Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Biz koyun DEĞİLİZ Yazan: Sehir Haberleri emir geldi CUMHURİYET 24 Ikincitesrin 1940 Sulh aztninde samiıtıiyiz, fakat İthalât İhracat taarruza uğrarsak bütün kuv faaliyeti arttı vetimizi sarf ederek döğüşeceğiz Gümrükteki Alman malları için yeni Fazıl Ahmed Herkes soruyor: en gozu yılmaz ve Harbe mı gırıyo en sarp ruhla başarGumruklerde bulunan Alman malruz? nıak o derece sag laıının yenı Turk Alman tıcaret anHıç yenı olmıyan lam bır kararımız laşması mucibince ıthali için dün gumbu sual karşısında~ve azmımızdır. Do mklere yeni emir gelmiştir. Bu emre kı cevabımız hem bır vuşmek ısüyenlerle nazaran 30 ikıncikânun 940 tarihine tanedır, hem eskı: yumruğumuzun butun kuvvetını sarfe kadar gümrüklere gelmış ve gelecek Tecavuze uğrarsak evet, bütıin canı derek dovuşeceğız. Hakkımızı tanıyan Alman malları klering hesabı üzerinmızla evet'. laria en ınsanî surette goruştuğumuz gı den, ondan sonrakıler 13055 numaralı Tekmıl Turkiye, gerek resmî, gerek bı.. kararnameye göre ithal olunacaktır. Koylan başka devletlerin elinde buhususî' dılıle daıma tekrar ve daıma Başka delile lüzum yok; hükumetin Limanda faaliyet lunan Bulgar nehirleri hangileridir? Meispat etti; ne kımsenin toprağında go Millet Mechsıle bir olarak aldığı son riç ile onun kolları olan Tunca ve Arda İstanbul limanında son gunlerde noreumuz vardır, ne de bir zerremıze dahi tedbirler, davamızın en kat'î alâmetidır nehirleri, İnoz ile Dedeağac arasında dokunuhnasma tahammulumuz'. Şu Zaten bu dava, şu saatte tek bır vvcud mal zamanlarda dahı ender tesaduf edenize dökulür. Mesta Karasu nehri sebeble yenı vaziyetlerde ve o vazıyetlc olmuş olan Turkluk davasından başka dı!en bır şekılde tahmıl ve tahlıye faaKavalanın şarkında ve Struma nthn de lıyetı artmıştır. Limanda yukleme ve ruı icab ettirdığı emnıyet terübatında bır şey değıldır kı! Orfano korfezinde Ege dtni/ine doküeskı kararterımıza uymaz hıç bır nokta Eziyet, zahmet, fedakârlık ve icab boşaltma ışlerinin günun 24 saatinde lur. Bu nehirlerin haliclcri, Bulgaıista^orulmemelıdır. Hayatî ehemmiyeti haız ederse olum.. Evet tamamile boyle devamma karar verılmiştır. Bu ış pasıf olan tedbırleruı ancak gecikmesıdır kı Gosterilmiyecek şey bır tanedır ve bır korunma tedbırlerıne rıayet olunarak muvakkten tak>ıd veya talıki demektır Madde 10 Bu kanunda yazılı suç nm elinde bulunmahdır demek, Yunanlılara, Inoz korfezinden Halkidikja yarıbır mılleün başuıa felâket getırebıiır. tane olmahdır. Zâf! Ne maddî, ne de ma fakat tahmıl \e tahlıve ışının selâmetle IX icra Vekilleri Heyeti tarafın lardan dolayı generaller ve amirallerle madasuıa kadar butun Makedonyayl Idarei orfıye mmtakasıle bu mıntacereyanı için icab eden ışıklar yakılaAksi değü!. ^ umumî mufettışler, valıler ve kaymaka dahılinde tatbik olunacak ahkâm ve dan ittıhaz ve teblığ edilen emirleri ve Bulgaristana verini/, demektır. Bın zahmet ve eziyet pahasına kazan~ k nazık dakikalar yaşıyoruz. U rak yapılacaktır. nıuamelâtın sureti icrası ve harb ha ılân edüen sair tedbirleri takıb ve icra k9mlar, hâkimler ve muddeiumumıler Mademki Bulgaristandan geçen nehiraleyhinde takıbat yapılabilmesi için her mış olduğu istiklâli ve sulhu mudafaa zun masallara kımsenin ıhtıyacı da yok, etmek. Dün yapılan ihracat lınde dahi masuniyet ve hurrıv etlerm lerin denize dokuldukleri jerlenn Bulbırının mensub olduğu idareye gore içın Turk milletinin ruhu her zaman tahammulu de.. Ancak herkesın vakarh ÜÇÜNCÜ KISIM Dun şehrimızden 160 bin liralık ihra tarzı takyıd ve taliki kanunla tespıt oMıllî Müdafaa veya Dahıliye veya Ad garistana verilmesi lâzım geliyorınuş; o eeierber halde idi. Ancak hududlarımı ve celâdeth bır sukun içinde, buyuk ka cat yapılmıştır. lunur. Teşkılât halde muhim bir kısmı Bulgar toprakza düşman bir gözle bakılmadıkça bızjm rarlaruu vermış butun sağlam ruhlar Madde 4 Örfî idare altına ahnan lıye Vekılının ıznmi almak şarttır. örfî idare kanunu larından geçen, binaenaleyh bir Bulgar Isviçreye yapılan ihracat İKİNCt BAB 'fcerkese karşı hareketimiz, merdce bir gıbı işlerıle meşgul olmaları en esaslı Örfî idare hakkında Büyiık Millet yerlerde bu kanun hukumlerını tatbik Harb halinde harekât mmtakalannda nehri olan Tunanın denize dokülduğü Isvıçreden memleketımize gelmekte j4nsanlıktan başka birşey olamaz. Fakat vazıfedır.. Elçabukluğu, para dalaveresı, etmek uzere hazarda Genelkurmay yerlerin de Bulgaristana verilmesi lâzun tatbik edılecek takyıdler iyi bılelim, vatanseverliğimizde hiçbir alçak ve hodkâm farfaralık ve nıhayet clan bazı mallarla memleketımizden İs Meclısmin 1940 senesi 25 mayıs ıçti Başkanı ve seferde Başkomutanhk tagehnez mi? Eğer her millet, kfiıdı topviçreye gıtmekte olan dört vagon ihrac maında kabul ettıği kanun şudur: Madde 11 Harb halinde örfî idare raklarından geçen uehirlerin ağularuıı, gevşekliğe, hiçbir müsamahaya yer yok soysuz ıhtıkâr, bozguncu ruhunun âmrne rafından en az kolordu komutanlığı BtRİNCt KISIM ^tur. Varhğımızı müdafaa hususunda, hayatma geürdıği manevî kanseılerdır malımızm Türk Yunan hududunda yapmış bir komutan, Örfî İdare Komu Uân edilmemiş olsa dahi bu kanunun bu ağızlarm bulunduğu koylan, halicUmumî hükumler hem kendi iniTiımin, hem de o varhğa ve millet bunlara asla goz yummıyacak Pıtyan ıstasyonunda durdurulduğunu (anı olmak uzere seçılerek Mıllî Mu masuniyet ve hürriyetlerini takyid ve Madde 1 Teşkilâtı Esasiye kanu dafaa Vekâleünce tayin muamelesi ya taJıkına aid üçüncü maddesinin birinci, leri, korfezleri kendinin mah addcderse, yazmıştık. Buradan giden dört vagonda el uzatmak c^etıni gostereceklerın tır. bazı mıntakalarda bu işin içindcn çıkkanını bol bol akıtacağımıza şüphe edıl Kuvvetli hükumet demek, hak ve ada Lububat ve fındık yukludur. Bır vagon nunun 86 ncı maddesine tevfikan ve pılır. Bu komutanın refakatıne luzumu uçuncu, dorduncu, beşmci ve altıncı mak mumkiın obnaz. Çiinkii, Tuna giznesin. leti tecelh etonnekte ve mılleün huku yumurtamız Yunan hukumetınce iyi rilmiş olan umumî veya mevziî örfî i kadar subay ve askerî adlî hâkım ve bendlerinde yazılı tedbirleri, daha ev bi, Ben gibi, Vistül gibi, ES'HO gibi birvelden İcra Vekilleri Heyetince tespit çok netairler vardır ki, kaynaklart, Her yurddaş artık lylce anlamıştır; kunu mudafaada en yuksek kudrete fiatla mubayaa olunmuştur. Dığer mal dare kararı Dahıliye Vekâleti tarafın memur verılh*. Slecek kuvveti ohnıyanlara şimdiden mahk olan hukumet demekür. Bız boyle ların yollarma devamı içın dun lâzım dan munasib vasıtalarla ilân olunur. Madde 5 Örfî ıdare mahkemelerı edılecek harekât mmtakalannda alma mecralan, halicleri bep baska başka Örfî idarenin hudud veya müddeti ü asağıda yazılı şekılde teşekkul eder: ğa Baskumar>danlık salâhiyettar oldusonra hiçbir hayat mev'ud bulunmu anlayoruz. Zavalhya, masuma ve maz gelen teşebbus yapılmıştır. zerınde yapılacak değişiklikler de ay I Orfî İdare Komutanlığı refaka ğu gıbı harb hareketlerinin ve askeri memleketlerdedir. O zaman, nıuteaddid yor. Millî alanda da, beynehnilel mevcu luma karşı en hassas ve en koruyucu Hindistana giden ticarî murah ni suretle ilân edılir. memleketleri sulayan Tuna gibi bir diyette de!. tinde Askerî Muhakeme Usulü kanu faahjetlerın ve mahallî asayişin em nehrin denize dokülduğü \er kınıin olabir kucak açması farzolan o kudreün, hasımız geldi Madde 2 Örfî idare altına alman nıyet ve himayesi için bu harekât Zamaıumızffi düsturu şu oldu: mağşuş, hilekâr ve millet düşmanı hılHindistan ve Uzakşarkla ticarî mü verlerde umumî emniyet ve asayişe ta nunun 31 inci ve 35 inci maddelerine mmtakalannda bulunmalan caiz gö caktır? Almanjanm mı, Slovakyanın tevfikan lüzumu kadar askerî mahke . «Varlık, mücadele; yaşamak, galebe katler karşısında amansız davTanmasını nasebatımızı tanzim ve yeni teşebbus mı, Macaristanın mı, Yu^oslavvanın mı, alluk eden ve İcra Vekilleri Hevetince demektir!» dııeriz. Sozlerime nıhayet vermeden ler içın bundan üç ay kadar evvel Hin tayin ve tespit olunan zabıta salâhivet me tesıkl olunur. Bu mahkemeler top rulmıyen kimseleri bu mıntakalardan Bulgaristanuı mı, yoksa Ruman\anıa çıkarmağa ve bu harekât mıntakalan mı? Hepimiz biliriz; ihtiyat, emniyeUn a once, yazunın başındaki suali tekrar distana gitmiş olan Tıcaret Vekâleti ve vazifeleri askerî makamlara ıntıka landıkları mahallın ismmı taşırlar. II Örfî idare mahkemelerının asıl na gırmeği, çıkmağı menetmeğe ve bu Bulgariann bu telebi, Avrupayı yanasıdır demişler; onun için vatandaşla edeceğim: Standardızasyon miıdur muavini Tur eder Bu makamlar kendılerine intika ve yedek askerî ve askerî adlî hâkim mıntakalara munakalât vasıtalarının kan bu harbi n şebebı olın ınahud Dan Harbedecek miyiz? han Boray, Ankaraya donmüştur. rm tereddüdüne lüzum yok. Zaten saeden salâhivet ve vazifelere muteallık leri, zabıt kâtibleri ve dis?er memur ve gırıp çıkmasını tahdıd etmeğe salâhi zig meselesini hatırlatıyor. Almanya, ev» İşte cevab: Kat'ıyyen evet. Eğer te«aşmağa ruhile hazır olan yurddaş, madkararlan ve emirleri mahallî zabıtas mustahdemlerı Mıllî Mudafaa Vek h yetlıdır. de ten de hazırlıklı olsun. Harb haılesinin cavuze uğrarsak.. velâ Danzdg'i istemekle ise başladı; sonİki sene sınıfta kalan talebe. martfetıle icra ettirir. tarafmdan intıhab ve tayin olunur. As Madde 12 Harb halinde, tespit e ra koridoru da istedi; daha sonra, vakcivarımızda hayli dolaşmasma rağ Bız hür bir milletiz. Üzerinde yaşaIKİNCİ KISIM dılmış olan harekât mmtakalannda, alkerî adlî hâkimler bunlardan bilfiil hânin askerlik vaziyeti nıen kapımızı, çalmaması pek müm dığımız toprak bize piyankodan da çıkÖrj\ idnrenin vazife ve salâhiyetleri kımlık etmiş olanlar arasından seçilir. hncı maddenin bırinci bendmde yazılı ti le 1918 e kadar Ahnan idaıes.nde bumadı, peşkeş de verılmedi. Ona nasıl lunan Lehistan topraklarını da istekkündür ve dıleğimiz de budur. Lâkin Üstüste iki yıl sınıfta kalan talebe Madde 3 Örfî idare altına alınan III Mıistacel ve zarurî hallerde brfi fıılleri işlıyenler ve bu fullere iştirak ler listesine ilâve etti. Bulgarlar da Yuhıç varid olmıyan ihtimaü hatırımızda sahib olduğumuzu bız herkes*en iyi bı lerden askerlik çağına gırmış bulunan verlerde. askerî ıdare aşağıda vazıl id?re mahkemeleri teessüs edinciye ka edenler âmıri adlî tarafından taleb e nanistandan yalnız Oedcaüaca khdar bir tutalmı; o hiç varid olmıyan ihtimal, lirız. Turk mılleti koyun değıldır ki lar, uçuncu sene başka bır mektebde fevkalâde tedbırleri ittıhaz ve tatbıka dar mahallî hâkim ve Cumhurivet Müd dıldıği takdırde askerî mahkemelerde koridor isterlerken yavaş javaş ieslcriharb bize gelecek olursa bizım ondan kendi varlığını bir takım istiklâl mez tahsıllerıne devam etmek istedıkler sa'âhıvetlidır. deiumumıleri askerî adlî hâkımin va muhakeme olunurlar. çekınmemiz şıkkıdır Hayır; dost, duş bahalarına yollasın ve yahud şerefını takdırde, tecılleri yapılmıyacaktır. Bu Bu hallerde dahı 10 uncu madde hü ni yükseltmeğe, Bulgar topraklaruıdan, I Gorulecpk lözum üzerine mes zifesini görürîer sonra Yunanistandan geçen butün nernan iyi bılsin kf boyle şey olamaz' bazı hak ve hakıkat kasablarmın ehne gıbi talebelerin davet vaki olduğu zaman kenleri ve her turlu cemıyet, kulub kumleri mahfuzdur. hirlerin ağızlannı isteıneğe başladılar. DÖRDÜNCÜ KISIM > Sulhu, en barışsever ruhla ıdame etme teslım etsın! Asla! Ve kat'a! . njektebde bulunmalart bir mazeret teş gibi teşekküllere aid binalan ve bunSon maddeler F«al Ahmed AYKAÇ İ kıl etmiyecektir. Orfî idare mahkemelerının vazifeleri ğe nasıl çahştıksa îstbında harbi dahi Madde 13 Aşağıda yazılı kanun • Bu arada Meriç nehnnin Bulganslanların müştemîlâtını ve iş mahallerue Madde 6 Örfî ıdare altına alınan larla bunlara muteferrı hükumler mul dan geçtikten sonra, Turk Yunan husnir kapa'ı yerleri ve mektub, telçraf dudunu teskil ettiğini ve bn nehrin have sair mersulieri, şah'slarm üzerlerini yerlerde aşağıdaki fıılleri ışhyenler ve gadır: I) 20 eylul 1293 tarihli idarei örfiye licini istemenin, Türki>edpn de bir şeyEece ve gündüz aramak ve bunlarda bu fıülere ıştırak edenler Orfî Idare ler istemek demek olduğunu unutmasiıbut vacıtabrı ol?n ve vahut musa Komutanı tarafından taleb edıldığı tak kararnamesüe bunun 20 hazıran 1325 mak lâzımdır. Meriç nehripdfn akan dııde sıfat ve memurıyetlerı ne olursa tarihli ze>h, dereye tâbi bulunan eşyavı zapt ve sular kadar kan dokmedikçe, Türkijeolsun orfî ıdare mahkemelerınde muII) 18 eylul 1335 tarihli idarei örfiye ndvo, telefon ve tel<;İ7 gibi biicümle den bir şey almak tnümkun rlmadığnıı muhabere va"=ıtalarını Vontrol ve icahakeme olunurlar. Teşrıî masuniyete kararnamesüe buna muzeyyel 24 teşrıZora gazetesine hatırlatmak fajdalı olur. aıd Teşkilâtı Esasiye hukumlerı mah nisani 1335 tarihli kararname, bmda tatil ve menetmek; fuzdur. Bu kanlı maceralar, Bulgar nıillerine III) Dıvanı harbi orfılere muhavII Memlektin inzıbat ve emniyetini I Turk ceza kanununun ikınci kita vel ceraımin heyeti tahkıkiye bulunmı 28 senedir zarardan baska bir ^ey teıhlâl etmek suçlarıle sabıkalı olanları ve emniyeti umumiye nezareti altında bınm buıncı babmın bıruıcı, ıkıncı ve yan yerlerde sureti tahkıki hakkındakı uıin etoıemistir. Kral Borıs gıbı mubulunanları ve örfî idare altına ahnan doıduncu fasıllarında yazılı devletın 10 ağustos 1331 tarihli kanunu mu debbir ve âkil bir çahsiypt, şu hakikati. taskm mhlann kulağma söjlejivakkat, yerlerde muayj'en bir ikametgâhı ol ^ahsiyetme karşı curümler; II . Tur kceza kanununun ikınci ki IV) İdarei örfiye mmtakalannda mü vermelidir: Bojle bir nıacera, cn nikmıyanları ve şupheli olan sair kimseleri tabının beşıncı babının buıncı faslında teşekkıl dıvanıharbîer tarafından ve bin ihtimal olarak, şaved nthirlerin örfî idare mıntakasmdan çıkarmak: larıdır yerden goke kadar. Atomobil n i Türk ceza kamınunun 189 uncu yazıh suç ışlemeğe tahrık fııllerıle ı rllecek ıdam kararlarının sureti icra kojlarını Bulgaristana temin etse bile, İtalyan teblığınde Goncede iki fırka Üç, dört gün m^ddesinde yazılı olan silâhlarla alet kincı fasıida yazılı curum ıkaı için ce sma dair 31 mart 1341 tanh ve 595 nu koylar gelirken istiklâl gider. olduğu itiraf edıldığine gore, bu şehirde sonra hususî otomaralı kanun. ve cepanelerin ve dinamit, boğucu gaz mıyet teşkıl etmek suçları; hayli büyuk kuvvetler varmış. mobiller memeden III . Turk ceza kanununun ikinci kiV) Dıvanı harbi örfî hükümlerinin bomba ve buna mümasil alâtı muhribe Ben, İtalyanların harbetmemelerinden kesılecekler. Yani versin. Senin de sokağa çıka çıka ba nıuteessir değılım doğrusu. ve mevaddı infılâkive ve müştaile ve tabmuı altıncı babının ıkıncı faslında kcbıli temyiz olmadığma dair 29 nisan artık benzin ala şın aşınmadı ya! bunlann ihzar ve imaline varayan e yazılı devlete aıd muhur, damga ve 1333 tarihli muvakkat kanun, mıyacaklar. MemeBır san'atkâr millettır. Çalgı çaîar devat ve vesaitin teslimi için emirler sair alâmetlenn taklıdı hakkındakı suçSaç levhalar için verilen VI) Örfî idare cari olan mahallerdo Evet' Orası oyle. Fakat vahımeme resım çizer, heykel yontar, opera besden kesılen çocuklar; her nevi kutub, resail ve evrak ile vermek ve bunlan arp^ıp toplamak; dokunuyor. beyannameler lar ekseri emiklerteler, tıyatro oynar, fılım çevirir, aşk IV Gazete kitfb ve sair matbualaIV Türk ceza kanununun ikinci ki matbuatı mevkute ve gayrımevkuteye Neden? lar. Bunun aksine olarak otomobıller Ellerinde saç levha bulunanlarla kâyapar, çiçek, yaz, sevda, şiır, denız ve rın tab ve neîrini veva haricden ıtha tabının 7 ncı babmda yazılı âmmenın mutedaır 5 şubat 1335 tarihli kararnade garajlarında pinekliyecekler. ğıd ve bez bulunanlar, mal mıktarırı Ya soyarlarsa! gazellık sever Bu kadar iş arasında da l'ni menetmek ve matbaalan ksoatmak selâmeti aleyhmdekı suçlar; me, bırer beyanname ile Vılâyete bıldırmemuharebe etmez' V Türk ceza kanununun ikinci ki VII) Vakti seferde icraatı hükumete Hazineni cebinde taşıma' Amaaan' Kardeş sittin senedir otove matbuat ve teİTaf ve mektub üzetibının 10 uncu babının ikınci faslın karşı gelenler içm cıheti askerıyece ğe mecbur edılmışlerdı. Uân tarıhınden Bır şey taşıdığım yok! Aama yan Onu da başkası etsin der ve geçer Üs nne sansür kovTnak; mobille gezmiyordum ya! diye kendi 1 da yazılı yağma, yol kesme, adam kal ittıhaz olunacak tedabire muteallık 14 epey muddet geçtıği halde esash bır kendini teselli edenler arasında bir kesiciler tune varmamalı' Sonra boyle Goriceyi V Kapalı ve açık yerlerde her türdostuma: bırakır gıder. Daha ustune vanhrsa lü toplantıları menetmek ve cemiyet dırma suçları, rmvıs 1331 tarihli kanunu muvakkat. muracaat vaki ohnamış, fakat dun öğ İftıra etme heriflere. Tanıdığım leye kadar Vilâyete yuzlerce beyannaVI Turk ceza kanununun 179, 180, Madde 14 Bu kanun neşn tarıhin me verilmıştir. Hele hele! İçin cız! etmedi mi? bir esnaf, dun bana yanıp yakıldı İlbasanı terkeder ve nihayet Arna lorin faalivetlerini durdurmak; 188 234 235, 236, 241, 242, 248 249, 254 den itıbaren mer'idir. 4 Vallahi beyim' Karanlıkta goz vudluğu nimeti istilâdan mahrum bıdiye sordum. VI . Kahvehane, birahane. meyhan» 255, 256, 257, 258, 260, 264. 316, 317 ncı gözü gormüyor ki, işhyeyim. İlk gece rakır' Bir kere tepesi atmaya görsün Eğilip kulağıma dedi ki: Madde 15 Bu kanunun icrasma Yerli çuvallar tivatro, sinema, bar ve emşali umuma maddelerınde yazılı suçlar; bır cuzdan çarpacak oldum. İçind«>n İcra Vekilleri heveti memurdur. Başkasına soyleme, pek meyus Hakkı da yok mu' Çiçekler içinde ccık yerleri krpatmak veva bunlann a VII Askerî ceza kanununun 75. 93 Ihrac mallanmızm yerli çuvallarîa nıetelik çıkmadığı gibi «Allah enayilerı oldum. ihracı üzerinde tetkıkler yapılmaktadır. eksik etme<=in'» diye bir de alavlı kâğıd Kapsi adası, Kom golu, Venedık, Mesina, cılma ve kapnma zamanını tayin ve 94, 95, 96 ncı maddelerile 148 inci madMaliye Vekili şehrimizde Neden? Bu meyanda fındık ihracat tacırleri de desinin ikınci fıkrasında ve 160 ıncı çıktı. Biz de şaşırdık. Yani Allah sizi Naoolı'nın guzellıklerıni bırak da gıt 'dıd etmek: Maliye Vek.li Fuad Ağralı, dun sa fındıklarımızın Adanada yapılan yerTı VII Orfî idare mmtakasma girip maddesinde yazılı suclar. Kardeş, az mı afi kesiyorduk? Ba mandırsm' Bu karanlık yok mu; bizi Göricede görücüye çık' bahki ekspresle Ankaradan şehnmıze cıkmak istıvenler hakkında takyıdat yanlara ve yayanlara karşı! Madde 7 Örfî ıdare altına alman gelmıştır. Maliye VekQi trenden Pen pamuk torbalarla ihracmı teklıf etmısperişan etti> dedi. Onun için korkma Bunun neresi artıstık bir teşebbus ve tahdıdat koymak; Şimdi ne yapacaksın? yerlerde askerî idare tarafmdan ittıhaz dıkte inerek doğruca Erenkoyündeki lerdir. Yalnız pamuk torbaların mesaydvrum. VIII Geeelen dolaşmayı takyid ve edilen tedbırlere karşı hareket eden köşkune gıtmıştır Fuad Agralı, şehrı matı az olduğundan fındıkların bozultur? İnsaf! Utanmasam arabanın ismini de Acaba silâh mı taşısam' ması tehlıkesine karşı çuvalların elhşer B. FELEK va menetmek; ğiştireceğım. ler ve emırlere itaatsızlik gosterenler mızde bir kaç gün kalacaktır. Canım. cebme bir ufak fener al' k.loluk tertibi münasıb goruhnektedır. Vay senin abanm adı mı var? Onunla etrafına bakı bakıver, kâfi' Ona yolda tesaduf ettim. Karanlık, Var ya! Yok, etrafımı gorürum. Hem Bırdenbue sanki kaibim koptu. Karsish, puslu bır hava ıdi. Koluma gu"dı, Nedır? ben karanhğa alısığun. Yazın gundüz yuzu solgundu, tıraşı uzamıştı. Dudakşımdaki boslukta herşey sılindi Karanleri siyah gozluk takardım. Otomobıl! lıkta kaldım. Sonra tekrar şimşekler arında fena, çarpık bir tebessümle ko Değiştirıp ne yapacaksın' çakü, uğultular, gurlemeler oldu, o ılâhî, Hah! Madem alışıksın, geceleri lusmaya başladı. de sıyah gözluk tak! Hem karanlık derin sesi duydum: Atomobil yapacağım. Geçen gun bır ruya gordüm, diyorgozünü a'~ıaz, l»m yankesıci paranı' du Butun ruyalar acaıbdır, gokte yıldız Kavrayamadım? O adam sensin, diyordu ve oraya dönmek ısüyorsun!. Maske babındadır Ayol, arabaya at koşacağım at! toplar, yerde meleklerle kucaklaşır, olPeride Cefâl çarpık bır tebessümle guluyor. Ben bu guzel, koyun gozlü bır kızcağu.. Konu Donmek mi? Geriye doğnı sıçradun. H?aa' Bak bu guzel fıkır. Lâk'n Baloda maskeyı mıjenı olmuş, olenleri dırılmış goruruz vukselıyor. biıaz sur'atten kaybedersın. anlanm. Bu da boyle acayıb bir ruya ıdı. Guya Gerıve don' dıyor ses, genye don çoeugu taruyorum. Bu çocuk, sınıfta şuyorlar. Hep o anlatıyor, neieıdeu bah Zebaniler cehennemin kapısında harmadersını şaşıran, kekeleyen ve blr haita setmıyor? Istıkbalden, ginşeceğı ışlerden, nıyeleri uçuşarak, kuçük boynuzlan ısılFalan dılber, fiolmuşum. iki tarafımda ıkı zebanı benı ve bak!. Sade sur'atten mi birader ŞohretBırdenoıre zebaniler eridıler, siyah bır taülınde eve donduğu zaman annesını ten, haysıystten, cıddıyetten. Onun içın lân âşıkma cılve cehenneme gotuıuyorlar. Daha dogrusu mvvaffakıyetlerden. Kız, hayran, dınlı dayarak hareketsiz duruyor, ateş saçan içın veya fılân acesaret edemij orum. surukluyorlar. Zebaniler sıyah ıpek duman halinde havaya savrulnp yok Lulamıyan bu yaunz, mustarıb çocuk yor. Evlenıyorlar. Sonra çocuklar.. O gozlerle bana bakıyorlardı. Dehler gıbi cuze falan deli harmanıj elere sarılmışlar, kehnbar gıbı oldular, yalnız kaldım. Dondum, tıtrıye benım'. Kendi hayaünu seyredıyorum. hâlâ kıza hulyalanndan bahsedıyor. Fa kostum, kendimı o kesıf karaniığın, o Taksive binersın! kanlıya ışve için parlak ısıltıh ıkı kuçuk boynuzları, ince rek baktım, uzakta bır boşluk goruyo Buyumuşum, genc bır dehkanlıyun. Bir kat kadın yorgun, abus, hergun bııa? raeçhulun ıçıne attım. Yuvarlanırken Onların şımdı burunlan Kaf ddmaskelenir. Sıkı sıU7un bu: kuyrukları var. Gozlerı, burun rum. Orada hayaller kımıldıyor, daha çok kapılardan gırıp çıkıyorum, herkes daha geçımsız.. Artık onun hayatmı uyanmışım. Ter içındeydim. ğında' kıya yuzunu orter suz çenesız bır duvar gıbı dumduz yuz dıkkatle bakıyorum. Bunlar hayal değıl abus, herkes sıkıntılı, kapılar yuzume guçlukle takıb edıyorum. Evde kavga Caddeye çıkmıştık. Tramvaylara sal Sen de burunlarına binmeyiver! Sımdı bu kadın goruyorum. Kucağmda kapanıyor. Işsizim.. Şımdı karşımdakı ki, tanmmasın diierinde alev fışkmyor, boğuk, korkunc lar, ışte dıdışmeler.. Kalabalık yollar, kım gıbı insanlar asılmıştı. Hepsınin yuye. bır çocuk var. Çocuk ağlayor, durmadan boşluKta ellerı ceblerınde parklaıda, soBu karanlık ne o'acak? bır sesle korkunc bir şarkı tutturmu? otobusten tramvaya, oradan trene atlı zü endışeli, hepsi solgun. Yanımızdan Folitıkada maske. Onu da anlanm sojluyor. gunahlanmı sayıyorlar. Fa sğlayor.. Cehennemi, olumu, her«eyı u kaklarda dolaşan genc bır sersen goıu yor. Şımdi uzeri cilâlı bır ma&ası, ütulu koşarak geçiyor, çarpıyorlardı Hepsi bır E ne olacak nuttum. Bır filım seyreder gıbıyim iki taraf karşılıklı birbirlerınin mak fcu karanlık? kat ben, saydıkları gunahlar nedır far Gozlerımin onunden ınsanlar koşuyor. yorum. Koynunda yuksek bir mektebin eİDıselerı, yenı ıskarpinlen var. Fakat şaye yetişmek ister gıbı acelecı, hepsi sadlarını ankmak için çahşırken kend) Sabah olunc? kında değılım. Cehennemuı kapısı onune gıdıyor, gelıyor, kavga edıyoııar ve odıploması var. Kafası hulyalarla dolu. başı kalabalık. Kâğıdlar, rakamlar ve toıâşlı, heyecanh.. nıvetlerini gızlemeve gavret ederler. aydınlanır. Gozlerı umidle ıçm için yanıyor ve da herkes ona birşey soruyor.. Evde kavgelıyoruz, bu kapının onunde bırer nokYavaşça kolumu sıkarak: Akşam' Gaz maskesi.. Allah muhfac etm^z ta gıbı ufalıyoruz, o kadar muazzam, çocuk büyuyor, solgun, zayıf bır çocuk m^a o çarpık tebessümle guluyor. Hayat galar geçımsızlık artmış. Kadın şışman Acaıb bir ruya, dedi. Fakat bana bu, onu bır olunun başmda goruyorum ta yapayalnızdır, onu kımse ıstemıyor. Gene knrarır. ınsallah ama, o da lüzumlu bir ma=ve çirkın.. Çocuklardan kinu hasta, kimı çok şeyler oğretU. Duşun, ne zavallı buyuk bır kapı. Içerıde kesıf bır karan Seyrettığim sahnelerin sinemada oldu Sen ışm alakedır. Şımdı bır dorduncü maske de Butun ışler meşgul, butün kapılar kapa huysuz. Adam durmadan dıdınıyor mahluklarız! Bur tarafta hayat bizi ezıp hk var, ağlıyor, çırpımyor, zebanılerin ğu gıbi altlarında yazılar yok. Sesli ve ı^klara takıldı. h.. Nıhayet harb ;ateş ve duman arasuı Hep o yollar. Geceleri gidıyor, gunduz yıyor, bıtiriyor. Öbur tarafta olum, kakollaruna yapışmış olan çelık gıbı elle Tabıî be ku Maske, boylelıkle hayatımızm en lüriııden kurtulmak istiyorum. Korkuyo sozlü de değıl Fakat boslukta geçmekte da siperden sıpere sıçrayışını seyredıyo leri gıdiyor, koşuyor, trende, vapurda, ranlık, meçhul ve korkunc. Ne tarafa zum' Bu gun Avrupanın beşte dor zumlu unsurları arasına gırmiş buluolan vak'alar gözlerimin önunde belir rum. tramvayda.. Hep birşeye yetişmek ister üonsek kurtuluş çaresi yok.. rum, muthıs korkuyorum, «Beni bıra dıkleri anda manalarmı anlıyorum Dedıınde gecel°r karanlık, bizde de olu nuyor. Bırdenbire sahne değişiyor. Tıpkı bir gıbi sinirli.. Heyecanh.. Dünya kanşık, Yavaşça kolumdan çıktı, omuzlannı kın' diye ,bağırıyorum. Yasamak ıstiyoBunu gbrdukten sonra hâlâ samimî rum, olmedım ben' Beni oraya, o kor dım ya acaib bir rüya bu.. Bufalü,çosinema perdesmde olduğu gibi.. Bu se dünya ateşler içinde. Tayyareler, toplar silktı fer onu tozlu bır masanm arkasmda, ve yer yer yangmlar.. O yaşlanmıstır hâlâ açık, hâlâ olduğu gıbı goıunen kunc karanlığa atmayın..» Sesım içımde cruğun babasıdır. Fakat bihyor musun, bu rüyayı itiızar Çocuk, ağlayan kadmı, anneslni teski evıaklann arasına gömülmüş buluyolerm safdılhklerıne şaşarım azızım fa kalıyor, duyulmuyor ,ve zebaniler beni Borc içinde İçiyor, kdtü yerlerde dola gördugümdenberi artık olumden daha ne çahşıyor, sonra mekteb sıralan.. Ar rum. Yazıyor, yazıyor.. Karnı yan aç, Bugün yazunızın çok fazla olmasından şarım. surüklemekte devam ediyorlar Fakat kadaşları onu sevmiyorlar. Somurtkan. ayakkabıları yamalı, sırtuıda harbde ye şıyor ve hep sıkıhyor.. Fakat alnuıdakı az kcrkuyorum.. Görice dolayı «Frajtsava ne oldu?» tefrikamuı birdenbire bir simşek çaktı. Muthiş bir nesesiz ve fakirdir Onu daha yakından dığı kurşunun yen sızlayor» Fakat goz kırışıklara, saçlanndaki aklara rağmen, Ellerını paltosunun cebine soktu. Arko\ atnadık, özıir diJeriz. Yunan ordusu Goriceyi zaptetti. Şim aydmlık' Gozlerimın yandığmı hıssedi goruyorum Kedı gözleri gibi garıb goz lermdekı o garib ışık sonmemış.. Artık hâlâ gözlerinde o ışık, dudaklannda hep kasını dondu, kalabahğın arasında kaydi bütün Yunanistan şenlık edıyor. Hak. yorum. Gokten bir ses, ilâhî denn bir ses leri var. Bütun hakaretlere, istihzalara valnız değıldır. Bır sevgüjsi de var. Genc, o çarpık tebessum.. Ve kafasmda hâlâ boldu. o hulyaiar. Yolıuna devam ettim. | ve hüviyetine dair hilâfı hakikat Teşkilâtı Esasiye kanunu ! f kilâtl Esasiye kanunuN I v e hüviyetine dair hilâfı hakikai beyanatta bulunanlar hakkında Turk ceza nun örfî idareye dair İstanbulun da dahil bulun kanununun 526 ve 528 inci maddelerinmaddesi duğu 6 vilâyette hükumeti de yazılı cezalar üç mısli arttırılarak Madde 86 Harb halınde veya harb mizce ilân edilen örfî ida hukmolunur. Madde 8 Örfî idare ilânını icab icab ettirecek bu vazıyet hudusunda veya isyan zuhurunda ve yahut vatan re, şüphesiz cemiyet haya ettıren ahvale taalluk eden fıılleri örfî ve Cumhunjet alejhınde kuvvetli ve tında oynıyacağı roller iti idarenin ılânmdan evvel işlemiş olanlarla örfî idare mahkemesınin vaziyed fılî teşebbusat vukuunu miıeyyıd kat emarat goruldukte İcra Vekıileri He barile fevkalâde mühim. ettıği her hangi bir suçla irtıbatı olup bu mmtaka haricinde işlenen suçlar da yetı muddetı bır ayı tecavuz etmemek dir. Binaenaleyh bu kara birleştırılmek suretile örfî idare mah' uzere umumî veya mevziî ıdarei orfıye ılân edebüır ve keyfıyet hemen Meclı ra lüzum hissettiren ahva kamelerinde görulur. BEŞtNCİ KISIM sm tasdikma arzolunur. Meclis, ıdare le dair Teşkilâtı Esasiye Vsule aid hükumler orfiye müddetmi indelıcab tenkis veya Maded 9 Örfî idare altına alınan tezyıd edebılır. Meclis muçtemı değılse kanunu maddesile örfî ida. mahallerde teşkil olunan askerî mah derhal içtunaa davet olunur. Idare oıfıyenin fazla temadısi mechsin ka re kanununu aynen muhte kemelerde askerî muhakeme usulu kararına mütevakkıftır. Idarei orfıye şah rem karilerimize sunmağı nununun 250, 256 rcı madde hükumleri haric olmak üzere seferberliğe aid hüsî ve ıkametgâh masuniyetlerinın, matvazife biliyoruz. kumler tatbik olunur. buat, muraselât, cemıyet, şırketlerin I I J J 1 1 i ı i . i . ı m 1 Tatbik şekli ve şümulü dairesine giren işler Orffi İdare IHEM NALINA MIHINAİ Koylar ihtirası ulgar gazetelerinin hiddeti kabarmağa başladı. Bunlardan Zora, jeni cenu'ou şarkî Avrupa nizamı hakkında bir makale yazmış; bunda Bulgar nehirlcri haliderinin siyasî coğrafya bakımından olan ehemmiyetini tebarüz ettirdikten sonra •bu haliclerin Neuilly diktatı neticesınde, münhasıran yabancı devletlerin nufuzu altında» kaldığını sovluyor ve Almanya ile Italyanm, tıaliclerini yabancı tahakkümünden kurtarmak için, ne buyuk mıicadeleler yaptıkîannı ve bu memleketlerin, Bulgaristanuı vaxı\etıni anlamak hususunda gosterdikleri takdir ve idrakin sebebi bu olduğunu, pehirleri kapalı denizlere dokulen Sovyetler Birliğinin de bunu anladıgını ilâve ediyor. Makale şu cnmle ile bitınektedir: cArtık Bulgaristanuı bu vaJyete tahammülü kahnamıştu. Bulgar nehirlerinin koyları Bulgaristanuı eliııde bulunmahdır.» Atomobil Bu karanlık ne olacak? Maske babındadır Görice (BÜRHAN FELEK Yazan: Kendi filmi 'I ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog