Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

24 İkinciteşrin 1940 CUMHURÎYET Siyasî icmal Şerefli gayeler uğrunda örice zaferi üzerine Elen hü kumeti reisi General Metak sas neşrettiği mesajda, kat zafer hakkında beslediği kuvvetli inan a ifade etükten sonra şu sozleri soylüjor: • Her türlu tehlikeye karşı koyacağız ve duşmanı yeneceğiz! Yalnu kendi mevcudiyetimiz için dovüşmüyoruz. üiğer Balkan milletlerinin bakası ve Arnavudluğun kurtulması için çarpışıyoruz. Ehemmıyeti hududlanmızı ve Balkan hududlannı aşan ve bütun beşeriy ete samıl olan idealler için çarpışıyoruz!» O IV R L E Ü Havadan istihza! Mukavva tayyareler Soyyetier Birliği Re konan bir Alman üs isine Millî Sovyet sün e İngiliz tayyare bayramını tebrik ett ieri tahta bomba ata Ankara 23 (a a.) 7 teşrinisani Sovyet mülî bayramı münasebetıle rak alay ettiler! Reısıcumhur İsmet İnonü ile Kalinin Hillî Şefimiz Ekselans Kalinin Sovjetler Birliği yuksek Sovyet Sıkı inzıbat tedbirlcri Meclisi Reisi Işıkların maskelenmesı uzerıne Emni• Moskova yet mudurluğu, gece devriyelerinı ve Teşrinievvel ihtilâunin yıldonumu noktaları artırmıştır Mahalle bekçılerı, munasebeüle, samımî tebrıklerunle kayıdsız ve şartsız gunduz hiçbır ışte çabırhkte dost Sovyetler Bırhğı milletlışmıyacaklar, gece de aslî vazıfelerınden lerinin refah ve saadetı hususundaki gayrı ışlerle meşgul olmıyacaklardır. en ıyı temennilerımi samımî tebrıkle Bekçılerın gece faalıyetleri karakollarca rımle bırlıkte arEetmekle bilhassa su bir kontrola tâbi tutacaJttır. zevk duymaktayım. Mahallelerinde hırsızlık vukuna imkân Türk ve Yunan hududlannda Alarm tecrübesi 30 arasındadır. veren bekçiler mes'ul tutulacaktır. İsmet İnönü Bulgar tahşidatı yok! Şehrimizde alarm ısareti verilerek yaEmniyet altmcı şubesinde mukayyed Ekselans İsmet İnonu Sofya 23 (a a ) Bulgar ajansı bildiBazı mahallelerde bekçileıin ıkişer pılacak olan umumî tecrubenin bırmcıhususî otomobillerin sayısı ise 719 dur riyorTurkiye Reisicumhuru ikişer gezdıkleri gorülmüştür. Bekçı kanunun birinci veya ıkincı gunlennde Ayrıca 240 motosıklet de bu emre tâbiAnkara Bulgar kıtaatının Turkiye ve Yuna lerin teker teker gezmeleri icab ettığin yapılması muhtemeldır Bu tecrube neBüyiık teşrinievvel ıhtilâlinin 23 ün den bu şekılde hareket etmiyen bekçiler ticesınde dığer icab eden tedbirler alı dir. nistan hududlarında guya yeni tahsi cü yıldonumu münasebetıle vakı ha hakkında cezai muamele yapılacak nacaktır. İzmit fabrikası siyah kâğıd yapıyor datta bulunduğuna dair bazı ecnebi araretli tebriklerinizden ve temenni Ur janslan tarafından haber işae edilmekOtomobillere verilecek benzin İzmıt 23 (Hususi İzmıt kâğıd fabriHadiseler, Balkanlar hurriyet ve istik lerınuden dolayı samimi teşekkürletedir. El lâmbalan da maskelenecek Otomobıllere verilecek benzınm tahdı kası, memleketın ıhtivacına kâfi mık lâlinın gunden gune daha fazla tehlikerımın kabulunü rıca ederim. Bu haberlerın tamamile uydurma olEl lâmbalarını mavi kâğıdla mas dı için hususî otomobıllere benzin ve tarda sıyah kâğıd ımalıne başlamıştır. ye duştuğunü gosteriyor. Bazı Balkao Kalinin duğunu beyana mezunuz. (Baştarafı 1 inci sahtiede) memleketierinin büfül yutulmakta olmaAnkara 23 (a.a) Sovyet mılli Bulgaristan bazı smıflan s;, General Metaksas'ın sozlerindeki sa cum, Bulgaristanın Yunanistana hü bayramı münasebetile Başvekil Dokterhis ediyor Ankara Borsası, 23.11940 rahati teyid eden soz goturmez hakıkat cumu takdırinde Turk mudahalesıteh tor Refık Saydam ve Hariciye Vtkili Sofya 23 (a a.) <Reuter» Bulgar (Baştarafı 1 inci sahifede) (Baştarafı 1 inci sahifede) ıkesıne daha az had bir mahiyet vere Şukru Saracoğlu ile Sovyet Halk Kotır. içılıs Kapanıs Harbıye Nezareti tarafından bugün nescektır Bu suretle Almanya, ayni za miserleri Meclisi Reisi ve Harıciye ricat etmekte olan duşman kollarjnı Epir ordusuna yuklenmişür Bu ordu Londra 1 Stcrlin 5 24 redılen bir teblığe göre, 75 günluk bir General Metaksas, Yunanistanın Arnamuvaffakiyetle bombalamıştır. manda Yugoslavya terekesi yemıle Ma Komiseri Molotof arasında tebrik ve nun kahramanca mukavemeti seferber Nevyork 100 Dolar 132 20 taîim devresi içm geçenlerde âlâh altma vudluğu hurrijete kavuşturmak için de Dokuz gun devam eden Gorice etra iığın ve harb kuvvetlerımizin hazırlancar efkârı umumıyesıni de tatznin ey tesekkur telgraflan teati edilmıştir. Cenevre 100 Isv Frc 29,7725 almmış olan askerler terhis edılecek mucadele etmekte olduğunu soylemekle. Lvebılecektır. fmdakı muharebeler esnasmda, duşman mssı imkâmnı vermiştir Kara hava ve Fılhakika Macaristan Aüna 100 Drahmi 0,9975 lerdir butun Arnavud milletini halâs harbine vaktıle Saınt Etıenne tacına aıd buhava kuvvetlerinin şıddetlı mukabele deniz kuvvetleri bırbırıle musabaka e ' X 62 2 5 Sofva 100 Leva ıştirak için davet etmektedir. Bu dave lunan Hırvatistanı elde etmefc ârzu lerıne, mevzilerin tabiaten kuvvetli ol dercesıne Yunan ismıni ebedıyen şe 1 3 w Madrid 100 Peçeta tyi çocuk yetiçtirmek için tin gun geçükçe genişbyen bir ıcabetlc sundadır. mssınî ve kısmen beton ve dıkenlı tel refle yâdettırecek olan kahramanlıklar 2 6 5325 Budapeş. 100 Pengö Bılgi ile bakım çocuğun sıhha'ini karşüanacağı şımdıden goruluyor. Arna(Baştarafı 1 inci sahifede) lerle takviye edilmiş bulunmalarına Netıce itibarile gazeteler İngilterenin gostermışlerdır.» Bukreş 100 Ley 0.625 temınle beraber bakım zahmetini de vud milleti, Italyan boyundunığundan talyayı durmadan, dınlenmeden döv dan atmak için Yunan piyadesiniu sungu rağmen Yunan kıtaatı muhım duşman Belgrad 100 Dınar 3,175 General Metaksas orduya, donanma yarıya indırir Çocuğunuzun kaç ay'.ık kurtulmağa teşne olduğu için Arnavud meğe devam etmesıni tavsıye edıyorlar. takmasına, hattâ taarruza geçnıcsine lu kuvvetlerini yararak parlak bir zafer Yokoha. 100 Yen 31,1375 ve hava kuvvetlerıne ve Ingıltereye teolduğunu ve adresmizi bize bilduınız, kuvvetlerinin Yunan kuvvetlerile birzum kalmamıştrr. Üç saatlik şiddetli bir kazanmışlardır. Bazı gazetelere gore, Almanya, Bulşekkur etmış, Gorıcenın nasıl zaptedüdıStokholm 100 Iaveç K. 31,005 sıze (Bakım Oğut) lerimizden parasız lıkte harekete geçeceği sıranın çok yakın garistan ve garbt Trakya tarikile ileri topçu ateşi bunlan mevzilerinden çıkarGöriceyi mudafaa eden İtalyan kuvğını anlatarak «Duşman bütun garbî [önderelım. oıak için kâfi gelmiştir. Tahvilât üzerine muamele ohnamıştır olduğuna inanılabilir. vetleri şu kıtaattan mürekkeb bulun lemeğe karar verırse, motorlu fırkalar Makedonya ve Epır cephesmde fırar etÇocuk Esırgeme Kurumu G Merkezi Çetin sungü hucumlarile beton tahki makta idi: ikinci Trıestino dağ fırkası, Altın fiatı olonya ve Holanda ile kıyas kabul etFakat General Metaksas'ın bütün hur nuştır. İtalyan dıktatoru Yunanlılar amattan aülan İtalyanlann maneviyaü 29 uncu Piemonte fırkası, 49 uncu Parm Son bir haftadır mütemadiyen insanlık kalbinde en derin akis yapacak mıyen dağlık arazi guçluklerile karşıleyhmde kın ve garaz dolu olan son Acı bir kayıb çok kırılmış olduğu anlaşılıyor. Bu ma fırkası, 53 üncü Arenzo fırkası, Tomori yukselen altın fıatlan dun şımdıye sozu, Yunan mucadelesinin asıl mahi laşacaklardır. nutkunu soylediği zaman Yunan ordusuneviyat bozukluğudur ki onlan Yunan vc Teorobos müstakil kıt'aları, İtalyan Bolu meb'usu Dr. Emin Cemal Suda kadar memleketımızde gorübnıyen Daıly Telegraph'ın Bukreşten aldığı nun kendisıne bu kadar çabuk cevab yet ve şumulunu ifade edenidir. Yunapiyadesi taarruza kalkmadan mevzileanî kalb sektesınden vefat etmiştir. Ceuistan, bu sırada taraftarlan azalır gibi habere gore, asıl Alman plânı Yugos rinden çıkanp kaçuıyor. Goriccden ka sıyahgöleklilerinin 109 ve 166 ncı fırka vereccğinı şuphesız hıç ümıd etmiyor bır hadde vâsıl olmuştur. Dun aknazesi ysruıki pazartesi gunü Bomonti Bersaglieri alayı ve du» demış ve daha sonra şu şekılde şam bir Reşadiye altınının piyasa gorunduğu için kıymetleri son derece lavyayı istilâdır ve bu darbenin gecik çan Italyan kuvvetlerinin yollarda bı ları, dorduncü [stasyonu Samanyolu sokağmda 29 1C4 üncu ağır mitralyoz taburu, fıatı 2525 kurus olarak tespit edildevam etmiştır yukselen idealler uğrunda mucadeleyi, miyeceği tahmin olunabilir. raktığı malzeme o kadar çoktur ki, yuNo. lı hanesinden kaldırılarak oğle naEsirler ve ganimetler miş olmakla beraber akşam üzerı Sanıldığına gore Bulgarların ve Mabaşka herşeye tercih eden nülletleı aran taldbini ve ileri hareketini ge • Mussolını, faşist İtalyanm açmış 25,5 lıradan dahı altın bulunamamazı Teşvikiye camıinde kıhnarak KaButun bu kıtaat, bır çok ağır top basında mevki almakla mukadderatmı en carların tadılci istekleri, son Hıtler ciktirmektedir. Bundan da bırakılan taryaları ve muteaddid tanklarla takvi olduğu harbm gayesı, Yunanıs'anın ımmıştır. Kulçe altının gramı da dün racaahmeddeki aile mezarlığına defneBorıs ve Hıtler Teleki goruşmeleri buyuk davaya bağlamıştır. Bu davanın malzemenin yolları kapla>an top, tank, hası olduğunu soylemıştır. Ben kendı 265 kuruştu di'ecektir Geride kalan iki kızına Alhududu insanlık kadar genişür ve bu nın esaslı mevzularından birıni teşkil araba gibi ağır vasıtalar olduğu anla ye edilmiş bulunuyordu. Bu muharebe suıe mahvolmamaga ve hur ve mustakıl lah sabırlar versin. esnasmda ele geçen esır ve malzeme heeylemış ve Bulgarların Makedonya üdavanın zaferi butun insanlık için en şılıyor. Bir Atina haberi, Yunanhların millet hahnde yaşamağa azmetmış oldubuyuk şereftir ve bu davanın zaferi uğ zerindeki talebler ve Macarların Hırva metruk Itahan tanklannı sahiblcrine nuz sayılmamıştır. tıstanın ıhyası ve Macarıstana italya ile Butun Arnavudluk eephesinde harbın ğumuzu, ve boyle yaşıyacağımızı ve runda mucadele edenlere karşı, butun karşı kullandıklarını bildiriyor ki, bu muttefiklerımiz Ingilızlerle bırlıkte gainsanlık kendini borclu sayacaktır. Hnt muşterek hudud verılmesi hakkındaki da Yunanlılaruı hazırlıksız olduklannı bıdayetindenberı ele geçen esır ve mal l.b geleceğımızı beyan ederim. Bu zafeemelleri bütün teferrüatile tetkik olunzeme mıktarı, bırçok subaya, bınlerce ta bugun insanlığı tahakkum çizmesile Genciik Tazelik.. İlk aşkm şaheseri olan ve ispat eder. askere, ağır ve hafıf 80 topa, 55 tank da rın netıcesı italya ıçın ne olacaktır' çiğnemeğe alet olan milletler dahi, yann muştur. Belki de Hıtler, Bulgarıstana \NN SHİRLEY RALPH BELLAMT Dun gelen haberlere nazaran, Yunan Italyan mılletı bu babdaki hukmunu ve Macarıstana İtalyaya Dalmaçya vefi topuna, 300 mıtralyoze, 20 tanka, 250 bu buyuk borc içinde kendi hissesine VE YARININ 5« YILDIZI tarafından yaratılan ildikten sonra kalan terekeden hisse laarruzu Epir'den Ergiri">e doğru inki den fazla nakil vasıtasına, 1500 den faz dıktatorıle olan hesablarının tasfıyesı isabet edeni tanımak mecburiyeuni hisvermeği taahhud bıle etmiştir. Vakıâ şaf etmektedir. Yunan hava kuvvetleri la motosıklet ve bısiklete ve buyuk mık gunu versın. scdecektir. mudahalevine Bulgaristanın esas talebi, Yunanistanın İtaljan tajjarelerinin Şımdi hepımiz, dış ve yumruk kesıletarda muhımmat, benzin, elbıse ve saır sırtından Ege denızine mahreç elde et rağraen ricat eden düşmanı şiddetle her nevi malzemeye balığ olmaktadır ceğız. Alçakçasına ve imansızcasına bıze Fransızca sozlü filmini mutlSka görünüz. Rumanyanın roihvere mek gibi gorunmektedü, Fakat Daily bombalamışlardır. Gorice mıntakasında Genc kınn filmi.. Hk busenin filmi.. Çiçek halinde olan kalbin İtalyanlann kaçarken yaptıklan karşı yapüan taarruzun bızde uyandırTelegraph'a gore, bndeki ilk kurban bir tank kolu da şiddetli bir ateşle darfilmi . Cidden gencler tarafından iforiılmesi lâzım ırel«n bir roman... dığı gayz ile mucadele edebümek için katılması: zulüm Yugoslavya olacağından, Bulgar mat madagın edilmistir Atinadan bildirildiSeanslar : 11 1 30 3,30 5,30 ve 8 de ıuhlanmızı galvanıze edelım. Hepırmz Atina 23 (a a ) Duşman tayyareleri Yunanistana ğine gore Gorice etrafında 9 gun devam Yunanibtanın en şerefli mucadele uğ buatının son günlerde ıyıce bılmehyız kı, mucadelemız, uzun arşı şiddetli neşriyatı bir şaşırtma eden muharebeler esnasında dtıstnan bugun Epırde harekât mıntakasmda ba ve çetın olacaktır. Yolumuz, çıçeklerle runda kan doktuğu ve şan kazandığı sıhava kuvvetlerinin şiddetli mukaljele zı kasabaları bombardıman etnuşlerdır ÖNtİMÜZDEKİ S A L I akşamından itftaren rada Alman işgali altında yaşıyan Bu hareketi teşkü edebilir Bu suretle Mabezenmiş degıldir Fakat her türlu mü$caristanm mihvere iltihakının derin lerine, mevzilerin tabiaten kuvvetli ol Olu ve yaralı mıktarı azdır. Ita'.yanlar, kulâtı ıktıham edeceğız. Her turlu tehmanyanın uçler paktına iltihak ettiğiui ;ebebinin. Almanvanın Yugoslavya ü masına ve kısmen beton ve dikcnli tel tahlıye ettıkleri her kasabada zulum ve iıkelere karşı koyacagız ve duşmanı yeilân etmesüe karşılaşmış bulunuyoruz. :erine atılmak niyeti olması pek müm lerle tahkim edilmiş olmalanna rağmen yağma yapmaktadırlar. Seyades köyu neceğiz Yalnız kendi mevcudiyetimiz Göstermive başhyacağı ve LUCİEN BARROUX'un iştirakile Yunan kıt'alan muhim diişman kuv\et yakılmıştır Kurtarılan kasabalarm manRumanya Alman askerî işgali altında kündür. DANİELLE DARIEUX JEAN KİEPURA lerini yarmaya muvaffak olmuşlardır zarası korkuncdur. Çunkü İtalyanlar içm çarpışmıyoruz. Dığer Balkan mılletvaşadığı ıçın onun bu karan kendi islerırun bakası ve Arnavudluğun kurtultarafından harikulâde bir tarzda yaraülan Rumanya da 3 ler paktına Goricede mağlub olan İtalyan kuvvetleri luralarda işıtılmemiş vahşet ve barbarleğıle verdığini sojlemeğe imkân yoktur mssı için çarpışıyoruz. Ehemmiyeti iltihak etti arasında ikinci Triestino Alpini tumeni, ıık izlerı bırakmaktadırlar. l akat bu karar da utnumî vazij eti 7erre hududlanmızı ve Balkan hududlarını Kadar değiştirmemekte, yalnu mihverin Berlın 23 (a a ) D. N. B. bildiri ani dağ fırkası 29 uncu Piemonte tü Vasılıko Pogoni kasabasında kadınmeni. 4 uncıi Borsuglieri alajı gibi gü lar ve kızlar tecavuze uğramış ve oldu aşan ve butun beşeriyete şamil olan ideBalkanlara karşı kurduğu plânları bira* Guzel ve buyük aşk fılmmde okuyacaklan güzel sarkıları bütün zide kıt'alar da vardır. Sayıca ve malze rulmuş, birçok kaduılar ve çocuklar da aller içın çarpışıyoruz. daha a> dınlatmaktadır. şehır halkımn ağzında dolasacaktır. • H H H B I Almanya, İtalya ve Japonya arasında Boyle ulvî bır davanın şampiyonu olmece üstün olan Italyanlann en giıven rehıne olarak goturulmüştur. Bunların 27 eylul 1940 tarihinde akdolunan üçlü Almanlann Rumanj ayı işgali sırasmda masını Yunanistana muyesser eden Cedikleri bu kıfalann da munhezim obna akıbetı meçhuldur. bu isgalin Sovjetlerce pesinden malum pakta Rumanyanm iltihak ettiğmi mü sı, Yunan sevk ve idaresinin vüksekliği nabı Hakka şukreylerız » Mısır sinemacılık âleminin en büyük 2 yıldızı Hedef Adriyatik denizi! olduğu \e tasvıb edildiği ileri surulmuş, beyyin bır protokol, bir taraftan Al kadar, Yunan askerlerinin çok kahraA B D Ü L V E H A B I N Aşkın Gozyaşlan filminin Atina 23 (a a ) Dun, Başkumandan Sovjetler, bu iddialan tekzib etmişlerdi manya Hariciye Nazın Von Ribbentrop, manca harb etmelerinden ileri gelmekvegâne rakıbi unutulmaz basmuganniyesi General Papagos, Yunan kıtaatına hıtab İtalya Hariciye Nezareti siyasî daire Macaristanın üçler paktına iltihakı ti eisi Butti ve Japonyanın Berlin büyük tedir. Bu kadar kıymetli malzeme ter ederek bilhassa demıştır kı: ABDÜLGANİ ESSEYİD NECAT ALİ zerine ayni iddia ileri suruldu, fakat o da elçisi Kurusu ve dığer taraftan da Ku keden ve ağır zaviat veren İtalvan fır « Tanrı bizimle beraber olsun. U Gozler kamaştırıcı dekorlar ar^ında fevkalâde surette canlandırdıklan selefinin akıbetine uğradı. Bumanyanın manva Başvekili General Antonesko ta kalannın busbutun perisan olacaklan nutmayınız ki 40 sene hapıste ve esaretşüphesizdir. Yunan taarrnnınu dur^uraüstelik üçler paktına iltihakı bakalım rafından bu gün imzalanmıştır. te geçırmektense az yaşamak daha lyibilmek için gayet iyi mücehhez vpni fırnasıl karşılanacak? dir. Ueri, daima ileri. Harbe devam ediTuka Berlinde Türkçe Sozlü, Arabca Sarküı saheserinde kalara lüzum vardır. Bu ise irkâb vc ihnız ve dehşete aldığınız düşmanı denıze Bilhassa Rumanyadan sonra BulgarisLondra 23 (a a.) Alman radyosu rac iskelelerinin mütemadiven bombaLondra 23 (a a ) Sıgara fabrıkaları tan da ayni pakta iltihak etmek temayü ıun bıldırildığıne gore, Slovakva Baş lanması halinde kola\ca mumkıın ola dokunuz » bu sene Turk tutunlerı kullanacaklardır ttalyan tebliği lunü gosterirse o zaman mihverin Bal rekıli doktor Tuka bu gun Alman hu maz. Şimdi Yunan ordusu ve mutteRk Koşuşan binlerce seyircileri gaşy ve teshir etmektedir. Bu senekı Turk tunun rekoltesmı satın İtalyada bır mahal 23 (a a ) Iıalyan kanlan neye çevirmek istediği busbutun kumetınm daveti üzerine Berlıne hare hava ku\vetleri, Italjanlan nefes aldırI Seanslar : 11 1,30 3 30 5,30 ve 8 de I almak için yapılmakta olan müzakereler orduları umumî karargâhınıa 169 nu tavazzuh edecek ve vaziyet herhalde ket etmiştir madan takib etmekle mukelleftirlcr çok ılerlemış bulunmaktadır Tıryakıler maralı resmi teblığı: lıâd bir mahiyet alacaktır. Turk tutunlerile Vırjinı tutunlerınin San'at âleminin... Yıldız kudretinin... Aşk ıstırabmın Bulgar Nazırlan da gidiyorlar Yunsn cephesmde kıtaatımız yeni harmanuıın nefasetini takdir edebıle Roma 23 (a a.) Stefanr Bulgar Anlaşılan mihver, buyük devletleri mevzılerme, varmak ıçın derpış edılen ceklerdir. ingiliz sigara imalâthaneleri pakta alamavınca gücıinü kuçükler üze Başvekili ile Hariciye Nazırı pazartesi hsrekâtı muntazaman ınkişaf ettırmekVırjını tutunlerile yapacakları harmanKurduğu en muhtesem îafer takı rinde denemekte ve kiıçuklen pakta günu Sofyadan hareket ederek Berlıne |Baş tarafı 1 inci sahılede] tedır. larda fazla nispette Türk tutünü kullaBETTE DAVİES HENRY FONDA GEORGES BRENT'in girmeğe zorlamaktan bir zevkalmakta gideceklerdir. Zabıta tarafından genişletılen tah Tayyarelerimiz, duşman mevzileri ü nacaklardır. yararbğı « Fransızca » dır. kjkat esnasında tahrıfat ışıle muteaddid zerınde bilhassa Gorice mıntakasında Harbuı başlangıcında Virjini tütünleömer Rıza DOĞRUL kimselerın alâkadar olduğu ve işı ıdare bu çok hedeflerı bombardıman ederek edenlerden bırınm Kâzım isminde bir yol ağızlarına, askeri kıtaat tecemmule n stoku ancak ıkı huçuk senelıktu Önümüzdeki aylarda bunlara yüzde 8 şaheserıdir. Dünyanm dort bucağında alkış ve takdir toplayan Ankara 23 (Telefonla) Devlet da şahıs olduğu anlaşılmıştır. rıne ve duşmamn toplu kıt'alaıma ısaBu grupun imtıhan evrakını saklı betler kaydetmıslerdır Butun tayyarele nıspetınde Turk tutunu ılâve edılecek ve Ayrıca en son dünya haberleri: Türkçe Paramunt jurnal'de relerının teşkılât kanunlarına eklen pevderpev bu nıspet artırılacaktır. ek uzere Buyuk Millet Mechsınce ka bulunan yerden gızlıce aldıkları ve im ıımız donmuştur. bu san'at harikasını siz de gorünüz. bu1 olunan daımî ucretli memurlara a thanda muvaffak olamıyan talebelerın Seanslar: 11 1 30 3 30 5 30 ve 8 de Atinada bayram Cenevre 23 (a a ) Vichy'den D. N d kanunlar ve ucretliler baremi hak evrakı uzerınde 40 ılâ 70 lıra mukabiTürk artistlerinin San'at mucizesi: Atina 23 (a a ) Zafer, memlekelınde tahrıfat yaptıklan ve bu" suretle B.ye bıldırildığıne gore, Fransanın Su kmda Maliye Vekâletınce bir izahname Millî Dehamızı Tebcil tin her tarafında hararetli tezahürlerle hszırlandı. Buna göre, daimî mahiyet a.ebelerin sınıf geçmelerini temin etrıye fevkalâde komiseri Puaux'nun yetes'ıd olunmaktadır Gencler «12 ada rzeden ücretli kadrolar bundan böyle tıkleri anlaşılmıştır. tıne eski Parıs polis mudurü Chıap her sene değiştirilmiyecek ve yeni bir Universite ve Emniyet müdürluğü bu ya'» dıye bağırmakta ve Ingılızlerı ope'ın tayin edileceği Fransız siyasî mah kanunla tadil edılmedikçe mer'ıyette mühim hâdise etrafındaki tahkikatları muzlarında taşımaktadırlar. ALEMDAR ve MİLLÎ sinemalarma akın etti' Türk dehasının yarattığı Alman sefareti de Yunan en büyük eseri, şarkın edebî aşk timsallen 500 senehk millî halk destanunız ra devam etmektedir. talacaklardır fıllerinde sövlenmektedır. 27 sonteşrin ÇARŞAMBADAN bayrağı çekri itibaren Tımes muhabırı, Atinada Gorice zaferi munasebetile büyük Yunan bayra£ı çeken bınalardan birinin de Alman Filmini bilhassa görmek için (Bursa. Mudanya, Sapanca, Izmit ve elcilıği olduğunu kay detmektedır. Çatalca) havalisinden eelmek zahmetine katlanan halkımıza bir kolavlık olmak üzere ilk matinelerimiz tahsis oiunmnsrur. Londra 23 (a a ) Bu gün Londrada çok eğlenceh bir hâdlse haber veril mektedir: Almanlar, Fransadaki tayyare meydanlarından Ingilız bombardıman tayyareler ının nazarı dıkkatrni başka ta,raflara çekmek için mukavvadan ya pılmış tayyarelerın dizılmış bulunduğu sozde bir tayyare meydanı vucude geBu sozler, her şerefli ve hur insanın tirmışler ve İngiliz tayyarelerınin gekalbınde derin akısler bırakacak, heyelerek bu meydana bombalar attığını canlar ujandıracak samimi ve ulvî bir sevıncle seyretmişlerdır. Fakat İngılizhitabdır. General Metaksas, bu sozlerle lerın yeni bir istıhzası karşısında bu Yunan milletiain azmine, cesaret ve lunduklarını gorunce fena halde can iaancına tercuman olmakla kalmanuş, ları sıkılmıştır. Çunkü Ingilız tayya Yunanistanın bugunku mucadeleyi relerının bu meydana attıkları bombagoze almakla butun Balkan davasına na ların tahta bombalar olduğunu anlasıl hizmet ettiğini de anlatmıştır ki bu mışlardır. pek sarih ve munakaşa kabul etmez bİT Vakıariır, arasında aşağıdaki telgraflar teati olunmuştur: fBaş tarafı 1 inci sahifede] İsaret fenerı olmak uzere dortyol ağızlarma ve caddelere konulan ışaret lâmbalarınuı sayıa 337 ye çıkarümıştır Gelecek hafta sonunda evvelce sokulmüş ıken sonradan dıreklere tekrar takk edıimiş olan elli lâmba da tamaınıle scndurulmüş olacaktır. Polis çok şiddetli inzıbat tedbiri aldı Bugün yapılacak maçlar Lik maçlarına bu gun Fenerbahçe ve Şeref stadlarında devam edılecektır. Fenerbahçe stadında Vefa İstanbulspor, Galatasaray Kasımpaşa, Fenerbahçe Topkapı takımları karşüaşacaklardırt Şeref stadında Beykoz Süleymanıye, Beşıktaş Beyoğluspor takımlaTi maç yapacaklardır. Haftanın en muhım musabakası, Beşıktaş Beyoğluspor arasındaki maçtır. kelememiş olanlarla bunlan gelen, ge rilmemesi ve taksilerie otobuslerin nu çenın yuzune tutanlar teczıye edılecek maralarınm çift ve tek olduğuna gore ve lâmbaları musadere olunacaktır. munavebe ile çalışmalanna dair olan Otomobil ve tramvay fenerleri karar mucibince lâzım gelen hazırhklar Otomobillerin bnlerindeki ıkı ufak yapümaktadır. lâmbanm ışıkları şoforlerın ilerıyı gorŞehnmizde 912 taksi işlemektedu. Anıelerıne mânı teşkil ettığınden buyuk yın yırmi sekızınden ibbaren bunlar lâmbalarm maskelenerek yakılması içm munavebe ile yanı 456 taksının bir gun Atlı mania müsabakalan dun polis altıncı şubesınde mutehassıs ve dığer nısfının da ertesi günu çalışbir heyetin huzurunda yenıden tecıu ması lâzım gelmektedir. Polis altmcı şuSipahî Ocağı tarafından tertib edılen beler yapılmışİBr. be müdürluğü dun bu hususta Şoforler atlı mania müsabakalarmın, ikincisi bu Tramvay fenerlerinde de bazı tadılât cemiyetıle temas ederek icab eden emır gün Ocak sahasında yapılacak, müsabakalara saat 14 te baslanacaktır. yapılarak bunların on fenerleri mavı ve leri vermiştir. alt tarafları beyaz olmak uzere tespıt eSefaretlere ve resmî teşekkullere aİd dılmiştir. Bu suretle tramvay arabaları arabalarla bilfîıl doktorluk edenlerin kazaya meydan vermeksizın seferlerını hususî arabalan da işlıyebilecektir. fBaştarafı 1 inci sahifede] * yapabıleceklerdır. Etoktorlara aid arabalann sayısı 25 ile Tekzib yağmurü Yeni hedef Yugoslavya mı? Göriceden sonra Metaksasm mesajı HARB VAZIYETI Bu hafta S U M E R sinemasında K1Z TALEBE YVRDU SÜMER SİNEMASININ İKİ CÖNÜL BİR OLUNCA İngilterede Türk tütün istihlâki artıyor YILDIZ SILTAÎV TAKSİM SİNEMASINA Bugün L A L E Sinemasına Inanılmıyacak şey! M. Chiappe Suriye komiseri oluyor Ücretli memurlara dair izahname ÖLMİYEN AŞK L AKASYA PALAS 2 GUNDE 25,000 KIŞI IPEK LALE MELEK SARAY SUMER TAKSIM SAKARYA ALKAZAR ASRÎ ŞIK YILDIZ ŞARK MARMARAda LEYL U MECNUN e I • SAYtt SAYIN HALKIMIZA Sinemalan Direktörlüklerinden: EHEMMİYETLİ İÎAN CHARLES BOYER Yarından i Yarından itıbaren sinema gösterme saatlerimizi aşağıdaki saat: 11 1.30 330 5.30 ve 8 de şekıMe değiştırdığiniız arzolunur: D E M İ R K A P ALEMDAR TYRONE POVER ve ve M İ L L Î SONİA HENNİE'nin ( T ü r k ç e S ö z l f i ) yakında İ P E ! SARAY filmi I SİNEMASINDA İSTANBULDA BALALAYK A Bugün seanslar: 11 1.30 3.30 5 3 ve 8 de 100,000 kişinin gördü^i ve alkişladığı Şaheserler şaheseri M E L E K Sînemasıncla daha 3 gün gösterilecektir. I P E K S İ N E M A S I N D A f BİR KAVUK DEVRİLDİ Vasfi Galib . Muallâ En fazla gulunclu Turk filmi Bugün A S R Î sinemada ••••^ tmemada En ı kuv'v'etli Fransız IY BAITI HARRY BAlTt GABY MORLAY KARLAR ALTINDA Emsalsiz fılminde oynadıklan yeni BACK TO BACK dansını görmek üzere bütün şehir halkı koşuşuvor. İlâveten: Y E N İ FOKS JURNAL Seanslar saat • 11 1 30 3,30 5 30 ve 8 de Geliyorlar... ve Sizı şimdive kadar gulmediğuıiz derecede giıldurecekler!.. ikinci muvaffakiyet haftası olarak gösterilmekte olan SAMSON I | SAKARYA Sinemasında Harikulâde ve Enfes Bir Saheser S E V E N • K A DI GANIMIN İ C İ 2 güzel fibnden mıirekkep bir proeram Kederlere karşı ıvi bir çare Birinci smıf bir film LORELHARDY HAYDUDLAR En UYKUSUZ GEGELER ARASINDA Filmi yaratanlar: HEDY LAMARB ROBERT TAYLOR Bugun seanslar saat 11 1,30 3,30 5,30 ve 8 de Komik BACH TANİA FEDOR GABY MORLAY. PİERRE RENOİR ve PİERRE BRASSEUR ve Komedi Fransez'den YONTNE tarafından. tarafından Seanslar: 11 1^0 3,30 5,30 ve 8 de son TÜRKÇE SÖZLÜ komedileri SARAY Sinemasmda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog