Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

30 Ikincitesrin 1 9 4 0 (Baştaralı 1 inci sahıfede) hassesatından 50,000 lırarun bu işe tahtrenden Kopru ustunde nakıl vasıtala sısme musaade ıstenmekte ıdı Bu tanmanj anın hali hakikaten yü rma kadar nakledılen eşya ıçın bujoık leb kabul edılmıştır. Hava taarruzuna karşı korunma karekler acısı bir mahıvet aldı bapajlardan 40, orta bagajlardan 30, , Zaten bir milletin hurriyet ve bavullardan 20, el çantalarından 10 ku nununa mustenıden tanzım edılen nıeçen aksam ıçerisi hajli loş istıklâline karşı gosterdiği sajgınnı gev ruş alınacaktır. zamnameye gore, maha'le ekıplerinın bir tramvaj aıabasile e\e doşemesi en bıiMik felâketleri hazırlar ve Yenı tarıfe eski tarıfeye gore hemen g'yindırme masrafiarı olarak gayri nujordum. Şakıak iki genc bu felâketlerin sonu kolay gelmez. menkul sahıblerınden bma vergısı nıshemen yarı yarıya tenzıl edılmıstir. hanun kız bir delikanlı refakarinde büRumanjada da bugunkü kesmekesin petınde para slmması lâzım gelmek Asker aileleri için tahsisat rıem hangi istasvondan bindiler başı, memleketin hürriyet ve istiklâlitedır Muhasebe muduru Muhtar ıza Hazar ve seferde askere gıdeeeklerin Uzun suren jolculuğun verdiği bık» ne karsı gosterilen sajgısulık ve bumuhtac aılelerıne yapılacak ılk yardım htt vererek 4000 kışıvi bulan bu ekıpkınlıkla vakıt geçirecek bir şey aıarsaj gısızlığın neticesi olan teslimiyet si hakkmda munakale ıcrasına daır tek lere elbıse, maske kayış ve saıre ken bu genclerın gevıek kahkahalauııa j asetidir lıf okunmuşrur. Bu teklıfte bu ışe me tedarıkı ıçın nefer başma 80 lıra olmak ve sen lakırdüarına kulak vermeğe başRumanya, biitun meseleleri doğrudan mur edılen tahsıldarların henuz faalı uzere 320 000 lıraya ihtiyac olduğunu doğruja halletmek ve butun komsula yete geçmış oldukları cıhetle bunlarm ve bır defa\a mahsus olmâk uzere ba Şehrımizdekı sokak ışıkları dun gece saduf eden mutfak gibi pencerelenn de kâğıd vapıştırmak suretıle maskelemek ladım. 9 Oajriahlakî bır hareket değil m i rıle anlasmak vazijetinde idi. Onun ilk bu aybaşmda 3000 asker aılesıne yar paranın senevî varıdatı 3,038,000 'ıra EEat beş buçukta sondurulmuştur. Şım tamamen maskelenmesi lâzımdır. j asaktu hatası, doğrudan doğruja halletmek dım edılebılecek kadar para tahsıl et tutan bina vergisıne yuzde on nispe aıje kadar ışıklarını muhafaza eJen Hajır Bırdenbıre hukmetmeyinl Bir 4 Apartıman, otel, kazıno, han gıbi 5 Bilumum dukkânlarda her ne mevkiinde bulunduğu meselelerin hal melerı ımkâm oknadığından bahsedü tinde bır zam yapılması suretıle tahs'l meskenler de yarın akşamdan ıt'baren bınaların kapılannda ve antrelerinde j a sekılde olursa olsun dışarıva ajdınlık Iere buvuk sozu duılemek farzdır. KuIini gecıktirmek ve ancak bıçak kemi mekte ve ılerıde yapılacak tahsdâtla o edıleceğını so\lemış ruk sozu dınlemek de helaldır! Duıve bu teklıf de tamamüe maskelenmış olacak ve Isıan nan lâmbaların koju mavi renktc ve verecek lâmba jakılması memnudur. ğe dajandığı zaman bu meseleleri hal denmek uzere şımdılık Beledıye mu kabul olunmustur bul tamamıle karanlık bır manzara ar iızeri maskelenmis olarak sokağa aj lenmesi ajıb olan sey başbasa gorusuHalkın riayet edeceği hususat için her sojlenileni derhal yennc gezedecektır Meskenlerde ışıkların bu ak dınlık vermıjecek şekilde maskelenmesi len gızli lâflardır Halbuki bızim ahpah1 Halkın kullanacağı el fenerleri Iar apaçık gorustukleri içın ben on'aıın tırmek gıbi bir vaziyet almasavdı. şamdan itibaren maskeleneceğıne dair lâzımdır. Rumanja bu meseleleri vaktinde halhaberler dogru değıldır Alâkadar me Diikkân, mağaza ve emsali yerler de mavi ampul veva bo\a ile maske lâflaruıa kulak vermedim; onlar belendinlmelidir Açık kullananlann lâm nim kulağıma lâf verdiler. letmiş olsaydı jalnız dost kazanmakla rourlar yarm gece şehırde teftışler vade yapılacak işler balan alınacaktır (Baştarafı 1 inci sahifede) pacaklar ve verılen talımata ajkırı hakalmaz, bugunku vaziyete de kat'ıjyen 1 Sokak, cephe, numara, reklânı yordu Gelen malumata gore. Yunan reket edenlerı tespıt edeceklerdır 2 Karanhkta halkın jolun sağını Birisi dedi ki: dusmezdi. \ allahi pek hoşuma gitü. Ne iji. gibi bilumum tenviratın her ne seUıl takıb etmesı, selametle jurumek nokhlar bu mukabil taarruzlan pu'kurtHâdiseler, müzmin bir takıtn mesele(Baştarafı 1 inci sahifede) müçlerdır Vilâyetin neşrettiği talimatname de olursa olsun jakılması memnudur. tasından lummludur. Her taraf karanlık Hem gunah de^ıl lerin kat'î hallini icab ettirdiği zaman 2 Dukkân ve mağazaların vitriıı3 Elektrik fenerlerinin vesaite kar mi?. Ne dıje gecemn tabıı karanlıgını Gelen mahdud malumata gore, YuIstanbul Vilâjetinden Rumanja, mihverden meded diledi Fa bal süratlerirt' azamî dereceye çıkararak duşmanı harbe ıcbar etmek ıçın ıs nanhlar iase imkânları nispeunde tası rurulması ve bılhassa gelen otonıo bozuyorlardı! kat mihverden gorduğü jardım, onun Işıkların sondurulmesi hususunda ev leri tamamen maskelenecektir Otekı bajancık da tasdik etti: 3 Sınema. tıjatro, bar ve nıüma billere karsı tutmalan kazaja sebcbikomsulanna istihkaklannı odemesi ma tıkametlerıni ona doğru çevırmışlerdır arruzlarına ve ıleri jurujuslerine ağır lerde japılacak hususat hijetinde idi. Rumanja zaruri anlasma Bır kaç dakika sonra 4 duşman kru ağır devam ebnekte, Italjanlar da, mu1 Her ev, pencere, terasa, balkon. sili pıbi umumî jerlerın antrelen gcnc vet vereceginden bu cihetten halkın Ojle ya! Bak ne alâ! Zıfin karanyolunu tuttu ve mutemadiyen gec\ktır vazorunun teknelerı tamamen dalga kabıl taarruzlarla bu hareketi durdur kapı gibi bilumum menfezlcri sij ah bez maskelenmis koju mavi lâmba ile so saVınmaları lâzımdır lıu Goz gozu gormuyor meğe uğraştığı neticeleri itirazsız kabul larla brtulmuş bır halde ufukta sejret mağa ve Elbesan Tepedelen hattına vevahud kağıdla gavet sıkı olarak ve kağa a\ dınlık sr/mıjacak şekilde olnıa4 Bu maskelemenin nihavet 1/12/ Her kadın genc ve her genc guzel tnekte oldukları gorulmuştur. Derı mev yerleşmeğe çalısmaktadırlar erd. hıç bir aralıktan ısık sızmıjacak şekil lıdır vevahud dısanva a\dınlık verme 940 gunune kadar ikmal edilmis olması s<ıyılır. "Vunan ordusunun ancak geri hizmel de kapamalıdır. mesi için iç içe iki kapı olmalıdır Bi Iâ7imdır. Is bn kadarla kalsaydı, Rumanyanm zıde bulunan hafıf cuzutamlarımız saat Delikanlı da bu bastan j u k a n sozlerini ivice tanzım ettikten sonra, buO gece yapılacak tefti«;te maskelen lere gulumsfıııokle mukabele edeıkcn kendini derleyip toplamasına ?ene bir İC yı 21 geçe ateş açmışlardır. 2 Kırmızı, sarı. jesil gibi renk ve rinci kapı acıldığı zaman ikınci kapı Duşmaa kruvazorlerı buna mukabele yuk mıkvasta jeni bir taarruz japma ren ortulerle maskelemek jasaktır kapah bulunmah ve birinci kapı ka memiş ısık gorulurse emre riavet etmâni kalmazdı Fakat Rumanja, sozde arabada benım gibi bu musahabeiun ordusunu raodern bir hale getırmek içın etmışlerse de, ılk ateşlerını muteakıb sına ıntızar etmek lâzımdır Mareşal Bamıvenler hakkında kanuni takıbat j a mecburi dinlevıcilennden gun gorıuus 3 Apartımanlarda bilhas^a merdi pandığı zaman ikinci kapı açıhnalıdır Alman jadan askerî yardım istedi ve bu bu duman tabakası çıkararak buyuk dogho'nun Arnavudluğa gelmis olması ven pencerelerile hava arahklarma te4 Ampulların uzerıne muhtelıf renk pılacaktır ja>hca bir zat soze karıştı: askerî jardım Rıımanyanın işgaline sa jolla şımalı şarki ıstıkametmde çekıl na rağmen, ılk muharebelerde ağır za Hay Allah razı olsun hanun kızını! ik oldu. mışlerdır. Saat 12 yı 50 geçe bırı Lıt yiat vermis olan italyan ordusunun veni Ne ijı sojledın Her şey tabıi şeklıude Isgalın neticed gayet feddi Çünkü torio, dığerı Cavour smıftan ıkı duşbir taarruz japmağa kalkısması, KalkısLahnaU değıl mi? Rumanja askerî esarete uğramakla kal man zırhlısı gorulmuştur Kruvazorle sa bıle becermesi mumkun değildır. TBaşmakaleden de v aml madı, ustebk butun iktısadi kaynakla rımız, duşman toplarının pek buyuk Hanun kız cesaret aldı: nabilir. Her halde bılahare japılacak olmasından dolayı çekılmışlerse de bir rını da Almanlara teslim etti. Ojle değıl mı efendim! Naturu boz« sulhun şımdi akdine çahşılan ışbır.iği Butun bu hâdiseler arasmda jabancı kaç dakika sonra duşman zırhlılarımn I Bas tarafı 1 ına sahıfede] maya ne hakkjmız var? anlasmasuıdan daha şıddetli olacağını entrikalar dahilî nifaklan koruklemekle da çekılmekte olduklan gorulmus ve de yardımda buluniır. Muhakkak hakkımız jok. Fakat Fransada herkes takdir edijor Şımdıki meşguldu. Rumanjanın faşistleri ve>a kruvazorlerımız derhal duşmanın ta 2 Teberru edılen tutunlerm ta bu guzel fikri karanlıklar çoktuktcn (Baştarafı 1 inci sahifede) işbirliği anlasmasında AUnanjanın ısnazistleri sajılan Demirmuhafızlar, es kıbıne duşmuştur. hakkuk edecek bedeîı mukabıhnde 'da sonra jamız gecemn tabıihğine tatb.k tihdaf ettiği acele gaje Fransanın şıınki Rumanja hukumetleri tarafından *idLejyoner hareketı duşmanlarına kar rrrmzce Kızüay kurumuna arzu ed'teıı Bir tngiliz dretnotunun cesareti etmekle kalmaraalıv ız Meselâ su dudakdiden y e n i n i z a m a k a z a n ı l m a şı japılmış olan muamelenın şumulunu neuıdeıı tutun muamelâtı venlebıhr. detle takıb edilmislerdi. Hâdiseler bu Suratı az olan cuzutamlarımu gerıde laımızı anadan dogma kırmızısılc bıradefa bunların iktidar mevkiine gclme ktlmışlarsa da Vıs Amıral Jams Soms ı suretile ortaya Ingilterenin Avnıpa ve bunların ne olduğunu tevsıka henuz 3 Tarıfe bedel farkı tuccar tarafınTBas tarafj 1 ind sahifHe] lerini temin ettiği için bunlar da inti mervıll'ın bayrağını taşımakta olan kıt'asından guya t e c r i d edildiğini gos imkân ohnamıştır Maamafıh oyle an dan ödenmek şartıle, teberru edılec°k Lacak jerde erguvanıve bovaınamalı, tonesko ile d<Jıılî vaziyet hakkında ugıuel kaşlarınızm tujlerini alıp uclarmı kamlaruu almak fırsatının hulul etti Renown zırhlısı buyuk duşman gemiteren jeni bir unsur daha kojabılnıek laşılıyor ki, oldurulenlerın arasında ev tutunlerle ıstenüen mıktarda sıgara kalemle retuş etmemeh, elmacıklaıınığme kani oldular ve eski muanzlanna lerını harbe mecbur etmek içm elın zun muddet goruşmuştur. Vazıyet hâlâ gaj retidir. velce Demır Muhafızlara karşı mu ımal ve orduya teızı edümek uzere zın çıkıntılarını allıkla renklendirmenazıktır Taşradan gelen haberler Dekarsı .sijasî bir katliâm» tabirine maŞu hale Rore bizce Ingilterenin ma cadele eden sıjaset adamları, lejjoner Kızılay kurumu emnne teıdı oluna den geleni yapmış, fakat italyan gem: nıır Muhafızldrın eski rejıme mensub iıieli Hele şu sedef gibi tırnaklarnıı?! sadak bir hath hareket takib ettiler. lum olan harb gajelerınden daha zi lerın tenkılinde ve katlınde suçlu olan bıltr » leruıın buyuk suratleri neticesınde mu muteaddıd şeflere karşı faalıyetlerıne lakı kadehine atılmış birer vişne renyade mihvegn muphem, meçhul ve her polıs memurları ve bazı Yahudıler varBu gibi intikamların ve mukabıl Ln vaffak olamamıştır. Bızım de anlatmak istedığımız şu ıdı fine bojamamah, saçlarımzuı tabiî dalaeiam ettıgıru gostermektedır Demir halde butun hur milletler için k o r dıı Hareketın merkezı olan Ploestı de tikamların vereceği netice mılli ıttıhadı 1 Yapılan muracaat bır ticaret galarmı kızgın maşalarla değistirmemelı, Muhafızlar bu şahsıjetlerı 1938 de Deitalyan sahillerine kadar takib kokunden baltalamak ve bir mılletı k u n c harb gaj eleri uzerınde durmak kurşuna dızılenlerın adedı 20 tahmm e teklıfı değıldır. Duşman gerrılerının takıbı duşman mır Muhafızlar tarafından yapılan ha hulâsa siz de Havva anamızm Cennetbırbirile boğusan gruplar haline getırdaha muvafıktır Mıhverin takib ettiği djlmektedir. 2 Işın Kızılayla bır alâkası yoktur trn dunjaja tehcir edildiği zamankı kısahillerine bır kaç mıl varıncıya kadar rekete mânı oldukları ıçın mes ul tutmektir. harb gayeleri uıerinde pek çok soz Lejvon hareketının reısı ve Başvekil 3 Mdksad ordudakı kahraman as balinde kalmalısınız değil mi? yapıldıktan sonra saat 13,20 de durdu maktadırlar Bukreşte umumî binalar soylemek imkânı vardır. Bugun için Rumanyanın bugün arzettiği manıamuavını Horıa Sıma dun Ploestı ve gı kerlenmıze imkân nıspetınde fazla sıkıtaat tarafından sarılarak muhafaza alrulmuştur. Bıraz bozulur gıbi oldular Zılgıt j i mihvere mensub memleketlerden her bıra budur Fakat bu vaıiyet de bir ncKeşıf tayyarelerimiz duşmanın sa tm alınmıştır Alınan tertıbatı takv'iye rine aıd ihtirasları tafsile kalkışmak derek lejvonerler şeflerıle goruşmuştur gara yetıştırmek olduğu ıçın, muame jcn hanını kızın aıkadası atılıp. tice değıldır. Bu da bir vasıtadır. Çunıçın taşradan bır fırka asker daha geSıma, başkaca hâdıselerın çıkmaması leyı mutlaka İnhısarlarm tıcarî prentansa jalnız uçuzlü paktı akirle iktıfa Haklısınız efendim! Hakikaten hiz ku bu vaziyet Alman içgalini kuvvet hıle vartnadan ve sıyah perdeler arka t'rılecektir hususunda Başvekıl General Antones ^ıplerine uvdurarak, meselâ on beş kısına saklanmadan evvel top eteşimız edebılirız. lendirecek ve Ahnanlann bütun memtabıi kadın tipinden uzaklasmıs gibıjiz. Profesör Yorga nasıl öldürüldü? ko ıle mutabıktır ve bu arzuyu lejyo lo tutun \ e n p yerme bır kılo tuKıaltında çok mühım hasarata uğradığıru leketi ele almalanna sebeb olacaktır. Bu pakta gore Avnıpa ve Afrikanm nun mahiyeti belirsız adi sıgara al Lakın hiç olmazsa sacımız basımu veBukreş 29 (a a ) Başvekâlet teblığ yeni bir nizama gore tanzim ve ıda rer şeflerıne bıldırmiştır Rumanjada hukum suren anarsüıin bJdi'miştır. mak te^ebh i'un ruh ve gave^ıle rinde Ya siz amcacıgım"' Haniva Âdem ed \or İtalyan gemilerinde hasar vereceği netice budur. Elhasıl. Rumanresi Almanja ile Italvava, geniş Uzakbabami7in sakalı? Nerede onun dudaktam tezad teskıl eder janın teslımıjet sijasetıne sapması uze26 sonteşrın tarıhınde sabık nazırlar sark sahasımn dıledığı veçhıle istısmarı larını orten bıvığı'' Hani ensesini doBu meyanda 8 pusluk toplarla muTutun tacirleri ordu için avırdıkları rıne adım adıra vardığı netice, bütıin cehhez \en sacları? Nerede ağacdan kopardığl bır ItaKan kruvazorunun dan Vırgıl Madgearu mechul eşhas ta kevfıyeti de Japonyava bırakılmıştu tutunleri ıyı kalıteden sect'klerı ıçın miliî vaılığını feda etmek olnuntnr. lobudu'' Ya o burmınuzdaki gozluk do arka tarafından şıddetle yanmakta ol rafından evınden kaldırılmıştır. Aynı Vasati, cenubî ve hatta garbi Asja safBaştarafı 1 inci sahifede] azız subay ve erlenmıze bunlann avGuva Rumanja mihvere dayanmakla du ğu, Oregale sınıfından bir torpıto gun saat 15 30 da cesedı Bukreş cıva haları için kafi sarahate malık değılit. ncdir° Eger tabiate doneceksek hep be» lebenin sabah gruplarına alınması nen sunjlma^mda hassasıjet gosterı saadete erecek, refaha kavuşacak. em nuhribmm yana vatmış olduğu ve bır nnda Snaeov mevkiınde bulunmuş ve Bır ittifak muahedesi olan uçuzlu raber donelim Bizi Havva anamıza ben* okul ıdarelerme uildırılmıştır. yorlar kı çok hakltdırlar nıjet içınde yuzecekti. Bılâkis Ruman dığerınm de hafıf tertıb yan tarafa e vucudunde ro\eher kuışunu yaraları pakt kendisine çizdıği hedeflere varazetip erkekleri (bobstil )bırakırsanif ni4 Inhısarlar mudırıvetı Vekâletle j a butun bunların aksine uğramrştır ğümış bulunduğu gorulmuştur. gorulmuştür 27 sonteşrın akşamı pro bılmek için her sevden evvel Avrupa, Meslekî tedrısat okullanndan kız ce olur halimiz amca bejciğim? deınea tomas edsrse, fabrıkalarda bır kaç maVe bugun Rumanya âleme ibret teşkil fesor Nıcola Yorsa Sınaya'daki evinden Asva ve Afrikava galibiveti kendıleri enstıtulerı ve ticaret okulları saat mı . Hava torpillerile hücum kme ayırarak, Turk ordusu mensubedecek feci bır vanjettedir kaldırılmıştır Hukumet tarafından sa ne temin etmis kuvvetlerle h â k ı m ol dokuzda, san'at okulları saat sekız Donanmaya mensub tajyarelerimiz Vavvv, dedi ihtijar, sunturlımma larınm sıgıralarmı hazırlıvabılır ve Mihvere guvenenlerin akıbeti başka Arc Royal tayyare gemisınden yukse bık Ba=vekılı bulmak ve kurtarmak ı mak mecbunjetındedir O takdırde bu buçukta derslere başlıyacaklar ve Vekâlet kuvvetle zannederız kı bu çatmışız Hakkın var kızım Hep taturlu olmak ıcin zaten sebeb de joktur lerek takıb esnasında muteaddıd hu çın a\Tıi gece ıttıhaz edılmış olan sen pakta mensub devletler galebeji kendi en geç on >edı otuzda bıtıreceklervolda harcanacak emekle kullanılacak biate donmek için jnsallah elım deömer Rıza DOGRUL cumlarda bulunmuslardır Bu mevanda tedbırler netıcesiz kalmıştır 28 sondır lehlerine temin etmiş kuvvete mustebir de lobnt bır mıktar s'gara kâğıdını çoğumsamı ğerse sakal kojuverip Lır tayyare prupumuz duşman zırh teşrın sabahı Prahova jand?rmaları nid haklaruu mağlub memleketler uzeBu esaslar daıre^ınde açılıp ka edinevim Ama siz de kaş vapajım der» yacaktır. Streshnie rine tatbik edecekler demektir ki işte hlarına torpıllerle saldırmış ve atılan Yorganın ruhsuz cesedıni panma saatlerının tespıtı juksek ted5 Bu ufak külfet. Turk a;kerıne ken benim gibi goz cıkarmajin: torpıllerden bırının veni ve muazzam knvunde altı rbvelver kurşunile oldu bu da jeni nizam olacaktır. Yeni ni risat muesseselerinde kendılerıne ve Ve istasyonda indiler karşı gosterilen millî şefkatın şeref paıulmuş olarak bulmuşlardır zamın dığer memleketler hesabına hurLıttorıo sınıftan bır zırhhya tam ısaılk ok.ıllarda \ahliklere bırakılmışB. FELEK vından bır kısmını Inhısarlara avırmak riyet ve istiklâlden mahrumiyet demek (Baş tarafı 1 incı sahıfede) bet ettı?ı Korulmuştur Diğer bir tor Hukumet mucrımlerı aramaktadır tır M=ıhallın ıcablarına ve mesaı haeıbı bır mazharıvet fırsatı bazırlamakNeue Zurıcher Zeıtung gazetesmın pıl en geride giden 10 bin tonluk Zano Kpnuna tebaan şıddeth cezalar tatbik olduğunu, daha doğrusu olacağını bi yatına gore tespıt edılen bu saatlerın tadır, kacırılmamal'dır sanırız Teşekkür liyonız. Mihver devletlerine gore bu Roma muhabırı, Italjanların endişe ı Bolzano sınıftan bir kruvazore isabe* edılecektir bır çejrek onceye veja sonra\a ;ı6 Turk rutunculuğunun yeeâne harbin adına yeni nizam denilmek isçınde bulundugunu ıma etmektedır. ettiği başta giden Italyan kruvazorü Çok sevaıh babamız Bolu meb'usu lınması Vekılhğın musaadesıle kabıl Polis müdüriî dovut! ımalâtçısı olan Inhısarlar bu hızmetilc tenilen sulhu hakikaten bojle mı olaŞimalde İtalyan taarruzları nun de derhal surptmı ındırdıığ gorulolabil°ce|ı de alâkadarlara avrıca butun Turk mustahsılmi aynı vazjfe Dr Emm Cemal Sudanm vefatı dolaBukreş 29 (a a ) Stefani Biıkreş caktır? Yani onların harb gaj eleri bu püskürtülüyor muştur Avrıca pek vakm ıkı bomba yısıle buyuk kedenrruze gerek telgraf bıldırılmıştir ıcm teş%ık etmış olacaktır polıs mudurü istıfa etmiş. yerine Ra mudur? ve gerekse mektubla tazıjet lutfunda Manasür 29 (a a ) Reu+er ajan nın patlaması ile duşman kruvazorle dunıronoviçi tavin edümistır. O halde biz şimdiden haber verebulunan ve cenaze mera^ımme bızzat sının Yugoslav hududunda bulunan rınden birınin kazan ak'ammda hasarat Yahudilere karşı yeni tedbirler lim ki şimdiki malurn birkaç buvuk yapıldığı gorulmuştur Ugradığımız yeıştirak eden muhterem zevata ve mes" muhabırı dıjor kı: Bukreş 29 (a.a.) D N B ajansı devletin değiL onlara nispetle jüz misli lek aıkadaslarma a\rı a\rı tesekkure Pogradetz mıntakasmda İta'.j anlar eâne zarar Betwıch gemımize vuku bubı'dıriyorkuvvette devlerin dahi e l d e e d e m i bu\uk acımız mâni olduğundan en derın durmadan hucum eüruşlerdır. Buraya lan ıkı ısabetten ıbarettir Isabet netıİs nazırı pazar günlerile diğer tatı) y e c e k l e r i bu neticelere makul ve şııkranlarımızın ıblâçına sayın gazetegeıen haberlerden oğrenıldığınc gore cesmde bir zabit 6 refer olmuş, 2 nefer ?eır surette, 7 nefer hafıf surette jara gunleri Yahudı lokanta ve kahvelennın mumkun sulh gaj eleri gozile bakmak nızın ta\as=utunu rıca ederız Yunanhlar mevzılerıni muhafaza etmekkp^'tılmasmı emretmıştır mumkun değildir. Versay d i k t a t ı ı ı tedır Dun akşam muharebe de\am etKızları Cordeano davası taTel««nîyor dan haklı olarak şikâyet etmis olan mekte ıdı Pışkopeja koyune kar,ı yaAtıfet Suda, Necdet Suda Ssat 14 35 te ve İG 40 ta İtalvan tayBukreş 29 (a a ) D N B Cord Almanja Avrupa, Asja ve Afrikava pılan dığer hucumlar Yunan'ılar tara yarelen donanmamıza hucum etmısler*** rrano mesele«!İ. bu Bun temyiz mah Versaydan daha şıddetli diktatlar tekc fından kolaylıkla puskurtulmuş*jr. e de, derniz avcılanmız derh=l dıı=; Pastor Fransız hastanesîne : Priscilla Lane'n n kudretile bir harika.... Italvan tayjarelerı Yugos'av hududu manı karşılamışlar ve taarruz ımkânı kemesi umumt hevetinde temvizen rü lif edememek lâzımdır. Avrupalı bir Hastalıgımm almış oldugu tehlıkeli vet edılmeğe ba^la^acaktır Heveti hâ millet olan İneilizleri Avrupa kıt'ası mmtakasına muteaddid akmlar vapmış h rakmamışlardır. Fred Varing'in cazile b r ateş... sejrı olume \akm noktalarda cıddî bır lardır. Bu akmlann ıhtıyat Yunan kuv ttalyanlann 7 gemifi hasara ufradı lı'me birincı rei^le 4 temyiz daıresi re haricinde tutmak davası b i r h a j a 1 ; eajret ve buyuk bır vukuf ve hazakatle ın"den mtıte^ekkıldır olduğu gibi diğer Avrupalı milletlere Hol.vut güzellerile b r efsane dünyasıdır... vetlerım bombardıman etmeU uraıdıle I^ondra 29 (a a ) .Deylı Telgraf. m durdurup ce% ıren Pastor Fransız hasVakt'le Codre'^"'vu mudsfaa e t m " esaret havatı vasatılabıleceğini duşunyapıldığı anlasılmaktadır Hucurra ma denızcıhk muhabıri İtalyan harb gemı Temsillerıni hazırlamak.. Genclık ateşini kalb'erinde tanesi muhterem Ba=hekımı Bav (Gasbulunan avukat Hora Co^movıci Cid mek de tahakkukıına imkân olmıjan ruz kalan jerler arasında Flnr na \e lerınm uğradığı hasaratı şojle tebaruz bejhude b i r m a l ı h u l v a d ı r E'inrpano'vu tpkrar mudafaa edpcekt' duymak... O günier'.n hayalini yaşamak ıstıyenler.. ••en) e ve arkadaşlarma ve butun hastacıvar koylerı vardır Muteaddıd kırrseettUTnektedir: Cosmo\oci B?«vekâl°t mu^te^arıdır Bu de tek silâh bıle olmasa butun Avrularma hakıkî bır şefkat ve çok yakın ler olmuştur Bazı maddî hasarat \ukua «Lıttorıa sınıfından 35 bm tonluk bır dj\?da mi'Mafaa veVâletinı dpru^ıclp e panın mukavemeti şimdikinden on misli bir alâka ile bakan ba«;hemsıre sor ge mıştır zırhh, 200 mılımetrehk toplarla muceh de^ılmek icin muvsVTçaten 'R='îvekâlllt daha kuvvetli bile olsalar Almanja ıle CKptrin^ e samımî tesekkurlenmi arKuçuk Itakan gruplarınm dun Yuhez 10 bın tonluk uç kruvazor, 150 mılıItalyajı j ı k m a ğ a g e n e kâfi gelır. ^t'fa etm":tır zeder ve hastanede gord ısjum intızam nsnlılara teslım oldukları haber verılD.kkat: Londra üzerıne ilk büy k hava taarruzu metrelık toplarla mucehhez daha kuçuk \e muVe'^rnelıvetı takdırle yadı bir Bu hakikatlerden su zarurî netice mektedır bır kruvazor ve ıkı torpıdo. Seanslar 1.10 3 30 5.30 ve 8 de kendıliğinden çıkar Harb gajelerini tahorç bılırım Cenubda inkişaf eden harekât Muhabır, Ingılız Berwıck gemısının dil etmeğe ihtıjac vardır TahaVkumü Y MuVıendıc ve muallim Atına 29 (a a ) Aünada uğrenıldı hasaratınm pek ehemmiyetsız olduğunu Salıh Ünlu (Bas tarafı 1 înci sahifede) istihdaf eden tahrib harbi artık yeter ğıne gore Arnavudluk cephesının ce kavdettıkten sonra, italyan fılosunun olmııstur Milletlerin hurrivet ve istiknub bolgesmde harekâtta bulunan Yu Ssrdunya adasında kâın Caglıari\e lı zılu topları dun ateş açmış, İngı'ız *op ldllerine hurmet eden makul sulh gaNikâh töreni nan kıtaatı jenı tepeleı ısgal eylemış manuıa ıltıca etmış olmsiarı muHtemel ları mukabele etmiştır Hasar yoktur. jelerine avdet etmenin zamanı hirfen lerdır Bu muvaffakıyetın ycni bır ıleri bulundueunu yazıyor ve italyan donanİngiltere üzerinde iyij'e gelmistir. Bu takdirde ise en fena Gırıd eîrafından merhum Bav Muharekehne yol açacağı zaıuıed.lmekte masınm bır hafta evvel üç dort 7irhlı Londra 29 (a.a ) Teblığ: bir t e r p d d i i'inde jüzmekte »lan hu •• Matineler 2.30 dan rtıbaıen devamlıdır • ^ ^ • • » i sanm kızı Hurrivet Selvı ıle Devlet Lidir Dun gece duşman ingiltere uzerınde kanh ve vahsi haiîenin devamına seıle 2 ağır kruvazorunun Inçıhzler taraman1arı ı>=lerme<;ı memurlarından TevCereyan eden şıddetli truharebelerm fından hizmet haricî çıkarılmaları uze buyuk bır hava faalıjetı gostermıştır. beb olmadığı gorulecektir. fık Solmazın nıkâh toreni Bevoğlu evbirkaçı Itsl"anİ£rın bazan anudane mu rıne terkettıği Taranto'dan daha az e Muhtelıf mıntakalara bır çok bomba lenme daıresinde vakın dostları ara YUNUS NADÎ ka\emet gosterdiği cenub mmtakasında mın bır vazivete gırmış olacaklannı te lar atılmışsa da duşman tavyarelerınm sında icra edılmiştır Tarafeyne saavukua aelnrstır Terjelen işgal eden Yu fc^ruz ettirmektpdır , başlıca hedefını, Ingılterenın şımalı gardetler dı'eriz nanlıların Gonce mıntakasmda tatbık ^ısuıde bulunan bır şehırle Dilhassa ettıklerı plâpa benzer bır usul kullanMersey kıyılan teşkü etmiştır Mersey m?kta olduklan zannı hasıl olmaktadır Ölüm kıyılaırında muteaddıd yangınlar çıkSmemasmda Halen Yunanh'ar ı$ga! ettik'erı topmıştu Bunlardan bazıları cıddî olmuş Bakırköy Hılâl eczanesi <;ahıbi eczacı Caz Kralı G R E G O R raklardakı mevzJermı taloı\e etmekve bır çok meskenler ve bınalar hasara Spjfullah Altuğur* ka\ınuederı Pıztedırler Hk hatta bulunan Yunan kuvve orkestrası ugramış^a da az yaralı ve olu oldugu Muhteşem ye müUemmeî cnus'kilı ve şaıkılı fılmde ren esrafmdan mutekaıd Şaban Bey (Baştarafı 1 inci sahifede') vetlerı Italyanları mevziıTmden atmağa İlizvonist Profpör PANGALİ anıaşılmıştır. Sevimlılik'eri, ı eş'e'erı ve cazibeten ıtiba>iie emsalsizdiıleı fuc'eten vefat etmıstır Cenaze namazı devam etmektedır Bu*un cephelerde larak Kahıreyi ıntıhab ettığınden, Mısır, Santör M İ K İ Merkezî Ingı'terenm bir kısmında buMonte K^r'o'niın •ühs hayatı arasmda çevıi en ve Monte Karbu gun Bakırkov Çarşı camunde ıkındi ıle' hareketıne de\am olunmaktadır. lıuı Fransızlar davasına jardım ıçın geŞantöz OLGA SOMOCİ vaktı kılmdıktan scnra Bakırkov mclo'ı un gece hayatıı ı .. Operasını.. Serenad'arını . Kaziı>o$unu.İtalyan üsleri tahrib ediliyor rnş bu para, ınsan ve teşkılât merke/ı çok yerlere de bombalar ahlmıstır Akrobatlar Duo Sivers zaılığına defnedılecektır Cenabı Hak Tasvtr ve bunlar arasında canlı ve cazib bır aşk maceıası... olacaktır Bu merkeze yalnız Balkanlar Hıc bu yerde ehemmıyetlı hasar vukua Atına 29 (a a ) Ingı'ız hava kuvrahmet evlesm Bu ak=am saat 8 den itibaren dan Yunpnıstandan, Turkıyeden ve Af gelmemıstır. Haberler olu ve yaralı avet'erı umumî karargâhının teb'ıçr 2 saat Mu7İk Varyete Şan Sin ıkı gun zarfında Ingıl ı avcı tay r.kadan değıl Avustralyadan da yar dedının çok az olduğunu gostermektedır ^ ^ Seanslar: Saat 1.30 3.30 5.30 ve 8 de j'are^rı on dusman tayyaresı tahrib et dım edılecektır Geneıal Wa\ell'ın emLiverpol'de m<s!erdır nnde bulunan hur Fransız ordusuia Lıverpol ve dıger mucavır bır şehır Hetkesi heyecandan titretecek müıh'ş ve Bombardıman taj'yarelerımız A.va Sa gonullu jazılmak uzere devamh bır su şıddetli bır taarruza maruz kalmış ve muazzam bır fılm tanda uzerıne baskınlar yatrruslardır rette gelenlerden maada tamnmış Fran ajnı mıntakada diğer bır uçuncu şehır Tepebasında dıram kısmmda Korfu adasını bombardıman eden duş sız sanaj'icılerı Mısıra gelerek General de «oldukça ağır. tavsıf edılen bır tacumartesı gunu saat 16 da man destroyerlen tayyarelerınuzı go de Gaulle teşkılâtı hızmetıne gırmış arruza uğramıştır. Ve runce kaçmışlardır lardır. Çıkan yangınlar sur atle sondurul Pazar sabahı saat 11 de Draç ve Elbesanda butun bombalar muştur Bıldırıldığıne gore ınsanca zaMevcud kuvvetler bedef tutulan bolgelere duşmıışse de Ameıikada eski Gangsterletin korkunc maceralarını, ibretli Londra 29 (a a ) Mustakıl Fransız \ıat mıktarı yuksek değıldir. Ayak takımı arasında hava vaziyetı netıcelenn gorjlmesıne ajansı afı bıldırıyor. rr^nı olmuştur akibet'er ni gösteıen harıku'âde bir şaheser. Baş ro'de. Evlenme Hur Fransız kuvvetlerının umumî kaLeros'ta tezşrâhlar bombalandı Doktor Şakınn torunu Bayan Muvedrargâhından oğrenıldığıne gore de Gaul'e Londra 29 (a a ) Ingılız donanPazar sabahı saat 11 de mEsına mensub tayvarelenn Leros ada emrınde halen 35 bın asker, 1000 tav dptle Bursa gazetesı muharrırlerınden s'nda Lakı lımanındakı ınşaat tezgâh yarecı, 20 harb gemısı ve ceman 550 000 Esad Alkanuı nıkâhları dun Fatıh evBugUn f eanslar: 1.30 3.30 5.30 Suare 8 de DADI larına hucum ederek bunları hasara uğ ton hacmmde 60 ticaret vapuru mev lenme memurluğunda vapılmıştır. Yenı Temsıl edılecektır evlılere saadetler düeriz. cuddur. ratükları resmen bıldırılmektedjr. Rumanyada anarşi Pasif korunma için Yarm akşamdan itibaren tam tatbik edilecek sıkların maskelenmesi CUMHURIYET Karanhkta hoşbeş İtalyan donanması "bertaraf,, ediliyor! HARB VAZİYETI Harb gayeleri Bükreşteki Alman elçisinin siyasî faaliyeti Rumen Kralı da memleketten firar etmiş! Halli lâzım bir meseie Mekteblerde İtalyada endişe D1CK KOLLEJLiLER REVÜSÜ BUtlin ruh'arı şahlandıran BU Un gönüliere zevk ufukları açan, havat ve harrket filmi POWELL ROSSEMERY LANE Bugün L A L E ye koşsun Almanyaya akm C MADAM BUTTERFLY I eşıktaş feLAO P A U K Snemasınd"^% Hür Fransız kuvvetleri Bevo^lu H A L K Bu hafta $ U M E R sinemasmda DANÎELLE DARRÎEUX JEAN KÎEPURA ve LUCÎEN BARROUX iki gönül b r oîunca ilâveten: BiR r/.U2iK HALL SUARtSı sinemasında İPEK Bugün Şehir Tiyatrosunun ilâve matineleri DEMİR KAPI BOYER Tttrkçe sözlii CHARLES Komedi tiyatrosunda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog