Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

MUkemmel bir eser maydana getirdl. Fehmi Oyman'ın çlzdiği bu harita Mufassal Türkiye Haritası İKBAL KITABEVİ ,..oL,, MiKYASINDA 95 X 1.80 cesametindedir. Memleketin limanlarını, demıryollarını, tabiî, iktısadî, adlî ve sıyasî taksimatını vuzuhla göstermektedir. Fiatl 1 liradir. Onaltıncı yıl sayı: 5643 umhuri ISTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul •• Posta kutusu: İstanbul. No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı: 24299 24290 Şu muh j, bçriki şairin ve hepsinin ııa rağmen: Pazartesi 29 ikincikânun 1940 Okuyucu f ikir ve s isla kapıştıği ecmuası oldu Konsey toplantısı her tarafta Ingiliz yardım heyeti mümessili büyük bir alâka ile bekleniyor General Deeds dün şehrimize geldi Misafir dostumuz, gazetemize verdiği beyanatta, zelzele felâketimize karşı Ingiliz Imparatorluğunda gösterilen teessür ve alâkayı tebarüz ettiriyor Erzincan zelzelesi münasebetile Lon Ankara 28 (Telefonla) Belgrad drada teşekkül eden Türk İngiliz yardım daki Balkan konseyi içtimaında bulun heyeti mümessili General Sir Wyndham mak üzere Hariciye Vekili Şükrü Sa Deeds şehrimize gelmiştir. isal olarak İsviçreyi alabıliriz: acoğlu salı günü Ankaradan, çarşamba General, Sirkeci istasyonunda Ingiliz günü da Istanbuldan hareket edecektir. Kendi âleminde kendı cemiyet konsolosluk erkânı ve Kızılay mümessil Türkiye matbuatını temsilen Belgrad ve medeniyetini kurmuş küçü leri tarafından karşılanmış ve Tokatlıyan da bulunacak heyet de konsey içtimalaotelıne misafir edilmiştir. cük bir memleket nümunesı dıl bakımınrını takibden sonra Fransaya hareket Harbi Umumiden evvel beş sene kadan bıle tek millet değilken kültur ve sidar memleketımizde kalarak mühim vaziedecektir. Öğrendiğime göre, emekli Oryasî akide itibarile yekpare bir memleket feler ifa etmiş ve mükemmel türkçe öğ general Izzeddin Çalışlar da şubatın dördünde lstanbuldan hareketle Majino hatmanzara ve kıvamı arzetmekte ve pek be renmiş bulunan General, dün bir arkadaını ziyaret edecek olan bu heyete iltihak nimsediği bu hür birlik halinden alabıl şımızı Tokatlıyan otelinde kabul ederek edecektir. aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: diğine memnun olarak ona şiddetle bağlı « Yirmi beş sene evvel Türkiyeden Belgrad miizakereleri ve bulunmaktadır. Filhakika İsviçre ırk ve ayrıldığım halde daima Türkiyeye karşı Bulgaristan dil itibarile Almanlardan, Fransızlardan büyük bir sempati hissediyor, Türk mil Sofya 28 (a.a.) Havaa bildiriyor: ve kısmen de İtalyanlardan müteşekkil letinin tahakkuk ettirdiği büyük inkılâbBalkan Antantı konseyinin yakında dir. Konfederasyonu teşkil eden yirmi üç arı hayranlıkla takib ediyordum. 1909 da yapacağı Belgrad toplantısı Sofyada büilk defa olarak memleketinize geldiğim kanton dahilî idarelerince kendi hürnyetyük bir alâka uyanArmaktadır. Sofyadazaman, halen Istanbulda bulunduğunu halerine sahibdirler ve memleket camiası iti ber aldığım General Sarrau ile birlikte ki umumî düşünce Belgradda görüşülecek bazı meselelerin Bulgaristanı yakından abarile de vatanın siyasî bütünlüğünü ayni jandarma müfettişliğine tayin edildim. lâkadar eden meseleler olacağı merke kuvvet ve salâbetle kendilerine mal etBilâhare maliye müfettişliğinde bulundum zindedir. mişlerdir. Buradaki Almanlar Almanya ve tam beş sene Türkiyede hizmet ettim. Balkan Antantının halen Bulgaristanda Talih, beni Umumî Harbde de Türkiya, Fransızlar Fransaya ve Italyanlar bariz surette daha az endişe uyandırdığı Balkan Antantı Iconseyinin toplanacağı Belgrad'dan bir manzara yeye dogru sevketti. Çanakkalede, Filisltalyaya iltihak etmek istemezler. bir vakıadır. Bulgaristanda, Balkan An in cephesinde Türkün kahramanlığına, tantı grupunun, bugün, haricî tehlikelerin Ie kabul edilmektedir. sıtasile müzakerelerden muntazam suretHatta iltihak etmek istemezler sözü çok merdliğine şahid olmak fırsatını elde ettehdidi altında bulunan Balkan sulhunu Resmî bir müşahid göndermemekle be te haberdar tutulacaktır. ı . gayrikâfi yersiz bir sözdür. Eğer Almani&rkası Sa. 5 sütun 5 te) müdafaa vazifesi bulunduğu memnuniyel raber, Bulgaristan, Belgraddaki elçisi vaMütareke akdedilince, bu sefer ataşelar İsviçre Almanlarını, Fransızlar Isviçmiliter sıfatile tekrar lstanbula geldim. re Fransızlarını ve Italyanlar İsviçre İtal Fakat dokuz ay sonra bu vazifem hitam yanlarını kendilerine ilhak etmek isteseler buldu. Daima Türkiyeye dönmek istiyordum, bu İsviçreliler kendi hürriyet ve istiklâllerine bir taarruz sayacakları bu hareket fakat itiraf edeyim ki, bu arzumun tahakleri şiddetle reddetmek için silâha sarıl kuku hazin bir vesileden doğdu. Erzincan zelzelesi İngilterede çok derin makta ve icab ederse bu yolda hayatlarını ve umumî bir teessür uyandırdı. Daha ilk feda etmekte tereddüd eylemezler. Nite ünü derhal bir yardım komitesi kuruldu. General Sir Wyndham Deeds kim İsviçreyi yeni harb başladı başlayalı Başta Londra sefiriniz doktor Rüştü AMillî Şefimiz îsmet înönünün gecesini gündüzüne katarak her türlü as ras olduğu halde, büyük Türk dostu Lord him miktarda sıhhî malzeme, elbise ve Loid'le diğer birçok tanınmış Ingiliz si sair eşya temin edilmiştir. Bu eşyalan ha memleket dabilînde bir seyahat kerî müdafaa tedbirlerile meşgul görüyomaları Türk İngiliz yardım heyetine iş milen Liverpol'dan hareket eden ilk vaicra etmek üzere bugünlerde Anruz. Halbuki bu İsviçre guya bitaraf bir irak ediyorlar. pur İzmire varmak üzeredir. İkinci yardım memlekettir ve bitaraflığı şimdiki muhaYaTdım heyeti halen 15 bin sterlin vapuru da yolda bulunuyor. Bizimle be karadan hareketi muhtemeldir. (Arkası Sa. 6 sütun 3 te) riblerin kâffesince musaddaktır, ve bu me toplamış bulunuyor. Bunun haricinde müReisicumburumuz, bu defaki seIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIII yanda bittabi Almanyanın da. yahatinde cenub vilâyetlerini İsviçre kimden korkuyor? Bu gizli kateşrif edecektir. pakh bir şey değildir: Almanyadan ve yalnız ondan. Çok eski zamanlardan mevnıs bir an'ane Bismark devrinden itibaren adeta hukukî bir kaide haline konulmuştur: Kuvvet hakka takaddüm ve tahakküm eder. Geçen Umumî Harbde ayni Ankara, 28 (Telefonla) Şehrimizde suretle müesses ve Almanyaca da musadmisafir bulunan Fransız orduları kumandak Belçika bitaraflığım çiğnerken Başdanı General Weigand şerefine Mareşal vekil Betman Holveg o bitarafhğa vücud Fevzi Çakmak tarafından Anadolu kulüveren muahedeyi (kâğıd paçavrası) diye bünde bir öğle ziyafeti verilmiştir. Ziyailân etmişti, ki Bismark kaidesinin ancak fette Fransız sefareti erkânile Genelkurbaşka türlü bir ifadesidir. may ve Millî Müdafaa Vekâleti erkâm Nasyonal Sosyalizm devrinde Almanİngiliz askerleri garb cephesindeki siperlerde radyo dinleyorlar hazır bulunmuşlardır. ya yukarıki kaideye daha büyük bir sa(Yazısı 5 inci sahifede) llllllllfllllilllllllllflllll rahat ve kat'iyet verdi ve onu en şiddetli MiuııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınınıııııııııııııiMiıııııııııııııııııııııiHiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı şekillerde tatbika koydu. Yeni rejimde Almanya şimdiki hududlarının ilerilerinde tevessü edecek ve bu toprakları zapt ve ilhak ederken yalnız kavinin zabını ezip yoketmesinden ibaret tabiat kaidelerine ittiba etmiş olacaktır. Misal ittihaz ettiğimiz İsviçre Almanyadan korkuyor. Millî felâketimiz karşısında îngilterenin uzattığı dost eli Balkan Antantı etrafında 1 I Bitarafiarın ittifakı Belgrad içtimaı münasebetile Almanyanın yeni bir siyasî taarruza geçeceği şayiaları var Millî $efin memleket seyahati Garb cephesinde Buzların çözülmesi üzerine hasıl olan çamur, askerî harekâtı felce uğrattı FİNLANDİYADA VAZİYET IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMI lllllllll lllllıllllllllllllllllMllllinillllllllllllllllll Sovyet taarruzu akirn kaldıktan sonra cephede sükunet başladı General Weygand şerefine verilen ziyafet I Dün yapılan müsabakalar YUNUS NADİ (Arkası Sa, 3 sütun 3 te) SİNİRLİ MÜNZEVİ Edib Fazıl Ahmedin hazırladığı yepyeni bir yazı serisi Kendi Kasnrlarımız Kendi Derdleriaiz İlk yazı Y ar ı n Bugün 7 nci sahifemiz çocuklar içindir Helsinki, 28 (a.a.) Ladoga gölü lunmaktadırlar. Üç Sovyet bölüğü tesnün şimalinde Sovyet taarruzunun şid lim olmak için Lvajervi ve Soaulahti'de detle devam etmesi, yüksek Sovyet ku Finlandiyalılarla temas etmek fırsatını manda heyelinin yürüyüş kolları'e taar beklemektedir. 1 1 ağır Sovyet tankı, tank ruz usulünden vazgeçerek cepheden ta toplarınm ateşile tahrib edilmiştir. Dün arruzu tercih ettiğini göstermektedir. Fil Sovyetler sahada binden fazla ölü bırakvaki llomantsi'den Laskela'ya kadar dur mışlardır. Bir Fin meb'usu cephede öldii madan taarruz etmekte, fakat hiçbir muvaffakiyet elde edememektedirler. Fin Helsinki, 28 (a.a.) Finlandiya parlandiya hatları mütemadiyen yer değiş iâmentosu azasından Lauri Simojoki ceptirmekte ve harekât icablanna göre mu hede ölmüştür. Simojoki, 1938 teşrinisakavemet noktalarının üzerinde dönmek nisinde feshedilmiş olan Faşist Partisinin tedirler. Bir çok Rus esirleri soğuk ve liderlerindendi. Protestan rahibi olan Si{Arkası Sa. 5 sütun 3 te). mahrumiyetten sersemlerniş bir halde bu Ciddî bir düşünceye dalmış gtbi duran bu adam, Kareü cephesinde doîimuş bir Sovyet askerinin cesedidir soğuktan Dün şehrimizde lik maçlarına devam edilmiş, ayni zamanda Hungarya takımı da Şişli ile son maçtnt yapmışttr. Yukarıki resim, Fenerb ahçe Vefa arasında oynanan lik maçından hararetli bir safhayı göstermektedir. Dünkü maçların tafsilâtı 6 nct sahifemizdedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog