Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ULUG T A K V i M i R A G I B 1940 muhtıralı ceb takvimı En doğru takvim maiumatı, herkese, her zaman, her yerde iâzım olan bıl gıler, ayni zamanda. muhtıra defteri. Memleketımızde en çok satılan ve aranan ceb takvitn ve muhtıra detteridır. Fıatı cıldli o!a»ak 35 kuruştur. KANAAT KİTABEVI umhuriyet Vll * II 5 6 2 5 Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet. İstanbul Posta kntusu: İstanbul No. 246 Telefon: Başmuharrlr: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve Matbaa kısmı 2429924290 PaZHrt8SI 8 IKMClkânUn 1940 Bursa 7 (Telefonla) Dün akşam, Balıkesir valisinin telgrafından sonra Kemalpaşa halkı hayli heyecan geçirmiştir. Bunun için de sık sık çaym seviyesine bakmıştır. Bugün alınan malumata göre, vaziyette fevkalâdelik yoktur. Sularla mahsur köylerin vaziyetinde de değişiklik olmamıştır. Bu köylerden bazılarile M. Kemalpaşa arasmda sandallar işlemektedir. Diğer bazı köyere ise Apolyond gölünün motörleri ve yelkenlıleri gidip gelerek erzak ve insan taşımaktadır. Askerî t o m b a z bölükleri H a n i f e deresinin bendlerini kapamaya çalışmaktadır. Biiyük Edîb Halid Ziya Uşakhgilin beş cildlik nefis bir eseridir. Her kitabcıda bulunur. YIL Dahiliye ve sıhhiye vekilleri M. Kemalpaşa kazasile bazı Sıvasa hareket ettiler köyler arasında sandal işleyor Meşhur Çamîıbel geçidi karla kapandı, Izmirde şiddetli yağmurlar hayîi tahribat yaptı, yardım ekipleri yollarda bekliyor Yahboyu su baskınına maruz kaldı mamen tıkandığın < dan buralarda so kaklarda biriken sel suların irtifaı 40 santimi bulmuştur. İçinde insan bulunmıyan bir ev yıkılmıştır. Bundan baş ka bazı evlerin duvar ve bacalan da yağmurun şiddetindtn yıkılmıştır. Yalıboyunda da birçok evlerin alt katlannı BU basmıştır. Düşen yıldınmlardan biri Karşıyaka istasyonu civarından atile geçmekte olan Ahmed adında birine isabet ederek atı öldürmüş, sahibine birşey olmanıştır. Zelzele felâketi Bursa ovasmdaki seylab Bursa muhabirim mizin verdiği tafsilât Erzincanın bugünkü hazin manzaralarından Muharebesi oğrusu harbin şimdiki halînde bir sulh akdolunabilmesi ıhtimalini hiçbir kimse ciddiyetle düşünmüyor. Yeni yıl münasebetıle Papanın sulh lehindeki kıymetli ve kuvvetli sözleri bile başhcası adaletle milletlerin istiklâl ve hürriyeti olmak üzere bir takım şartlara dayanıyordu. Şimalî Amerika Büyük Cumhuriyetinin Reisi Mister Ruzvelt ise zamanında sulh lehine müdahaleye daima hazır olduğunu göstermekle beraber henüz bu zamanın gelmemiş olduğu kanaatini gizlememiştir. Turhal 7 (Sureti mahsusada giden arkadaşımız bildiriyor) Meşhur Çamlıbel, ıki mctre karla kapanmıştır. lıtan buldan gelmekte olan posta, Sıvasta beklemektedir. Samsun istikametinde bozulan Çeltik köprüsü henüz yapılamamıştır. Bu yüzden yollarda beklemckte olan yardım vesait ve malzemesinin ne zaman geleceği belli değildir. Niksarla Reşadiye ve Erbaa köyleri arasında munakale ve muvasala temin o[unmuştur. Erbaa ile Niksar arasında bozulan telgraf hatları yapılmıştır. Reşadi ye içindeki kurtarma ve tamir ameliyatı devam etmektedir. Ankara ve Samsundan 60 doktorun yola çıkarıldığı bıldirılmıştir. Yeşitırmakla Kelit nehri kısmen buz tutmuştur. Erbaa, Tokad ve Niksarla Amasya da bulunarak kurtarma direktifleri veren Dahiliye ve Sıhhiye Vekilleri, bugün Sıvasa hareket etmişlerdir. Taşrada bulunan Reşadiyeli vatandaşlar akın akın geliyorlaı. Reşadiye civa rında 1 0 1 2 kılometrelık bir sahada yeni heyelânlar olmuştur. (Arkast Sa. 5 sütun 1 de) Diyarbakır 7 (a a.) Altı rnetre yukselmiş olan Dicle nehri ğa başlamış olduğundan taşma Niçin? bertaraf olmuştur. Batman çayı Çünkü bu zatlar ve fazla olarak îtaltren köprüsü inşaat amelesinden Londra 7 (a.a.) Sunday Dispatch gazetesine göre, Alman fılosunun başyan hükumetıle Belçıka ve Holanda bu kumandanı Amıral Reader, Admiral Graf ıon Spee'mn ıntıkamını almak için IIIIIIIIIIIIMİIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIllll llllllillillınıni harbin henüz başlangıcında iken kısa ke İngıltereye karşı büvük mıkyasta bir denız taarruzu hazırlamaktadır. silmesi için teşebbüsler yapmışlardı da o Yazının muharrırıne göre, Hıtler Alman fılosunu Kıel'den cıkararak iki zaman kulak asan olmamıştı. Bunun da istikamette bir taarruza geçmek uzere şımal denızine sevketmeğe karar sebebi harbde iki taraflı bazı haklardan vermistir. 1 Ingıliz filosunu muharebeyi kabule icbar etmek suretile (ki bu takdirde ziyade beşeriyet için çok aziz olan bazı Ingılız filosuna denızlerdeki hakımıvetme zarar verecek derecede hasar prensiplerin cidal ve müdafaa halinde butevlıd edebıleceğini ümıd etmektedir.) lunmasından ibarettir. Harbin sebebi bir 2 îlumkün olduçu kadar çok tıcaret gemisi tphrıbi için İngiliz şehir, takım milletlerin hayat ve hürriyet haklalıman ve sahillerinı bombardıman etmek suretile. Muharrir, Almanlara nazaran İngılız harb germleri mevcudlarıniP bolluğunu rının hiçe sayılmış olması ve bu iddianın filiyata konularak alabildiğine ileriye gö bilhassa kaydedıyor ve yeni mayın tarlalarının înçıılz sahıllerini İskoçyadan Duvr'a kadar himaye etmekte olduğunu bildıriyor. türülmek istenilmiş bulunmasıdır. Böyle MIIIIMIIllltlll • 111111 • IIIIIII11 • 11 • 11111 1IMII1IIIMIIMII1IIIIIIIIIMIIIMMII1 1111 • 11 • • I • • 111 • 11 11] • 111 Tl I I I • 11 • 11 • I • M • 11 • 11111111 • 1 • I •••• 111 • • •••• bir iddia önünde İngiltere ve Fransa gıbi en kuvvetlileri de dahil olduğu halde küçük, orta ve büyük hiçbir milletin müslakil mevcudiyet sahibi olarak yaşıyabilmesi emniyet ve imkânı kalmamış oluyordu. Önden ve arkadan yapılan en müthis bir taarruzla Lehistan Almanya ıle Rusya arasmda taksim edildıkten sonra bu, emrivakiin tasdıkmı istıyen sulh teklıfı bittabi kabul olunmadı. Çünkü bir kere paramparça edılmiş Lehistandan kurtarılabilecek büyük birşey yoktu. Sonra da çok geçmeden dığer milletlere hazırlanacak ayni akıbetlere karşı almabilecek garanti yoktu. Eğer kendi haline bırakılsa bu gidiş çok geçmeden sıra kendilerine gelecek dığer mıllet ve memleketler için yeni yeni felâketler hazırhyacak ve bu akıbetten binnefis İngiltere ve Fransa gıbi büyük devletler dahi haric kalmıyacaktı. Harb baslıyalı çok zaman geçmemiş olduğu halde bu pek kısa müddet zarfında bu hakikat olanca açıkhğıle meydana çıkmış bulunuyor. Hatta dünyanın ayrı ve nispetle uzak bir kıt'ası üzerinde en büyük ve en kuvvetli devletlerden biri olan Simalî Amenka bile bugün kendisinı o hakikatin tehhkeli ihtimallerinden masun ve emin saymıyor. Yeni harbin cepheleri artık iyiden iyiye şöyle taayyün etmiş bulunuvor: Almanya büyük bir deniz harbi mi hazırlayor? Bursa (Hususî muhabirimizden) ViKemalpasaya yarlâyetin en mümbit ve dım için bir askeri mamur ovaları bu semüfreze gönderilmişne büyük bir felâket tir. Çamurlar içinden geçirdi. llk günlerda bazı cesedlerin çıkaaldığımız haberler birılmasına devam edize mübalâğalı gibi liyor. geliyordu. Fakat bizzat gidip manzarayı Ege ovast hâlâ gördukten sonra fesular altında.. lâketin mubalâğa değil, bilâkis eksik nakİzmir 7 (Hususî M, Kemalpaşada sularm hucumuna uğrayan mahallelerden biri ledilmiş bir fecaat muhabirimizden) Ege ovaları henüz su altındadır. Bilhassa da mahsur kalan kırk amele ile kayıkçı sahnesi yarattığına kanaat getirdik. Öyle ki, muazzam ağacları köklerinden köylerle telefon muhaberesi temin edile lar tamamen kurtarılmışlardır. devirip ters diken bu korkunc tufan, memiştir. Bayındırın Kabaağac köyüntzmirdeki tahribat kasabanın en az tahribata uğramış olan den 50 yaşında Emineyi, 15 yaşında SeIzmir 7 (a.a.) Dünkü müthiş yağ çarşısını bile tanınmaz bir hale getirmiş > niyeyi seller sürükliyerek götürmüştür. (Arkast Sa. 5 sütun 5 te) Emine, ağaclara sarılarak kurtulmuş, Se mur şehir için büyük bir felâket doğurabilecek safhalar gösterdıkten sonra ke niye boğulmuştur. silmiştir. Cenub ruzgârı da durmuş ve lzmirdeki Bornova çayı taşmıştır. Altı hava soğumuştur. Yağmur esnasında boBUGÜN ev kısmen yıkılmıştır. ra halinde patlıyan cenub fırtması şehrin Dicle alçalıyor buçuk alçalmatehlikesi üzerinde bir ada en' sağlam binalarını adeta sarsıyordu. Yağmurun doğurduğu seller bazı caddeleri ve çarşıları kaplamış, tramvayların seferlerini kesmiş, lâğım yollarını patlatmıştır. Bazı yerlerde yukarı mahalleler den selin getirdiği molozlar lâğımlan ta•llltlMIM lllll 1 11111 IIIIIIIIIIIIIIIIIII I1IIIIIIIIIIIIIMIII 6 NCI SAHİFEMÎZDE KADIN VE MODA IIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ııılıııııııııııııııııınıııııiMlıııııııılllll lllllllllllllllllMM Dün yapılan maçlar Beşiktaş 40 Vefayı, Galatasaray da 20 Fenerbahçeyi mağlub ettiler ŞimafcSeki ıttiihare&eicr Finler, Sovyet arazisinde 40 kilometre ilerlediler Sovyetlerin Fin mevzilerine vahi taarruxlart tardedildi <£.* £2"* « ** Dünkü maçta Galatasaray muhacimleri Fener kalesini sıkıştırtyorlar Zelzele felâketzedeleri menfaatıne terSabahleyin başlıyan maçların bırıncisi tib edilen turnuva maçlarının sonuncusu Istanbulsporla Güneş takımlan arasında dün Taksim stadında oynanmış, soğuk ve oynanmış, maç 33 beTabere bitmıştir. yağmurlu bir havaya rağmen l 600 lira İkinci oyun Beşıktaşla Vefa takımlan hasılat elde edilmiştir. arasında olmuştur. Beşiktaş takımında Hüsnü, lbrahim, Hakkı, Vefada ise; Safa ıle Vahid oynamamış, ilk devreyi 20 kazanan Beşiktaş, ikinci devrede iki sayı daha yaparak maçı 4 0 kazanmıştir (Arkası Sa. 6 sütun l de) YUNUS NADt 'irkası Sa. 5 sutu» 4 te) F.n askerlen üus hududuna ctvar ormanlarda. sıper kaztyorkr (Yazm 5 inçi şqhifedeX
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog