Bugünden 1930'a 5,378,503 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET a flrlrtottrSHim lQ4n Dün yapılan maçlar Beşiktaş 40 Vefayı, Galatasaray da 20 Fenerbahçeyi mağlub ettiler Mutfak Bazı elektrik ve havagazi alât ve ede vati satan mağazaların camekânlarında tanzim edılmış gayet lüks mutfak nümu nelerine tesaduf ederainiz. Güzel manza ra vakıâ insanın hevesini tahrık eder ama doğnısunu söylemek lâzım gelirse o 9e* kilde bir mutfak vücude getirmek insana çok pahalıya mal olur, sonra da sizin ona ihtiyacınız yoktur. Bunlar bırkaç yuz kişi için yemek hazırlayacak müesseselere da ha ziyade yakışır. Sizin için alelâde fırmlı bir gazocağı kâfidir. Işlerin kolay gorülmesini temin etmek isterseniz gazocayınızı ihtiyaten lâkeye boyanmış bir saç '.evhası üzerine kor. ve her türlü levazımatınızı oeak başında iken uzanıp almanız mümkün olacak derecede yakın raflara yerleştirirsiniz. Tâ ki yemeğe tuz atacağınlz, yahud onu bir kaba boşaltacağınız zaman oradan uzakaşmak mecburiyetinde kalmıyasınız. Bir az genişçe oldu mu mutfakta sade yemek pişirilmez, daha bir çok işler yapılabilir. Çamaşır kurutmak, ütü ütülemek Ve saire gibi... Orada çamaşır kumtabilmek için ince çıtalardan bir çamaşır kafesi yaptırıp rnünasib bir noktaya yerleştirilmelidir. Ütü masası da eğer ona ayrıca bir yer buünamıyorsa açılır kapanir masalardan seçilir. Mutfakta erijici, yanıci ve kolayca çatlayabilir madde ve kaplarm ateş Ve sıcaklıktan uzakta bulundurulmaları gerek:ir. Meselâ Arabsabunu, ispirto ve cam evaztmat. En mühim bir nokta da mutfaSoldan itıbaren L Bu Slyah kadife elğın sık sık havalandırılmasıdır. Kışın camar muntazaman açılamıyacağı cihetle bısenın kortajı kismen kesilerek kollu pencerenin üst kısmında Vasistas tertibatı bır dantel gempe halıne getırilmiştır. Kışlık ori jinal roplar Bu yıl yünlü ve kadife elbiseler çok moda n Dünkü maçta Galatasaray kalesine Fener tnuhaciml erinin bir hücuma (Baftaraft ı tnct sahtfede) Gühün üzerınde durtılacak maçı, Galatasarayla Fenerbahçe arasında idi. Son bîrkaç ay zarfında îistüste karşı laşmış olan Galatasaray, Fenerbahçe takırnları an'anevl rekabetin doğurduğu alâkayı kaybetmedıklcri için, dunkti maç büyük bir kalabalık tarafından takib edilrrtiş, her iki taraf da noksan oyuncularla sahaya çıktıkları halde oyun zaman 2a • tnan güzel ve heyecanlı olmuştur. Galatasaray takımı Adnan, Salâhad din, Cemil Ve Sarafim, Fenerbahçe ise [ Lebib, Rebii ve Fikret yerine ihtiyat o* yuncularla sahaya çıkmış, Fenerbahçe O1 yun içinde çok defalar oyuncu degiştir meğe lüzum görmüştür. Fenerbahçenin son zâmanlarda sık sık | oyuncu değiştirmesi, hele bü tedbîre rnaç esnasında başvurması, Fenerbahçenin alı" şık olduğumuz ahenkli oyunundan gittikçe uzaklaşmasına sebebiyet vermektedir. Galatasaray kalesmde tehhkali bir an Dünkü maçin büyük hususiyeti dolayısile talebe olan Niyazi ile, henüz cezalı tarafta Bülendi buldu. Fener kalesine ka rer (F. B.) 11.04, sağ ve sol elle gene dar inen Bülendin kuvvetli bir şütlînü Güzelerer 21,47 birinci gelmiştir. bulunan Ali Rızanm takımda oynatılması kesmek istiyen Farukun ayağına çarpan Dörduncü kategori Her iki atışı da hemen hiç bir fayda temin etmedikten top Cihadı plonjonuna rağmen şaşırtarak Alman okulundan Geork kazanmıştır. başka uzun zaman takımda oynamamış sekızinci dakikada Galatasaraya birinci Tek elle 12,31, iki elle 22.82 metıe olanlar yüzünden takım mütemadiyen de golu kazandırdı. Galatasaray müdafaası atmıştır. ğiştirilmiş ve nihayet futbolun cem'î bir nın canla başla çalışmağa mecbur kaldığı spor olduğu nazariyesi de bu suretle ortabir sırada yapılan bu gol ÜZerıne oyun hız Zelzele lelâketzedeleri için dan kaldırllmıştır. lanmış ve Galatasaray yukselen maneviFaruk ve Salim gibl artık kıymetleri son maç yatıle Feneri kalesi içıne çekilmeğe mec üzerinde en küçük bir münakaşa bile yaÇarşamba günü zelzele felâketzedeleri bur etmişti. pılmıyacak kadar parlak oynıyan bu iki için son bir maç yapacak olan Merarla Gündüz, Boduri ve Bedii arasında amüdafıin onünde, Musa ve Enver gıbi iki rın F. T. C. takımı Galatasaray Fenermuavinin de Galatasajayın dünkü galibi yaktan ayağa gıderek Fenerbahçe kalesi bahçe muhtelitile oynıyacaktır. yetlni hazırlamış olduklarına hiç güphe ne kadar inen topu en musaid bir yerde yoktur. Bu arada Eşfakla Bodurinin ileri yakalıyan Eşfak 13 üncü dakikada GaAnkaradaki maçı muhtelit geri yardımları da burada zikredıleCek latasarayın kat'î galibîyetini ilân eden takım kazandı olursa, fenerbahçenin bütün bir takım ıkînci sayıyı sıkı bir şütle yaptı. Rıizgâr altında galibiyeti temin eden Ankara 7 (Telefonla) Bugün F. manzarası veren şu altı oyuncu tarafından mağlub edümiş olduğu bir hakikat ola Galatasaraya karşı mutlak surette muka T. C. Macar takımile yapılan maçı An bele çarelerine başvuran Fenerbahçe, kara muhtelit takımı bire karşı uç sayı rak meydana çıkmış olur. * Esadı sol içe alarak yeniden hücumlara ile kazanmıştır. **» başladı. K. Fıkret ve Melıhin sertlığe doğGalatasarayla Fenerbahçe takımları Diinya patinaj şampiyonu ru sürükledıkleri oyun artık Galatasaray Sahaya şu şekilde dizildiler. öldü müdafaasi önünden aynlmıyordu. FenerGalatasaray: Osman Faruk, Salim * bahçenin bir muddet devam edon hakı• Helsinkı 7 (a.a.) Dünya patinaj Müsa, Enver, Celâl, Bedii, Eşfak, Gün • miyeti neticeyi değiştirmedıği için yavaş sıir'at şampiyonu Birker Vasenıus, Ladodüz\ Bodüri, Bülend. yavaş durulan bu tazyık karşısında Gala ga gölü şimal cephesinde ölmüştür. Fenerbahçe: Cıhad Fazil, Faruk tasarayda yeniden canlılk başîayınca, M. Reşad, Esad, Ömer K. Fikret, Ali Rı Fenerbahçe oyuna seyirci kalmiş, iş gene Stad spor mecmuatı Sa, Melih, Orhan, Basri. Cihada ve onun hepimizce malum olan Stad Spor mecmuasjmn 9 uncu sayısı Maçm hâkemi, Ahmed Âdemdî. kâh sağa, kâh sola yatarak, kâh havaya zengin münderecat, F. T. C. takımının Yarıda kalarak başlıyan Fenerbahçe sıcrayarak kurtanşlar yapmak suretile nÜcurriü, Gâlatasaraya geçer geçmez, top kalesıni üçüncü bir golden kurtaımasına son maçları ve mühim bir röportajla 7,5 soluğu Fener kalesinde almış, Eşfakın bir kalmiştı. Nihayet oyun 20 Galatasarayın kuruş olarak intişar etmiştir. Tavsiye ederiz. a* müstağni topu kontrol edişi daha ilk alibiyetiîe sona erdi. dakikada Galatasaraya bir gole mal olmuştu. Oyünda kolayca bir hakimiyet teBeşiktaş kulubünün sokak sis eden Galatasarayın çamura saplanan koşusu topu bir tüflü istediği istikamette kulla Beşiktaş kulubünün tertib ettiği sokak namadığı sıralarda adeta tekbasma Fener kalesini müdafaa eden Esadın bilerek koşusu Akaretlerle Ihlamur arasında yaverdiğt paslar, Fener hücumlarını Gala • ılmış, neticede Remzi 14.52.2 dakikada tasaray kalesinde töpluyordu. Galatasa birinci, Necıb ıkinci, Todori uçüncü ol • ray dağınik, Fener daha tehlikeh hareket muştur. Lise derslcrine vardımcı kitab cdıyor, sahada yalnız koşu ile iş görece Yağh güreş müsabakası (150 KURUŞ ) ğine inanmış olan Melıh eze, çiğneye sürÇemberlıtaşta yapılan gureş müsabadüğü topu seğirta, soluna bakmağa bile • lüzum görmediği için çok defa rasgeie vu kalannda destede Silivrıli Musa, küçuk ortada Palamutlu Mehmed Ali, büyük orruşlarla mütemadiyen dışarı atıyordu. ada Çatalcalı Receb, başpehlivanhk güHücumlan çok defa kornerle bittiği reşinde ise Gönenli Kara Huseyin galıb halde Fener takımındaki mütemadi oyunLise derslerihe yardımcı kitab elmişlerdir. cu değiştirilmesi, Galatasaraya nefes al( 50 KURUŞ ) dırıyordu. Devrenin sonlanna doğru açı~ Kapalı salon İstanbul gülle lan Galatasaray, toplu bir hucuih halinde • I atma birincilikleri iken Fenerbahçe kalesi karıstı, hemen bütün hücum hattının ayağında dolaşan top İstanbul kapalı salon gulle atma birindışarı çıkmak suretile son dakıkalarda iliklerı Beyoğlu Halkevi salonunda yaÇenerbahçeyi müikül bir vaziyetten kur pılmıstır. Dört kategori üzerinde yapılan Maarif Vekilliğince tavsiye edildi Ûrdl ve deVre, sıfır sıfıra bitti. müsabakalara 48 atlet iştırak etmiştir. (100 KURUŞ ) Neticeler şunlardır: *»* Birmci kategori Tek elle atışta 1 Ikinci devreye ruzgârla beraber başlıyan Fenerbahçe henüz gozünü açıp kapa Arat (Beşiktaş) 13,35 metre, 2 Nadi rnağa vakit bulmadan yapılan bir Gala (Kuleh). Sağ ve sol elle atışta 1 Arat 23,08 tasaray hücumunda Gündüzden tam yeHaftalık fikir gazetesi rinde bir pas alan Esfak, Cihadla karşı metre, 2 Nadi. ( 10 KURUŞ ) karşıya kaldığı halde hafif bir vunış yüIkinci kalegori Tek elle: 10,39 zünden cidden mühim bir fırsat kaçırdı. metre ile Kara (B. S.) ; sağ ve sol elle: ADRES : YENİ ADAM, İSTANBUL Top tekrar Galatasaray kalesinde iken 18,59 metre ile ilyas (Maltepe) birinci İetiyenlete kıtablann /ıhrist» gönderiUr. birdenbire hücum hattma geçti. Boduri o'ınuştur. ve Gündüz arasında gıdıp gelen top sol, Uçuncü kategori Tek elle: Güzcle Boynundakı fıyongu da danteldendır. Kalçaların iki yanında bır aıra kuçuk duğmeler dızilmıştir. 90 santım eninde kadifeden 3,50 metre ve 30 santimetre eninde darttelden 1 metre gider. 2. Bü yünlü elbisenin ceblerlnln alt kısmlle omzu Ipek ffarljlarla silslüdür. Önde duğmelerin sağina düşen hiıada bir sıra aşağıyâ kadar pikür yapıinrjtır. Kiıçük beyai bir yaka koyu yeşıl bu robu biraz açmaktadır. 1,40 «nindeki yünlülerın 2 metre 75 »antimlnden çıkar. 3 Bu kadife elbisenin etek kısmı çok gerif tutulmuştur Korsaj kısmında dort cebı vardır. Turkuvaz renginde muslin bır volan yakanıd etrafmda dolaştıktan sonra duğmelerin aksı cihetinde olarak önde bele kadar inmektedir. 1,40 enındekı kadıfelerin 2,75 miktarından çıkar 4. Bu elbise de mor kadifedendir. Fantert lâmeden bu 31'ıes.i varıLr. Motıflerl» süslenmiş kısımlar ceblermi teşkil etmektedır. Bu tno» tıflere omuzlarda da tesaduf olunmaktadır. Bell arkadan sıkılmıştır. 1,40 enindeki kadlfelerin 2 metre 75 Eantiminden çıkar. Çamaşırlara dikkat yaptırmak muvafık olur. Mutfakların tezyini meselesine gelînce bu da pek büyük bir para sarfına lüzum kalmadan muktesidane bir şekilde pekâlâ temin olunabilir. Insan, kimseye muhtac olmadan duvarları ve tahta kısımları mükemmelen boyayabilir. Emaye kaplann üstünde husule gelmif bereler bisiklet emayi deoilen madde ile giderilir. Yaralanmı; ve bozulmuş duvarlar linoleum veya mum'ıu ketenlerle pekâlâ örtiılebiîir. Ideal bir mutfağın tertibatı şöyle tasavvur olunabilır: Yerler beyaz ve san kareli taştan. Duvarların alt kısmı eatı, üst kısmı beyaz. Gazocağı beyaz emay. Tuz, biber Ve saire kutuları beyaz san. Herhangi bir mutfakta perdeler beyaz veya renkli pamuk etayından, yahud beyaz muslinden yapılabilir. Tenha ve kalabalık ailelerdeki vaziyetler \ Listeler nasıl tanzim olunur ? Markalar nerelere işlenir ? Yorgunluk Bir ev kadınını en çok yoran fazla çalışması değildir. Hayır.. Boş zahmetlere katlanması ve fuzulî işlerle uğraşmasıdır. Meselâ, evi süpürmek, temizlemek, aynaları, camları silmek, mobilyalarm tö zunu almak, bulaşık yıkamak, ütü yapmak mutlaka ayakta durularak yapılma» ya mütevakkıf işlerdir. Bunlar insanı şoyle böyle yorar, fakat eğer süpürgehin sapı kısa, bezler fena, masalar fazla alçak veya yüksek ise yorgunluk iki misline çıkar. Onun için ev kadınınm bunları kendi boyuna göre âyar etmesi lâzımdır. Sonra pekâlâ bazı işlerin oturmayı âdet etmek şartile icrası da kabildir. Sebze soymak, kaplan ugmak ve saire... Fakat bu oturulan iskemlenin de mutlaka ev kadınınln boyuna Uygun olnıası icab eder. Bazı eşyayi çok yüksek yerlere asmak veya oralardan almak icin yapılan uzanma hareketleri de çok rmızırdır. Onun için kaplan ve levazımı her kes boyile mütenasib yerlere koymalıdır. Bir de isleri muayyen saallere taksim ede rek arada yarım saat, bir saat dinlenme zamanı bırakrhalıdır. Üstüste durmadan s vapmaya kalkışmak sizi fazla yorduğu kadar, intizamı bozar, karışıklığı, dikkatSİ7İİ5İ mucib olur. Bir de dışarıda ayrıca bir is sahibi oan kadmlar sırf evlerile uğraşan kadınara rekabet edeceğiz, onlar gibi yuvamızı muntazam tutaca^ız, dive müsabakaya girişmemelidirler. Haricdeki meşguliyette vorulup gelindikten sonra bir de evde yemek, çamaşır, bulaşık, dikişle uğrasmak \ e çocuklara bakmak çok güçtür. İlk zamanlar yorgunluk pek fazla hissedilmez, ıomatizmalar, soğuk algınlıklan, başağnları, nefes darîıkları, bnşka sebeblere atfedilir. Halbuki bunların esaslı saikleri vorgunh'ktur. Ev islerinde de her meselede olduğu gibi mütekamil ve müterakki MîlsaJd evlerde, büyük apartımanlarda çamaşırlara aid muameleler için ayn bir küçük oda tefrik edilse yeridir. Fakat bu, şüphesiz, efradı kalabalık aileler için âzımdır. Yoksa, çocuksuz karı kocalar bir buyuk, yahud da iki küçuk dolabla bu işlerini pekâlâ görebilirler. Çamaşırlarda ehemmiyet verilecek en mühim meseleleıden biri, onlar yıkandıkan ve ütülendikten aonra dolaba konulmadan evvel mutlaka sıkı bir incelemeden geçirılmeleri, üzuk, sökük yerleri varsa bunların tamiri, düsmüş düğmeleri mevcudsa onların dikilmeleridir. Yoksa âzım olduğu zaman yırtık bir çarşaf, düğmesiz bir gömlek karşınıza çıkarak ııze hiç de hoş olmiyan bir sürpriz ya par. İkinci ehemmiyetîi rokta bütüh çamaırlarm bir listesinin tanzimidir. Bu lister e çaışaflar, yastık yüzleri, havlular, peeteler, hatta tabak, bardak kurulama bezlen dahi yazılmahdır. Liste, çamaştr* arın vaziyetinde tebeddülât vukua geldıkçe değiştirilmelidir. Eskiyenlerin ye ine yenileri almdığı vakit bu da listede gosterilmelidir. Çamaşırlar gerek dışanda gerekse içeride yıkansın, bu liste saesinde kaybolmak tehlikesine maruz almazlar. Eskilikleri derhal meydana ıkar ve çamaşırcıdan istenir. Bilhassa efadı kalabalık ailelerde, pansiyonlarda u listeden çok istifadeler temin edilir. Yukarıda «çamaşırların vaziyetinde teeddulât» diye bir tabir kullandık. Bundan ne anlaşılması lâzım geleceğini biraç satırla izah edelim. Çamaşırlardan herhangi biri çürüğe çıkarılıp atılmadaa evvel birçok tahavvüllere maruz kalır.. Meselâ bir çarşafı ele alalım: 1 Çarşaf tamamen yenidir. 2 Çaw fafın ortaeı eskimijtir. O vakit ikiye kesilerek iki sâğlarn uç ortaya üzere yeniden dikilir ve daha bir müd* det kullanılabilir. 3 Orta yeniden o Vakit oraları tamamen çıkarılarak ço^ cuk çarşafı yapılır. 4 Çocuk çarşafı 01 larak da bır müddet kullanıldıktan sonra büsbütun parçalanır. Bunlar cam eşyayi silmek için ayrılır. 5 Onlardan artan H ları da makiyajınızı çıkarmak için isti < mal edebilirsiniz. Dudak boyalannız^ pudra ve kremlerinizi pek güzel alır. Küçdk serviyetlerinizin bu suretle çabuk esi kimemesi temin edilmiş olur. 6 Artık: paçavra haline gelmişlerdır. Evin muh * telif taraflarım temizlemekte kullanabi 4 lirsiniz. : ismail Hakkı Ba tacıoğlu'nun eserlen SOSYOLOJİ FELSEFE TOPLU TEDRİS YENİ ADAM Çamaşırlara marka koymak ve Işle * mek hususu da onların kaybolmaması ve birıbirlerine karışmaması için elzemdin Bu hususta markaların en bâsitlerinden tutun da en zarif ve lüksleri kullanılabilir. Yalnız bunlarin ipliğinin boyaları çık< miyacak cinsten olmamasına ve çabuk göze çarpabilmeleri için kırmızı renkte bulunmalarına dikkat edilmelidir. Markalar nerelere işlenmelidir. O da mühim bir meseledir. Yastık yüzlerinih markaları onlann kapanıp iliklendikleri yerdeki kulaklarmm iç tarafına konur. Yatak çarşaflannm markalan başucuna gelen geniş pikolu tarafa değil, ayak ucuna gelen ince pikolu tarafm bir köşesinin ters cihete işlenir. Erkek gömlekleir idman ve melekeye ihtiyac vardır. rinin markaları ön duğmelerin bittiği îirdenbire kendini güç zahmetlere katlan noktada eteğin iç tarafına konur. Keza, maya sevketmek, ağır eşyaları kaldırma kadın gömleklerinin markaları da eteğin a, ağır halıları silkmeğe ve saireye kal iç tarafına işlenir. İç pantalonlann mar ışmak adalelerin höcrelerini üzeceği gibi kası kemerin ön kısmınm ortalanna doğmanevî ve ruhî inhitatlara da sebebiyet ru konur. Serviyet ve mutfak bezlerininkîler de köşelere konur. erir. Yüksek bir yerde bulunan bir geyi alÇamaşır dolabının nasıl yerleştirilmesi mak için ayni zamanda hem vücudünü icab edeceğini vaktile anlatmış olduğu • ü uzatma, hem de kolunuzu uzatma ha muz için burada onu tekrarda bir fayda eketi yapmayınız. Evvelâ vücudünüzü ] görmecîık. Herhalde hatırlarınızda olsa ükseltiniz, aonra kolunuzu uzatımz. lgerektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog