Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

Memleketimizde yapılan filimlerin en mükemmeli Taksim sinemasında görünüz. yil TAŞ PARÇASI umhuri Ü 5626 Alli CECESİ ^ • • ' \Ag [flfl •• H ^^mâ •^B Suimisalmide 44 üncü Rus Zelzele mıntakasında bütünfırkası tamamen imha edildi Yeni bir Erzincan kurulacak İSTANBUt C A G A L O G L U Telgraf ve mektub adresl: Cumhurlyet. İstanbul Posta kutnsu: İstanbul No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve Matbaa fcısmı 24299 24290 Salı 9 ikincikânun 1940 Nurinin bu en son Hbî bir hâdise teşkil romug^l etti. 'pf%i |u£) Türk münevveri (Yedüjg ^ ü kapışıyor. Bu erru salsizfeser ^m\ kendinizi mahrum etmelülir " e bugün siz de bir pCigün) alınız. üstJffü S l Finlerin yeni zaferi ceza hükümlerile tevkif kararları tehir olunuyor Bu hususta Adliye Vekâletine salâhiyet veren kanun lâyihası Adliye Encümeninde görüşüldü Ruslar muharebe sahasında 36 tank, 120 zırhlı otomobili ve binlerce kamvon terkettiler Londra 8 (Hususî) Finliler büyük bir muvaffakiyet daha kazandıklarını haber veriyor. Bu haberlere göre Suimisalmi cephesinde 44 üncü Rus fırkası tamamen imHa edilmiş, Finlilerin eline 1000 den fazla esir düşmüştür. Ayrıca Finlilerin 120 zırhlı otomobil, 34 tank, binlerce kamyon, mühim miktarda silâh ve bin beygir iğtinam ettikleri ilâve edıliyoT. Helsinki 8 (a.a.) Suomusalmi ci varında Raate köyü etrafında dün baş layan büyük muharebe bugün Finlandi yalıların parlak bir zaferile neticelenmiştir. Fınlandiyalılar 44 üncü Rus fırkasını tamamile imha etmişler ve binden fazla esir almışlardır. Finlandiyalılann eline geçen malzeme arasında muhtelif çapta 100 top, 42 tank, 10 zırhlı otomobil, 20 traktör, 16 sı hava defi tertibatını havi olmak üzere 278 otomobil, 46 otomatik tüfek, 1 1 70 beygir ve 47 seyyar mutfak vardır. Finlandiyalılar harb sahasımn temizliğine ve ganimetlerin tadadına devam ediyorlar. İtalyadan Finlândiyaya gönderilen harb malze* mesi Almanlar tarafuv dan musadere edildi **» ttalyadan Finlândiyaya gönderilen harb malzemesini Almanlar tevkif etti Briiksel 8 (a.a.) Berlinden buraya gelen haberlere göre Finlândiyaya aid mühim miktarda harb levazımı Almanyadan transit olarak geçerken tevkif edilmiştir. Bu harb levazımı bilhassa Italyadan geliyordu. Alman makamatı bu malze menin tevkifini ne hukukî ne de siyasi mülâhazalarla muhik göstermeğe teşeb büs bile etmemektedir. Ftnliler tarafından esir ahnan bir Rus zabıti Bu mıntakadaki Rus kuvayi asliyesine imha edilmiş nazarile bakılmaktadır. Muharebe sahası temizlendikçe ganimet miktarı da her saat artmaktadır. yet gÖ8termiglerdir. Bazı Finlandiya şehirlerinde ve bu arada Abo, Kokta ve Viborg'da alarm işareti verilmiştir. Sovyetler bomba atmamışlardır. tmha edilen Rus kuvayi atliyesi Dün bazt yerlerde yeni zelzeleter oldu Felâket mıntakasında bulunan bazı merkezlere gönderilecek inşaat malzemesinin mübayaası için İstanbul valiliğine emir verildi Ankara 8 (Telefonla) Yollann kapanmış olması dolayısile zelzele felâketine uğrayan bazı yerlere esaslı yardım işleri teahhura uğragelen arx'ın sınıf mücadelesine dair mıştı. Bugün Ordunun fikirlelrini milletlerarası rnüna haberler, Mes'udiye kazasına sebetlerine tatbik etmek istiyen ve Şarkî Karahisara bir nazariye vardır ki son zamanlarda bildir varıldığını bazı îtalyan gazeteleri tarafından hara mektedir. Bu havaretle müdafaasına çalışılıyor. liye yiyecek, içecek ve para götürülmüş Dün Erzincandan gelen bir aile ve Utasyonda süt Içen bir yavru Bu nazariye şöyledir: «Sımflar arasmdaki mücadele dev tür. Bundan başka yaralı veya fe rür etmiştir. Bu vatandaşlann miktarı gelâketzede olarak garb vilâyetlerine sevko rek sevkedildikleri mahalle, gerek Ankar'mi bitirmislir. Halkın temayüllerini ve lunan vatandaşlann Malatya ve Sı raya günü gününe bildirilecektir. Zelzele hakikî ihtiyaclarını görebilen hiikumeiler, vastan geçtikleri sırada oradaki depola mıntakasında bazı merkezlere mühim İArkası Sa. 5 sütun 1 de) vakiinde almıya muvaffak olduklan ted dan melbusat ihtiyaclarının temini takarbirler sayesinde, sınıf farkını, dolayısile sınıf mücadelesini ortadan kaldırabilmişlerdir. Bu işi başaran memlekelterde proleter ve kapitalist gib'ı menfaatleri birbirine zıd iki tipe artık rashyamayız. Helsinki 8 (a.a.) Finlandiya harbi hakkında nesrolunan uzun telgrafiar Rus ordusunun çok zayıf olduğunu anlatmaktadır. Raatadeki Finlandiya zaferi hakkında gelen tafsilât Finlandiyalılann büyük bir zafer kazandıklarını teyid etmektedir. Tayyare faaliyeti Helsinki 8 (a.a.) Havanın fena olmasına rağmen, Rus tayyarecileTİ faali Rus tebliği Moskova 8 (a.a.) Leningrad aske (Arkası Sa. 6 sütun 3 te) Venedik miilâkatı Görüşmelerin içyüzü anlaşıldı "TIRHAN" DAN SONRA Nasıl müdafaa Edilebilir? Macarlar, arazi talebinde bulundu Tayyar vapurudaGelibolu Rumanyadan önünde karaya oturdu 1,200,000 liraya ınrlan baş tarafından alınan yeni Tırhan crprıis bir yara aldığı geniş bir vara aldı^ı gemisinin gemısının anlasılıvor anlaşılıyor Venedik 8 (Hususî) Macaristan Hariciye Nazırı Kont Csaky, Kont Cia no'nun hususî tayyaresile bu sabah şimalî ltalya üzerinde bir cevelân yapmış ve Milâno'daki bazı fabrıkaları ziyaret et tikten sonra tekrar Venedik'e dönerek, gece Peşte'ye hareket etmiştir. Macar Hariciye Nazınnın anî surette Peşte'ye avdetinin sebebi henüz anlaşılamamıştır. Siyasî mehafilde Kont Csaky'nin Venedik mülâkatı hakkında Macar hüku (Arkasi Sa. 6 sütun 1 de) Karacabey ovasındaki 15 köy tahliye ediliyor Fakat millel çerçevesi içinde kaybolan Eminimki, hiçbir facia muharriri, bu açık hava Bursa 8 (Telefonla) Karacabey bu mücadele, milletlerarası âleminde, dafelâket ordugâhının halini gereği gibi anlatmak kaymakamı vilâyete verdiği bir telgrafta ha büyük bir mikyasia devam etmekledir. Hanifederenin ovaya doğru elân taşmakBugün göze batan, proleter ve kapiialisi ta devam ettiğini, yanına bir istihkâm zakudretini kendinde bulamayacaktır stnıflar değil, proleter ve kapitalist millellerdir. Birinciler ham madde membalarından, mamul eşyalarını satacak pazarlardan mahrumdurlar. Hayatları ve istikballeri ikincilerin, kapitalist milletlerin elindedir Arıcak onların müsaade ettiği nispette yaşıyabilirler. Refah sevîyeleri kapitalist milletler tarafından tayin edilir. Zavallı proleter milletler, sırtlarına binen bu ağır tokmaktan meşru mücadele vası~ talarile hiçbir zaman kurtulamıyacaklar. Çünki, hareketlerini kontrol eden kap'r talist milletler, vaziyetin tehlikeli olduğunu görür g'örmez, derhal icab edcn tedbirleri alacak. Müsavi şartlar altmda bir rekabetlen daima kaçacaklardır' O halde? O halde harbf» #** Faşistler ve nasyonal sosyalistler taraİArkast Sa. 6 sutun 3 te) ZavaîUNihsar ! Seylâbın zararları biti alarak motörle tehlikede bulunan köylere gittiğini bildirmiştir. Bu köylerde hayvan ve zahire zayiatı çoktur. Hanifederenin bendlerini tamir için bin ameleGehbolu önunde karaya nin veya on bin liranın gönderilmesini isCumartesi günü başlayan fırtına Tır temiştir. han vapurundan sonra Tayyar vapuru (Arkası Sa. 6 sütun 2 de) nun da tehlikeli bir şekilde karaya oturmasına sebeb olmuştur. Ayrıca bu fırtma yüzünden bir Îtalyan balıkçı gemisi de karaya düşmüştür. oturou Tayyar vapuru Türk Fransız İngiliz malî ve iktısadî anlaşmaları imzalandı NADIR NADI Paris 8 (a.a.) Havas bildiriyor: Türkiye Hariciye Vekâleti Umumî Kâtibi Numan Menemencioğlunun iştirakile Londra ve Pariste yapılan müzakereler neticesinde bugün öğleden sonra Fransız Hariciye Nezaretinde Türkiye, Fransa ve lngiltere arasında iktısadî ve malî mahiyette muhtelif anlaşmalar imza edilmiş Dahiliye VefciH Faik Öztrak Tokadda Kızılay cemiyeti azalarile görüşür'ken..^ Zelzele mıntakasım gezen arkad aşımız Salâhaddin Güngör yazıyor: tir. Bu anlaşmaların mevzuu, lngiltere, Niksar yolundaki köprüyü geçerken I görmüş olmanın tesellisini duyuyorum: Fransa ve Türkiye arasında teati edilmiş öteki dünyaya aid bir i§imi bu dünyadal jLArkast Sa. 5 sütun 5 te) olan iktısadî esaslarm genigletilmesidir, mahalline sevketmiştir. Mehmed Ali kaptanın idaresinde bu lunan Tayyar vapurunda yetmiş kadar yolcu ve külliyetli eşya vardır. Evvelce Hantalzadelere aid olan, on lardan Vapurculuk şirketine ve şirketin tasfiyesinde de Denizyollarına intikal Gene fırtına! eden Tayyar vapuru, 1878 tarihinde lnDevlet Meteoroloji istasyonu dün Ligilterede inşa olunmuştur. Şu vaziyete göman reisliklerine Karadenizle Ege denı re 62 yaşındadır. 1 70 kadem uzunluğunzinde karayelden şiddetli fırtına olacağıda, 22 kadem genişlis'inde, 12,20 kadem nı bildirmiştir. Bu fırtına haberi dün se derinüğinde olan tekne demirdendir. ferdeki gemilere haber verilmiştir. Fil 1 72 safî tonluktur. Makine kuvveti 4 0 0 hakika fırtına da saat 18 de başlamıştır. iş'arî beygirdir. Tayyarın vaziyeti Tayyarın eski olmastna rağmen oDevlet Denizyolları idaresinin Tayyar turduğu yerden kolayca kurtarılabileceği vapuru pazar günü saat dokuzda Gelibolu tahmin olunuyor. civarmda karaya oturmuştur. llk gelen Tırhan tehlikeli vaziyette! malumat pek sarih değilse de Tayyarın Denizyolları idaresinin Alanyada o « kumsal bir sahilde karaya oturduğu anlaşılmaktadır. Denizyolları idaresi Çanak turmus olan Tırhan vapuru hakkında dün kalede istasyoner Hora tahlisiyesini vak'a {Arkası Sa. 6 sütun 4 te).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog