Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Türkiye haritası ve 95/180 cesametindedir. Fehmi Oymanın çizdığı bu harita Türkiye Cumhurıyetmin lırnanlan ve şehiıleri arasmdaki mesafelerıle demıryollarını tabıî ve ıktısadî ve adlî vazıyetlerıle vılâyet laksımatını gostenr mufassal Turkaye hantasıdır. Her yerde 1 lıradır. Tzhzö MiKYASINOA ÎKBAL K1TABEVİ Onaltıncı yıl sayı: 5651 umhuri ISTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu: IstanbuL No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı: 24299 24290 HALİDiNYENiROMAN! w^iâPEK YAKINDA Salı 6 Şubat 194 /ENİMECMUA1DA Bulgar Yıınan Münasebatı Islah Ediliyor Saracoğlu bugün Sofyada müzakcrelerde bulunacak Nişte büyük dostluk tezahürleri Almanya, Rıısyaya asker ve silâh gönderiyormuş! Nazi zabitleri Rus erkânıharbiyesinde çalışacak ve Finlandiyaya gönüllü namile Alman kıt'aları gönderilecek Londra 5 (a.a.) Daily Telegraph gazetesinin diplomasi muharrirı, Alman hükumetinin hali hazırda Rusya ile yeni bir itilâf akdini derpiş etmekte olduğunu ve yakın bir zamanda imza edilecek pn bu itilâfın başlıca hedefinin Sovyetlerin Almanyaya yapmakta oldııklan >ardımı artırmak olacağmı haber vermektedir. Muharrir ilâve ediyor: «Tam manasile bir ittifak olmamakla beraber bu yeni muahedenin Ru3yayı Almanyanın harb sahasındaki mesalsine şimdiye kadar yaptığından daha fazla yardımda bulunmak taahhüdüne sokacağı tahmin edilmektedir. Bu yardım, Rusyanın tabiî menabiini Almanyanın menfaatine olarak işletmek şeklinde olacaktır.» ALMAN SOVYET İTTİFAKI Dün Niş'te birinci Başvek âlet yılı kutlulanan dost Yugoslav ya Başvekili Zvetkoviç ve Hariciye Vekilimiz başbaşa bir hasbıhal esnasında Antatıtm zaîeri Antant yeni kararile kendi hayatını yedi sene daha uzatmış ve böylelikle Balkanlar sulhunun yeni garantisini belki daha kuvvetli olarak tesis eylemiştir. Antant kararları her yerde iyi karşılandı Londra, tutulan yoldan memnundur, Roma da İtalyan ve Balkan siyasetlerini birbirine müşabih buluyor Zvetkoviç'in Havasın verdiği tafsilât Rus Alman askerlerinvn. Polonyada ilk telâkisi Bern 5 (a.a.) Havas bildiriyor: Sovyet ordusunun Finlandiyadaki mu{Arkast Sa. 3 sutun 1 de) elgrad içtımaı Balkan Antantınm zaferıle neticelendi. Bu içtimam vuku bulduğu zamana kadar antanta muhtelıf cephelerden hücumlar yapılmış, antant devletlerinden merkeBelgrad 5 (Hususî muhabirimizden, zî Avrupada tahrib edici tehdıdkâr büyük telefonla) Hanciye Vekilimiz Şükriı kuvvetlerın yanıbaşında bulunanlar turlu Saracoğlu ile Yunan Başvekili Metaksas, tazyiklere maruz bırakılmışlardı. Bu vazi Yugoslavya Başvekili Zvetkoviç'in ikti yetlere bakılarak Balkan Antantınm çok dar mevkiine gelişinin birinci yıldönümü zayıfladığına ve hatta nerede ise dağıla münasebetile tertıb edılen merasime iştirak etmek üzere bugün Zvetkoviç'in micağma hukmedenler ve bunun böyle ol safıri olarak Nış'te kalmışlardır. masını arzu eyleyenler eksık değildi. Hararetli kabul ve ziyafetler Dost ve müttefik Yugoslavya Başve Belgrad içtimaı bütün bu tahminleri Nazırlar, Yunan, Türk ve Yugolsav kili Zvetkoviç iktidar mevkiine gelişinin mutantan surette tekzıb etti ve Balkan Anbayraklarıle donatılmış olan garda Var birinci yıldönümünü, doğduğu Niş şeh tantı bu toplantıdan hakikaten daha kuvdar valisıle mülkî ve askerî erkân ve ka rinde dün merasimle tec'id etmiştir. Zvetvetli olarak çıktı. Biz bu neticeye antant labalık bir halk kütlesi tarafından selâm(Arkası Sa. 5 sutun 4 te) hesabına kaydolunmak lâzım gelen büyük lanmıslardır. (Arkası Sa. 5 sütun 1 de) biı zafer gözü ile bakıyoruz. Hakikaten Balkan Antantı hiçbir zaman şimdiki kadar kuvvetli olmamıştır diyebiliriz. Antant memleketlerini, ve Tuna havzasıle Balkanlar çevresini tehdid eden tehlikelere karşı Belgradda cesur ve vakur gözlerle bakıldığı gıbi haklanndan \e kuvvetlerınden emin olanlann soğukkanhhğile en ciddî kararlar alındı. Bu kararların yüksek kıymet ve ehemmiyeti onların Balkan Antantını yalnız ayakta tutmasında değıl, belki bununla beraber onu daha mütekâmil bir merhaleye götürmesinde görülür. Bu merhale ise antant devletlerinin antanta gayridahil Balkanlı ve Tunaboylu devletlerle iş ve elbirliği etmek hususundaki güzel niyet ve gayretlerinde en pürüzsüz bir samimiyet çehresi göstermelerinde sabıt olmuştur. "Afrodit,, muhakeıttesi yeni bir safhaya girdi Milli Şefin tcşekkürü Ankara 5 (a.a.) Riyaseti Cumhur Umumî Kâtibliğinden: Reisicumhur, geçirdiği küçük ameliyat münasebetile arkadaş ve vatandaşlanndan aldıkları muhabbet telgraf ve mektublarından pek müteşekkirdirler. Bu tebliğin minnet hissiyatınm ifadesi olarak kabulunıi bütün telgraf ve mektub sahiblerinden rica ediyorlar. Birinci Başvekillik yılı kutlulandı Profesörler heyeti eserin "müstehcen,, olmadığını bildirdi Muhakeme hararetli oldıı, hâkim Müeddeiumuminin talebi veçhile, eserin bir defa da Talim ve Terbiye heyetinde tetkikine karar verdi Ktztlordunun tazyikt Sovyetler Fin şehirlerini insafsızca bombalayorlar Dünîcti muhakemeden bir intıba Sovyetler mutlâka bir netice alabilmek azmile bütün cephelere şiddetle jöiklendiler Dünya edebiyat tarihine geçmiş bir şaheser olan «Afrodit» isimli eserden çıkan davanm dünkü muhakemesi de çok hararetli oldu. Vaziyet, Adliye tarihindeki en mühim davalardan birinin görüldüğü intıbamı uyandırıcıdır. Istanbul yedinci asliye ceza mahkemesi salonunun bulunduğu koridor, celsenin açılma saati olan on altıdan hayli zaman önce tamamıle (Arkası Sa. 6 sütun 1 de) Zaten Balkan Antantı Balkanlar çevresinâe sulhu muhafaza etmek azmile teşekkül etmış olmasma rağmen kendi kapılannı antanta gayridahil devletlere ve bu meyanda bılhassa Bulgaristana açık tutuyordu. Hiç de gizli kapaklı bir şey olmıyan bu vaziyet üzerinde şimdiye kadar çalısılmıs ve Bulgaristanmsa Balkanlı bir devlet olarak antant fikrine aykırı bir yolda yürümediği ve yürümiyeceği daıma müşahede olunagelmişti. Avrupanın Balkanları da tehdid edebilmek ihtimallerini taşıyan şimdiki haller ve şartları içinde Tunaboylu ve Balkanlı devletlerden antant haricinde bulunan ikisinin, Macaristanla Bulgaristanm vaziyetlerinde müstesna bir nezaket tekâsüf etmişti. Antanta dahil ve gayridahil bütün Tunaboylu ve Balkanlı devletlerın şimdiki vahim vaziyetler içinde bu havalinin sulhu ve selâmeti hesabına bir tek cephede mevki alacak veçhile elbirliği etmeleri (Arkası Sa. 5 sutun 4 te) MiıııııııııııııııııııtıiııuııııııııııııııınııiiiiıııııııııııtıııııııııııııııııııııııiMiııifiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtnıııııııııııııııı Büyük Askerî Şura dün Pariste toplandı ^» Paris 5 (a.a.) Yüksek Şuramn beşinci içtimaı Pariste akdedilmiş. tir. Büyük Britanya namına Şurada Çemberlayn, Halifaks, Çörçil, Kingshey Wood, Stanley, refakatlerinde, Ronald, Canpele, Cadogan Dudly Paud, General İronside ve Fransa namına, Şurada, Daladye, Campinchi, Lachambre, Deribes, General Gamlen, Amiral Darlan. General Willenin ve General Decomp bulunmuşlardır. Şura, Fransız . İngiliz elbirliğine gitgide daha müessir bir mahiyet temin etmek üzere halihazır vaziyetin muhtelii cephelerini tetkik etmiştir. Bilhassa iaşe meselesi tetkik edilmiştir. Gözden geçirilen hususat üzerinde tam bir mutabakat husul bulmuştur. bütütfr YUNUS NAD1 Sovyet tayyarelerinin attıkları bombalarla harabe haline gelen Fin şehirlerinden biri (Yazısı S inci sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog