Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

Hürrem Sultan M. TURHAN'ın eseridir. HER KİTABCIDA BULUNUR. V Fiatı 150 kuruştur. I7nci yıl sayi: 584! umhuriyet tSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf va mektub adresl: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu: lstanbuL No 246 Teleioa: Basmuharrir: 22366. Tahnr heyeti: 2429i Idare ve matbaa kasmı: 24299 24290 HaraçGi İzmir ve Ankarada olduğu^ M 0 B İ L V E • Salı 12 ikinciteşrin 1940 İstanbulda da büyük bir Mağazası açtılar. Salonlan bir defa görünüz Adres: Fincancılar Rızapaşa yokuşu No. 61 İZMİR . ANKARA İSTANBUL Inönü Ebedî Şefin kabrind r Millı Sef Dün, Tarih Cemiyetinde dört saat meşgul oldular Ankara 11 (Telefonla) Comhur Reisimiz Millî Şef İsmet İnönü bugun saat 16 da Tarih, Dil, Coğrafja fakültesinin yeni binasında Tiirk Tarih Cemiyeti için ayrılmış olan daireyi sereflendirmislerdir. Reisicum hurumuzu Maarif Vekili Hasan Âli Yücel ve cemiyet erkânı istikbal etmislerdir. Millî Şefimiz buroları gezmis ve pok mükemmel sekilde kurulan kütübhaneyi tetkik buyur . duktan sonra cemiyet çalışmalan Ü7erinde izahat almıslar ve direktifler vermislerdir. V [Arkası sahife 3 siihın 4 te] . Nolotof bugiirt olacak Mülâkattan çok mühim kararlar bekleniyor tngiliz donanmasının Alman tahtelbahirlerine karşı ve Britanyaya gelen gemi kafu lelerini himaye için kullandığı çok seri, torpilli motorbot filoları tam yolla seyrederken (Abluka ve abluka rin dikkate şayan harbine Anir arkadaştmız Abidin Davebir makalesi bugün ikinci sahijemizde) AfiZ/î £e/iımz /«mef /nönü, evvefAt' sa6a/ı hükumet erkânile beraber ' kabrine giderek tazim vakfesinde bulunmuştur Ebedî Şefin Müdafaasına! Herşcy vatan | Memleketimiz harb haricidir, ve bu vaziyetin böylece devamı en samimî arzumuzdur. Fakat bu arzuda hayale kapılmağa yer yoktur. Harbin memleketimize gelememesinin ve şayed gelirse yiizgeri edip gitmesinin tek çaresi, onu yüzde yüz buraya da gelecekmiş gibi düşünmekliğimizden ve bu düşüncelere mutabık hareket eylemekliğimizden ibarettir Edİrtt€ Meric ve Tuncamn taşan suları çekilmeğe başladı Ingiliz gazeteleri Hitlerin, Rusyayı Türkiye üzerinde bir tazyıka ikna için çahşacağını yazıyorlar Bale 11 (a.a.) Basler Nachrichten gazetesinin Berlin muhabiri bildiriyjr: Von Rıbbentrop şarki Prusyada Konnigsberg'e gitmiştir. Alman Hariciye Nazırı dün akşam Moskovadan Almanyaya hareket eden Molotofu karşılayacakür. ilhassa hükumetçe zaten yapılmakta olan budur. Ancak biz vaziyetin yerinız hiikumetçe değil, o da dahil olduğu halde bütün memleketçe böyle kavranması lâzım geldiğini anlatmak isteyoruz. Devlet teşkilâtından hususî idarelere, şehirlere, kasabalara ve köylere, Belediyelere ve fredlere kadar her yerde ve herkes tarafmdan. Hiç şakası olmıyan yeni, eşsiz ve acayib dünya buhranı yakında bizim kapılarımızı da çalabilmek ihtimallerile ülkemize yaklaşmıştır. Fransayı batıran gafletin Fransadan sonra hiç bir memlekette tekerriir edememesi lâzımdır. Fran. sayı batıran bu gafletin ibret alınacak safhaları şunlardır: 1 Harbe, onun istediği bütün hazırlıkları temin etmiş olmaksızın girmek: Eksikliklerimizi peyderpey tekmil ederek gıderiz dib l yen bir d düşiince ile 2 İlk günlerde semerelerinden ziyade telâşı göze çarpan fazla ve hemen hemen umumî bir faaliyet ve hassasiyet. Bu devirde eğlence yer ve saatlerinin tahdid edildiğini, hava hücumlarına ve gaz tehlikelerine karşı her türlii tahaffuz çarelerine baş vurulduğunu gördük. Polonya misalinden azami dikkatle istifade olunduğu farzedilebilirdi. 3 Üçüncü safhada garba teveccühü beklenilen Alman taarruzlarının gecikmesinden mütevellid bir gevşekliğin gittikçe genişlemesi. Bu fasılada Majino hattile mabadinin geçilmez sanılan manialarına yaslanmış Fransa gittikçe derinleşen bir gafletin sahte gurur ve itimadma her gün biraz daha fazla dalıyor. Ya\aş yavaş ilk günlerin telâşı yerine guya harbin uzaklaştığını farzeden bir sükun kaim oluyor. Tayyare hücumlarına karşı tahaffuz tedbirlerinin bile adeta tamamile unutulmuş denilecek kadar ihmal edilerek kenara atıldığını görüyoruz. Harb malzemesi imalâtının acınacak bir noksanlık içinde yüzmüş olduğunu ise Fransanın istilâsını müteakıb bütün Fransa ile birlikte bütün dunya hayretle öğrenmiş bulundu. Bunlara Fransız ve İngiliz kara ordularının sevk ve idaresindeki yüksek kumandanın enerjik hareket ve faaliyeti noksanlannı ilâve edebiliriz. Dahilî politikanın aczi ordu erkânına da sirayet etmişti. Şu şu ve şu işleri böyle isterim, yoksa istifa edip çekilirim diyecek tek kumandan bulunmadı. Bunlardan biri: Noksanlarımızı ikmal ettirmek için çok defa istifa ile tehdid etmeği düşündüm ve hatta bunları yazdım. Fakat her defasında istifamın kabul edileceğini YUNUS NADİ [Arkası sabife 3 sütun 4 te] Ediınede geçen seneki su baskını felâketinden bir intıba... Edirne 11 (Telefonla) Su baskını felâket çerçevesini genişletmesinden enEdirne için yeni bir felâket olmuştur dişe edümektedir. Nehirler dün gece beş, altı saat kadaı Bütün geceyi uykusuz geçiren zabıta, bir durgunluk keçirdikten sonra saba her defaki gibi hummalı bir faaliyet ha karşı tekrar yükselmeğe ve şehrin göstermektedir. Yağmur devam et kenar mahallelerini istilâ etmeğe baş mektedir. lamıştır. Bu arada Edirne Karaağaç Kadri OĞUZ jolunu da kaplamış ve Edirne KaSular çekiliyor raağaç arasmdaki araba ve tren münaEdirne 11 (Telefonla)Saat 16 ya kakalâtı kesılmiştir. Sular her iki ne dar yükselmekte devam eden sular saat hirde de 4,98 metreyi bulmuştur. beşe doğru yavaş yavaş duşmeğe başZabıta, su baskınına uğrayan evleri lamıştır. Meriç 3,5 metreye., Tunca da tahliye etmekte ve tahlıyesine imkân 4 metreye duşmüştür. Balkanlarda yağolmayanlarla bundan evvelki feyezan murların arkası kesilmekte olduğu söyda da uzak bahçelerdeki evlerinde lenmektedir. Edirne ve civarında yağ mahsur kalanlara kayıklarla ekmek ve murlar durmu;tur. peynır gibi ihtiyaçlarını gondermek Karaağaç Edirne arasmdaki müsuretile yardımda bulunmak ıçın ted nakalât zorlukla yapılmaktadır. Bosna birler almıştır. Umumî mufettiş Kâ koyüne gelınce, bu saate kadar alman zım Dirik, su basan sahaları ve ma habere gore, bu koyün kenarındaki M. Molotof halleleri dolasarak vaziyeti bizzat tet sed bir köşesinden zedelenmiştir. Fakik etmekte ve lâzım gelen emirleri kat başlarmda su muhendisi bulunan sağlam ve emin esaslara istinad ettirmek vermektedır. Henuz esaslı zarar yok 50 amele zedelenen yeri mütemadiyen gayesıni takib etmekte ve bunu yapartur. Yalruz sularla çevrih bulunan e Sakviye etmek suretile koyü korumak ken tarihin verdiği tecrübelerdtn isti fade etmek istemektedir. Ayni esas gelektrik fabrikası yanmdaki evlerden tadırlar. çen sene iki memleket arasmda imza biri yıkılmış ve ankaz altında kalan bir edümış olan ademi tecavuz paktının kişi zabıta tarafından kurtarılmıştır. akdinde de takib edilmiştir. Her iki Bosna köyünden bu sabah haber amemleketin bu gayelerle hareke* ettıklmmıştır.. Köyün etrafındaki seddin İzmir 11 (Telefonla) Dikiüde İhleri Molotofun, İngiliz propagandası takoyu koruduğu bildirilmektedir. Bu ianlar köyü civarında palamut topla,an Fahreddin adında biri, biri erkek, rafından işaa edilen muhalif hsberlere sabah erkenden vaziyeti yerinde görrağrren bu ziyareti yapmasile de sabitmek üzere su mühendısleri, Bosna kö ıkisi kız olmak ü^ere üç çocuğunu caılardan yaptığı kulübe içinde muha tir. yüne hareket etmişlerdir. Suların yük r Sovyetler Birliği Hariciye Komiserinin sekliği geçen seneki feyezandan 30 san aza etmek istemiştir, Fahreddin yoktim azdır. Fakat nehirlerin bir iki sa ken çocuklar ateş yakmışlar; kulübe Sovyet siyaset ve iktısadiyatını idare e:utuşmuş ve çocukların üçü de yanarak den bir çok mühim şahsiyetlerle birlikattenberi gene durgun bir hale girmiş ülmüştür. Zavallılardan biri 2, diğeri 6, te Berline gelmesi ispat eder ki, yapıolmasma rağmen beş metreyi aşarak birisi de 8 yaşmda idi. rArkası sahife 3 sütun 5 te] I Almanlara gÖre seyahatin ehemmiyeti Berlin 11 (a.a.) Yarıresmî bir membadan bildıriliyor: Almanya hükumet merkezinin siyasî mehafilınde soylenildiğine göre, Sovyetîer Birliğı Hariciye Komiseri Molotof'un yakmda Berline yapacağı zıyaretin eAtina 11 (a.a.) Yunan karargâhı hemiyeti, bu ziyaretin bizzat kendısinde ve onu ihata eden şeraitte mündamic unıumısinın 15 numaralı tebliğidir: Düşman, Giride bombalar atnuşsa da dir. Gerek Alman poütikası, gerek Sovyet politıkası karşıhklı münasebetleri maddî hasarat ehemmiyetsizdir. Epir cephesinde topçularımız düşman te.^emmülerini muvaffakiyetle bombardanan ederek dağıtmıştır. Düşman, çekihrken elimize her nevi malzeme ve miihimmat terketmiştir. 28 ilkteşrinden 10 sonteşrine kadar cereyan eden muharebelerde Pindosun şimalinde Smonika ve Grammos arasmda cereyan eden muharebeler üçüncü İtaljan Alp fırkasmın hezimet ve inhilâlıle neticelenmiştir. Bu fırka süvari, bersaliyeri ve dığer faşist teşekküllerıle [Arkası sahife 3 sütun 6 da] On iki günlük muharebeden sonra hezimet ve inhilâle uğradı Pindos dağlarında Rumen petrol İngiltereye hiicum Yunanlıların sahasında eden İtalyan muvaffakiyeti tayyareleri büyük tahribat 1 İtalyan f ırkası Zelzelenin korkuldu 8 i düşurüldu nin 4 dakika devam ettiği tasrih oluntnaktadır. Eyaletlerden gelen ilk haberler, heyecan verecek mahiyettedir. Hasara uğrayan şehirler, şunlardır: Barlad, Tecuci, Kalas, Yerköyu, Buzou, Ramnioul, Sarat, Ploesti, Husi, Campina... Telefonlar işleyememiş ve her tarafta tren münakalâtı durmuştur. Kalasta, elektrik santrahnın, evlerin üzerine duşen yüksek tansiyonlu kablolan, vangın çıkarmıştu. Büyük kilise ile SanteHelene kilisesi yıkılmıştır. iŞmendifer istasyonile bir takım fabrikalar, tamamile harab olmuştur. TArka<ıı sahife 3 sütun 3 tei ğu kadar telefat yapmadığı anlaşıldı İngiliz tayyare imalâh ayda 1000 tane daha Bukreş 11 leua.) Rasadhanenin bir tebliğinde Rumanyanuı birçok yerartmak üzere lerinde tahribat yapmış olan zelzeleIondra 11 (a.a.) Salâhij'ettar bir meıibadan öğrenildiğine gore, ingiliz hava kuvvetlerine mensub Hurıicaiıa tajyareleri bugün, Taymis halici açıklarında bulunan gemılere hücum etme" ğe teşebbus eden sekiz italyan tayyaresini duşurmüşlerdir. Buniardan beşi boi.bardiman, üçü de avcı tayyaresi dır. Almanların dün yaptığı hücum esnaiinda Bexhill liman ve garbında büyük tahribat vukua geldiğini bildıren Alman ıstihbarat ajansının verdiği haber hakf Arkası sahife 3 sütun 6 da] Afrika harbiıtde yeni safha Italyanlar Kahireye de bomba attılar Kahire 10 (a .a.) Mısır Millî Müdafaa Nezaretinin tebliği: 9 teşrinisanı akşamı, düşman tayyareleri, Kahırenin kenar mahallelerinden birisine yakın hâlj arazi üzerine birkaç bomba atmışlardır. Aynı saatte başka tayyareler, İsmaîliye civarında çöle bombalar atmışlardır. Her iki vak'ada da insanca kayıb yoktur. Maddî hasar ehemmiyetsizdir. tngiliz tebliği Kahire 11 (a.a.) Bu günkü tebliğ: Mısır, Kenya ve Filistinde vaziyette değişiklik yoktur. Sudanda pazar günü Gallabat mıntakasmda muharebe keşif kolları faaliyeti olmuştur. Gallabat elimizdedir. Kassala mıntakasında harekât devam etmektedir. İzıtıirde bir facia yardım Pindos dağlarında son harekâtı gösterir harita Vilâyet ve Halkevle rindeki toplantılar Kızılay cemiyeti umumî merkezi Vilâyete bir tezkere göndererek askerlerimiz için kabul edilecek kihhk hediyenin cinsi ve nev'ile bunlarm toplama şekilleri hakkmda izahat vermistir. Buna nazaran hediyeler Kızılay şubelerince makbuz mukabilinde toplanılacaktır. Bunlar yün fanilâ, yiın çorab, dolak ve emsali gibi eşya olacaktır. Verilecek eşyanın kullanılmış olmaması şarttır. Nakdî teberru kabul edilmiyecek, müracaat edeceklcrden, verecekleri para ile, eşya almalan rica edilecektir. Toplanacak esya her on beş [Arkası sabife 3 sütun 5 te] Kızılay Hediyelerin Nev'ini bildirdi Kaîp paralara DİKKAT! Dün Şişli Halkevinde yapüan toplanüda hanr bulımanla Dün de haber verdiğimiz gibi, son zamanlarda piyasaya, oldukça mebzul miktarda, kalp yüz kuruşluk sürülmiistür. Yukarıki resim, hakikî ile sahte, iki jüz kunışluğun farkını tebarüz ettiriyor. Dikkat ediniz: Beyaz yuvarlak içine aldığimız H. lerden bir tanesinin orta yerinde çizgi yoktur. Bu ve emsali kalp yüzlüklerdir Aldaomamak için yalnız bu noktayı gözönünde tutmanız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog