Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

A N A Yazan : PEARL BUCK Türkçeye çeviren : 1938 Nobei Edeblyat mükâfatını kazanmıştır. Romanı MEBRURE SAMI Fiatı 75 kuruştur. Ikbal Kitabevi Onaltıncı yıl sayı: 5663 umhu ISTANBUE = CAĞALOĞLU Kuşe içinde okuyacağı ve 16 aahi ısılmiş nefis bir kapak li, 40 sahife, zevkle jf ve tercüme yazılaı âvgsile 15 kutuşa satılan Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu: İstanbul. No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeü: 24298. İdare ve matbaa kısrru: 24299 24290 Pazar 18 Şubal 1940 En mükemmel aylık mecmuadır NÇ Ingiltere muazzam bir hava ordusu kuruyor Polonya hava kuvvetleri de ihya edilecek Ingiliz Imparatorluğunun her yerinde açılan mek teblerde hergün yüzlerce pilot yetiştirilmektedir Fin kıt'aları ikinci hattın yeni mevzilerine çekildiler İngiliz hava kuvvetlerinden bir filo uçuş halinde Tayyarecilerin «civciv makinesi» tes miye ettıklerı kor uçuş aletleri sayesınde 12 saat zarfında mükemmel pilotlar yetistirmekteyiz. Ahıren Vıyana ve Prag'a cephesinde Helsinki I 7 (a.a ) Karelie berza hında vazıyet cıddıdır. Sovyet kıt'aları Summa mıntakasının garb kısmındaki ilk hattı ve Muolaajaervi ıle Muoksen arasında iki noktayı elde ederek buralarda sağlam bir surette yerleşmeğe muvaff,ık ol ^ Sağda: Finlândiyaya hareket eden tsveç gönüllüleri trene biniyor, Solda: Fin Generali Wallenius, Rus esirlerile görüşüyor Jı Bulgar buhranı ^ Hükumet baştnda kirrt buluiciı muvaffalc s^lan nursa bulunsun Majegte Kral yetıne kadar muazzam bir hava ordusu yarecılerimız, pilotluğu kör uçuş aletle teşkil etmis bulunacaktır. Kanadada ve rinde bğrenmişlerdir. Genc tayyarecileriBoris'in kiyasetli siyaseti tmparatorluğun dığer kısımlannda kur mızın muvaffakiyetı, kör uçuş aletlerinin Bulgaristanı, Balkanlı kom duğumuz tayyarecılık mektebleri her gun ehemmıyetini bir kat daha tebaruz ettir(Arkast Sa. 3 sutun 1 de) şularile sulhu esas tutan mii yüzlerce pılot ve tayyareci yetiştiriyorlar. nasebetlerinde idame ve hatta takviye ettireceğini şiiphesiz gösterir. Onun içindir ki Profesör Filof hükumetinin teminatına inanmağı daha doğru, ve daha yerinde Amerikada bulunan Elenler arasında zelzele buluyoruz. Londra 1 7 (Hususî) Hava Nazın Sır Kıngly \^ ood bugun bir nutuk irad ederek, Ingılız hava kuvvetleri hakkında aşağıdaki mühim izahatı vermistir: Kumho mîntakasında 3 Rus taburu imha edildi, Fin tayyareleri Sovyet karargâhını bombaladı Norveç sahillerinde Yunan milletinin yardımı felâketzedeleri için iane toplanıyor Ingilizler bir Alman gemisini yakaladılar Vapurda esir bulunan Londra 17 (a.a.) InTİliz destroyerlerınin Şımal denizinde Norveç sahili açığında «Altmark» ismındeki Alman vapurunu tevkıf ederek vapurda mahpus bulunan deniz tıcaretı gemıcilerınden iıç veya dort yuz kışıyi kurtardıkları resmen bildırılmektedir. «Altmark» destroverleiArkası Sa. 5 sütun 5 te) muşlardır. Ayni zamanda Tîatjalahenjftervi ıle Muoksen arasındaki cephede yeni taarruzlar yapılmaktadır. Taipale mîntakasında da ciddî muha « rebeler vuku bulmaktadır Sovyet taar(Arkası Sa. 5 sütun 1 de) ospodın Köseivanof'un, son ızahlarda sıhhî sebeblere ıstinad ettınlen, istıfasıle Bulgaristanda açılan hükumet buhranı, ayni hükumette Maarıf Nazın olan Profesbr Bogdan Fılof un yeni kabineyi teşkil etmesile halledılmıştir. Yenı Başvekıl ılk beyanatında hükumet tebeddulünden dolayı Bulgaristanın dahilî ve haricî siyasetinde değışiklik olmadığını ve olmıyacağını açık söyleyerek bunu herkese inandıracak dehllerle de teyid ve takviyeye ehemmiyet vermıştir: a Kendisi şahsan Köseivanof'un dostu ve siyasî kanaatlerde müşarikidir. b Yeni kabinenin azaları bir iki fark'a eski hükumette bulunan zatlardır. c Hariciyeye Belgrad sefiri İvan Popof'un getırılmesı Bulgaristanın Balkanlarda sulhu isteyen bıtaraflık siyaseti üzerinde ısrar edeceğmin açık bir alâmetidir. Bu sözler doğrudur ve komşu devletin yeni Başvekılı tarafından verilen temınata inanmak için bilhassa Majeste Kral Boris'in uzağı gören çok ihtiyath siyasetinı gözöniine almak da yerinde olur. Ancak dünya ahvali karışık ve bilhassa bir kısım büyük devletlerin siyasî faaliyetleri her tarafta azgın olduğu için riizgârdan nem kapan insanların bu anî Bulgar buhranı 400 Ingiliz kurtarıldı * Ilkbaharda büyük bir felâket bekleniyor! Vaşington 17 (a.a.) Vazifesi baştna dönecek olan Amerikanın Londra sefiri Kennedy beyanatta bulunarak gelecek ilkbaharda Avrupada büyük bir felâket vuku bulacağını söylemiştir. Sefire göre patlayacak olan müthiş harb esnasında Fransa ve İngilterenin Amerikada bulunan 3 milyar raddesindeki mevduatları süratle eriyecek ve Amerika da Paris ve Londra hesabtna vereceği harb malzemesine mukabil hazine bonoları kabul etmek veya veresiye satış yapmak mecburiyetinde kalacaktır. Ekrem König davası Ruhi Bozcalı yeniden 2 seneye mahkum oldu Atınada zelzele felâketzedelenne iane verenlere rozet takilıyor Büyük deniz niimay'şi Londra 17 (a.a.) öğrenildiğine göre Amerika Pasifik denizinde büyük bir deniz nümayişi yapacahtır. Bu nümayişe 130 gemi ve 3S0 tayyare iştirak edecektir. Nümayiste hiçbir yabancı diplomat veya gazeteci hazır bulunmıyacaktır. Ruzvelt'in seyahati esnasında yatu le nümayiş sahnesine gitmesi muhtemel görülmektedir. YUNUS NADt (Arkasi Sa 5 sutun 4 te) Yarınki sayımızda Gürültü ve medeniyet Valimiz Lutfi Kırdara açık mektub Yazan: J ISMAİL HABİB Atina 17 (a.a.) Atina ajansı bil nüye göndermiş olduğu para miktannda diriyor: değıldir. Bizim için asıl şayanı ehemmiyet olan cihet, bu yardımm içten gelişi Nevvork'tan telgrafla alınan haberlere gore, Amerıkadaki butun Elenler ara ve yabancı memleketlerde yaşaj an Elensında, Nevjork'ta elence intişar eden 4l lerin bizim hakkımızda bu derece kardeşlantıs gazetesınin teşebbusıle, Turkıyede çe hissıyat göstermiş olmalarıdır. Bızi mukı zelzele felâketzedeleri için birkaç gun(Arkası Sa. 5 sütun 2 de) denberı umumî iane toplanmağa başlan nMilımıllııılııııııııııiHiıııiMiıııımiMiıımıımıımılHiııııımiiiMiıııııilıı IIIIMIIIIIIIIIIIIMfHllllllllimlllllllllllMltllllllinillJIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIlimililMlllllllllım mıştır. Bu iane, şimdije kadar büyuk muvaffakıyet kazanmış ve Atlantis gazetesi, şimdıden, doğrudan doğruya Reısıcumhur Ismet Inönu emirlerine ıki bin dolar gbndermıştir. iane dercine devam olunmakta ve butün Amerıkadaki Elenler ıaneye hararetle ıştirak eylemektedır. Atlantıs gazetesınin Atina mumessili, Tıirkiyenın Atina buyuk elçisi Enis Akaygene, Amerıka Elenleri arasında açıîan iane hakkındakı haberleri bıldirmiş ve Enis Akaygen, 4tlantis muhabirine, çok muheyyic bir surette aşağıdaki sözlerle mukabele eylemiştir: « Bana verdiğiniz haber, beni derin surette mutehassıs ettı Bu haber, eminım ki, butün Turk kalblerıni de ayni derecede mutehassis edecektır. Memleketlerinden uzakta yaşayan Elenlerin Turk rnılletınin yasına bu içten gelme iştirakleri, iki mıllet arasındaki kardeşhğin ve karşılıklı, buyuk ve sarsılmaz sevginin en Ankara Harbiyesinden mezun olan genc subaylarımı ortada diplomalar verilirken, solda yeni barız delıllerınden birisini teşkil eylemektedır. Bu işte şayanı ehemmiyet olan za merasimle diploma verildiğini dünkii nüshamızda yaz Başkumandan Mustafa Kemalin matıevî rihet. Atlantis'in Reisicumhur lsmet inö mıştık. Sağda hep bir ağızdan tstiklâl marşı söylenirken, lırken gostermektedir. Ankara, 17 (Telefonla) Ekrem Könıg meselesinde alâkasından dolayı önce muhakeme olunup 3 aya mahkum edılen Hariciye eski protokol memurlarından Ruhi Bozcalı hakktndaki karar nakzedılmiştir. Tekrar muhakemesi bugün neticelendı. Bugunku celsede Ruhi Bozcalı ve avukatı müdafaada bulundular. Ruhi 8 1 0 sahifelik yazıh müdafaanamesini (Arkast Sa. 5 sütun 2 de) Velles hareket etti Nevyork 17 (a.a.) Summer Welles bugün Romaya hareket edecek, oradan Londra, Paris ve Bsrline gidecektir. Salâhiyetli Holanda mahfilleri, Wellesfin La Haye ile Brüksele ve muhtemel olarak Prag, Viyana ve Varşovaya da gideceğini bildiriyorlar. Ruzvelt'in Vatikan'a gönderdiği Myron Toyler de Rex vapurile hareket etmektedir. Orduya iltihak eden genc zabitlerimiz zabitler Ebed\ huzurunda eği
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog