Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET 86 tktndteşria 1940 ve SİNİR BUHRANI ÇEKENLER ^ Ceb, Kol saatleri altm Metal 15 sene ffarantili 6 TAKSİTTE Havagazi ve Elektrik Ocaklan 4 TAKSİTTE LUXOR Kömiir ve Odnn Sobalan 4 TAKSİTTE Avizeler ve hediyelikler 4 6 TAKSİTTE (Taksitle) RADYO \^ Bu günku program j Memur Alınacak P . T. T. Umumî Müdürlüğünden: INEVROL CEMALI I ^ B ^ ^ B den 20 damla alırlarsa sinirleri yatışır, derhal ferahlarlar. •§••• M BAYILANLAB, ÇARPINTI 1 İdaremizde münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlere lise mezunları müsabaka ile alınacaktır. 8,00 Program L8.03 Caz orkestrası] 2 Müsabakada muvaffak olanlarm idarenin teklif edeceği yerde me8,03 Müzik 18,40 Turk müziği muriyet kabul etmeleri şarttır. 8,15 Haberler 19,00 Konuşma 3 MüFabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun hükmüne göre (20) 8,30 Muzik 19,15 Solo şarkılar Hra aslî maaş veya (75) lira ücret verilecektir. 8,45 Ev kadmı 19,30 Haberler 4 İsteklilerin 788 sayılı memurin kanunun 4 üncü maddesindeki şartlan • 19,45 Fasıl heyeti haiz olmaları ve devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin .30» yaşmı geçmemiş 13,30 Program 20,15 Rad. Gazetesi olmaları lâzımdır. 13,33 Şarkılar 5 Müsabakaya girmek istiyenlerin 14'12940 günü akşamma kadar di20,45 Şarkılar 13,50 Haber'.er lekçe ve evrakı müsbitelerile birlikte imtihanların icra olunacağı P. T. T. Mer21.15 Kormşma 14.05 Oyun kavaları 21,30 Sa. Orkestrası kez Müdürlüklerine müracaat etmelidirler. 14.20 R. Bandosu 6 Müsabaka lise rnevcud olan P. T. T. Merkez Müdürlüklerinde 19 12 '940 22,30 Haberler L5,10 Müzik (11346) 22,50 Dans müziği persembe günü saat 9 da yacılacakhr • 23 25 Kapanıs. 18.00 Proî»r£Ti TAM KONFORLU LUKS OTEL ve İÇKİLİ LOKANTA Osmanlı Bankası Kış servisimizden istifade buyurunuz. Tenzilâtlı fiatla pansiyon komple İLÂN kabulüne başlanmışür. Ailece yemeklerinizi, içkilerinizi lokantamızın BoOsmanlı Bankasaıın Galata İdare ğaza karşı güzel manzarah kıs bahçesi salonlarmda alınız. Çok memnun Merkezıle, Yenicarni ve Beyoğlu Şukalacaksmız. Kış içinde bir vaz hayatı geçirmiş olursunuz. Düğünler ve b e l e r i veznelerde kıralık kasa daireleri hususî ziyafetler kabul olunur. Telefon : 36 158 2 ilkkânun 1940 dan itibaren iş'arı ahire k a d a r aşağıda yazıü saatlerde açık bulunacaklardır: Vezne saatleri 36 numaralı ılân Ceb fenerleri ve ceb fenerlerinde kullanılan pıl ve amAdi gunlerde saat 9 dan saat 12 ye pullerin her birinden veya hepsinden ellerinde ikişer düzüneden fazla bulukadar, saat 13 30 dan saat 15 e kadar. Cumartesi günleri saat 9 dan saat nanlar bu malların cinslerıni ve miktarlarını bir beyanname ıle 2 12 1940 pazartesi gunü aksamına kadar Mıntaka Tıcaret Müdürluğunde Fiat Murakabe 11,30 a kadar. Bürosuna bildüeceklerdir. Kiralık kasa daireleri Keyfiyet 29 numaralı millî korunma kararnamesinin altıncı maddesine isAdi günlerde saat 9 dan saat 12 ye tinaden ilân olunur. (11361) kadar, şaat 13.30 dan 16 va kadar. Cumartesi gunleri saat 9 dan saat 12 ve kadar. Devlet Limanları İşletme Umuttı Nüdürlüğiindeıt: Mefsuh İstanbul Rıhtım. Dok ve Antrepo Şirketi tahvilâtmın 69 numaralı faiz kupon bedelleri beheri «44. kuruş hesabile 2/12/940 tarihinden itibaren ödenecektir. Kupon hâmillerirün pazartesi, çarşamba, persembe günleri saat 13 ten 16 ya kadar Umum Muhasebe Şubemize müracaatleri ilân olunur. (11261) AEG elektrik süpürge ve fınnlan 6 TAKSİTTE Radvolan ve otomatik GRAMOFONLABI OSNAN ŞÂKÂR ve Şki. Galata, Bankalar caddesi 59 47. Tel: 42769. Beyazıd. Üniversite caddesi, No. 28, Kadıköy, İskele caddesi No. 33/2. BEBEK PALAS SENKER UNT KOMPANİ A. G. İSTANBUL İstanbul Galata Voyvoda Cad. 16 Ankara han Bolu Orman Koruma Talimgâh Taburu Satınalma Komisyonundan: Orman Koruma alay ihtiyacı için mayıs 1941 sonuna kadar beş aylık birinci nevi fabrika unu kapalı zarf usulile kimyahanece tahlile tâbi olmak şartile 71000 kilo un satın alınacağından 2490 sayılı kanunun yedinci maddesi (11185) mucibince ilân olunur. İhalenin Tutarı Miktan Muhammen Muvakkat teminat neVi miktan bedeli miktan Lira K. Kilo K. S. Lira K. Kapalı zarf 12070 00 71000 17 00 905 25 Mahalli Dıalenin taribi Günü Saati Bolu askeri kışlası 10/12/940 Salı 14 te İyi saat kullanmak istiyenlerin nazan dikkatine ŞUBESİ Telefon: 49454 Telfrraf: S C H E N K E R C O Posta kutusu 1043 iat Murakabe Komisyonuıtdaıt: UMUMÎ NAKLİYAT 1940 senesinin İTALYATÜRKİYE Arasında ( SEVKİYAT: vagon grupaj servisi HAFTADA 3 4 DEFA ) ARLON Kadın, Erkek Kol ve Ceb saatlerinin son modelleri gelmiştir. Saat almadan evvel çok zengin olan çeşidlerimizi görünüz Satış deposu: Z. Saatman. Sultanhamam, Camcıbaşı han 1 inci kat. Satış yeri: Basri Tümer, Yeni Valde hanı. Ş E fl İ R TİYATROSU M | B KUŞ TUYÜNDEN Yastık, Yorgan, Yatak kullanmak kese ve sıhhatinize faydahdır. BİR KUŞ TÜYÜ YASTIK I LİRADIR Yatak yorganları da pek ucuzdur. Adres : İstanbul Çakmakçılar Kuş Tüyü Fabrikası. Telefon : 23027 S. A. INNOCENTE MANGILI Adriatica TEPEBASI DRAM KISMINDA Bu akşam saat 20.30 da AYAK TAKEMI ARASINDA Beyoğlu İstiklâl caddesinde KOMEDİ KISMINDA Bugün saat 14 te ÇOCUK OYUNU Gece saat 20,30 da D A D I *** TEPEBASI DRAM KISMINDA Cumartesi günü saat 16 da matine Akşamı saat 20,30 da AYAK TAKLMI ARASINDA Pazar gündüz saat 11 ve 15,30 da Akşamı saat 20.30 da AYAK TAKIMI ARASINDA *** KOMEDİ KISMINDA Pazar gündüz saat 11 ve 15 30 da Akşamı saat 20,30 da ^ D A D I İdrar zorluğu, mesane ilühabı, eski ve yeni belsoğukluğu ve böbrek hastalıklarma karşı Bolvadin Belediye Riyasetinden: On bin nüfuslu elektriği olan kasabamız Belediyesinin eczacılığı açıktır. Askerlikten müecceliyeti de vardır. 940 yılı bütçesine elli lira aylık yardım konulmuştur. Bunu üç sene müddetle vermeği Belediye Meclisi kabul etmiştir. Belediye altındaki eczane ittihaz olunacak binayı meccanen verecektir. Taliblerin hemen müraatleri. (11191) «S. A. İ. M. A.» Milano Via Pontaccio 13 ile miişlereken Cenova, Bolonya, Firenze, Fiume, Livomo. Napoli, Postumia, Roma, Triyeste, Torino, Venedik, Verona ve İtalyanın dahilinde ve hududlarındaki diğer mühim mevkiindeki şube ve acentalarile icra kılınır. Satıhk Köknar Tomruğu Devlet Orman işletmesi Bolu Revir Âmirliğinden: 1 Bolu Karacasu deposunda istifte mevcud 1566 aded 808/544 M3 köknar tomrukları açık arttırma ile satılacaktır. 2 Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcud ve kabuklan soyulmuş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesablanmıştır. 3 Tomruklara aid satış şartnamesi Ankara Orman Umum Müdürluğunde ve Ankara, İstanbul, Bolu Çevirge Müdürlüklerinde ve Bolu Devlet Orman İşletmesi Revir Âmirliğinde görülebilir. 4 Tomruklann muhammen bedeli 11 lira 56 kuruştur. 5 İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akcesile 5'12'940 persembe günü saat 15 te Boludaki Revir Âmirliğine muracaatleri. (11186) I Pevlet Demiryolları işlctme U. M. den: j Muhammen bedeli elevatörlü makineler için (6000) lira ve elevatörsüz makineler içın de (5100) lira olan 2 aded orta tip beton makinesi taahhüdünü ifa edemiyen müteahhidi nam ve hesabma (16 12'1940) pazartesi günü saat (11) on birde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon atrafmdan pazarlık usulile satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin (900) lirahk kat'î teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarhk günü saatine kadar Komisyona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komîsyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (11250) Satılık Köknar Tomruğu Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden: 1 Bolu Karacasu deposunda istifte mevcud 1955 aded muadili 933/304 M3 mikâb köknar tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 2 Tomrukların aynca baş kesme paylan mevcud ve kabukları soyuhnuş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesablanmıştır. 3 Tomruklara aid satış şartnamesi Ankara Orman Umum Müdürluğunde ve istanbul, Ankara. Bolu Çevirge Müdürlüklerinde ve Boluda Devlet Orman İşletmesi Revir Âmirliğinde görülebilir. 4 Tomruklann beher metre mikâbının muhammen bedeli 111 lira 56 kuruştur. 5 İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akcesile 2 '12 '940 günü saat 15 te Bo ludaki Revir Âmirliğıne müracaatleri. (11159) Açık arftırma ile fevkalâde salış Birincikânunun 1 inci pazar günü sabah saat 10,30 da Goztepede Çıftehavuzlar istasyon ittisalinde Tepegöz sokağında 11 No.h koşkte mevcud ve İngiliz sefareti erkârundan bir şahsa aıd münhasıran som mavundan mamul Ingiliz eşyaları açık arttırma ile satüacaktır. Som cevizden ve etajer şeklinde İngiliz büfesi, Maples ve Co Ingiliz fabrikasından som mavundan elbise dolabı ve oyun masası. ve üç aded dıkiş masası, som cevizden eski İskocya antika dolab, hakikî ingiliz portmantosu. çift veyahud tek Mapples Chippendale vesair meşhur ingiliz fabrikalan mamulâtl som mavun fantazi sandalvalar içi avnalı rüzel bir tuvalet masası. som mavundan Ineiliz tuvalet avnası. HındAcem işi ajurlu işlenmiş demirindi salon takımı, Musarabi arabesk paravanalar ve perdelikler. Sam isi bronz ayaklı Jâmba ve tepsi, İskocva mamulâtı ve İFİenmis bronz cerçeveli bir çift ayna: 7 parçah sedefli ve çicekli kanaDe takımı, mermerli büyük lavmano, güzel bir Fransız kitabhanesi ve üstü vitrinli eski bir Fransız yazıhanesi, AEG Vampyr elektrikli halı süpürgesi, çocuk arabası, avnalı ve avnasız bevaz lâke dolablar, 52 parçah su takımı, hayli duvar tabakları ve vazolar vesair ev eşyalan, güzel bir keman, Ferhan, Hereke vesair halılar. Kdşk dahi büyük bahçesi ve tenisile kiralıktır. m ÇALGILAR AHENK, MANDOLİN vesaire Eskısehir: Ahenk mucidi S. Suad CALATA PERSEMBE PAZARI VE Y BWÜUL C İ CAD 4*7 • 59 ISVIÇRE NIN MAPVIN PR E 51Z YON SAAT J BELSAMİTOL kaseleri kullanınız. MUHASEBECI ARANIYOR Bir nakliye şirketinin muhasebe işlerini tedvir edebilecek 3 0 4 0 yaşları arasmda Türk bir muhasebeciye ihtiyac vardır. 21338 telefona müracaat. Başlıca Vilâyetlerde Acente Aranıyor. ^ • • • • • • • « • ^ • • ^ • • • • • • • Satıhk Yalı Vaniköyünde: İld katlı büyük bahçeli bir yalı satılıktır. 43225 telefon numarasına müracaat. ÜROLOG OPERATÖR Prof ZİRAAT B \\K Ziral ve ticarl her nevi banka Türkiye Cumhuriyeti VM | Ordu Vilâyetinden: 1 8/11 '940 tarihir.de ihalesi yapılmak üzere kapall zarf tısulile eksiltmeye çıkarılan 23359 lira 50 kuruş bedeli keşifli Ordu Vilâyeti Hükumet konağı kalorifer tesisatına iitekli çıkmadığından 8 '11 < 940 tarihinden itibaren bir ay zarfmda pazarlık suretile ihalesi yapılmak üzere askıya çıkarılmıştır. 2 Muvakkat teminat 1751 lira 96 kuruştur. 3 isteklilerin Nafıa Dairesi İnşaat Komisyonuna müracaatleri. (10968) Kurulus tarihl: 1888. Sermayesl: 100.000,000 Türk llraa. Şube ve ajans adedi: 265. muameleleri. Mide, barsak ve iç hastalıklan muayenehanesi Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. Bahaeddin Lutfi Varnalı Böbrek, Mesane, İdrar ve Tenasül yollan hastahklan mütehassısı Beyoğlu İş Bankası karsısı Emirnevruz sokak 10 Pananiya Aprt. No. 2 Telefon: 42203. Dr. • Taksinı Y. Hallacyan S ER G I fEski Talimhanede) Abdiilhak Hâmid caddesi. Sabiha apart No. 12, daire No. 4 Memleketimizde ilk defa olarak açılan bu orijinal sergide Güzelhk, Dekoraüf ve nefis eserler teşhir edilmektedir. (Beyoğlu Tunel civarı Narmanh Yurdu, TÜRKİYE GÜZEL SAN'ATLAR ATELYESİ Tel. 42769 •OPERATÖ B^M Doğum ve Kadın hastalıklan mütehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddesl No. 22, Mavl yapı Telefon : 22683 RIZA ÜNVER Z A Y İ Beşıktaş Nüfus memur luğundan aldığım nüfus tezekeremi zayi ettim, yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. Ortaköy Cavidağa mahallesi No. 9 Ramazan Rıza kızı Neriman Sahib ve BapnuharrİTİ: YUNUS NADİ ümumî nefriyatı idare eden Yazı l$leri HİKMET MÜNİF ÜLGEN Cumhunrjet Matbaasi müdürü: Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: Işletmemiz muamelât servisinde iş takib eden komisyoncu ile maiyet memurlarına evvelce verilmiş olan karneler 1 kânunusani 941 tarihinden itibaren hükumsüz kalacağından yenilerini almak üzere Galata Merkez binamızda İsletrr.e Şubesi Muamelât Servisme müracaat lüzumu ilân olunur. (11378) Hakkile kazanılmış bir şöhret A L İ Zlraat Bankasmda kumbaralı ve lhbarsız tasarrul hesabiannda en az 50 llrası buulnanlara senede 4 defa çekllecek kur'a üe aşağıdakl plâna göre liramlye da^rtılacaktır: N U H İ D D İ N Bu akşam: Galafasaray G A R D E N (Eski Parizyana) salonları Açılıyor S E S KRALİÇESİ HACI BEKİR Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: Muhmamen İlk EKSILTMENTN bedeli teminatı Tarihi Saati ŞekJi Gömlek ve pijama 40« takım 9,00 L. 285 9/12/1940 14.30 Açık Iskarpin 400 çift 7,15 • 215 14,45 » Elbiselik kumaş 1100 metre 6,75 » 557 15,00 Kapah Ihtiyacımız yukarıda gösterilen tarih ve şekillerde eksiltmelere konuimuştur. Fazla malumat için mektebe müracaat. (11021) akhma gelebilirdi, fakat bunu kat'iyyen tahmin etmezdim. Kondor, gülümsiyerek devam etti: Evet, Leopold Kanitz Kanitz. Çare yok, böyle. Bu isim, çok sonradan, bü nazırın delâleti sayesinde, bildiğinız a.salet unvanlı isim haline gelebilmiştır. Belki unutmuşsunuzdur. Burada, b u memlekette uzun müddet yaşamış bir kımse, nüfuzu ve nüfuzlü tanıdıkları varsa, isim değişthebilü, Macarlaşa bılir, hatta bazan asalet payesi bile alabilir. Sonra da, bu kısacık boylu, keskin ve hılekâr bakışlı kuçuk Yahudinin, meyhaneye giren köylülerin atlarına, arabalarma bekçilik ettiği, yahud bir avuç patates mukabilinde. kadmlaım sepetlerüıi pazara taşıdığı günlerden beri, Leıtha ırmağmdan pek çok su aktı. Evet, Kekesfalva'nın, daha doğrusu Kenıtz'in babası bir Macar beyi değıl, köyün methalindeki kuçük hanın fakır kiracısıydı. Oduncular ve yük araba cıları. sabah akşam hana uğrarlar, soğuk Karpatları gecmeden evvel veya geçtıkten sonra. orada. bir iki kadeh, 70 derecelik ispirto içki içerlerdi. Bazan, bu mayi halir.deki ateş, hisleri üzerinde fazla şiddetli bir tesir yapardı. O zaman, kadehleri. iskemleleri kırarlardı. Kanitz'in babası, böyle bü patırdı esnasında bir darbe yemiş, o yüzden ölmüştü. Bir takım koylüler, pazar dönüşü, hana uğrayıp içki içtikıea sonra kavgaya tutuşmuşlar. [Arkas varj Eşyanın cinsi Miktan HAMİYET YÜCESES 4 aded 1.000 lirahk 4.000 lira Bestekâr tamburî SALÂHADDİN PINAR, Kemanî NECATİ TOKYAY, Piyanist FEVZİ ASLANGİL ve arkadaşlarının saz heyetine iştirak edenler: Klarnet SALİH, Ney NİHAD, Okuyucu Baylar: Aksaraylı YAŞAR, HÂMİD DİKSES, Okuyucu Bayanlar: FAİDE, MELÂHAT, İzmirli CAN BELKİS Bu emsalsiz saz heyetirü musiki seven sayın halkımıza hararetie 4 > 4 > 40 » 500 250 100 > » > 100 aded 50 lirahk 5.000 lira » 4.800 » 2,000 » 120 » 40 1.000 > 160 » 20 3,200 • 4,000 » • tavsiye ederiz. •••^••^••İ^HI^HIHiHBHHHHIBB^BMBBH Siz, hakıkaten... garib bir adamsınız. Af buyurun. bu sözü kelimenin fena manasüe söylemiyorum. Fakat, bu cidden garıb, siz de takdir edersiniz, hem çok garib... Kendiniz söylüyorsunuz, hsftalardanberi bu eve gidip geliyormuşsunuz. Diğer taraitan, küraes gibi küçük bir şehirde oturu yorsunuz, hem de müthiş surette dedıkoducu bir yer. Sonra da, Kekesfalvayı asılzade zannediyorsunuz! Arkadaşlarınızdan. Kekesfalva'nın asılzadeligine dair bazı rivayetler, aleyhinde demek istemiyorum. Fakat bazı sözler işıtmediniz mi?.. Sıze anlatmış olmaları icab ederdi ki... Kat'î bir eda ile: Hayır. dedim. Msalesef, hiç kimse, bana bu hususta hiç bir şey söylemedi. Arkadaşlarımdan hiç birüe, Kekesfalva'ya daü" konuşmadun. Öfkelenmeğe başladığımı hissedi yordum. İnsanm yüzüne karşı, garib bir adam olduğu tekrar tekrar söylenj>se, bu pek hoşa gitmiyor. Kondor: Garıb şey, dedı, garib şey! Kekesf&lva sizden bahsederken mübalâğa edîyor sanmıştım. Ne yalan söyliyeyim, hayranlığmı bıraz şüpheli karşılamıştım. Bu gün hep yanlış teşhisler koyuyorum. Sizin, bu eve, sırf o ilk akşamki hâdiseden dolayı, sadece hastaya karşı olan serr.patiniz saika^ile devam ettieinize inanamıyordum. İvi keşfetmişsiniz... Bu Kekesfaiva müstesna bir adamdır. Fakat, diğer t?'?f n, muahezeye lâyık tarallarıru da bildiğitn içın. ona asılzade demenizi, affedersiniz ama hayli gülünç buluyorum. Maamafih, onu herkesten iyi tanıyan bir adnm sıfatile söylüyorum, emin olu nuz ki, gerek ona, gerek zavallı kızına bu kadar dostluk göstermeniz, sizi utandıracak bir hareket değildir. Onun hakkmda size ne derlerse desinler. kanmaymız. O sözlerin, bu günkü has Yazan: Stefan Zıveig sas ve iyi kalbli Kekesfaiva ile hiç bir münasebeti yoktur. yoktur. Hatta, bundan sonra, Kekes Kondor, bu sözleri soylerken bir faîva ıla olan münasebetlerınizde, şimyandan da yürüyor ve bana bakmadan diki kadar safdil davranmamanız ihtikonuşuyordu. Bir müddet sonra adım mali vardır. Binaenaleyh. eğer dostıılarını yavaşlattı. Düşünceye daldığını muz hakkmda malumat edinmeği cidve bu düşüncesini bozmak istemedıği den arzu ediyorssnız, maalmemnunıye ni tahrrun ettim. Hiç konuşmadan, böy emrinize amadeyim. Elbette. lece, dört beş dakika yürüdük. O esDoktor, saatini çıkardı. , nada karşılaşüğımız bir araba, bizi yoldan ayrılmağa mecbur etti. Civar On bire çeyrek var. Daha koskocı koylülerden olan arabacı. bu garib çıfti. iH saat vaktimiz var. Trenim saat biri gecenin bu geç vaktinde gezme*e çıkan yirmi geçe kalkıyor. Fakat bana kalırbu zabitle, bu gozlüklü tombul adamı sa, böyle şevler yol üstunde konu§ulmütecessis nazarlarla seyretti. Araba maz. Rahat rahat gorüşebileceğimiz sauzaklaşınca. Kondor bana döndü: kin bir yer biliyor musunuz? Beni dir.leyin. dedi. Yarım iş görBir an düşündüm. mek ve yarım lâkırdı söylemek iyi de Arşidük Frederik sokağmdaki ğildir. Yeryüzündeki bütün fenalıkla Tirol meyhancsine gidelim. Orada kurın sebebi budur. Belki lüzumundan çük küçük odalar vardır. Kimse gelip fazla söyledim. Güzel duygularınızı bizi rahatsız etmeden, orada konuşabibozmak istemem. Halbuki, merakınızı lıriz. fazla tahrik ettiğim için, gidip başkaDoktor, adımlarını hızlaştırarak: larından malumat almağa kalkışmanız Mükemmel! dedi. Zannederim omuhlemeldir. Korkarım ki, başkaları rası tam işimize yarayacak yer. nın size verecekleri malumat hakikate Baska bir şey konuşmadan yolumuuygun olmıyacaktır. Sonra da. bir in za devam ettik. Biraz sonra, şehrin ilk ssn, uzun zaman temas ettiği şa^ «Urın evleri gozuktü. Ter.halaşan sokaklarda, olduğunu bilmesin, buna imkân iyi bir tesadüi eseri olarak, arkadaşla DİKKAT; Hesablarmdaki paralar bir sene lçinde 50 liradan aşadüşmiyenlere İkramiye çıktığ: takdirde % 20 fazla<stle verllecefetir Kur'alar senede 4 defa. 1 eylul, 1 birincikânun, 1 mart ve 1 haziran tarihlerinde cekilecektir ğa kalkıp selâm vermeğe mecbur ol mak hoşuma gitmiyordu. Servis yapan kız, yanımıza tekrar gelmesin diye olpcak galiba, Kondor, derhal iki litre şarab ısmarladı, parasını peşin ödedi, genc kıza da bol bir bahslş verdi Kız minnettar bir «Allah bereket versin» temennisinden sonra Türkçeye çeviren: Hamdi Varoğlu cskildi, gitti. Kapının perdesi kapandı ve dışandan gelen belli belirsiz bir iki kabasaba gürültüden başka ses isitilmez oldu rımdan hiç birisine rasgelmedik. Se kasabalılar, orada, ortüsuz, bebini bılmiyorum ama, ertesi gun, yol masaların basına rahat rahat yerleşip Hrkikaten yspyalnızdik ve rahatsız earkadaşımın kım olduğunu sorma'.arı bir kaç kadeh içki içerler, kasaba ış dilmiyeceğimize emindik. hoşuma gitmıyecekti.. Garib ihtilâtlar ierinden, hatta dünya işlerinden bah Kondor. önce benim kadehimi, sonsrzeden bu işe karıştığım gunden spderlerdi. Bu içki içenlere mahsus ra kendi kadehini doldurdu. Hareketberi, derinliklerine gitgıde daha fazla dort koşe buyük salonun çepeçevre et lerindeki ahestelikten anladığıma gö daldığımı hissettiğim esrarengiz lâbi rafına, biraz yüksekçe olmak şartile. re, bana söylemek, hatta benden sakrentin yolunu gösterecek iz bırakma s<)7Üm ona localar yapılmıştı. Bu loca lamak istediği şeyleri hazırlıyordu, Bu mağa, esasen gayret ediyordum. Isr, bübirinden, kahn bolmelerle ay işi bitirip bana döndüğü zaman, bidarılmış ve bölmelerin üstüne, sade re yette hiç beğenmediğim o gevşeklik ve simler çizilmişti. Bu locaların haricle ıehavet ifadesi, yüzünden tamamen siBu, Tirol meyhanesi, ufacık yer. Kö teması, kalın perdelerle o şekilde ke linmişti. Bakışı keskindi. tü şöhret taşıyan, güzel. küçük bir o sılmişti ki. bunlara adeta hususi odalar teldi. İğri büğrü, eski bir sokakta, bi dpmek caizdi ve esasen, bir bakıma, o En başmdan başlamak ve şimdilik Lajos Von Kekesfalva'yı bir tarafa raz ücra bir yerde idi. Kapıcısı, halta vazifeyi görüyorlardı. Bir subay veya bırakmak daha doğru olur, dedi. Çüngüpegündüz, bitişik iki oda istiyen bir senelik gönüllü, tanıdığı Viyanalı kü, o tarihte. Kekesfaiva henüz mevçiftlere, karakola verilecek fişi dol durtmağı bıle bile ihmal ettiği için. bu bir kadınla, kimseye gözükmeden bu cud değildi. Bu ismi taşıyan siyah rsoteli bizler pek severdik. İşin, emni luşmak istediği zaman, bu localardan dingotlu, altın gozlüklü emlâk sahibi, a^ılzade veya büyük rütbeli adam vokyetli diğer bir ciheti de, bu aşk yuva bırini ayırtırdı. larına gitmek için, küçük şehirlere hâs Rahat rahat konuşmaktan ibaret bir tu. Yalnız. Macar Slovak hududun mütecessis nazarlara fazla maruz cümle maksad için böyle bir loca tutulması. da, sefil bir küçük kövde. Leopold kapısından girmeğe mecburiyet olma otelin tarihinde çokluk görülmemiş bir Kanitz ismili, daracık söğüslü. keskin masıydı. Meyhanenin büyük salonun hal olsa gerekti. Doktor ve ben böyle bakışlı bir kücük Yahudi vardı ki, herdan. bir merdivenle, hedefe varıh yaptık. Çünkü, doktor Kondor'un va kes. zannederim, Lammel Kanitz diye yordu. dettiği izahatı dinlerken, ikide birde çağırdı. Galiba irküdim. yahud. son dereceye Müpssesenin kendisi biraz süoheli bir a'kadarların selâmlan veva müteces.ıs yer olmasına mukabil. verdiği misket bakışlarıle rahatsız olmak. yahud bir varan hayretımi diğer her hansi bir şarabı, nefasette eşsizdi. Her akşam, mafevk geldiği takdirde hürmetle aya gekılde izhar ettim. Çunkü, her §ey 22
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog