Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Müessesemiz tarafından çıkarılan en son eserleri Hurrem Sultan 150 Kr. Vıyana Dönüşü 150 > Kadm Avcısı ] 00 > Cem Sultan 75 » Tarihî Musahabeler 75 > Tarihte Türkler için söylenen büyük sözler 25 » Cumhuriyet Matbaası M. Turhan Tan'ın Onaltıncı yıl sayı: 5673 umhuriye İSTANBUL CAĞALOĞLÜ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: îstanbul No. 246 Telefon: Başmuharnr. 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısnu: 24299 24290 Avrıtpa kavimlerinin SELÎ TARİHt bos'tan tercüme eden İN CAHİD YALÇIN zamanımıza kadar Avrupa ka•ifnn içtimaî, siyasî ve fikrî istihalele:ah eden bu eser iki cilddlr. Her Ud 'cUdin fiatı 250, cüdlisi 300 kuruştur. Çarşamba 28 Şubat 1940 KANAAT KİTABEVI Mecburî iş mükellefiyetinin Viborg tazyik ediliyor, Petsamo cephesinde de harb kızıştı tatbikına başlanıyor Milli Şef Kareü berzahında vaziyet Izmir Belediye Reisini kabul ederek Fuar işlerile alâkadar oldu Ankara 27 (Telefonla) Diın akşam Reısıcumhur tarafından kabul edılen Izmir Belediye Reısı Behçet Uz Millî Şefe Izmirlılerin tazim ve iştıyaklarını arzetmış ve Izmiri şereflendırmelerı ıstirhamında bulunmuştur. Reisicumhurumuz, Behçet Uz ve refıkasmı yemeğe alıkoymak suretile ıltıfatta bulunmuştur. Izmir Belediye Reısi bugun de Beledıyeyi ve Fuarı alâkadar eden işler etrafında muhtelıf Vekâletlerle temaslarına devam etmiştır. Izmir Vılâyet Meclısini temsil eden heyet de, bugün temaslarına devam etti. Heyet azası yarın Başvekil tarafından kabul olunacaktır Kömür havzasında Sovyet taarruzu Finliler çekildikleri yeni hatlarda kuvvetli müdafaaya hazırlanıyorlar, Fin ta)ryarelerinin muvaffakiyetleri gittikçe artıyor 1 Yeni kararın tatbik edileceği Zonguldaktan iki manzara: Kömür harmanlart ve Sömikok fabrikası Karartn tatbihına Millî Müdafaa Vekâleti bahacah arise donduğümüzde ortalık iyiden lyıye kararmıştı. Arabalarımız, on adım ötesini bir muamma gıbi bağrında gızleyen ışıksız sokakları bo)'dan boya delmeğe çalışırken, ben de, üç günliık kısa fakat yorucu seyahatin muhtelıf ıntıbalarını, sonradan «Cumhuriyet» okuyuculannın önüne sermek üzere, tomar hahnde zıhnime yerleştırmeğe baslayordum. Dost Fransanm davetlisi olarak Majino hattında görülmeğe değer bir çok yerleri gp7»THetılr Kr«WorB dajylann na<J sabit bırer drednot haline getirildiğini, millî müdafaa uğrunda ilmin ve fennin ne şekılde faydalı olabıleceğini yakmdan seyretmis, yirmi sene içinde harb san'atının nekadar büyük terakki hamleleri yaptığına bu vesıle ile bir daha şahid olmuştuk. Scnelerdenberi en büyük askerî mütehassıslar tarafından hakkmda cıldlerl yazı yazılan bu hattın mukavemet kudretıne dair benim salâhiyetsiz kalemim şüphesız yeni bir fıkir ileri sürecek değıldir. Zaten bence, değıl Majino gıbi modern bir Cin seddi haline sokulmuş bir kale, hatta çıplak bir tepe bile imanlı bir göğüs tarafından korunduğu müddetçe kolay kolay zaptedilemez. Bunun aksine inananlar, maddeyi vasıta olmaktan çıkararak rayelestirmeğe çalışanlar, körükörüne maddeye taparak bir nevi din icad etmek isteven neoputperestlerdir. Halbuki kim ne derse desin, giden günler hiç bir zaman aynen geri gelmiyor. Binlerce sene evvel kâinatm sırrını maddede arayan, madde karşısında âciz kaldığı için onu allah yapan Adem oğlu, maddeyi elinde yuğurdukton sonra tekrar ona tapsın? Bu, muhtemel bir netıce değıldir. Binlerce senedenberi aştığımız tekâmül yoluna bakarak göniyoruz ki, nisbî bir nizam içinde yaşaya'oilmek için, bütün gönlümüzle inanacağımız bir ışığa muhtacız. Bu ışık bir zaman'ar madde idi, sonra ayrı ayrı hâdiselere hukmeden bir allahlar topluluğu oldu. Daha sonralan allahlann tekleştiğini gördük, Bugün, bütün varlığımızla cemiyete baglanmak yolundayız. Çekılen ıstırab, yarın ufuklara doğacak olan bu ışığın müjdelevıci sancılarıdır. Cemiyet inancmın kalblerde kök salmaM, milletlerin birbirlerine karşı hayat hakkı tanımalarile olabilir. Nasıl şahsiyeti inkâr edılen bir vatandaş tasavvur edilemezse, yasama kaynaklarından mahrum bırak'lan bir millet de yeryüzünde kalmamalıdır. Avrupa bu nisbî rahatlığa 1919 Ankara 27 (Telefonla) Koordinasyon heyetinin ilk toplantısında aldığı kararlar Vekiller Heyetinin tasdıkından geçti ve bu gun mer'iyete konuldu. Ereğli kömur havzasında tatbik edilecek ucretli iş mukellefıyeti bu kararların başında gelmektedir. Mukellefiyet, Zonguldak vilâyeti ahalisinden kömür işlerınde azçok çalışmış olan veya bu işlerde çalışmayı âdet edinmîş ailelere mensub olup, çalışma yaşına gelmış bulunan veya hiç bir isle meşgul olmıyanlarla, dığer vilâyetler halkından maden işlerinde mesai ve bilgilerinden istifade edılebilecek ihtısas erbabı, san'atkâr ve işçi bilumum vatandaşlara tatbik olunacaktır. Komur işleri tabırıne havza dahilinde (Arkası Sa. 3 sutun 6 c?a) Millî Şefin teşekkürü Ankara 27 (a a.) Rıyaseti Cumhur Umumî Kâtıbliğinden: Reisicumhur Ismet lnbnu, Halkev(Arkası Sa. 3 sutun 6 da) Rus bombardımantle harab olan Viborg şehrinde meşhur istasyon bınası Helsînki 27 (a a.) Finlandiya resmî teblığı: Duşman Vıborg'un cenubundaki adalara ve Kareli berzahının merkezine taarruzda devam etmiştir. Ağır zayiatla tardedılmişse de muharebe devam et mektedir. Taipale nehri üzerinde düşmanın şid detli bir hücumu hareket noktasına ka dar tardedilmiştir. Ladoga gölunün şimalinde şiddetli topçu faaliveti olmuştur. Kuhmo'da düşmanın mUteaddıd sığınağı tahrib edilmiştir. Petsamo'nun cenubunda düşman ki « taatı bütün gun taarruzlarda bulunmuş • tur. Finlandiya kıtaatı Nantzi'ye doğru çekilmiştir. Dığer mıntakalarda Finlandiya müfrezeleri muvaffakiyetli pusu harbleri yap mi"=lardır. Afrodîtteh bahseden gazetelerden üçünün muhakemesîne dün başlandı, «Akşam» beraet etti istanbul matbuatı mahkemede Yeni müdafaa hattında vaziyet Helsinki 27 (a a.) Kareli berzahındaki yeni Finlandiya rhîîdâfaa hflllı <wm kisinden daha kısadır ve binaenaleyh daha kolayca müdafaa edilebilir. Helsingin Sanılat gazetesi Rus taarru(Arkast Sa. 5 sütun 1 de) Ecnebi sulara sefer etmeleri menedildi, yola çıkatüar geri dönecek^ Ankara 27 (Telefonla) öğrendiğime göre, alelumum Türk gemilerinin badema ecnebi sularına sefer etmelerinin men'i takarrür etmiştir. Yolda olanlara muayyen bir zamanda geri dönmeleri emri verilmiştir. Diğer taraftan, İstanbulda, Liman Reisi ile Münakalât, İktısad ve alâkadar diğer Vekâleilerden ve Ticaret Odasından birer mümessilin iştirakile bir komisyon kurulmaktadır. Türk gemilerinden her hangi birinin bir zaruretle ecnebi sularına seferi icab ettiği takdirde, bu komisyondan müsaade alınacaktır. IIIIMIIIIIIIIIIIIIItllMlllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIİIIII III lllll IIIIII MIIMIIlllllllllllini III llllllll III 1 ( 1 IIIMIIİIIItlllllltllfllllllllllllllllllllll 11 TURK VAPURLARI Soldan sağa Tan ve Son Telgraf, aşağıda Akşam gazetelennm muhamr ve mes'ul mudurlert mahkeme huzurunda (Yazısı S inci sahifede) UIMIIIIIIIIIM1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIII1IIIIIIIIIII1 IIIIIII1IIIU MllllllllltlllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI Hitler, WeUes'e de bir ile yeni bir itilâf sulh plânı verecek yapmak istiyor Berlin Dün Berline giden Amerikan Müsteşarı, Vaşingtona dönmeden evvel Mussolini ile bir mülâkat daha yapacak Rumanya Fransızlar dün 2 Alman denizaltısı daha batırdılar Churchille'in miihim beyanatı Ruslarm Başkir pet İngiltere Norveçle bir deniz anlaşması yapıyor rollarını da Almanlar Berün ve Paris iizerinde harb tayyareleri işletmeğe başladılar NAD1R NADt (Arkası Sa. 5 sutun 2 de) Almanya Büyük Harbde mağlub oîmadı mı ? ^ = Yazan = ^ = ABİDİN^ DAVER Bu dikkate şayan makale, bugün 3 üncü sahifemizdedir. Londra 27 (a.a.) Daily Express gazetesinin muhabiri, 26 şubatta Bukreşe gelmesi beklenen Clodius'un gayrımuayyen bir zamana kadar bu ziyaretini tehır ettığini bıldırmektedir. Bunun sebebi Almanyaya Rumanyadan daha çok miktarda petrol, buğday ve iptıdaî maddeler sevkini temın için tanzim edılen geniş bir programı mdzakere etmek üzere Clodius'un Romadan Berline gitmiş olmasıdır. Bu sevkiyata mukabil Almanya, Rumanyanın hududunu uzun muddet için garanti edecektir. Bundan başka, Rumanya ile komşularının kısa vadeli ademi tecavüz misaklan akdetmeleri için tavassutta bulunacaktır. Rumanyanın Almanyaya bilhassa fazla miktarda petrol ihrac etmesine ehemmiyet verilmektedir. Diğer cihetten Rumanyanın iki milyon kişılık ordusundan bir milyonunu terhis ederek bu bir milyon kişinin ziraî işlerle Amenkan Harıcıye Mu§teşan Sumner Vfeües'ın, Romada mulâkatlar yaptığı uğraşmasını temin etmeğe uğraşılmaktaIngıltere Norveç arasindakı hodweye sebeb olan Altmark Alman vapv.ru, Bergen fıyor'unda... Alman elçıst von Mackenzen Fransız elçısi M. François Poncet îngüiz elçısı Sır Percy Lorrame dır. OArkast Sa. 5 sütun 6 da) (Yazısı S inci sahifede) (Yazısı 3 üncü sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog