Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

İNANÇ Yarın çıkıyor Şubat sayısı Blrinci sayısı kapışılan aylık mecmua Onalîıncı yıl sayı: 5645 umhuri İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul. No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı: 24299 24290 YENİ MECMUA Bugün fevkalâde nefıs bir sayı neşrettı, Refik Halid Abidin daver Hakkı Süa Selâmi Izzet ömer Riza RüştG ezginoğlu Kadircan Kaflı • Mustafa "iyazi'nin en güzel yazılariie çıkan bu sayıyı Çarşamba 31 ikincikânun 1940 YENI MECMUA Türk gencinin, Türk münevverinin ve Türk ailesinin yegâne mecmuasıdır. Mutlaka okuyunuz ovyet Türk Yunan dostluğu yürüyor usya Cenuba doğru genişleme siyasetini geri bırakmış Hariciye Vekilimiz geiiyor Belprad konseyinde Tunaı • memleketlerile • ı • w• l l ışbırlığı goruşulecek Carelie harblerinde Rusların terkettikleri ağır tanklar... u dostluğun yürüyor olduğundan bahsedışımiz, onun tekâmül yolunda mütemadi hareket ve faaliyette bulunduğuna işaret etmek içindir. Yoksa bu dostluk için yürüyor sözü kâti değıldir. Hakıkatte bu dostluk yeni yeni evıcler aşmakta devam ederek gözlerin zor ulaşacağı derecelere yükselıyor. Son yer sarsıntısı felâketimiz TürkYunan dostluğunun ulvî, muhteşem ve Londra 30 (a.a.) «Reuter» Times umumî tezahürüne yeni bir vesıle teşkil gazetesinin diplomatik muharriri yazıyoı: etti. Felâketzedelerımızin yardımına koş Sovyetler Birliğinden gelen dıplomatmak ve yaralarımızın bir an önce ve daha arın ve yabancı endüstriyellerin bildir diklerine göre, Almanya ile Sovyetler Biriyi sarılmasına iştirak etmek için komşu, iğini alâkadar eden meselelerde, Almandost ve kardeş memlekette mütemadiyen ar, Von Ribbentrop'un Baltık işlerinde yeni tedbirler alınmakta, yeni hamleler aptığı fedakârlıklar siyaseti sonunda gösterilmektedır. En samimî dilımizin en aybettikleri ilk teşebbüs vaziyetini yeni pürüzsüz ifadesile kardeş memleket diyo den ele almağa çalışmaktadır. Bılhassa •Cızılordunun Finlandıyada fena vaziruz. Bu felâket binnefis Yunanistanda ette bulunması sebebile, nazi zimamdarolsaydı Yunanlılar ancak bu kadar can arı, Rusların halen yapılacak bir Alman dan alâkalarla hareket edebilirlerdi. Ma esirine mukavemet edecek vaziyette bujeste Elenler Kralile onun hükumetinden unmadığmı ümid etmektedir. Moskovabaşlanarak en ücra köye ve en sapa ada a oturan Almanlar, Sovyetlerin Finlaniya cephesinde karşılaştıkları güçlüklerya kadar bütün Yunanistanda bütün mil en çok memnundurlar. let Türkiyedeki felâketin acılarüe müteMoskova zimamdarları ise Finlandiya essirdir, ve bu acılan azaltmağa çalışmak meselesini bitirmek için gayretlerini faz»atı*T*.ol't~]« \ / * T T ; l ^ : . ^ ta müstesna zevklı bir va/.lfe goruyor. (Arkası Sa. 5 sütun 3 te) Hep kalbden gelen alâkanın bu kadar canlı ve vicdanlısı karşısında baştan başa Türk milleti sözle tam ifadesine imkân bulunamayacak derinlik ve ilerilikte mütehassistir. Komşu, dost, ve artık en hakikî tabirile kardeş Yunan milletinin bu ulvî muhabbet tezahürlerine karşı nasıl teşekkür edeceğimizi bilmiyoruz, ve onda insanhğa her suretle örneklik edecek en mütekâmil bir cemiyet hayat ve hareketi görüyoruz. Metaksas i i a akşaa Sdtudge hareket etti Sovyet tayyareleri sivil halkı bombardıman ediyor Bir hastaneye atılan bombalardan 20 yaralı öldü; Rus tayyarelerinden 17 si düşürüldü Voroşilof Ladoga cephesinde MİLLÎ ŞEF l i ı İıpHcre Hariciye Veküimiz Şukrü SaracoğUı Moskova 30 (a.a.) Harbiye Komi derecede zarar görmüştür. Bilhassa Finseri Voroşilof, refakatinde General Şa landiyanın cenubu garbî kısmındaki şehir paşnikof ve Meklis bulunduğu halde Te ve kasabalara taarruzlar yapılmıştır. HelTVtJrfı*a">»ıT> J a ı m ^ f t i ^ n • * £ ' ıfc»»*»^U"«<»^^l» n am raKfln n a n r r LIÇI5IIC Temizlih Seferberliği Tephirhaneye sevkedilerek etüvden geçirilmiştir. Beyoğlu, Fatih, Beşiktaş mıntakalanndaki doktorlara verılen emirde, mıntakalarında sıkı teftişte bulunarak gizli kalmış sarî hastalıklarla, bilhassa tifüs hastası olup olmadığını araştırmaları, polis ve mahalle mümessillerinin de mahallelerindeki hastalan belediye doktorlarına haber vermeğe mecbur tutulmaları bildirilmiştir. Bundan başka Akay, Halic, Şirketi Hayriye, Tramvay idarelerine tebligat yapılarak kendi vasıtalannın sür'atle (Arkası Sa. 5 sütun 6 da) lllllllllllllllllll II "llllllllll Iİ1I1I11MIM1IIIMII lllll lerine gitmiştir. zarar sören sehir, Abo'dur. Klmıia S Dünya, Akdenizin şarkında karşılıklı sahilleri Egenin billur dalgalan tarafından okşanan iki memlekette son asırların Son günlerde şehirde dört, beş tifüs hiç barışmaz diye gösterdiği iki asil mil ak'asına tesadıif edilmiştir. Vılâyet Sıhletin en kanlı son bir kavgadan çıkar çık iye müdürlüğü bununla alâkadar olmakmaz yekdiğerini kucakladıklannı gördü. a beraber Belediye Sıhhat müdürlüğü de ehrin kalabalık mahallerinde bit mücaEğer bu bir politika oyunu olsaydı gene delesi yapmak üzere faaliyete geçmiştir. hayret ve hürmetle karşılanacak bir hâdise Buralarda birer doktorun başkanhğında sayılırdı. Halbuki bu kucaklaşışta uzun sıhhat memurlarından mürekkeb birer bir ayrılık hasretinden sonra birdenbire heyet teşkil edilmiştir. Bu heyetler bubuluşan iki kardeşin heyecan ve samimi ralardaki han, otel, bekâr odalan ve sare gibi mahalleri gezerek temizlik vaziyeti vardı. Politikanın zalim icablarile iki yetini tetkik etmekte ve eşyalan etüve memleket arasında yapılan ahali müba koydurmaktadır. Geçen ay zarfında Edelesi malumdur. İnsanm hatınna öyle minönü mıntakasmda 30,000 parça eşya ,,ll I II llllllllllllllll lllllll llllllllllllll gelir ki, tıpkı topraklarından sökülüp baş ||, ka topraklara dikilen ağaclar gibi, mütekabilen yerlerinden yurdlanndan olan bu insanların en tabiî beşerî bir icabla kalblerinde kin ve husumet bakiyyeleri bulunacaktır. Halbuki Yunanistanda biz Türklere muhabbet alâkası göstermekte muhacirler belki en ileride yürüyenlerdir. Cidden ulvî bir manzara ki insanın gözlerin yaşartmaması kabil değildir. lınl M Tifüs tehlikesine karşı kalabalık semtlerde sıkı bir mücadele başladı Ankara 30 (a.a.) Re j isicumhur tsmet İnönü, bugün atla yaptıkları mutad gezintiden sonra tngiliz sefaretine uğrayarak büyük elçi Sir Hughe Montgommery KnatchbullHugessen'le bir müddet görüşmüşler ve istirahat buyurmuşlardır. Helsinki 30 (a.a.) Resmen verilen Helsinki 30 (a.a.) Sovyet hava kuvvetleri dün büyük bir faaliyet göster malumata göre, Sovyet hava kuvvetleri, (Arkası Sa. 3 sütun 1 de) mişlerdir. Fin halkı, bu faaliyetten son Hava hücumlan Düşürülen Sovyet tayyareleri Hitlerin yeni nutku "Demokrasilere karşı Ruslara muhtacız^ Berlin 30 (Hususî) Hitler bu akşam bir nutuk irad ederek Almanyamn gayelerini izah etmiş ve İngilterenin siyasetine şiddetle Ankara 30 (a.a.) Fransız Yakınşark ordulan kumandanı orgeneral Wey hücum ettikten sonra ezcümle demiştir ki: « Avrupa milletleri, harbden sonra Alman milletinin duçar gand'ın Erzuruma gittiğine dair bir ecnebi ajansı tarafından neşrolunan habe olduğu feci vaziyete karşı tamamen lâkayd kaldılar. Nasyonal sosyarin tamamen uydurma olduğunu beyana list ihtilâli, Almanyayı boğmak isteyen zihniyete karşı bir protesto Anadolu ajansı mezundur. Orgeneral Weygand, dün akşamki To mahiyetini haiz bulunuyordu. General Veygand gitti ros ekspresile Suriyeye hareket etmiştır. IIII IIIIIMIIIIM tllllllllllllll •••IIIIII (Arkası Sa. 3 sütun 4 M Garb cephesinde topçu Feluhetxedeter için düellosu tekrar başladı 1II1IIIIIIIM llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII İngiltere 800 ton gıda maddesi gönderdi, diğer yardımlar da devam ediyor Şimdi büyük devletlerin asırlar imtidadmca oynadıkları kanlı rolleri uzaklara atan iki komşu millet, yekdiğerimizin ocaklan başına eğilerek ayni halitanın biribirimize dört elle sarılmak lâzım kardeş insanlan olduğumuzu görüyoruz. Sanki tarihin yepyeni bir keşfi önündeyiz. Ma zinin müz'ic karanlıklarına mukabil önü müzde gözler kamaştırıcı bir âlem açılıp uzanıyor. Milletlerimize bu büyük nimeti müyesser kılan Atatürke, İnönüne, Veni zelos'a, Çaldaris'e ve yardımcılarına karş: şükran hislerimiz sonsuzdur. Metaksa: Yunanistanda bugün bu samimî dostluğun bütün milleti altında tutan bayrağın taşıyor. Kendisinin oldum olasıya bu ka naatte bulunduğunu ve iki milletin dostluğu lüzumunda hatta Venizelos'a takaddüm ettiğini burada hürmetle hatırlayalım. Kendi harikasım yarattıktan sonra Balkan Antantına da vücud vermiş olan Türk Yunan dostluğu tarihin eşini nadir İngiltereye hücum etmek istiyen Alman tayyareterinin bu teşebbüsleri muvaffahtyetsiztihle neticelendi Hll'IIBIIIPIMI !!•'• ; YUNUS NADl (AThası Şa. 5 sütun 4 te). hondra Buyuk Elçvmız Tevjık Ruştu A^as Anadolu jelâketzedelerine gondenlmek St. Thomos hastanesmde toplanan eşyayı ziyaret ediyor üzere Garb cephe sine gö'nderilen bir İngitiz hava (Yazışı 5 inçi sahifede) defi topu (Yazıst 6 ncı sahifede) J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog