Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

Büyük edib HALİD ZİYA UŞAKUGİLİN îhtiyar Dost Kitabcılardan isteyiniz. OticlltinCl Vll son eseri: umhuri I 5624 ÎSTANBUL CAĞALOĞLÜ Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu: İstanbul No. 246 Teleîon: BaşmulıarTir: 22366. Tahrir heyetl: 24298. İdare ve Matbaa fcısmı 2429924290 Kuşe kâğıdına nefis basılrrus bir kapak içinde bol resimli 4 0 sahife ve 16 sahife ilâve: 15 kuruş. İNANÇ Pazar 7 ikincikânun 1940 Şimdiye kadar çıkan fikir ve san'at mağazinlerinin en mükemmelidir. Tokadda ve Niksarda dün de şiddetli zelzeleler oldu Erzincan askerî orta mekteb talebeleri Konyada Reşadiye şosesinin heyelân yapan kısmında iki yüz asker çalışacak Erzincanda iskân kampları kuruluyor Tohad'm hasreti Yüzü sargılar içinde bir adam, omuzumun üstüne abanarak acele acele O'nu bana gösteriyordu: Fin kıt'aları, Sovyet topraklarında ilerliyorlar Devam eden kanlı muharebeler sonunda, Salla şehri tekrar Finlandiyalıların eline geçti Londra, 6 (a.a.) Londradaki Fin diyaya bir miktar Hurricane muharebe landiya elçiliği, Fin kıt'alarının 15 mil tayyaresi vermeği kabul ettiği için halen Sovyet topraklarında ılerlediklerini ve bir Amerikada bulunan Finlandiya heyeti kaç gündenberi Sovyet arazisinde kanlı tayyare siparişinden vazgeçmiştir. muharebeler cereyan etmekte olduğunu Tahrib edilen Rus tayyareleri bildirmektedir. Helsinki, 6 (a.a.) Sovyetlerm L)h Şimaldeki muharebe « İnönü Paşamtz, hemi ?" Zelzele sah asında bulunan arkadaşımız Salâhaddin Güngör Tokaddan yazıyor: rine getirmeğe çahşıyorlar. Köylücük ne demişti: Bir ana baba günü ki; göz yaşarttığı Ah, bizim buralara da bir uğrasa... Bu dileğin böyle çabukça yerine gele nispette gönüllere huzur veriyor. ceğini Tokadda kimse tahmin etmiyordu. Saat on dörde doğru Millî Şefin otoTıirk milletinin neş'esine olduğu kadar, derdine de en büyük ortak olan aziz Şe mobili şehrin meydanında durdu. Tokadfin bugün Tokada şeref vereceği haberi lıların o dakikadaki heyecanını bir görduyulur duyulmaz şehrin manzarası, bir meliydiniz. Başı sıkılmış müminlerin imanda değişti. Halk adeta otomatik bir in dadına yetişen Hızır da ancak böyle karsiyakla, akın akın cami önündeki mey şılanırdı. Samsunda harab olan Pazar camii danda toplanıyordu. Bu arada yardım Îhtiyar bir köylü, jandarmaya yalvarıfaaliyetine bir kat daha hız verildiği de yordu: gözlerden kaçmamakta idi. Kızılay sevk Hey oğlu... Önüme ne diye dikilbinasının önü hmcahınc dolmuştu. Bir din... Bırak da bir yol, yakından bakayım «)**• ~mZ • » otobüsün üzerinde şu levhayı okudum: ona... Çoluk çocuğu enkaz altmda kalan en «Yol verin dağlarl» Zemin ve zamana bundan daha uygun taze yaralı felâket kurbanları bile, onu Sofya 6 (Hususî) Almanya, zelzegörünce kendi derdlerini unutmuşlardı. le felâketzedeleri için Türkiyeye ilâc ve isim, aransa bulunamazdı: Yüzü sargılar içinde bir adam, omzuYol verin dağlar ve sarsıntılanmza fatıbbî müstahzarat göndermek teklifinde mun üstünden abanarak acele acele onu sıla verin ey topraklar!.. (.Arkası Sa. 5 sütun 1 de) Kızılay sevkiyat bürosu şefi Sami Ya bana gösteriyordu: """"""""" "IHHI" •lllllllllllll lllll lllll İnönü Paşamız, he mi?.. zıcı, sağa sola mütemadiyen emirler daArkasında, teselli edilmiş, kuvveti yeğıtıyordu: Reşadiyenin ilâc sandıkları hazır rine gelmiş kurtulacağının müjdesini almış bir kütle bırakarak, Niksar istikamelandı mı?.. Ekmek çuvallan beş dakikaya ka tinde uzaklaşan Millî Şefin otomobilini, dakikalarca gözlerile teşyi eden Tokaddar arabaya yüklenmiş olacak... lılar, şimdi daha müsterihtirler. En büyük Haydi çocuklar, durmayın... Ak sakallılardan, bıyığı henüz terleyen üzüntüleri, seslerini kâfi derecede duyudelikanhlara kadar, her yaşta insan, ka ramamış olmaktı! Millî Şefin ziyareti bu nnca kaderince, bu büyük yardım işinde, vâhimeyi de ortadan silmiştir. (Arkası Sa. 6 sütun 3 te) kendilerine düşen vazifeyi canla başla ye Zelzelenin Samsundaki tahnbatından Şehrimize gelen felâketzedelerin etnktttıkları Tokad 6 (Sureti mahsusada giden arkadaşımız bildiriyor) Dün gece saat 4,20 de Tokadda, 6,50 de Niksarda şicl{Arkası Sa. 6 sütun 1 de) Devletlerin yardım ve teberruları devam ediyor Gene eşsiz büyük telâkete dair er sarsıntısının yıkıp yaktığı mıntakalardan gelen yeni haberler, üzerimizde adeta yeni felâketler tesiri yapıyor. Kör tabiatin bu zalim cilvesi güzel vatanıımzın geniş bir parçasma ilk günlerin bütün dehşetleri içinde tasavvur edebildiğimizden de fazla kahır ve keder getirmiştir. Yeni haberlerle gözlerimizin önünde felâket sahasının hududu genişliyor ve yeni tafsilât bazı kasabalarımızdaki faciayı havsalalan yakacak büyüklükte gösterdiği gibi pek çok köylerin cehennemî bir akıbete uğramış olduklannda hiç şüphe bırakmıyor. Mevsim karakış olduğu ve felâket sahalarında kar tipileri devam ettiği için bellibaşh kasabalanmız arasmda bile muvasala güclüklerile mücadele ediliyor. Bu şartlar içinde yer sarsıntısından pek çok zarar görmüş oldukları muhakkak bulunan bir çok köylerimize henüz gidilememiş ve bilhassa onların derdlerile uğraşmağa zaman ve imkân bulunamamıştır. Tabiatin karşımıza çıkardığı bütün zorluklar yenilmeğe çalışılarak her tarafta hükumet tedbirleri imkân hududunu geçen dev hamlelerile faaliyet gösteriyor. Bu hususta hiçbir şikâyetimiz yoktur. Bilâkis alelâde teşekkürlerle karşılanıp geçilmekten çok yüksek ve çok ileri gayretlere şahidiz. Ancak derd büyüktür. Gayret, hamiyet ve himmetimiz de ona göre hergün daha büyük olmakta devam etmek lâzım geliyor. Bu eşsiz tabiat kazasma kurban giden aziz vatandaşlarımızın matemleri içinde felâketten ardakalan yurddaşlanmızın maddî yaralarını tam sarıncaya kadar. Henüz yanlarına gidilememiş felâket kurbam birçok köylerimiz bulunduğuna göre bugün içın hâlâ ölen ve kalanlann, yıkılan ve yakılanların doğru bir bilânçosuna malik değiliz. Fakat en çok zarar gören bellibaşlı şehir ve kasabalarımızdan ve halleri hakkında malumat ahnabilen bazı köylerimizden istidlâl ederek şimdi daha kat'iyetle hükmedebiliyoruz ki bu bilânço şimdiden ilk günlerdeki düşüncelerimizi çok geçen bir ölçüde yüklüdür. Salla isgal edilid ta hava üssünü bombardıman eden Fin Helsinki, 6 (a.a.) Fin kıt'alarının, tayyareleri hava meydanında bulunan üç orta Finlandiyanın müdafaası bakımmdan tayyarevi tahrib etmişlerdir. en mühim noktalardan birini teşkil eden Danimarkalı gönüllüler Salla'yJ isgal ettikleri bildirilmektedir. Kopenhag, 6 (a.a.) Danimarka haFinlilerin gizli tertibatı va kuvvetlerine mensub iki teğmen FinHelsinki, 6 (a.a.) Askerî mahfille landiyaya gönüllü kaydolunmuşlardır. rin kanaatine göre, Sovyet BaşkumandanSovyet tayyarelerinin lığı Mannerheim hattına pek yakında b'r bombardımanı taarruzda bulunmıyacaktır. Kış aylarında daha ziyade müdafaa için tahkimat yapıHelsinki 6 (a.a.) Bugün sekiz lacağı anlaşılmaktadır. Finler halen tank Sovyet tayyaresi Kuopio şehrini bombar* motörlerini bozacak mahiyette elektrıkle dıman etmiştir. Birçok evde yangın çıki işler hususî tertibat kullanmaktadırlar. Bu mıştır. tertibatın teferruatı gizli tutulmaktadır. Kuovole şehri de bombardıman edil •> tngiltere tayyare gönderdi miştir. Hasar hakkında tafsilât mevcud Nevyork, 6 (a.a.) Borsa bülteninda değildir. Bu taarruz esnasında dört Sov 1 çıkan bir habere göre, Ingiltere Finlan yet tayyaresi düşüriilmüştür. Iinu „,,,, „,„ MMMIIIMIMIIIIMK 11111111111 • M1111 1IIUMII1lllMI||IUI!Mllllllinilll1HHIIHIII1l1lllllllMIIII1ltlllltlllUlllllllilim ingiliz kabinesindeki degişiklik Harbiye Nazırının istifası büyük hayret uyandırdı Gazeteler, Parlamentonun itimadım kazanan bir adamın niçin feda edildiğini soruyorlar Londra 6 (a.a.) Sabah gazeteleri, kabinede yapılan değişikliği, büyük başhklar altında, harbin başlangıcmdanberi vuku bulan en dikkate şayan hâdise şeklinde göstermektedirler. Gazeteler, Hore Belisha'nm istifasm dan mütevellid derin hayretlerini sakla mamakta ve mumaileyhin eseri, cesareti, enerji ve ferasetinden sitayişkâr bir lisanla bahseylemektedirler. Gazeteler, şu noktayı suale şayan bulmaktadırlar: Parlamentonun itimadım kazanan ve yaptığı birçok ıslahat tenkide maruz kalmıyan bir adam niçin feda edildi? Harbiye Nezaretine Stanley'in tayini, sureti umumiyede tenkid edilmektedir. Bununla beraber sabah gazeteleri yeni nazırlar hakkında kat'î bir mütalea der meyan etmemekte ve icraatlarma göre bunlar hakkında bir hüküm verilebilece ğini kaydeylerrektedirler. M. Kemalpaşa kazas ında suların istilâsına uğrayan bir mahallenin görünüşü Ege mıntakasında seylâb afeti tekrar başgösterdi M. Kemalpaşadan geçen Simav çayımn yeniden taşmahta olduğu anlaşüdı, Azabh köyü tahliye ediliyor Izmir 6 (Hususî) Akdenizde hü Mağazalara ve evlere hücum eden su! küm sürmekte olan şiddetli fırtınadan ların sebebiyet verdiği zarar, henüz tesdolayı Erzurum ve Etrüsk vapurları lima bit edilmemiştir. Elektrik telleri kopmuş nımıza dört gün rötarla gelebileceklerdir. ve telefon hatları bozulmuştur. Şehir daBugün şehrimizde ve mülhakatta misli hilinde bazı eski evlerin yıkıldığı görül görülmemiş yağmurlar yağmıştır. G c k müştür. Bazı yerlerde de lâğımlar patlayüzü simsiyahtı ve ortalık gözükmüyor mıştır. Belediye otobiisjeri ' bütün gün du. Şehir, büyük bir seylâb tehlikesi atlat çalışarak halkı tehlikeli mıntaKftdan uzaktı. Bazı çarşılarla mahalleler, sular tara laştırmışlardır. Mülhakatta îv^tzjyet aynifından istilâ edilerek tecrid edilmiş bir dir. Gediz ve Küçük, Büyük Mehdires neyaziyette kaldılar. hirlerinin yeniden kabardlğı, yağmurların dağlardaki karlan eriterek taşkın sellt halinde ovalara hücum edip araziyi b a taklıklar ve göller haline getirdikleri söy<| lenmektedir. Bazı mıntaka köylerinden endişe dv yulmaktadır. Harbiye Nazırının mektubu Hore Belisha Başvekil Çemberelayn'e hitaben bir mektub yazarak bazı tebeddülâtı müteakıb teşkil edilecek olan yeni kabinede Başvekil tarafından kendisine teklif edilen mühim vazifeyi kabul et mek imkânını görmediğinden dolayı istifa ettiğini bildirmiştir. Lord Millan ise Başvekile yazdığı mektubda Çemberlayn'in Istihbarat Nezaretini bir meb'usa tevdi etmek istediğiııi, bu meb'usun Avam Kamarasında hükumet namma söz söyleyeceğini, halbuki Lordlar Kamarası azasına bu hakkm veıümediğini kaydederek muvafık bulmad.ğı bu iATkası Sat 3 sütun 4. te) YUNUS NADt (Artcası Sa. 3 sütun 3 te) Kabineden çekilen Bahriye Naz%n Hor Beli§a Orhan Rahmi Simav tekrar taşıyor Bursa 6 (Telefonla) Balıkesir Vî (Arkası Sa, 3 sütun 6 da).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog