Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

Bursa Süt Tozu Fabrikası TOZ HALJNDE SOĞUK TUTKAL Butun doğrama mobılye, knstal malzemenın yapıştırılmasında yegâne mıllî tutkaldır TAKLİDLERINDEN SAKDONIZ. umhuriyet 17 nci yıl sayı: 5840 İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgral ve mektub adresl: Cumhunyet, Istanbul Posta kutusu: îstaobuL Na 246 Telefon: Başmuhamr: 22366 Tahnı heyeü: 24298. Idare ve matbaa tasnu: 24299 24290 Kardesler İzmir ve Ankarada olduğu gıbi M 0 B1 L Y E İstanbulda ds^buyuk bır Mağazası açtılar ŞaJSnÜrı bır defa gorunuz Adres Fıncancılar Rızapaşa yokuşu No 61 IZMIR ANKAKA IST\NBUL Mes'ut bir yıldönümü Millî Şefin Devlet Reisliğinde İkinei yılını Kutluluyoruz! Âtatürkten İnönüne kı yıl once dun butun memleket Ataturkun buvuk kayıbıle derın elemlı bır matera hayatı yaşarken ertesı gun de, yanı ıkı yıi once bu gun Turkıye Buyuk Mıllet Meciısı Turkıye Cumhurıyeü reıslığı makamındakı boşlugu dolduracak ehhyeth vatandaşı seçmege davet olunmuştu. Partı grupunda yapılan yoklama Meclıste yapılacak ıntıhabın rakıbsız namzedını zaten tebaruz ettırmıj bulunuyordu. Fılhakıka Mechs Utıfakla Ismet Inonunu devlet ıeıslıgı makamına getırdı. Meclısm kanaatınde Ataturku ıstıhlâf edecek mutlu ve kutlu vatandaş ancak Ismet Inonu ıdı. Butun mıllet ve memleket bu seçımı anî ve umumı bır tasvıble teyıd etmekte huzur ve sukun buldu. n Yurdda matem Bütün miîlet Ebedi Şefi andi ve ağtadı Halkevlerınde ve odalarında, Partı iuraklarında sıvil ve suel butun erkânla subay \e memurlar muessfseerle teşekkuller mensublan ve halk, "nekteblerde de, butun mekteblıler 'oplanarak saat tarrt 9 05 te Ataturkun nayata gozlerını kapadıkları anda beş dakıka ajakta Ebedî Şefın azız hatırası anılmak suretıle yapı'mış ve bü vakfesınden sonra soz alan ha İ I I İliİIICÎtGSrili I 9 4 0 Saat 9 u beş geçe Millî Şefimiz rauvakkat kabrin başında tazimle eğildi, bunu halkm akşama kadar süren ihtiram geçidi takib etti Ankara 10 ( a a ) Ebedî Şef Ata* turkun olumunun ıkıncı yıldonumu dolayısıle bu gun butun yurdda ıhtıfaller japılmış ve Turk mılletı bu>uk ka>ıblarmın sonmez acısını bır defa daha yasarrnşür Her tarafta bayraklar mıllî matemımızın ıfadesı olarak jarıya kadar çekılmış bulunu>ordu Dıüfaller yurdun her koşesındekı ıbler Ataturkun hayaü ve başardığı ınkılabları hatırlatmışlardır. Bu sabah çıkan butun gazeteler Turklugun en buyuk matemme mases olarak hemen butun yazılarını siyah çerçeveler ıçınde Ataturke tahsis eylemekte ve onun açtığı nurlu yolda Turk mıllennuı sarsılmadan ılerlemekte bulunduğunu tebaruz ettı[Arkası sabife 2 sutun 4 te] •İ D Ataturku tanıyan, seven ve sayan mıllet onun yanında çalışan ve başarıian buyuk ışlerde Ataturkun baş yardımcılıgım yapan Ismet Inonunu de tanıyor, sevıyor ve sa>ıyordu. 1 urkıyenın kurtuiug ve ıstıklâl savaşlarıie butun ınkılâb ve ınja hareketlerınde Inonu hep Ataturkun vanıoaşında rııevkı almış bulunuyordu. Venı rejımın maddî ve manevî butun hamlelerındekı gayret ve faalıyet hısselerı hatırlanınca Ataturke halef olacak zatm Ismet lnonunden ıbaret oıabıleceğj kendılığınden anlaşılırdı, ve bunlar yalnız 1 urkıye Buyuk Mıllet Meclısının değıl, belkı butun mılletm şuurunda boylece yer etmış hakıkatlerdl. Ataturk daha 1919 mayısında Anadoluya geçerken bıiâhare orada başaracagı ışlerde kendısıne muessır surette yardım edecek arüadaşlar arasında Ismet lnonunun ehemmıyetlı mevkn oiacagını duşunmuş ve daha istanbulu terketmeden bunu Ismet lnonune soylemeğı unutmamıştı. Istanbulun ışgahle buradakı Mechs dağıldıktan sonra Anadoluda artık kuvvetle ılerı goturuimesınden başka çare kalmamış olan mıllı hareketlere ıştırak etmek uzere Ismet Inonu 10 nısan 1920 de Ankaraja geldı, ve geldığı gun karargâhında Ataturke ıltıhak ettı O gunden başlayarak son gunlere kadar Ismet Inonu hep Ataturkle beraber çalışmış ve Buyuk Dâhının en fazla takdır ve ıtımad ettığı arkadaş olarak buyuk hızmetler gormuştur. Malumdur kı Turkiye Buyuk Mıllet Mechsı 23 nısan 1920 de, harıcî felâketlerımıze katılan dahılî ısyanların en cıvcıvlı zamanlarında açılmıştır. Turkıye Buyuk Mıllet Mechsı hukumeıtınde erkânıharbıje reıslığı vazıfesını deruhde etmış olan Ismet Inonu dahılî ıhtılâllerın tepelenmesını muteakıb garb cephesı kumandanhğına gıttı Dunyanın hayret gozlerı onunde ıstıklâl cıdahnı kazanan ordu, denebıhr kı, adeta tek nefermden başlayarak ışte orada yenıden vucude getırılmıştır. Sür'at ve muvaffakiyede ordu teşkıl olundukça zaferler kazanıYUNUS NADI f Arkası sahıfe 3 sutun 4 te] Zolzelede buvuk hasara uğrayan Bukresten manzaralar İki yıl evvel bugün Türk milletinin kenrlisîni Rcîs seçtiği Reisioumhur Millî Şefimiz îsmef İnonü Trakyada Feyezan Tuıtca ve Neriç dört buçuk metreye yükseldi, Edirnede de seylâbddn kotkuluyor Edırne 10 (Telefonla) Ikı guı den I ber ahnamamıştır Fakat geçen su bssben fasılasız olarak vagan şıddetlj vag 1 kınında Bosnakov jnun etrafındakı sedmurlar yuzunden Tunca, Arda MerıC dm vıkılan 500 metrelık kısmı yemden ve Ergene nehırlerı gene taşü Foyezan v apıldıgından koyun bu su baskınından sabaha karşı başladı ve sular sur'atle zararsi7 çıkmaa umuluyor >ukselerek saat sekıze kadar 4 metre 30 santıme çıktı Bu yuzden Karaagac \e Alpullu arasındakı munhat arazıyı sular ıstılâ ettı Feyezan devam edıyor Bu dakıkaya kadar sular Tuncada 4 50, Merıçte 4 60 metreyı buldu, sular yukBenzin sarfivatının tahdıdı hakkında selmekte devam eder ve beş metrevı buhukumetın yaptığı tetkıkat ıkmal edılljrsa Edırnenın kenar mahalleîerı de mıstır Ittıhaz edılen mukarrernt busu'arın ıstılâsına ugravacak \e bu evlegunlerde alakadarlara teblığ cdılecekrı baskına maruz kalan halk ıçın venı tır Bu kararlarda hususî otomobıllere bır felâket olacaktır Nıtekım, elektnk benzin verılmemesı, taksderın çıft \e fabnkasının onundekı meydanı su'ar ıs tek numara taşıdıklarına gore bırer gun tılâ etmege başlarrustır Burada bazı ev fasıla \e munavebe ıle çahşürılmaları. ler tahhje edılmektedır Zabıtaca her kamyon ve otobuslere >alnu gunlıık ıhturlu tedbır alınmıştır. hjaclara gore benzin venlmesı du^uAncak bu arada Bosnakovden bır ha nulmustur Berlin elçimiz Von Papen şerefine bir ziyafet verdi Berlın 10 ( l a i Turkıye buyuk elçısı ve Ba>an Gerede bu gun buyuk elçı Von Papen şerefine bu>uk elçılıkte bır ogle yemeğı vermışlerdır Davette Harıcıye Nezaretı kâtıbı umumısı Weuîsaecker sıyasi musteşar Woermann, eskı Ankara bujuk elçısı Nddoltıny elçı Jonke \e Grobba, Harıcıve muduarundan Schwoerbel, Ik tıaad Nezaret^ıden Schulze ıle elçüık erkânı ve refıkaları hazır bulunmuş lardır Rumanyada Pindos dağlarında Münih tam bir müthiş zelzele geniş bir buçuk saat fclâketi inata hareketi bombardıman edildi Sabaha karşı vukuİtalyadada Fiat bulan s a r s ı n t ı d a n Italyanlar ağır fabrikası yakıldı Bükreşin bütün bi zayiat verdiler naları hasara uğradı Ingilterede iki sınıf daha silâh altına çağırılıyor Londra 10 (a a ) Ingılız tayyarelerı curaartesı akşamı Italyada Torıno^a akın ederek Fıat fabrıkalarını bombardıman etmiîlerdır. Yarım saat Buren hucum netıcesınde fabrıka bırçok taraflarından tutuştuıu'rnuştur Bundan başka Toruıo da ıstasj onlar tahrıb edılmış, Mılano'da Sesto Sangıovannı elektrık \e kablo fabnkaları yakılmıştır Munıh'e hava taarruzlarınm en urunu vapılmış ıstas> onlar, lo'corıotıf ve rralzeme hangarları 90 dakıka bombalanarok vakılmıştır tngiliz amirallığının tebliğleri Londra 10 (a a ) Amırallıgın 3 teblıgınde bır duşman korsan gemısınuı taarruzuna uğravan vapurlardan bır kısmının kurtuldugu, 2 duşman ıase geKijSinın tahrıb edıldıgı, 3 bombardıman tajyaresı duşuruldugu ve 1900 tonluk bır Ingıhz gemısının battıgı bıldırılmektedır Okjanusun şımaluıde Abnan korsan gemısı şıddetle aranmaktadır. Londra 10 (a a ) 35 yaşındakı kur"a efradının varısı bu gun kajdolunmuştur 20 yaşına gırenlerden de yeni bu grupun daha kajdı yapılmıştır fArkası sahıfe 3 sutun 3 tel Benzin sarfiyatı tahdid editiyor Yeni Fransız ve Iran sefirleri Ankarada Ankara 10 (a a ) Yeru Fransız bu>uk elçısı M Jules Henrı, bu sabah Ankaray a gelmıştır. Ankara 10 (a a ) Yeni Iran buyuk elçısı Nuşirevan Sepahobodı ve zevcesı bu gun Ankaraja gelmışlerdır Atına 10 (a a ) ) Yunan ordulan başkumandanlıguıın dun akşam nesrettıgı 14 numarah resmî teblığ cDusmanın cephemız sağ cenahına topçu vaıdımıle yaptığı mevzıî bj: taarruz puskurtulmuştur Dıger mevzıî bazı Bukreş 10 (a a ) Bu gece şıddetlı musaa'emeler de lehımıze netıcelenmış ve bu zelzele olmuş ve muhım ha^arata se duşman ehmıze 80 esır brrakmıştır » bebıyet vermıştır 500 kisı o muştur Hava taarruzu olmadı Yeni ınşa edılmış olan Harıcıye Nezaretı Atına 10 (a a ) Emnıvet Nezareti bınası baştan aşagı yarılmıştır Şehrın dun aksamkı tebhğmde dunku gun hemen butun bınaları hasara agram^ştır memleket ıçerlerıne hiçbır duşman hava Yuzlerce kubbe, ocak ve kule yıkılmış hucumu vukubuhnadığını bıldırmckte • • tır Panıge ugrayan halk sokaklara tu~la dır mıstır 14 katlı telefon mudırıyeıı bınası Pindos dağlanndaki Yunan çok hasar gormuştur Taşrada da çol. hamuvaffakiyeti sar ve zayıat olduğu zannedılmekte Aüna 10 (a a ) Salâhıyettar mahfıldır Buzen ve Focsauı yanvarıva harab ler a=kerî vazıyetten memnuruvet be olmuş tur Zayıat ve hasar hakkında fazla malu yan etmektedır. Pmdos bolgesınde Italyanlar dun Yu« mat alınamamıstır Bukreşte buyuk bır nanlılar tarafuıdan muhasara edılen kuv heyecan vardır vetlerı kurtarmak maksadıle harekete Temizliğe çalışılıyor Bukreş 10 (a a ) Bukreşte vukua gecmi"=lerdır Yunanlılar sahra toplarınl gelen zelzele bu sabah saat 3 30 da ol faalıvete geçırmeden evvel Italyanların muş ve hakıki bır felâket hahnı ahnışür yanaşık nızamda üerlemesıne musaado Bırçok kııemıd ve çaü sokaklara duş etmışler ve duşmanı ağır zayıata uğmuş ve sokaklar bu harabeye benze ratmışlardır Bırçok esır alınrmştır. mı«tır [Arkası sahife 3 sutun 5 te] [Arkası sahıfe 3 sutun 4 te] rak dün Balkanlarda ve memleketimizde de şiddetli yer sarsıntıları vuku buldu Arnavütluktaki İtalyan başkumandanı değişti Zelzelenin akisleri ola 500 ölü var istanbulda Ebedî Şefin ikinei olom yıldonumu: Sağdan sola Harb Akademisinde kumandan Korgeneral AJi Fuad hitabesini okuyor, Sarayburnunda aziz Atarun heykeli onunde ge$ıd, Eminonu Halkevınde ve Univer&itede ihufal
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog