Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Müessesemiz tarafından çıkarılan en son eserleri Hurrem Sultan 150 Kr. Viyana Dönüşü 150 > Kadın Avcısı 100 > Cem Sultan 75 > Tarihî Musahabeler 75 > Tarihte Türkler için söylenen büyük sözler 25 > Cumhuriyet Matbaası M. Turhan Tan'ın umhuriyet Onaltıncı yıl sayı: 5670 ISTANBUL CAĞALOGLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu: tstanbuL No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı: 24299 24290 BUyUk edib HALİD ZİYA UŞAKLIGİÜN son eseri: ihtiyar Dost Kitabcılardan isteyiniz. Pazar 25 Subat 1940 Sonunakadar harb Afrodit davası Çemberlayn: «Hürriyetîn kurtulduğuna emîn olmadıkça mücadeleye devam edeceğiz» «Her şeyi göze alarak Almanyanın hayat sahasını temin edeceğiz!» Londra, 24 (a.a.) Çemberlayn bu gün Birmingham'da söylediği nutukta müttefiklerin harb hedeflerini izah etmiştir. Çemberlayn demiftir ki: « Bizim mücahedemizin, evet bu bir mücahededir. Hedeflerinden şüphe edebilecek makul hiçbir ferdin bulunabileceğini zannetmiyorum. Arkadaşlarım ve ben hedefimizi müteaddid defalar tasvir ve tarif ettik. Fakat Nazi propagandacısı hilekârdır, vicdansızdır. Komşulannda desisekârlıkla hareket etmekte ve bizzat kendi menfaati uğurunda icad ettiği hedef ve sebebleri bize atfeylemektedir.» Çemberlayn müttefiklerle Nazilerin hattı hareketi arasında bir mukayese yaparak evvelâ Alman Hariciye Nazın Von arise varır varmaz hemen o gün Ribbentrop'un bir mukaddemesile basla(Arkası Sa. 6 sütun 5 te) meb'uslar mechsi reisi tarafından kabul edjleceğimi» öğranıtıpık. ı ı t ı t i M i f t ı ••tjptll • 14JLCV MJLUJLM beni sevindirdi. Ömrümde bir defacık görmüş olmama rağmen reis Herriot'ya karşı içimde sevgi ile kanşık bir hürmet duygusu yaşar. Eduard Herriot'yu zamanımız devlet adamları arasında en san'atkâr ruhlularından biri olarak tanırım. Onu ilk defa Viyanada görmüştüm. Beethoven'in yüzüncü ölüm yılı münasebetile bir kaç haftalık merasim tertib edilmişti. Viyanaya Avrupanın her tarafından resmî heyetler gelmişti. Herriot da Fransanm Maarif Nazırı sıfatile merasime iştirak ediyordu. O tarihte Versailles kahramanlarının çizdiği Avrupa haritası henüz bozulmamıştı. Harbi takib eden komünizm cereyanı bir fırtına gibi gelip geçmiş, yerini ılık, tatlı bir sosyalizm havası kaplamıştı. Kimsenin burnunu kanatmadan, hele kapitalistlere hiç dokunmaksızın, herkesi memnun edecek yeni bir nizam kurulmaya çalışılıyordu. Hemen bütün memleketlerde orta, sol fırkalar iş başmda idi. Bu siyasî temayül benzerliği, bir çok zihinlere, Avrupa birliği fikrinin günün birinde kendiliğinden olgunlaşıvereceği kanaatini yerleştiriyordu. Briand gibi İsa kadar idealist ve onun kadar sulhçu bir adamm reisliği altmda Stresemann, Schobert ve arkadaşları müstakbel nizamm çerçevesini hazırlıyorlardı. Çemberlayn ve Hitler dün Maarif talim ve terbiye mühim birer nutuk söylediler heyeti de eserin müstehcen olmadığına karar verdi Yeni bir nizaa peşinde Dünkü muhakemede, mahkeme salonunu dolduran kalabalıktan bir kısımı; aşağıda edib avukat Esad Mahmud Karakurd ve müekkilleri Tttrk birliğinin kültür kaynaklan nuthu Halkevlerinin 8 inci yıldönümü bugün kutlulanıyor BaşveldlİMİz bngia •ihia Wr Mtak irai edecek Fakat buna rağmen Müddeîumumî eski iddiasındâ ısrar ederek sucluların mahkumiyetini istiyor Ceneral VaveVin bir Yakın şarkta harb ihtimalleri azaldı General, Yeni Zelânda kıtaatma hitaben: «Sizin Yakın Şarka muvasalatınız düşmanlarımızın cesaretini kırdı» dedi Bugün Halkevlerinin 8 inci kuruluş yıldönumüdür. Memleketimizde inkılâbı kökleştirmek, her sahada halkın kültür ve içtimaî terbiyesini yükseltmek bakımından büyiık başarılar gösteren bu millî müessesemiz, sekizinci yılını idrak ederken kadrosuna yeniden 6 Halkevi ve 1 1 0 Halk odası ilâve etmektedir. Bu suretle Halkevlerimizin mevcudu 373 ü bulmaktadır. Yeni açılacak Halkevlerinin yerleri şunlardır: lzmirde Kınık kazasında, Kayseride lncesu kazasında, Kırşehirde Avenos, Kocaelide Hendek kazasında, Te kirdağda Malkara kazasında, Istanbulda da Sarıyer kazasmdadır. Eleman, bina ve vasıta noksanlığından Koridorlardan dolayı bugünkü vaziyetleri Halkevi aç«Afrodit» davasının dün sabahki safmağa müsaid olmıyan yerlerde bu maksadı ifa etmek üzere açılan Halk odalan hası; her zamankinden daha fazla bir ise: Afyonda 7, Ankarada 7, Aydında kalabalığı Adliye koridorlarına çekti. Geçen celsede muhakeme için tayin olu(Arkast Sa. 5 sütun 4 te) nan saat, on birdi. Fakat, dün sabah, sa taşan kalabahk at dokuzdan itibaren koridorlan dolduran kalabahk, saat onda hayliden hayliye artmıştı. Ancak, muhakeme safhalannl takib etmek istiyenler, mütereddiddiler; (Arkası Sa. 5 sütun 1 de) IMIIIMIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIMI llllllllllllll III lltlllllllMIMIIIIII IIIIIMIIIIIIIIIIII llllllllllllll IIUIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIII llll İşte böyle bir Avrupa havası îçerîsinde, bir akşam Viyana Operasında IngıUz Dominyonlar Nazırı Eden, Mxsıra gelen yeni Zelânda kttoatına hıtab edıyor Herriot'yu görmüştüm. « Umumî Harbde, hattı hareketinizKahire 24 (a.a.) Yakınşark Ingiliz Beethoven'in Fidelio'su oynanıyordu. le ve kahramanlıklarınızla dünyanın bu ordulan kumandanı General Wavel buOrkestranın başında büyük Avusturyalı gün Yeni Zelânda kıtaatına bir hitabede kısmında büyük bir şöhret kazanmış busan'atkâr Franz Schalk vardı. Localar ve bulunarak demiştir ki: (Arkası Sa. 6 sütun 3 te) „„„„ „„„ ,„„„ MIIIIIIK IIIMII > lllllllllllll» IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHH IIIIIIIHHI llllllllllllll llllll «II ileri koltuklar beynelmilel kapital cemiyetinin en zengin tuvaletlerile dolu idi. Kadınları süsleyen mücevherler, muazzam salonun yaldızlarile şakalaşıyor, ortalığa harikulâde bir parıltı yayılıyordu. Şunu sanmamak kabil değildi ki localan ve koltukları dolduran insanlar oraya bir san'at eserini dinlemekten ziyade o parıl tıyı meydana getirmek ve sonra da seyretmek için toplanmışlardır. Konyalı Basıa Birliçıkanlıyor Basın Birliği mıntaka idare heyeti dün bir toplantı yapmış ve Ibrahim Hakkı Konyalının vaziyetini tetkik etmİ3tir. Bu adamın 1931 tarihinde Vilâyetçe düşman lehine mütezahir ve müspet ef'alinden dolayı gazetecilikten menedildiği Basın bürosu şefliğinin 24 2/940 tarihli cevabile meydana çıkmıştır. Bu vesika, idare heyetini Ibrahim Hakkı Konyalının birlikten ihracı gibi bir vaziyetle karşılaştırdığı için böyle bir karar ittihazı salâhiyeti Basın Birliği yüksek haysiyet divanına verildiğinden dolayı dünkü toplantı. da dosyanın bu divana tevdi edilmek üzere merkez idare heyetine sevki kararlaştırılmıştır. Finlândiyadaki ntuharebe Rumanya petrolleri Sovyetlerin hücumları zayiatla püskürtüldü Kızılordunun yıldönümü münasebetile Bahriye Komiserliği beyanatta bulundu Almanya ve İtalya arasında petrol taksimi yüzünden yeni bir ihtilâf zuhur etti Nıtekim Beethoven'in hürriyete susayan feryadı en güzel aksini galeriye sığınmış olan hakikî san'at âşıklarında bulmuştu. Gerek Franz Schalk'ın, gerek diğer artistlerin kudreti daha ziyade oradan fışkıran alkışlarla ve bravo seslerile mukabe'** görüyordu. Opera bittikten sonra, yukan salonlardan birinde bir toplantı yapılmış, Herriot bu vesile ile Beethoven hakkında kısa fakat cok kuvvetli bir nutuk söylemişti. Hâlâ unutamam: İnsan Beethoven ile san'atkâr Beethoven arasında ne güzel bir mu Finlere hitabe Yazan ISMAİL HABİB NAD1R NADI (Arkası Sa, 3 sütun 3 te) Rumanyanın oetrol kuyulanndan bir gbrunvş Bugun S iııci lahifede \ S o v y e t tayyareleri tarajından tahrib edılen b i r Fın '. ',>ıe t ÇYazuı 6 nçı şahüede) (Yaztsı 6 ncı sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog