Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 24 tkîncîle»rnı 1940 RADYO \^ Bu günkü program j LafnMd 3eâ;aÜ m m m m m mmmm 9.00 Program, 9,03 Müzik: (Pl.), 9,15 Haberler. 9,30 Müzik: (Pl.), 9,45 Yemek listesi. 12,30 Program, 12.33 Muhtelif şarkılar, 12.50 Haberler, 13.05 Halk havaları 13 25 Radyo salon orkestrası, 18.00 Program, 18,03 Radyo caz orkestrası, 18,50 Fasıl heyeti, 19.30 Habet!er, 19.45 Karışık şarkı ve türküler, 20,15 Çigan müziği, 20.30 Konuşma, 20.45 Saz eserleri ve ojrun havalan, 21,15 Konuşma, 21,30 Müzik, 21,45 Müzik: (Pl.), 22.30 Haberler, 22,50 Dans mü ziğı (Pl.), 23,25 Program ve kapanış. KAPALI ZARF USULİLE MALZEME SATIŞI Aşağıdaki listede yazılı malzeme, Balyada Maden mevkiinde yerinde teslim edilmek üzere 2/12/1940 ta Ankarada banka merkezinde, kapalı zarf usulile satilacakür. İsteklilerin malzemeyi mahallinde görmeleri ve topyekun bir fiatla beraber, malzeme cinslerine göre ayrı ayn dahi birer fiat vermeleri ve 2/12/1940 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Inhisarlar başmüdürlüğü yamnda Dr. Salâhi apartımanmda 3 No. dairede, pey akçelerile beraber bulunmaları ilân olunur. Malzemenin gümrük ve sair rüsumu ahcıya aiddir. L İ S TE Pozisyon No. Adedi EŞYANIN CİNSİ 207 1 Elektrojen motör grupu, Diesel Sulzer 4 D 133 (1911) Siemens Schuckert 300 KWSlık alternatörile beraber Efektif 210 volt. 42 peryot. (Motör için aksamla birlikte). 208 2 Elektrojen motör grupu, Diesel Sulzer 4 D 100 (1911) Siemens Halske, 234 KWS lık alternatörile beraber. H•* Efektif 210 volt. 42 peryot. (Diesel motörü için yedek aksamla birlikte). 209 1 Elektrojen motör grupu. Diesel Sulzer 3D 100 (1910) Siemens Schuckert 178 KWS lık, alternatörile beraber. Efektif 210 volt 42 peryot. (Diesel motörü için yedek aksamla birlikte). 210 1 Tevzi tablosu, tam teçhizatla ve yukarıdaki dört elektrojen grupu için. 258 1 Muhavvile postesi 11. 400 210 voltluk 300 KVA. Tam teçhizatla. 259 1 Muhavvile postası 11. 400190 volt. 400 KVA. Tam teçhizatla. 262 1 Muhavvile merkezi, 190/12.000 volt. 800 KVA. Tam teçhizatla. ^ ( 265 1 Muhavivle merkezi, 11.000/210 volt. 100 KVA. Tam teçhizatla. 266 1 Muhavvile merkezi, 11.40/210 volt. 100KVA. Tam teçhizatla. 279 155 Muhtelif kuvvette elektrik motörleri (kısmen hurda). ETi BANKtan CAfATA PERŞEMBE'PAZARI IİN PRESİZYON SAATİ Başlıca Vilâyetlerde Acente Aranıyor. MARVIN MİLLÎ PiYANGO 4 üncü TERTÎBİN 2 nci ÇEKİLİŞİ 7 BİRİNCİKÂNUNDADIR Devamlı bilellerinizi 2 birincikânun akşamına kadar değişfirmeniz lâzımdır Birinci çekilişte bilet almayanlar tali fırsatını kaçırmış değildirler. İkinci ve üçüncü çekiliş biletlerini fiat farkı vermeden bütün bayilerden alabilirler. Ikramlye adedi Satılık Çans ve Köknar Tomruğu Devlet Orman Işletmesi Bolu Revir Amirliğinden: 1 Bolu Karacasu deposunda istifte mevcud 52 aded muadili 17,256 metre mikâb çam ve 1591 aded muadili 911, 046 metre mikâb köknar tomrukları açık arttırma ile satılacaktır. 2 Tomrukların ayrıca baş kesme paylan mevcud ve kabuklan soyulmuş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesablanmıştır. 3 Tomruklara aid satış şartnamesi Ankara Orman Umum Müdürlüğünde ve İstanbul, Ankara, Bolu Çevirge Müdürluklerinde ve Boluda Devlet Orman Işletmesi Revir Amirliğinde görülebilir. 4 Çam tomruklanmn muhammen bedeli 12 lira 84 kuruş ve köknar tomruklannm muhammen bedeli 11 lira 56 kurustur. 5 İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçesile 29/11/940 günü saat 15 te Boludaki Revir Amirliğine müracaatleri. (10924) Ginno Bulaacası 1 8 8 4 & 6 T 8 9 1 2 8 4 6 6 • • • • • • • • 7 8 9 • • •• • • TEMYIZ IÇT1HADLARI Medenî, Borclar, Ticaret, İcra ve İflâs, Hukuk usulü vesair hususî kanunlara aid on beş senelik Temyiz İctihaHları dört kitab olarak 280 kurustur. II Sat* yeri: istanbul (JNİVERSİTE KİTABEYİ Soldan sağa: / 1 Ziyayı gölgeleme. 2 Endişe etttek. 3 Bir Hind mabudu Fransa•nın yeni merkezi. 1 Kudurma derecesine gelen Sakat, 5 Çanakkale ci'varında bir kasaba. 6 Dinî merasim. Takriben 200 ton saç, halat, pik, çelik ve ray hurdası ı7 Bir harfin okunusu Siyaha çaITT ve profil demirleri, vagon tekerlekleri ve şasüeri, bakır jlan. 8 Nağme Çeknıe. 9 Ortadan teller ve pirincler. ftaybolma. IV Muhtelif ev ve yazıhane eşyası. Yukandan asağrya: "' 1 Birbiriyle ayni mertebede olmak\hk. 2 Mukaddes Eski değil. 3 ^At üstünde Uzuvlarımızdan. 4 En eski ve en küçük nebat topluluğu Cins5 Bir emir Şöhret. 6 İhtiyacı gideren şeyler (cemi). 7 Mezru Kraliçe. 8 Manevî leke Hal edatı. 9 Kazılan. Evvelkl bulmacanın haüedilmi? şekH 1 Bolu Karacasu deposunda istifte mevcud 1955 aded muadili 933/304 M3 mikâb köknar tomruğu açık arttırma ile satilacakür. 1 2 3 4 6 6 7 8 9 2 Tomrukların aynca baş kesme paylan mevcud ve kabukları soyulmuş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesablanmışür. 3 Tomruklara aid satış şartnamesi Ankara Orman Umum Müdürlüğünde ve İstanbul, Ankara, Bolu Çevirge Müdürlüklerinde ve Boluda Devlet Orman Işletmesi Revir Amirliğinde görülebilir. Ü T İ 4 Tomrukların beher metre mikâbının muhammen bedeli 111 lira 56 kuruştur. A 5 İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçesile 2/12 '940 günü saat 15 te BoH L M|H hıdaki Revir Amirliğine müracaatleri. (11159) Siparislerden posta ücreti alınmaz. Satılık Köknar Tomruğu Devlet Orman Işletmesi Bolu Revir Amirliğinden: 1 Bolu Karacasu deposunda istifte mevcud 3255 aded muadili 1806'647 M3 köknar tomruğu açık arttırma ile saülacaktır. 2 Tomrukların aynca baş kesme paylan mevcud ve kabuklan soyulmuş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesablanmıştır. 3 Tomruklara aid saüş şartnamesi Ankara Orman Umum Müdürlüğünde ve İstanbul, Ankara. Bolu Çevirge Müdürluklerinde ve Boluda Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliğinde görülebilir. 4 Köknar tomruklarının muhammen bedeli 11 lira 56 kurustur. 5 İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçesile 30/11/940 günü saat 10 da Boludaki Revir Amirliğine müracaatleri. (10966) Teselli AJ mükâfati ' 10 90 150 300 600 3.000 60.000 64.205 1 2 5 40.000 10.000 5.000 2.000 1.000 500 100 50 10 3 80 ® İkramiye miktan Lira 40.000 20.000 25.000 20.000 90.000 75.000 30.000 30.000 30.000 180.000 3.760 543.760 İkramiye tutan Lira Satılık Köknar Tomruğu Devlet Orman Işletmesi Bolu Revir Amirliğinden: 'M ÜIS T A C E L • E T •A D I M •K R B E• FA C • L M A N •Y A i] • I 1 M|U M • A F L A R E|R I ş T|E|B F A K|A N İ •IŞİUİBIN • İDİHİN EİB S İ • Maliye Vekâletinden: 1 1933 ve ikinci sıra 1934 Türk Borcu tahvillerinin A kontenjanma aid 25 teşrinisani 1940 tarihinde vadesi hulül edecek kuponlann Türk lirasile provizyonlan İstanbulda Osmanlı Bankası nezdinde tesis edilmiştir. Bu kontenjan için tediye ve transfer tarzı tesbit olunmak üzere alâkadar makamlar nezdinde lâzım gelen teşebbüslere girişilmiştir. 2 1933 Türk borcu tahvillerinin 25 teşrinisani 1940 tarihinde vadesi gelecek olan C kontenjanı kuponlarınm tediyesi için muktezi tertibat alınmıştır. Hâmillerce malumat hasıl edilmek üzere ilân olunur. (11183) Bu çekilişte yarım bilet bir buçuk lira, tam bilet (3) Hradır. Bilet fiatlarının yükselmesile beraber ikramiyelerin miktan da arrhrılmıştır. Meselâ; bu çekilişte (40.000) liralık büyük ikramiyeden maada iki tane (10.000) liralık ikramiye vardır. (5.000) liralık ikramiyeler birinci çekilişte iki tane iken bu çekilişte beşe çıkanlmıştir. Keza (2.000) liralık ikramiyelerin adedi beşten ona, (1.000) liralar da altmıstan doksana çıkarılmışür. Birinci çekilişte 90 kişi (500) lira kazandığı halde bu defa 150 kişi beş yüzer lira alacaktır. Bundan başka 300 bilete yüzer lira, 600 bilete ellişer lira ikramiye verilecektir. 3.000 kişi onar lira, 60.000 kişi üçer lira [ alacaklardır. Bu çekilişte 47 tane teselli mükâfatı vardır. Bu defa kazanılacak teselli mükâfatı seksener liradır. Devamlı biletler haricinde keşidelik biletler de vardır. Bu biletler şimdiden ve üzerlerindeki fiatla saüşa çıkanlmıştır. Eğer birinci çekilişte devamlı bilet almadınızsa bu çekilişte gene ayni paraya yani Oç liraya tam. bir bucuk liraya yanm bilet alabilirsiniz. Devamh biletlerin 2 birincikânun akşamına kadar değiştirflmesi lâzımdu. Eskiden olduğu gibi mühlet her ayın dördüncü günü akşamına kadar değil, ikinci günü akşamına kadardır. Buna bilhassa dikkat ediniz. Birindkânunun ikinci günü akşamına kadar değiştirilmiyen biletler başkasına satılabilir. Bu hafta çıkmıyacak Yarış mecmuası millî küme maçlarına daha iyi hazırlanmak ve resimli bir mecmuaya uygun parlak kâğıd tedarik etmek ürere ne§riyatını muvakkaten tatil etmiştir. YARIŞ Tektaş Pırlanta 12 krat nadide bir tektaş pırlanta Sandal Bedesteninde teşhir edilmektedir. 28 ikinciteşrin perşembe günü saat 14 te satılacaktır. 12 Krat Kayıb şehadetname İstanbul Tıb Fakültesinden aldığım 1411 tarihli ve 543 numaralı diş doktoru şehadetnamesini kaybettim. Ye nisini alacağımdan kayıb şehadetnamezün hükmü olmadığı ilân olunur, Diş doktoru Müftizade Akif Envantor Kıymettar Pırlanta On bir krat tek taş gayet kıymetli bir pırlanta Sandal Bedesteninde teşhir edilmektedir. Ayın 25 inci pazartesi günü saat 14 te satilacakür. Sahib ve Baçmuharriri: YUNUS NADİ Vmumî neşriyatı idare eden Yazı ifleri tnüdürü: HİKMET MÜNİF ÜLGEN Cumhuriyet Matbaatt 35 numaralı ilân Ampulsüz ve pilsiz elektrik ceb fenerlerinin toptan satışında 27/3 '929 tarihli Etibba Odaları nizamnamesinin 26 ncı maddesi mucibince Oda azamî olarak % 15, perakendecilere de ayrıca °c 15 kâr haddi kabul edilmiştir. mızın 1940 .sçneei ikinci umuıd heyet ^toplantısı 28 kânunuevvel 1940 cumar Buna nazaran bu nevi ceb fenerleri kaç elden geçerse geçsin müstehlike azamî tesi günü saat 13,30 da yapıîacağından azanm teşrifleri rica ofunur. ' (11175) olarak toptancınm maliyetine nazaran % 30 kârla satılacaktır. Ceb fenerlerine mahsus ampullerin Avrupa malı olanlar perkende azami Orman Koruma alay ihtiyacı için mayıs 1941 sonuna kadar beş aylık olarak on, başka memleketlerden gelmiş olan ampuller azamî beş kuruşa sabirinci nevi fabrika unu kapalı zarf usulile kimyahanece tahlile tâbi olmak tılacaktır. Ceb fenerlerinde kullanılan pilere gelince: Yassı pillerin duzünesi toptan azamî 230, perakende azamî beher tanesi 25 şartile 71000 kilo un satın alınacağından 2490 sayılı kanunun yedinci maddesi kuruşa, standard pillerin düzünesi 167, perakende tanesi azamî 17,5 kuruşa, mucibince ilân olunur. (11185) Miktan Muhammen Muvakkat teminat Tutan İhalenin Baby denilen ve çift kultenılan küçük pillerin düzünesi toptan 120. perakende bedeli nev'i miktan miktan beher çifti 27.5 kuruşa yerli ince yuvarlak piller perakende beher tanesi azamî Maaşlannı Bankamıza temlik ettirmek suretile alan emekli, dul ve yetimlerin Kilo K. S. Lira K. Lira K. 10 kuruşa saülacaktır. (11142) mart mayıs 1941 üç aylıklarınm tediyaü hakkında 19 T. Sani 940 tarihinde 71000 17 00 905 25 12070 00 Kapalı zarf «Cumhuriyet», 20 tarihinde «Son Telgraf», 21 tarihinde «Tan« ve 22 tarihinde İhalenin tarihi Günü Saati Mahalli «Akşam> gazetelerinde neşredilen ilânların berveçhiati tavzihine lüzum görül10 12'940 Salı 14 te Bolu askerî kışlası müştür. 1 Maaş sahibleri ellerinde bulunan bir devre evvel Bankamızca verilmiş puslalann alt kısmında yanlı günlerde müracaat edeceklerdir. Ancak tediye saatleri ışıkların karartılması ve mesai saatlerinin değismesi dolayısile aşağıda yazılı ikinci taksit 1 birincikânun 1940 da başlar. Leylî talebenin zamanında olduğu veçhile tadil edilmiştir. Maaş sahiblerinin elindeki puslada : taksitlerini yatırmaları ilân olunur. (11136) Saati 8 9 arasında yazılanlara saat 7 8 arasında 9 10 8 9 10 11 9 10 11 12 10 11 1 1933 Türk borcu tahvillerinin her üç tranşına aid 25 teşrinisani 1940 13 14 taksiti için Türkiyede Ankara ve İstanbul piyasalarında tranş farkı gözetilmek 1 8'11'940 tarihinde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye 11 12 14 15 sizin beher kupon mukabili 0,7346 doların Türk lirasile tutan, yani T. L. çıkarılan 23359 lira 50 kuruş bedeli keşifli Ordu Vilâyeti Hükumet konağı 12 13 0,9547 Türk lirası, tediye edileceği ilân olunur. 15 16 kalörifer tesisaüna istekli çıkmadığından 8'11/940 tarihinden itibaren bir 13 14 16 17 ay zarfında pazarhk suretile ihalesi yapılmak üzere askıya çıkarılmıştır. Türk lirasmı natık işbu meblâğ mevzuubaks taksit için kat'î surette tayin 14 15 tediyat yapılacaktır. (11134) edilmiştir. Beş senelik müruru zaman müddetine kadar bu vadeye aid kuponlar 2 Muvakkat teminat 1751 lira 96 kurustur. için 0.9547 Türk lirası tediye edilecektir. 3 İsteklilerin Nafıa Dairesi İnşaat Komisyonuna müracaatleri. (10968) Her üç tranş için Tüıkiyede tediye ile mükellef müesseseler şunlardır: Ankarada : T. C. Merkez Bankaa Erkek ve kadın farla yok Osmanlı Bankası İstanbulda Bandırmanm Sığıryolu mahallesinde kâin hazinei maliyeye aid iki katlı T. C. Merkez Bankası kârgir ve «20150. lira bedeli muhammenü Türk Un fabrikasınm «fabrika binaMillî Jçtimaî . Edebî Osmanlı Bankası sile arsası ve içindeki hazineye aid 85 beygir kuvvetindeki motör ve teferrüaDoyçe Bank ROMANI tile 4 su deposu ve 55 beygir ku^'etindeki motör ve teferrüatı, beş aded un Tediyeye aid provizyonlar tesis edilmiştir. RESİMLİ AY MATBAASINDA eleği, bir un harman makinesi «kayışı yoktur. 8 aded vals topu, bir aded ve zafiyeti nmumiyeye karsı 2 1934 ikinci sıra Türk borcu tahvillerinin 25 teşrinisani 1940 taksiti için levaj makinesi, bir pded levaj tulumbası. irmik isajörü ve buğday ambanndan 75 kuruşa satılmaktadır. HORMONA Fabrikasınm Istanbul piyasasında beher kupon mukabili Fr. F. 18.75 Fransız frangınm Türk ibaret olan aletlerile birlikte «2490» sayıh arttırma, eksiltme ve ihale kanunu lirasile tutarı T. L. 0.5558 Türk lirası tediye edilecektir. Bu meblâğ kat'î su mucibince ve kapalı zarf usulile 11 12 940 çarşamba günü saat 15 te ihalesi Satılık otomobil rette tayin edilmiş olup beş senelik müruru zaman müddetine kadar bu vadeye icra edilmek üzere 20/11,940 tarihinden itibaren 20 gün müddetle arttırmaya HAPLARICAREDİR aid kuponlar için 0.5558 Türk lirası ödenecektir. çıkanlmıştır. Az kullanılmış yeni bir kapalı MerHer eczanede kutusu 200 kurustur. Tediye müesseseleri şunlardır: Muvakkat teminat muhammen bedelinin yüzde yedi buçuğudur. kury otomobili satıhkür. T. C. Merkez Bankası Reçete ile satıhr. Talib olanlarm ve fazla malumat almak isteyenlerin Bandırma Maliyesinde Galatada Ünyon han 18 19. Osmanlı Bankası (11184) müteşekkil Millî Emlâk Satış Komisyonuna müracaatleri ilân olunur. (11150) Uçüncü Mıntaka Etibba Fiat Murakabe Komisyonundan: Odası Riyasetinden: Emekti, DıH ve YeHmJerin Nazarı Dikkatine Biletlerinizi almakta acele ediniz. Büyük ikramiye (40.000) liradır. Bolu Orman Koruma Talimgâh *^* Taburu Satınalma Komisyonundan: Emlâk ve Eytam Bankasmdan: Maliye Vekâletinden: % 7,5 faizli 1933 ve 1934 Türk Borcu B Haydarpaşa Lisesi Müdürlüğünedn * Kontenjanı Tahvilleri Hâmillerine Tediye Ilânı Ordu Vilâyetinden: Aka Gündüz'ün Son neşrolunan: ÇOK MÜHİM Tank Tango Bandırma Malmüdürlüğünden: ADEMİ İKTİDAR, BEL GEVŞEKLİĞİ GLANDOKRATİN Cevab vermek istiyordum. Hattâ, galiba, kendisine, tabaka hikâyesini anlatmak üzereydim. Fakat, pürgaleyan, haykırdı: Yeniden masal uydurmak yok!... Yeni yalanlar istemiyorum. Kusacak kadar, yalanla dolup taştım. Sabahtan akşama kadar bana yalan yutturuyorlar: «Bu sabah rengin ne kadar iyi!.. bugün ne kadar iyi yürüyorsun!.. Vallahi iyileşiyorsun, çok daha iyisin!» Sabahtan akşama kadar hep ayni uyuşturucu haplar. Bunlardan boğulduğumu hiç kimse görmüyor. Niçin bana, dosdoğrusunu sövlemiyorsunuz? «Dün vaküm yoktu, yahud, canım gelmek istemiyordu.» demiyorsunuz? Abone değilsiniz ya! Bana bir haber gönderip, yahud telefon edip «Bugün gelemiyeceğim. Şehirde arkadaşlarla beraber kalmak istiyorum.» deseydiniz, ne kadar memnun olacaktım. Burada her gün hastabakıcılık etmenin bazan sizi ne'derece usandırdığını, sıhhatli bir adamın, saatlerce ,bir hasta koltuğu yanında oturmaktansa, ata binmeyi, yahud gezmeğe gitmeyi tercih ettiğini anlamıyacak kadar budala mı zannediyorsunuz beni? Beni tiskindiren tek bir şey vardır: Yalan. Gırtlağıma kadar yalana gömülüyüm. Sizin hepinizin sandığınız kadar budala değilim, samimiyete pekâlâ tahammülüm vardır. Bir müddet evvel, yeni bir orta hizmetçisi tutmustuk, bir Çek kadını. Eski hizmetçimiz ölmüştü. Daha ilk gün, kadın benim koltuk değneklerimi ve yerime otururken, başkalarmın kollarımdan tuttuklarını gördü. Korkudan elindeki fır çayı düşürdü ve «Aman yarabbi, bu kadar zengin bir kız biçimsiz olur mu?» diye haykırdı. İlona, kadının üstüne deli gibi hücum etti; onu kovmağa kalktılar. Fakat ben, bilâkis memnun olmuştum. Korkusu hoşuma gitti. Çünkü, insan. hazırlıksızken, böyle bir manzara karşısında kalınca, korkması gayet tabiî, beşerî bir şeydir. Kendisine on kron verdim, derhal kiliseye koştu, benim için dua etmeğe gitti... Bir yabancmın beni ilk defa görünce ne hissettiğini nihayet bilmek beni bütün gün memnun etti, hakikaten memnun etti... Fakat siz, o sahte nezaketinizle, hep beni üzmeğe yelteniyorsunuz ve böyle yapmakla bana iyilik ettiğinizi zannediyorsunuz. Beni kör mü sanıyor sunuz, kuzum? Gevezeliklerinizin .geveleyişlerinizin arka sında, o hizmetçi kadıncağızın duyduğu ayni dehşeti, ayni ezayi hissetmiyorum tahmininde misiniz? Koltuk değneklerimi elime aldığım zaman üzüntülü bakışlarınızı ve ben bir şeyin farkLia varmıyacağım ümidile nasıl telâşla konuşmağa başladığınızı görmüyorum mu zannediyorsunuz? Sanki bütün ihti mamlarınıza, bütün dikkatlerinize rağmen sizi tamamile tanımayormuşum gibi!... Kapınm, her üzerime kapanışında rahat bir nefes aldığınızı ve beni orada. bir cesed gibi uzanmış bir halde bırnktıeınızı biliyorum... Sahte bir eda ile: «Zavalh çocuk» diye içinizi çekerken, ayni zamanda, «Zavallı hastaya» bir iki saatinizi feda ettiğinizden dolayı yüksek bir itmtnan duyuyordunuz. tstemifedakârlıklarınız si?în olsun! Ba , Yazan: Stefan Ztveig na her gün, bir merhamet tayını vermeğe kendinizi mecbur farzetmenizi istemiyorum. Sizin merhametiniz umurumda değil.'. Gelmek istiyorsanız gelin, istemiyorsanız, ne yapalım, gelmeyin! Söylüyorum size, umurumda değil! Fakat hakikati söyleyin, muayene, teftiş masallan okumayın! Artık yalanlara, türlü ihtimamlarınıza tahammülüm yok, iğreniyorum! Bu son sözleri, tamamen kendinden geçmiş bir halde, gözleri ateşli, yüzü sapsarı, haykırarak söylemişti. Sonra, buhran. birdenbire sükunet buldu. Başı, bitab, koltuğun arkahğına yaslandı ve heyecandan hâlâ titreyen dudakîarına, çekilen kan, yavaş yavaş avdet etti. Gayet yavaş sesle ve utanırcasına: Iste, dedi, bunu kat'î olarak söylemek lâzımdı! Şimdi, artık bitti! Bundan bir daha bahsetmiyelim! Bana.. Bana bir sigara verin. Fakat, bana garib bir şey olmuştu. Her zaman, oldukça sakin bir adamımdır, ellerim sağlamdır, kuv\'etlidir. Lâkin, bu hiç beklemediğim feveran beni öyle şaşalatmışti ki, elim ayağım kötürüm olmuş gibiydi Bu kadar heyecana tuğunu, itina ile asansöre yerleştirdi. Kekesfalva, müşfik bir tavırla, kızına: Bîraz sonra biz de geliyoruz, dedi. O zamana kadar sen belki yemeğe ha zırlanırsın. Biz bahçede bir parca dolaşalım. Uşak, asansörün kapısını örttü. Koltuk ve genc kız, bir uçuruma daldılar. İhtiTürkçeye çeviren: Hamdi Varoğlu yar ve ben döndük. İkimiz de susuyorkapıldığımı hiç hatırlamıyorum. Taba di ve hemen Edit'e doğru eğiierek onu duk. Derken, Kekesfavla, çekingen akamdan, güçlükle bir sigara aldım, ona alnından öptü. Sonra, garib bir sükut dımlarla bana yaklaştı: Sizinle görüşmek istiyorum, dedi. uzattım ve bir kibrit çaktım. Fakat par oldu. Sanki, bu ev sakinlerinin hepsi, maklanm öyle titriyordu ki, kibriti bile başkalarmın ne hissetiklerini keşfedi Bir kaç dakikanızı bana hasrederseniz tutamıyordum. Alev boşlukta ârperdi, yorlardı. İhtiyar, ikimiz arasındaki ger pek memnun olacağim... Yani, sİ7den bir söndü. Bir kibrit daha çakmağa mecbur ginliği derhal görmüş olsa gerekti. Göz ricam var.. Rahatsız olmazsanız benim oldum. Bu ikinci kibrit de, sigaraya değ leri yere inik, endişe içinde orada kaldı. çalışma odama gidelim. Bahçede de bir meden, elimde kararsız, bocaladı. Genc Imkân olsa memnuniyetle çekilip gide gezinti yaparız. kız, heyecanımı her halde anlamış ola cekti. Edit, onu sıkıntıdan kurtarmağa Aman, ne zahmet, efendim. Teveccak ki, bambaşka, şaşılacak kadar tatlı savaştı. cühünüz! Emrinize âmâdeyim. bir sesle sordu: Asansör tekrar yukarı gelip bizi aldı. Baba, dedi, biliyor musun, misafiriAşağı indik, avludan geçip, çiftlik mü Neniz var, kuzum? Titriyorsunuz. miz taraçayı ilk defa olarak görüyor. Ne.. Ne oldu? Bütün bu söylediğim şey Evet, dedim, mükemmel.. Mükem dürünün odasına doğru gittik. Kekesfalva'nın görülmekten korkar gibi, duvar mel. lerden size ne? diplerinden yürüdüğüne dikkat ettim. Kibritin ufacık alevi söndü. Ben, bir Bunu söyler söylemez, son derece makelime söylemeden oturdum ve hasta. nasız bir söz sarfettiğimi enladım. Ke İstemiyerek, ben de adımlarımı ona uydurdum. mahcub, mırıldandı: kesfalva, şaşkmhğımızı gidermek için, Bodur ve haricen pck temiz olmayan Bu sersemce gevezeliğim sizi niçin tekrar koltuğun üzerine eğildi. çiftlik müdürlüğü binalarınm nihaye müteesir ediyor? Babamın hakkı var. Siz Korkarım hava soğuyacak, üşüyetinde, kendi çalışma odasına açılan bir hakikaten bir.. Çok garib bir adamsınız. ceksin. Aşağı inelim, ister nıisin? kapıyı itti. Buranın mobilyesi benim kışO esnada, arkamızda hafîf bir uğultu Edit: ladaki odamın eşyasından daha iyi deoldu. Asansörün gürültüsüydü. Jozef Peki, dedi. ğildi. İçeride, yazıhane vazifesini gören, kapıyı açtı; içeri, Kekesfalva girdi. HasBir meşgale bulduğumuza memnun gayet sade, eskimiş, kurd yeniği dolu tsya ne zaman yaklaşsa, aldığı o kar olduk. Kitablan topladık, genc kız, atbir masa; diyah deriden bir yazıhane iskak tavırla, ve kendisine hks o eğik o kısını bojnuna örttü, çmgırağı çaldık. kemlesi, leke içinde, köhne hasır san muzlarile ilerledi. Taraçada da bir çm^ırak vardı. Bir kaç dalyeler; duvarda, muhakkak ki seneKendisini selâmlamak üzere ayağa dakika sonra, asansör yukarl gelmişti. Jerdenberi kullanılan etajerler; yerde. kalkum. Çekingen bir eda ile başını eğ , Jozef asansördea çıkü ve hastanın kol, lime lime haldar vardı. Bu odayı doldu ran güf kokusu, bana, nahoş, bir şekilde, alay karargâhındaki kokuyu hatırlattı. Ihtiyarm, bütün lüksü, bütün konforu kızına tahsis edip, kendisi, hasis bir köylü gibi, ncfsini her şeyden mahrum ettiğini, bir bakışta anladım. Esasen, o benim önümsıra yürürken, siyah kostü münün dirsekleri nasıl pırıldadığını da farketmiştim. Bu kostümü, her halde, en az on senedir giyiyordu. Kekesfalva, oranın yegâne rahat sediri olan deri koltuğu, bana doğru sürdü. Ayni zamanda, hem ısrarlı hem yumuşak bir eda ile: oturunuz, rica ederim. Demekle beraber, benim mâni olmama meydan bırakmadan, kirli ssndrlyelerden birini, kendi altına çekti. Şimdi, yanyana oturuyorduk. Lâkırdıva o başlayabilirdi ve başlaması lâzımdı. Koîayca anlaşılabilir bir sabırsızlıkla, b;mu bekliyordum. Çünkü bu zengin adsm, bu milyoner, benden ne istiyebilirdi? Fakat o, kunduralannı muayene eder gibi, başını. ısrarla yere eğik tutuyordu. Yalnız. ağır ve güçlükle nefes aldığını işitiyordum. Nihayet başını kaldırdı. Abıı ter içindeydi. Buğulanan gözlüklerini çıkardl ve yüzü, derhal, değişik, daha çıphk, daha zavalh, daha faciah bir ifade ile meydana çıktı. Miyoplarda ekseriya olduğu gibi, gözleri, gözlük camlarımn arkasında, olduğundan daha eskimiş, daha yorgun görünüyordu. Ayni zamanda hafifce fcizarmış çöz kapaklannın kenanndan da anlayordum ki, az ve fena uyuyordu. , £Axkası vaı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog