Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Uludağ ve Altın Siilün Avrupa tip peynirleri Pastorize edilmis. sıhhî, ımıgaddî. fennî en davanıklı Turk peynirleridir. Her yerde ısrarla arayınız Bursa süt tozu fabrikası . J 17 nci yıl sayı: 5850 u m h u riyet İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresl: Cumhunyet, CAĞALOĞLU İSTANBUL lstanbul Posta kutusu: İsUnbuL Na 246 TeJeion: Eaşmuhamr: 22366. Tahnı heyetı: 24298. Idare ve matbaa kısmı: 24299 24290 GUVEN SiGORTA SOSYETESi ^ ^ 2 I İkİflCİtöSPİfl I 9 4 0 Hayat, yangın. nakliyat, kaza Galata Tel: 44969 40630 Parti Grupu, Başvekilin izahatını dinledikten sonra teklif edilen tedbirleri ittifakla tasvib etti Ankara 20 (a a.) C H Partisi Meclis Grupu buRun .20/11/1940. saat 16 da reıs vekıli Trabzon meb'usu Hasan Sakanın njasetınde hukumetin talebı uzerıne bu hafta ıçinde ikinci bır içtima akdetmistir Dıınva ahvalinin gosterdıği luzum uzerine hukumetçe alınması munasib \c lıatta zaruri addedılen âcil jeni ledbirler bu içtımaın muzakere mev7uunu teskil etmiştir. Kaşvekil Dr. Refik Sa>dam kürsüve gelerek bu bususta hukumetin du*unduklerini izah etti. Soz alan bir çok hatıbler avni mevzu uzerinde fıkır ve mutalcalarını bevan ettiktcn sonra Basvekil (ekrar soz alarak sorulan suallere re\ab olarak be\anatta bulunmuş \e hukumetin tpklıfı umumî hevctce ittifakla tas\ıb edilmek «uretıle celseve nıhajet verilmı^tir Cepheden gelen iyi haberleri numavişle karşılay an halk yenı ve acil kararlar aldı ükunte Parti umumî heyeti de toplandı Ankara 21 (Telefonla) Baş\ekil Doktor Refik Savdam buguıı Parti merkezıne gelerek Genel Sekreter doktor Fikri Tuzerle birlikte bir ımıddet Parti islerile mesfful olmustur Parti umumî idare heyeti de bugun mutad toplantiMnı japmıstır Nihverciler Nacarlar da etraftatı yeni Nihvere ortak arıyorlar iltihak cttiler Romanın yaydığı haberlere göre pakta İspanya ve Fransa da girmek üzere... İtalya, Turkiyenin vaziyetini dikkatle takib ediyormuş! îtalyanların taarruzları puskürtüldu Balkanlara Harb gelirmi? Bu gece ışık yok! Şehirler ilk defa olarak karanhga gömülüyor Dün Vilâyetlerde icab eden son tedbirler de alındı lmanjanın Rumanvayı filî işgal altına almış olma&ından vc kltaljanın hıç sebebsız ve tanıamıle haksız olarak Yunanıstaıu taarruzundan sonra halâ Balkanlara harb gelir mı dıje duşunmek bıraz s a f d e r u n 1 u k sayılmalıdır Olup bilcnlctc gore barbın Balkanlara gclmiş olduğu mevdanda bır hakikattir. Zurıh 20 ( a a j Isvıçre Telgıat aAtına 20 (a a ) Yunan başkumanAlmanva Rumanvadan ılcri geçınc/. dıve jansuun Roma muhabuı bıldırıjor danlıgının 24 numaralı teblığı tlusunen zavıf bır umud \e YunanIjı haber aıan Italyan nahiıllerı, Gorıce mıntakasmda Yunan ordustl Italvan harbının mevzii kalabılnıesıne rruhver dıploma^ısmm ıkı mak^ad ta Italyanları, şıddetle mudafaa ettıkleri ihtımal veren havai bır mahhuivd bazı hakkuk ettırmek uzere oldug x\ u zannıevzılerınden sungu hucumlarıle tarkımselen belkı hâlâ başlığımızdaki suale nctmektedırler. detmıştır Morava tepelerınde Yunan benzer mulahazalarla ojalavabılmektedır Ankara 21 (Telefonla) Ankıra 1 Ispanj a ıle esash bır amaşma, taarruz harekâtı muvaffakıyetle devam Bır de buna ajlar \e ajlar uzunluğunca caddelerındekı umumî tenvırattan m2 Fransa ııe bır anlaşma etmiştir. mıhver de\ lctlcrıııin harbi guja Balkan amname mucıbınce bırakılacak olanFransız murahhaslarınm da haler ar bu gun tamamen maskelenmıştır. lara vajmak ıstemedıklerıne da<r ılcri Cephe uzerinde cereyan eden bır haVıyanada bulunmaları ımkân dahılınde surmekte ısrar ettıkleri ıddıala>~ın hâlâ ^ehırdekı otomobıller ve otobusler de va muharebesı esnasında 11 duşman gorulmektedır. kafalarda kalabilmış tortularını da Uâve mavi fenerler kullanmağa başlamış tayjaresı duşurulmuştur Butun Yunan Muhabırın ogrendığıne gore, vaziyet ardır Dıger taraftan butun mağaza tlmck lâzundır. tayyarelerı uslerıne donmuşlerdır. ne olursa olsun italya Nıce, Korsıka ve arın vıtrınlermdekı tenvırat da bu geFilhakıka daha dune kadar devam Tunus hakkmdakı taleblerıru muhafaza Görice yanıyor! :eden ıtıbaren sondurulmuştur. eden bu ıddıalara gore guja Ingıltere ve Savoıe ıle Cıbutı uzeıındekı ıddıa Belgrad 20 (a a ) Yugoslav hudulıaıbı Balkanlara sokmak ıstıvor, mıhver larından sarfınazar edecektır devletleri de varkuvvetlerıle buna mâıu dunda Uskubden gelen haberlere gore, Ital>an sı>asi muşahıdıer, Turk venm Işıkların maskelenmesı ıçın hukâ «lmağa çalışıj orlardı Bu ıki tarafn gav metçe yapılan teblıgat daıresınde nua'rcagı mustakbel hareket tarzını jakınîtalyanların Arnavudluktakı en muhım ıetten mıhver devletlerine duşen kısmın :ıısî ve umumî muesseselerde dun fadan takib etmektedırler. »aşe merkezı olan Gorıce şehrının şark rıucıb sebebleri uzerinde bol keseden alıvete geçılmı^tır Avnı zamanda soYakında Yunanıstanda kat'î hâdıseler Macar Harıcıje Nazın Kont Csaki ve kısmı alevler ıçinde yanmaktadır. Şesu kola> izahat da verilıjordu. Balkan :aklardakı lâmba ampullerınm sokulteıejan etmesı beklenmektedır Alman Haricıje Nazın Von Rıbbentrop hır henuz Italvanlarm elınde bulun iaı mıhver devletlerının iyi kotu oteberi mesı \e kalanlarm maskelenmesı ışıle [Arkası sahife 3 sutun 4 te] Vıvana 20 (a a ) Macarıstanın uç makta ıse de Yunan ordusunun taz alıp sattıkları vegâne sahadır Orası da meşeul olmak uzere Elektrık idaresi lu pakta gırmesme aıd protokol Belve yıkının çok şıddetlı olduğu beyan eharb curcunasına karısırsa mıhver dev :arafından teşkil edilen 12 ekip dun [Arkası sahife 3 sutun 5 te] dılmektedır letleri ıçın ehemmıvetlı bir is olan yıje ıksam geç vakte kadar çalışmışlardtr istanbulda ısıkları sondurme ve maskeleme tatbıkatına hazırlık. Kopru uzerincek ve ipbdaî madde verım kabıli;. etıni Bu gun butun lâmbaların ampulleri [Arkası sahife 3 sürun 3 tel deki ampuller çıkarılıjor ve sokaklarda sivah kâjhdlar satılıvor [Arkası sahife 3 sutun 4 te] kajbetmış olur. Iste bunun içın mıhver devletleri ellerınden gelcbilenin en ıleri derecesıle Balkanlan h a r b haric i n d e tutmağa ehemmivet verijorlar ve verecekleıdir. Italja Başvekıli M Mussolıru'nın nutDoğrusu ıstenıhrse bu, her iübarla kundan evvelâ şu parçayı okuvahm: ilcrtutar jcrı olmıvan bir du^uncc idı Harekât Yunanhlar Hatta hâdıselerin pejderpey mııtanıan * • Italyan nııüerı gttn kuvıeth bır Londra 20 (a a ) A\am Kamaıa«mlehine inkişafta de. bir surette ispat ettığıne gore mıh\er n llet, hakıkatlen korkmaz, onu ılUzam da AI Butleıden Rumanyadakı vazıvet devletlennce harbın guva Balkanlara eder Bunun ıçındır ki, harb teblıglerıvam ediyor \e bilhassa Rumen hukumetraın halen ?nz bır hakıkat vesıkasıdır » getmlmek ıstenılmedıği ıddıası bu devne derece>e kadar bır bıtaıpf'ık sı>aletlerin sadece bu sahaja aıd P R O P ASonra da şu sozune kulak verelim: setı takib e\ledıgı hakkında ızahatta Görice dusmemiştir: fakat GoriG A N D A ojunlarından başka bırsev bulunması hakkında be\ anatta bulunc . Taranto lımanında bır gem\ hace etrafuıdaki muharebenın haradeğıldı Durup dururken kımsc harb ateması ıstenrrıstır scıc ugrımıştıı Dtger ıkı gemı muteret derecesı de duşmuştur. Italvaıısi içıne gırerek vanıp kavrulmak ısterneBu talebe ce\ab veren M Butler de 1 assısların muttefıkan serdettıklerı kalar Gonceji hava kuvvetlerinin de dıpınden mıhver devletlerımn guva harmıştır kı ) aate gore suratle tamtr edıîebıîecefcyardımile butun kuvvetlenle mudabi Balkanlara gebrmivecekleri sozleri bu « Son ajlar zarfında Ru^ıen huku leıdır i Ankara 21 (Telefonla) Munakalît faa edıvorlar Bu siddeth mudafaa Londra 20 (a a ) Resmî teblığ Dun Nevyork 20 (a a ) Butun ıçtımaî sısahadaki memleketlerin bittabi hoslarına metı, kendısımn de ıtıraf ettıgı veçhı'e Şımdi bir de Ingilizlerin Taranto liGoricenin sevkulcejsi ehemmijetigidıjordu Kımbihr. belki bovledir dıje nıflara mensub bır çok maruf Amerıkalı Vekılı Afj'on meb usu Alı Çetınkava gcce auşmamn en bellıbaşlı tayyaıe huAlman kıt alarını Rumanjaya gırmege nıanına japtıkları hucumu hildiren ni ispat eder Şehrın bir kısmı aovalavan bir umud, alâkadar Balkanlı bırkaç saattenberı en sarıh bır şekılde sjhhî sebebler dolayısıle ıstıfa etmış cumları Mı and a karşı te\cıh edılmışfır davet ejlemıştır Bu muddct ıçinde Al Italyan tebliğinin şu cumlesine bakınız. levler içinde vanmaktadır. Tabiimemleketleri bıtaraflıkta alabıldığınc [ıkırlermı soylıjerek Ingılız dava^ına o verıne Parti umumî ıdare heyeti aza Akınlar takrıben dokuz saat devam etman kıt'aları, gıttıkçe fazla mıktarda dir ki bu jangınları Yunan topçu*• • 11 12 teşrmısani gecesı duşman dikkatli ve itinah olmağa sevkedıvordu lan ıtımadlarını bıldırmekte, Amerıkarın smdan Sınob meb'usu Cevdet Kenm riıstır. durmadan Rumanyaja gelmış'ır. Ismen tnıyarelerı Taranto denız ussune husunun ateşi çıkarmıstır. Goriceje Incedayınm tayım yuksek tasdıka ıktıBırçok ınfılâk ve yangın bo'nba'arı aBu cihan badiresi ufukta teres»t"m eder harbe gırecegını haber vermekte Ingılbıtaraf memlekette bu duşman kıt'a cum etm'şlerdır. Yalnız bır harb gemıgiden beş voldan uçu kesilmiş; bitılmış ve bır çok bolgelerde vâsı hasarat etmez Turkiyenin aldığı bazı tahaffuzî tereje daha bujuk mıkjasta maddi >ar ıap etmıs*ır ları tahaşsudlerı, Ingılız hukumetme Ru *<ne ısabet olmuştur, Zaymtımız youri de topçu atesi altına alınmıstır; husule gelmıştır Bazıları cıddi olmak tedbirleri hoş gormemis bıle olan Bal dımda bulunulması luzumunda ısrar men hukumetını kendı memleketınm tur » Italyanlar askerlik bakımmdan kıyuzere muteaddıd yangınlar çıkmış ıse kanlı memleketler bulunduğunu hatırh etmekte ve mıhvenn harekât ve tahrıve harıcî sıjasetınm uzun zaman tam meri az olan bir tek fena \uldan de şımdı bunlarm hepsı onlenmışür Bır kontrolunu haız bır hukurrtet olarak Tcblığlerinin doğruluğuna bilhassa joruz O vakitler o gibi memleketlerin kâtını en şıddetlı ıfadelerle tenkıd eylesimdılik istifade edebıliyorlar. Gobolgede ıkametguhlar ve saır bınalarda telâkkı etmemek mecburıj etını tahmıl isaret eden Italvan Başvekili, Taıaııtoda nazaruıda bu gibi tedbirler tahrik edici mektedır. rice erraiında Italvanlarm siddetle buvuk hasarat vukua gelmıştır uc geminın hasara uğradığını sovlu>or bır mahiyet arzedebilir şeklinde endiseAmerıkan lejjonunun reısı Mı'o Warevlemektedır > Ankara 21 (Telefonla) Buğday fımudafaa ettikleri tepelen YunanHalbukı o gunun Italvan tebliğine bakıler belirtmisti. Fa^ılalarla butun gece de\am etmış tıer ıle meşhur Amerıkan muharr.ı lerm atının tetkıkı volunda hukumetçe muM Butler dığer bır suale ceı'aben de hlar sunğu hucumlarile birer birer joruz: Tek bır gemije isabet vuku bulMıhver devletlerince harbin guva dcn Bayan Fannı Hurst Amerıkanın hım kararlar alınmaktadır Oğrendığı olmalarına rağmen Londra uzerına ya sunları soylemıstır isgal etmektedırler. Merkezde de nsus.. pılan hucumlar hafıf olmustur. « Ingılız elcısı, Rumanyada halâ oBalkanlara getirilmek istenilmedıği id harbe ıştırakiru derpış edenier arasm mt gore, mustahsılden ıtıbaren un haBerseka da da harekât Yunanlılur Dun gece zarfında en az 5 duşman rada mevcud bazı Ingılız menfaatleıını Acaba hangisi doğru? d'ası jarımada sakınleri uzerinde uzıın dadır. lehine inkısaf etmısrır Sol cenahta, lıne gehncıye kadar butun safhalarda (Arkası sahife 3 sutun 2 de) hımave ıçm kalmaktadır » ımıddet uvutucu bir propaganda ninnısi [Arkası sahife 3 sutun 5 te] (Arkası sahife 3 sutun 2 de) fıatlar tespıt edılecektır rolunu ovnamısür Bilhassa Yuşoslavyaj ı gevsetmek ve Rnmamajı sasırtmak itıbarıle Balkan Antantmm belkemiğıni i*te bu propaganda kırmıstır. Voksa barıcî tehhkeje karsı tek cephe gosterecek Balkanhlann kolav kolay ustunc vanlmaz bir kuvvet teşkil edeceği şuphesizdi Peşte hükumeti bu ka Her tarafmdan sarılan rarını, Almanlara min Görice şehri yanmaknetdarlığınm bir netitadır, Yunanhlar cesi olarak gösteriyor! ilerliyor Viyanada dünkü merasimde Von Papen de vardı Ârnavttdlar Italyan cephaneliklerini berhava ediyorlar İstanbulda Âmerikada harb arzusu şiddetleniyor Bu hayatî kararın Münakalât Vekâle Almanlar Birmingamı, sür'atle verilmesinde Ingilizler de Skoda tine Cevdet Kerim ve Krupp fabrikalaaçıkça ısrar edenier İncedayı getirildi çoğaldı rını bombaladılar Ali Çetinkaya çekildi Alman askerî işgalinden sonra Acaba Hava harbleri İngiltere artık Ruman Hangisi doğru ? birdenbire yayı müstakil bir devlet saymakjstemiyor gene kızıştı HARB VAZİYETİ Buğday için mühim kararlar verilecek Balkanlara harb gelir mi geînıez mi meselesini halledebilmek içın ondan once Avrupayı kasıp kavuran ve dunyayı YUNUS NADt [Arkası sahife 3 suhın 6 da] r Bttgün 3 iincü sahifemizde Yahya Kemal den Eski şiirin rüzgâriyle " Mükerrer gazel Yunanistandan gazetemue dün gelen resimlerden: Soldan sağa Atinada Ingiliz tayyarecileri, General Metaksas mutemadî muvaffakijetler kazauan genc hava subaylan arasında ve uçuşa hazulauan Yunan tayjarecileri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog