Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Onaltıncı yıl sayı: 5655 umhuriye İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: IstanbuL No. 246 Telefon: Basmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı: 24299 24290 FRANSIZCADA nasıl tasrif edilir? Kıyasî ve gayrikıyasî bütiin fiillerin tasriflerini en açık, en kolay ve en pratdk bir şekilde öğretir. Fiatı: 40 kuruş. SERGİADİS KİTABHANESİ Beyoğlu, Tünel meydanı: 4 0 8 . Fiiller Cuuıartesi 10 Şubat 1940 FransızSovyet Münasebatı Gergin Ruzvelt Avrupada bir FRANSIZ MECIISİ sulh iskandili yapıyor Gizli bir içtima yaparak Hariciye müsteşarı muharib memleketlerle Sovyetlerin Fransadaki italyaya giderek teklifleri dinleyecek tahrikâtını tetkik etti Bitaraflarla »üzakerelere girişildi M. Wells bir hafta sonra İtalyaya hareket ediyor Londra 9 (Hususî) Amerika Cumhur Re'si Ruzvelt, Hariciye Müsteşarı Sumner Welh'i hususî memuriyetle Avrupaya göndermeğe karar verdiğini bildirmis ve bu hususta şurları söylemiştir: «Sumner Wells, Avrupada bir tetkik seyahati yapacak ve İngiltere, Fransa, Almanya ile ttalyayı ziyaretle bu memleketlerin vaziyetlerini yakından tetkik edecektir. Sumner Wells, Amerika namına her hangi bir taahhüd altına gir. miyeceği gibi her hangi bir teklifte de bulunmtyacaktır. Tamamen yalnız olarak seyahat edecek olan Hariciye Müsteşarımız şahsî mesajını da hâmil bulunmıyacaktır. Sadece, ziyaret edeceği memle ketlerde her hangi bir teklifle kar. şılanacak olursa, bunlart dinliyecektir. Sumner Wells'in sevahati her hangi bir sulh teşebbüsile alâkadar değildir. Hariciye Müsteşarımız, şubatın on yedisinde Amerikadan hareket edecek ve evvelâ ttalyayı ziyaret edecektir» • ••••••••• ıt ııiMiııiMMiıiM«fiııııiMiıııııiMimiıııııııiMiııııifiıııımııiııııııııtıiiMiııiMitııııı> Fransız meclisi içtima halinde ve M. Daladier nutuk söylerken Yngoslavya ile Macaristın ırasında Ekalliyetler idaresine aid olarak iki taraf milletlerinin vicdanlarım tatmin eiJecek tedbirler samimî bir ademi tecavüz paktile iki memleketi bugünden yarına yekdiğerine bağlıyacak dostluğun en kuvvetli temelini teşkil eder. elgrad îçtimaından sonra Yugoslavyanın Macaristana ademi tecavüz ve ekalliyetlerin himayesi hakkkında münferid bir anlaşma yapmak teklifinde bulunacağı telgraf haberlerinden anlaşıldı. Yugoslavyanm böyle bir teşebbiiste bulunmak için diğer Balkanh müttefiklerile de mutabık bulunduğu ayni haberler cümlesindendir. Daha evvel Italya Macaristanla Yugoslavyayı yaklaştırmak için epeyce çalışmış ve bu çalışmaların müspet netıceler verdiği görülmüştü. O kadar ki bu yakmlığa dayanarak Yugoslavyanm Macar Rumen münasebetlerinde bir salâh temini için iki taraf nezdinde dostane tavassut ve tavsiyelerde bulunmuş olduğunu bile hatırlıyoruz. Bu suretle Yugoslavya ile Macaristan arasında bir anlaşmayı ahdî mahiyette tespit ettirecek zeminin hayliden hayliye hazırlanmış olduğunu farzetmek mümkündür. Hususile Balkanlar sulhunun bozulmamasını isteyen İtalyamn bu yeni Müttefikler Moskovadah vaziyetinin tasrihini talep edecekler Amerika • Sovyet Rusya aüııasebatı çok hâd bir devreye giriyor Roma 9 (Hususî) Müttefikler harb şurasmın henüz malum olmıyan karar larını takiben Fransız hükumetinin Paristeki Sovyet ticaret mümessilliğinde anî taharriler yaparak bir kısım evrakı mueadere etmesi ve bir gün sonra da Fransız meb'usan meclisinin, sosyalist lideri Blüm'ün teklifi üzerine bir gizli celse akdedip ve memleket dahilindeki Gestapo ve Geplu tahrikâtı etrafında müzakerelerde bulunması bütiin siyasî mehafilde derin alâka uyandırmıştır. İhtiyatla telâkki edilmesi lâzım gelen bazı şayialara göre, Sovyet propagandalarının mevcud tabiî şartlardan bilistifade Fransada genişletilmiş olması Daladier ımııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııımııı M. Ruzvelt Londra I (Hususî) Amerika Harîciye Nazırı Cordell Hull de şunları söylemiştir: « Teslihatı tedricen azaltmak ve müstakbel sulh şartları hakkında müdavelei efkârda bulunmak maksadile bitaraf memleketlerle yanresmî müzakerelere girişmiş bulunuyoruz. Ancak bu müza kerelerin Hariciye müsteşarımız Sumner Wells'in Avrupaya yapacağı seyahatle hiç bir alâkası yoktur.» Bir İngiliz muhribi iki Alman denizaltısı batırdı Harb hedefleri • Sulh şartları ingiliz amele fırkası, Lehistan ve Çekoslovakya tahliye edildiği takdirde derhal sulh müzakerelerine başlanabileceğini ilân ediyor harb hedefleri ve sulh şartları hakkında aşağıdaki beyannameyi neşretmiştir: «İşçi partisi, nazi taarruzu karşısında müttefiklere tamamile muzahirdir. Çünkü harbi esarete tercih eder. işçi partisi şu kanaattedir ki, ancak Almanya Çek ve Polonya milletlerine hürriyetlerini iade ettiği ve ÇekoSlovakya ve Polonyadaki asker ve polislerini geri aldığı takdirde müttefikler Almanya ile sulh müzakerelerine girişmelidir. Avus(Arkası Sa. 5 sütun 1 de) Mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Amerikamn Vatikan mümessili hükumetini cezrî tedbirler almağa sevkedecek mahiyettedir. Fransanın, bu tahrikâta derhal nihayet vermediği tekdirde, Rusya ile esasen gevşemis bulunan siyasî münasebatı büsbütün kesmeği göze alacağı da ayni tahminler arasındadır. Yüksek harb meclisinin bütün bu ihtimalleri tetkikten geçirerek, artık Almanya ile her sahada açıkça el birliği etmiş bulunan Sovyet Rusyasından, müttefiklere karşı vaziyeti kat'î olarak tasrih etmesinin istenmesini de müzakere ettiği ve Rusyanın muhtemel cevablanna göre şimdiden tedbirler düşünüldüğü de rivayet edilmektedir. (Arkası Sa. 5 sütun 6 da) • ı ııı ıiııııııı ı ııı m ı < ı • 1111 ıı ııı IIJ ı ıı 11 tı ı rı > 11111 ıı ıııı Londra 9 (Hususî) Amerika CumLondra 9 (Hususî) Amirallık tahur Reisi Ruzvelt, Vatikan nezdindeki rafından bu gece neşredilen bir tebliğde mümessili Myron Tailor'a derhal İtalya kafile halinde sefer etmekte olan gemiya hareket etmesini emretmiştir. lere hücum etmek istiyen iki Alman tahtelbahrinin bir ingiliz muhribi tarafından batınldığı bildirilmektedir. Tahtelbahirler mürettebatından ancak bir kısmı kurtarılabilmiş, diğerleri boğulmuştur. Aşık Paşa, Yanas Eare değUdir! = ^ ^ = Yazan ^ ^ = İngiliz amele fırkasının beyannamesi Londra 9 (a.a.) ingiliz işçi partisi, llltlllllllllllllllllll IIIIMIII II 1111IIIII11111111111II1111 • I BÜRHAN TOPRAK Bü mühim etiid bugün 2 inci sahifede ıııııııııııııııııı ıııııııııı ıııııı Maarif Vekiline göre Mannerheim hattı yarılamadı < tı t ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı YUNUS NADİ (Arkast Sa. 5 sütun 3 te) Kızılordunun bütün hücumları Hasan Âli, staj, malzeme noksanı, Finlerin kahramanca mukavemeti kitabsızlık, gramer, terim ve yeni mekönünde tam bir akamete uğradı tebler meselelerine dair izahat verdi Maarif Vefctli, diin istanbul gazetecilerile görüşürken İstanbul Üniversitesi tekâmül yolundadır İstikkânlannda Celâleddin Ezine Sureti mahsusada giden güzide arkadaşımızın 20 nci asrın en modern ve en kuvvetli kaleler manzumesinden yolladığı ilk ya. zı yarınki sayımızdadır. Kahraman Fin askerleri cepheye gitmeden evvel bir toplantt esnasmda CYazm £ nci sahifede) (Yazısı 6 nci sahifede) NAJİNO = ^ Yazan = =
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog