Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

DEDE KORKUT Masalları En eski Turk masallandır. Herkes, çocuklar, öğretmenler okumalıdır. Bugünkü dille A. HALİD KiTABEVi Tanesi 50 kuruştur. umhuri İSTANBUL CAĞALOĞLU I ODOb Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbuL No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. Idare ve matbaa kısmı: 24299 24290 LİDiNYENlROMANI Çarşamba 7 Şubat 1940 ulgaristan Antantla Beraber! Metaksas konsey mesaisine Sofyada mtthim mttlâkatlar Sofyanın da iştirak Majeste Boris Saracoğlunu habut ederek 1 saat görüştü edeceğini haber veriyor Hariciye Vekilimiz Sofyaya sabahleyin geldi, Başvekil Bulgaristan resmen davet edilecek Köseivanofla müzakereler, akşama kadar sürdü Harb Balkanlara niçin ve nasıl gelemez? Mevcud harbe karşı bitaraf veya harb harici bulunan Balkan devletleri yalnız harb Tunaboyuna gelmek ister ve içlerinden bir tanesine yüklenirse işte o zamart kendilerini bitarafhk bağlarile bağlı sayBelgrad 6 (a.a.) Yunan Başvekılı rmyacak}nrdır ve müşterek mü Metaksas Belgraddaki Havas muhabiridafaaya bu kadarı kâfidir... ne beyanatta bulunarak, Antant dışında alkan Antantı konseyinin Belgrad içtımaında antantın yedı yıl daha uzatılması muhim bir nokta ise antanta dahıl olmıyan Macaristan ve Bulgarıstanla anlaşmaya doğru atılan adım ondan daha az ehemmiyetli bir nokta değildir. Bbylelıkle bu havaliye teveccüh edebirecek taarruzlara karşı biri muhakkak, dığeri muhtemel iki blok karşısında bulunuyoruz: Biri mevcud Balkan Antantı devletleri bloku, diğeri Tunaboylu ve Balkanlı bütün devletlerin bloku. Bu iki bloktan birincisi hakikat, ikincisi ise taarruz tehdidlennin tesiri altında hahikat olmağa namzeddir. Macaristanla Bulgaristanın haksız sandıkları bazı toprak meselelerinın tashihi için ötedenberi takıb ettikleri tadilci fikirleri ve taleblerı bulunduğunu biliyoruz. Fakat bu ıhtilâflı toprak parçalan daha büyük kuvvetlerin istilâsı tehdidile tehlikeye maruz bulunan mevcud vatan bütünlüğu yanmda devede kulak kabilinden bıle değildir. Macaristan Transilvanya hududlarınm ve Bulgaristan Dobruca taraflannın tashihini isterken bütün Macaristanın ve bütün Bulgaristanın tehlikeye maruz bulunması korkunc hakikatini görmemezlik edemezler. Bu korkunc hakikat karşısında bu devletlerin tadilci fikirlerinden feragat etmeseler bile o husustaki ihtilâfların hallini ileriye bırakarak müşterek tehlike karşısında diğer Balkanlılarla elbirlığini tercih etmeleri, günün emrettiği kahir bir zarurettir. Venedikte Kont Ciano Kont Çaki'ye işte bu hakikati gösterdi ve bütün havali ile birlikte mevcud Macaristanın bütünlüğünü dahi tehdid eden tehlikeleri tasrih ederek, hiç olmazsa şımdilik Rumanya ile ihtilâf halinde bulunmamağı, bilâkis anlaşmağı, yaklaşmağı ve hatta birleşmeği tavsiye etti. Balkan Kongresinin en mtihim hâdisesi... Leon Blüm "Bulgaristanın teminatıdır, bu da Tiirk Bulgar anlaşmasının bir neticesidir„ diyor bulunan Balkan memleketlerınin dahı azâ devletlerin hattı hareketinı tasvib etmekte olduğunu bildirmiş ve: * Buna binaen, Bulgaristan miısalemetperver grupumuza ıltıhak etmiş addedılebılir.» dem'ştir. Bulgaristan konsey mesaisine çağırılacak Atina 6 (a.a.) Eleftron Vima gazetesi yazryor: Balkan Antantı devletleri daha geni; mübadelelerle karşılıkh noksanlarını telâfi edebilmek için istihsallerini telif ve tanzime karar verdikleri cihetle, Bulgaristan da bundan böyle Balkan Antantı konseyinin mesaisine iştirake davet edilecektir. İki devlet adamıntn, bir arada alınmış resimlerinden ŞİBHÜde fatara Sofya 6 (Hususî muhabirimizden te Majeste Borîs'în Saray Nazırı Groyef, lefonla) . Hariciye Vekilimizi hâmil o Başvekil Köseivanof, bir çok nazırlar, Inlan husust ırcn bu sabah saat 1 O da TUıK tJUl*. J'ıauaitJUUjtJUk^ cltjtlerllc Oalkaıı A u sahtekârhgı! ve Bulgar bayraklarile süslenmiş olan tantı devletlerinin elçileri Hariciye Veki» İArkası Sa. 5 sütun 1 de) Sofya istasyonuna girmiştir. Bulgar Kralı Metaksas ve Şükrü Saracoğlunun beyanatlart Belgrad 6 (a.a.) Dün sabah Yunan ve Yugoslav Başvekilleri Metaksas ve Zvetkoviç'le Türkiye Hariciye Vekılı Saracoğlu, Niş'teki tütün fabrikastm ziyaret Bulgarötanın yeni Ankara sefıri etmişlerdir. Sava Kırof Bu ziyaretin sonunda Metaksas, gazeŞimdi Niş'in elde etmiş olduğu terakkitecılere şu beyanatta bulunmuştur: « Bu nümune fabrıkayı gezdım. Bir yatı gormüş ve anlamış bulunuyorum. Yuçok senelerden, Balkan muhdTebelerin goslavyadan, milletlerimizin yekdiğerine denberi tanımakta olduğum Niş'te birkaç sımsıkı bağlı olduğunu, istiklâllerinin ve saat daha kalacağım. (Arkası Sa. 3 sütun 1 de) Şekil değiştiren ihtikâr karşısında derhal teftişlere başlandı Iran ve Efganistanda geniş askeri hazırhk Romanm verdiği heyecanh haberler İki Mealekette, Avmpa harbinin Hazere dogm taştehlikesiae kanı seferberlik yapüaış^ Iran ve Efgan hükumetlen soylendiğî< ne göre Basra körfezine ve Amman de * nizine karşı Almanlarla Sovyetlerin müş1" terek bir harekete geçeceklerinden kork* maktadırlar. Almanlarla Ruslar, buralar^ da Yakınşarkta müttefiklerin mevzilerinî {Arkast Sa. 5 sütun 2 de) Cephelcrde yeni birşey yok! Almanya Baltıkta tahşidat yapıyormuş Kanadadan gelmekte olan büyük bir yolcu vapuru Ingiliz sahillerînde battı Ticaret Vekâleti kontrol teşkilâtı dün bazı ticarethanelerde görduğu lüzum iizerine zabıta ile birlikte ihtikâr tetkikatı yapmıştır. Bu tetkikler esnasında müesseselerin defter ve faturalannın tetkikine de lüzum görülmüş ve bu tetkikler yapılmıştır. Kontrol teşkilâtı, son günlerde yaptığı tetkiklerde lstanbulda ihtikânn şekil değiştirdiğini, şimdi ihtikânn gayet mahiraRoma 6 (a.a.) Havas: Romaya gene hazırlanan fatura sahtekârlığı arkasma len malumata göre Iran ve Efganlstan gizlendiğini görmüştür. Birçok muhtekirgeniş mikyasta askeri hazırlıklarda bulunler ellerinde topladıklan malı yüksek fimaktadır. Bu hal, iki memleketin muhaatlarla müşteriye satmakla beraber fatusamatm Hazer denizinin cenubuna kadar ralannı normal fiatlarla doldurmakta ve yayılması ihtimalini derpiş ettiklerini gösmal vermemek tehdidile müşterîyi bu fitermektedir. ata razı etmektedirler. Dün yapılan teftişler bilhassa bu noktadan olmuştur. Almanya, Sovyet Fin ihtilâfma tavassut ediyor Delıller gayet kuvvetli idi: Cekoslovakya parçalanarak Moravya ve Bohemyadan ibaret Çekıstan yok haline getırilmiş, hatta Slovakya yabancı işgali aîtma girmişti. Askerî Alman işgalinde bulunan Slovakyanm en maruf Bratislava şehri Budapeşteden yalnız bir kaç saat mesafededir, ve Rus kuvvetleri Slovakya hududlanndadır. Almanyanın Avusturya ilhakından sonra zaten Macaristanla temasa girmiş olduğu malumdur. Tekbaşına Macaristan kendı hududlarına dayanan ve yaklaşan bu büyük kuvvetler karşısında nekadar endişe etse yeridir. Herşeyden önce bu muvazenesizliğın karşılanması lâzımdır. Macaristanın dostu olan ve bu mukabil muvazeneyi bir dereceye kadar temin edebilmek mevkiinde bulunan İtalGarb cep?ıesın.de musıkı ile vakıt geçıren Iv.gıhz askerlerı ya Macarıstana şimdiki halde komşularile Paris 6 (a.a.) Oeuıre gazetesinde lannda yerleşmeğe başlamışlardır. ihtilâfı bir tarafa bırakmasını, ayni tehliMadam Tabouis, iyi bir membadan ah Alman makamatı, bu tedbirleri tekzib kelere maruz Balkanlı devletlerle iş ve nan haberlere göre Almanya, Isveçin kar etmektedir. elbirliği etmesini tavsiye edıyor. şısındaki Baltık mıntakasında mühim mikBundan başka bitaraf müsahidlerden İtalyanın yardımile Macaristan Yugos tarda asker ve malzeme tahşid etmekte öğrenildiğine göre Alman hava kuvvetdir. leri kumandanlığı, Isveç istikametinde bir lavyaya yaklaşan bir vaziyet aldığı gibi Diğer taraftan Breme ve Hamburg'da hava taarruzu icrası plânını tetkik etmekYUNUS NAD1 bulunmakta olan miıhim cüzütamlar, Kiel tedir. İArkası Sa. 5 sütun 1 de). İArkası Şa. 5 sütun 3 UX kanahnı gesmişler ve Pomeran^a lünan Bir Fin Generali, cephe lerde yararlık gösteren kahraman ları nisanla taltif ediyor (Yazısı S inci sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog