııııııııııııııııııııııııııı ııımııı ıııııı Rus Fin müzakeratı ııııı ıııınııııııııııııııııııııı mmıııııı Sovyetler şartları hafiflettiler •ınıııııııııııınını Garbî Anadoluda şiddetli kış hököm stiriiyor Sonuna kadar harbe devam edıîmesmt ısteyen, Fm Başkumandanı Mareşal Mannerhetm YUNUS NADÎ Ankaranın dün sabahki halinden bir manzara (Yazısı 3 üncü sahifede) Stokholm 9 (a.a.) Şimdiye kadar ceklerini Isveç hükumetine bıldiriyorlar Sovyetlerle Fınlandiyahlar Stokholm yo dı. lile temasta bulunuyorlardı. Finlandiya Bugün Helsnki ile Moskova arasında ve Sovyet elçilikleri birbirlerine .söyliye (Arkası Sa. 5 sütun 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog