Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

İNANÇ BUGÜN Şubat sayısı ÇIKTI Onalîıncı yıl sayı: 5646 umhuriyet İSTANBUL CAĞALOĞLÜ Telgraf ve «ıektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: îstanbul. No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyetı: 24298. İdare ve matbaa kısam: 24299 24290 Mufassal Türkiye Haritası İKBAL KITABEVİ Mükemmel bir eser maydana geti mi Oyman'ın bu harita KYASINDA Perşembe I Şubat 1940 tindedir. Memleketin yollarını, tabiî, iktısataksimatını vuzuhla Fiatı 1 liradır. İngiliz filoları denizlere ve Hariciye Vekilinin beyanatı havalara hâkimdir! " Balkan Birliğinden kuvvet dogacaktır, hiç bir Hitler'in nutuk söyliyeceği yere gizli taahhüdiimüz yoktur, lâkin taahhüdterimiz yalnız muhafızlar alınmış... de hududlarımız kadar açık ve sarihtir „ Belgrad içtimaı Bir gün Tuna boyuna ve Balkanlara teveccüh edebilmesinden korkulan ve şimalden geleceği muhakkak bulunan taarruz ihtimallerine gelince, bizim itikadımızca işte bu vâkıadır ki şimdiye kadar olamıyan Tuna boylular ve Balkanldar Birliğini derhal tahakkuk ettirecektir. alkan Antantı konseyi senelik mutad toplantısını yarın Belgradda akdedecek. Üç gün devam edecek olan bu içtima için her taraftan hareket eden murahhasların hepsi bu gün Belgrada varmış olacaktır. Dünyanın geçirmekte olduğu haller ve şartlar içinde bu toplantının büyük ehemmiyeti haiz olduğu noktası üzerinde ısrar edeceğiz, Balkanlıların toplu ye mütesanid bir hayat yaşamasına muanz olan kuvvetlerin faaliyetleri ve tesirleri pek ziyade ileri gölürülmüş olmasına rağraen konseyin mutad içtimaını akdedebılmış olması bıle başlı başına bir muvaffakiyet sayılmağa değer, ve Balkan Antantının yenı terakki ve inkişaf merhaleleri kaydetmiyerek ilk teşekkülü zamanındaki mahiyetini muhafaza etmesi bile başlı başına bir kıymettir. Yeni bir harb ateşile bir ucundan yanmağa başlayan Avrupanın içine sevkedildiği büyük anarşi muvacehesinde Tunaboylu ve Balkanlı devletlerin büyük bir kiyaset eseri göstererek kendi aralarında daha kuvvetlı bir birlik teşkil etmeleri temenni olunurdu. Tunaboylu ve Balkanlı devletlerden her birinin ve hepsinin lüzum ve zaruretine inandıklarında şüphemiz olmıyan bu birlik siyaseti, muhtelif amillerin tesiri altında, şimdiye kadar filen tahakkuk edemedi. Fakat bizce "Bitaraf değiliz, harb hariciyiz!,, Vekilimiz Yugoslavyaya gitti Macaristan sulhu kurtarmak için eski taleblerini kurcalamıyacak ÇEMBERLAYN'IN CEVAB Nutkun hariçte bıraktıflı tesirler J Alman Devlet Şefinin taksim için Fransayı istihdaf ettigi anlaşılıyor Londra 31 (a.a.) Başvekil Çem berlayn, millî müdafaa komitesinin ver diği ziyafette nutuk irad ederek, bu ziyafete riyaset edebilmekten mütevellid memnuniyetini izhardan sonra, lngiltere, Fransa ve Hindistan ve denizaşırı diğer bir çok memleketlerdeki müttefik ordu lar mevcudlarının halen bir milyon 250 Çemberlayn hıtahet kursüsunde (Arkast Sa. 5 sütun 3 te) Hitler nutuk söylerken Limni limanında Yolda içine bomba konulan ingiliz gemisinde infilâk oldu Atina 31 (a.a.) Limni limanında, Ingiltereye sevkedilmek üzere maden yüklemekte olan ingiliz bandıralı Abbey vapurunda şiddetli bir infilâk olmuştur. İnsanca zayiat olduğu söylenmemekte ise de gemi yanmak tehlikesine maruz Yukarıda Hancıye Vekihmızin dün sabah Haydarpaşada ıstifcbalı, a§ağ\da dur. Vekil gazetecilerle gbruşüyor Gemi, Bulgaristandan gelirken amba Hariciye \'ekilimiz Saracoğlu Şükrü 2 Şükrü Saracoğlu, Haydarpaşa garında rına, dişli tertibatmı haiz bir bomba koşubatta Belgradda toplanacak Balkan Vali ve Belediye Reisi, Parti müfettişi, nulduğu tahmin ediliyor. konseyine iştirak etmek üzere dıin An Vilâyet ve Belediye erkânı, ajans ve karadan ekspresle şehrimize gelmiştir. matbuat miimessilleri ve daha bir çok ze Hariciye Vekihmize, Kalemi Mahsus Mü vat tarafmdan karşılanmıştır. Hariciye (Arkası Sa. 5 sütun 1 âe) diirü Abdullah Zeki, refakat etmektedir. lngiltere sahillerine yapılan hava akını Baskmlar, İngilix hava kuvvetteri ve sahit müdafaa tertibatı tarafmdan şiddetle tardedildi Belgradda haxtrhh Yugoslavya, konseye ve Türkiyeye çok büyük ümidlerle bağlıdır r Belgrad muhabirimizden telefonla Belgrad, 31 Dünya vaziyetinin vehametini çok yakından bilen Yugoslavya, Balkan Antantının bu defaki toplantısını, biıyük bir iimidle karşılamaktadır. Matbuat, halk ve devlet zimamdarları bir aydanberi en fazla bu işle meşguldürler. Coğrafî vaziyetile iktısadî münasebetlerini müdrik olan Yugoslav matbuatı, fevt İngiltere yeniden 133 bin sterlin verdi Londra 31 (a.a.) Ahiren kabul edilen kredilerden 1 00 bin İngiliz lirasınm bitaraf memleketlerdeki Polonyalı mül tecilere, 133 bin İngiliz lirasını da Türkiye zelzele felâketzedelerine aid olduğu öğrenilmiştir. Ölüm rökoru bilkuvve mevcuddur. Ve öyle anlaşıhyor ki bunu ancak hâdiseler filiyat sahasına çıkaracak. Eğer bir gün Macaristan, Rumanya veya Sırbistan tecavüze uğrarlarsa o dakikada, başta bu taarruza uğrayan milletler olmak üzre, bütün Balkanlılar kendileri için tek çarenin kendi aralarında müşterek ve müttehid bir cephe kurulmasında olduğunu hem takdir edecekler, hem onu derhal tahakkuk sahasma koymağa müsaraat eyliyeceklerdir. Macaristanm Rumanyadan ve Yugos lavyadan, Bulgaristanın Rumanyadan istekleri vardır. Bu meselelerin iki taraflı anlayışlar sayesinde güzellikle halledılmesi arzu olunageldi ve hâlâ arzu olunuyor. Ancak şimdiye kadar bu anUşmalar vuku bulamadı. Başlıca iki sebebden dolayı: 1 Taraflar, maatteessüf kendi mevcudiyetlerini tehdid eden büyük tehlikeler karşısmda dahi ihtilâfların hallinde karşılıklı bir barışmazlık inadında musırdırlar. 2 Bu anlaşmaların tahakkukunu istemiyen bazı büyük devletler, taraflar üzerinde tesirler ve hatta tehdidler yaparak Tunaboylu ve Balkanlı devletleri birlik yapmaktan uzak tutmağa ve hatta yekdiğerlerinden ayırmağa çalıştılar ve çalışıyorlar. O kadar ki Balkan konseyi içtimaından bahseden Belgrad tebliği Balkanlılar arasmda hatta tedafüî şekilli bir ittifakın Almanya ve Rusya tarafmdan kendilerine Şikago 31 (a.a.) 1939 yılında Amerikada vuku bulan kazalarda ölenlerin kalâde bir teyakkuzla, Balkan Antant adedi 93 bin, yaralananların adedı de 8 anlaşmasından bu zamanda gayet mühim milyondur. Listenin başında seyrüsefer kazaları neticeler alınabileceğini yazmaktadır. Yu gelmektedir. Bu kazalarda ölenler 32 bin goslavya, garb devletlerinin dostudur ve menfaatlerinin müşterek olduğunu biliyor 500, yaralananlar ise 1.150,000 dir. Millet. bunu her gün izhar etmektedir, Bununla beraber bu rakamlarda 1938 Hükumet de bunu biliyor. Ancak vazi yılına nazaran yüzde bir eksiklik var (Arkası Sa. 5 sütun 1 de) dır. I I I I I I M I I I I I I I I I I I • IIIII• II1 1 T 1 I tlllllllll Hlll II] IIIIIIIIIMIITIItllllll Mll IIIII III IllllIIIIII lllllIIIIIIMII İr.giliz bohriyesintTi hava daji topları ateş esnasmda Paris 31 (a.a.) Dün cephedeki karlı ve buzlu havaya rağmen Alman kıtaatl, senebaşındanberi karakollarının yapmakta oldukları harekâttan daha geniş mıkyasta hareketler yapmışlardır. Bu hareketler, şiddetli bir topçu ateşile başlamış ve gene böyle bir ateşle hitam bulmuş olan iki hücumdan ibarettir. ıııııılııııımıılıııııııııııııııiMiı , HlllllIMIII1IIIIIMIIIIIrIIIIIIIIIIIrlIMIIIIIIIT1 •• IIIIII Ortaköyde büyük bir köşk yandı lllll lllllllllllll Bu hareketler, Sarre ile Varndt ormanı arasında Sarre'ın garb mıntakasmda cereyan etmiştir. Bu mıntakanın kalabalık olması ve bir çok münferid evlerin mevcudiyeti, karakolların harekâtını nazikleştirmekte olup ilkteşrin ortasından beri, Almanlar, müteaddid taarruzlarla (Arkası Sa. 5 sütun 4 te) lllll] Mlll II Ml III lllll IIIIIIIII IIIM|I> llll III lllll III lllll III lil IIIMII llll IMIIIIIIIIIItlinillllllltmilHlllliniMllllllllll MAGINOT'YA GİDEN NATBUÂT HEYETÎ YUNUS NAD1 (Arkası Sa. 3 sütun 3 te) 25 odalı büyük kö§k yanarken (Yazısı 6 ncı aahifede) Frannz hukumetl tarafından vâki olan davel uzerine Majino hattını ziyaret edecek Turlc matbuat heyeti dun akşamki ekspresle Fransaya hareket etmiştir. Heyet. Balkan An* tantı konferansmm mesaisini takib etmek uzere üç gün Belgradda kalacak ve oradan doğruca Fransaya gidecektir. Arkadaşımız ÎS'adir ı\adi gazetemizi, Falıh Rıjkı Ulus go» zetesini, !\ecmeddin Sadak Akşam gazetesini, Zelfriya Sertel Tan gazetesini. Huseyin Cahid Yalçın Yeni Sabah sazetesini, Şeıket Matbuat Umıım Mudurluğiinü Muıajfak Menemencioğlu da Anadolu ajansını temsil etmektedirler. Resim heyetten bir kısrru ifa tesyicilerini göstermektedİT.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog