Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 28 Tkincikânun 1940 '•f 4 ı* *OGB ^ GENERALfŞ ELECTRIC RADYOLARi SATiş ve*i: GEHERAL ELECTRfC MAĞAZASl BEYOÖIU^^STİKIÂL CADDCSI NO.28 TEIEFON: 43849 Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden meyvaların güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve saf olmamasından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. Bunlar; ince barsağm iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. Halsizlik, kansızhk, hazımsı zlık, karm ağrıları, kann şişmeleri, burun, makad kaşmması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede ve işitmede bozukluk... Hep bu kurtların tesiridir. HER ANNE, BABA BÎLMELİDİR! SAÇ M. TEVFİK BAYKENT an a. Peştemalcılar No. 73 SABUNU Saçlarınızı muhafaza Içln harlkulade (esirlni ilk kullanışta görecekslnlz. 3O Kurustur Telefon : 3332 Bir kutu Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itimadla verilir. Her çocuk seve seve yer. DİKKAT: Kullandıktan 24 saat sonra solucan düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimad ediniz. Sıhhat Vekâletin in resmî müsaadesini haizdir. Tarzı istim ıli kutularm içinde yazılıdır. Fiatı her eczanede 20 kurustur. (SANTA) ismine dikkat. Dr. Suphi Şenses .drar yolları hastafıkian mütehasstsı| Beyoğlu Yıldız sinema karşısı tramvay durağı Lekler apartımanı. Fakir•lere parasız. Tel: 43924* GONOKOK AŞISI Belsogukluğu ve ihtilâtlanna karşı I pek tesirli ve taze aşıdır Divanyolu | Sultanmahmud turbesi No. 113 Dr. İHSAN SAMi İZMİR Bol ışık, ucuz ışık temin eder. 3 ATDA BİÇKİ VE DİKIŞ Tesis tarihi: 1923 Müdürü NOEMİ ASADORYAN En son ve kolay bir usulle dıkiş bilen bayanlara üç ayda hiç bılmiyen bayanlara altı ayda Fransız lüks metodile tavyör, tualet, rağlân, rop ve beyaz çamaşır teferrüatile pravasız biçip dikmesi az zaman zarfında öğretılir. Yüksek Kültür Bakanhğından tasdıkli şehadetname verılir. Müessesem senelerdenberi yüzlerce talebe, sanat hayatına yetiştirmiş ve birçok bayanlar kendi başlanna mekteb açmağa ve makastar ve terzi olmağa muvaffak olmuşlardır. 1 Şubatta derslere başlanıyor. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri talebe kaydedılmektedir. İstanbul Gedikpaşa, Balipaşayokuşu, Vahram Asadoryan eczanesi üstünde, No. 1. Açık Usulile Eksiltme İlânı Tekirdağ Nafıa Müdürlüğünden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Nafıa Müdürlüğiine aid bir aded mazotlu diğer üç aded buharlı olmak üzere dort aded yol silindir makinesinin şartnamesine gore tamırıle, bu makinelerin yedek parçaları işidir. Keşif bedeli «3262» liradır. 2 Eksiltme 5/2/940 tarihine musadif pazartesi günü saat €İ6> da Tekirdağ hükumet konağında Nafıa Mudurluğunun Eksiltme Komisyonu odasında açık usulile yapılacaktır. 3 Bu işe aid keşif evrakile, hususî şartname ve eksiltme şartnamesini gormek istiycnler hergün Nafıa Müdürlüğüne müracaat eder ve izahat alabılirler. 4 Eksiltmiye girebılmek için taliblenn <244> lira <65» kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve ihale gününden en az «8» gün evvel Tekirdağ Valiliğine müracaatle alacaklan «ehliyet vesika» sile beraber 940 yılına aid Ticaret Odası vesikası ibraz etmeleri ve isteklilerin ayni gün ve saatte Eksiltme Komisyonu odasında hazır bulunmalan lâzımdır. (405) AMPULLERi METALLUM TÜRKT.C ADBT • BANKASI KUPONLUVADELİ'MEVDUAT BAYAS MOBİLYA EYİ Devlet Limanları Işletme U. M. Izmir Şubesi Müdürlüğünden: 1 1940 yılı şartnamede istisna aid vapurlardaki işleri kapalı zarf mart ayının birinci gününden 1941 yılı şubat aymın son gününe kadar edilenlerden maada Izmir limanma gelecek Devlet Denizyollan İşletmesine hamulenin şartnamedeki esaslar dahilinde yükleme, boşltma, aktarma usulile eksiltmiye konulmuştur. BAYAS Ticarethanesi Beyoğlu, Altıncıdaire, Şimal sokak Konservatuvar yanmda 4 No. ya ]^Ww^9fA^0#ffff^^ffM n U l l H » l f I I I # l i r # A. BAYAS ve A. PSALTİ müessesesinden mobilyası olanlar mezkur mahaile müracaatleri rica olnnur. Telefon: 41055 Beyoğlunda Altıncı daire karşısında Müellif Cad. 6/8 No. Maruf Devlet Limanları Işletme U. M. Izmir Şubesi Müdürlüğünden: 1 1940 yılı mart ayının birinci gününden 1941 yılı şubat ayının son gününe kadar şartnamede istisna edilenlerden maada Izmir limanma gelecek mazut veya kömürle işleyen vapurların yükleme, boşaltma ve aktarma işleri kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Iş şekilleri şartnamededir. Bu şekillere gore muhammen bedel yüz kırk bin lira. muvakkat teminat sekiz bin iki yüz elli liradır. 3 Şartnameler Devlet Limanları İşletme U. M. Jzmir Şubesi Müdürlüğünden üç yüz elli kuruş mukabilinde alınabilir. 4 Eksiltme 9 şubat cuma günü saat 11 de Devlet Limanları İşletmesi Izmir Şubesinde yapılacaktır. Teklıf mektublarını bavi zarflar kapalı olarak mezkur gün saat 10 da verümış bulunacaktır. 5 Isteklılerin kanunî vesikaları ve teminatlarile birlikte eksiltme saatinde hazır bulunmalan lâzımdır. 6 Posta ile gonderüen tekliflerin nihayet eksiltme günü saat onda gelmiş ve zarfların kanunî şekilde kapatılmış olması lâzımdır. Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı İdare mes'uliyet kabul etmez. (582) 2 Iş şekilleri şartnamededir. Bu şekillere göre muhammen bedel «20,000» yirml bin lira muvakkat teminat <1500» bin beş yüz liradır. 3 Şartnameler Devlet Limanları İşletme U. M. Izmir Şubesi Müdürlüğünden bilâ bedel alınır. 4 Eksiltme 9 şubat cuma günü saat 15 te Devlet Limanları işletmesi Izmir şubesinde yapılacaktır. Teklif mektublarını havi zarflar kapalı olarak mezkur gün saat 14 t e verilmiş bulunacaktır. 5 İsteklilerin kanunî vesikaları ve teminatile biırlikte eksiltme saatinde hazır bulunmalan lâzımdır. 6 Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme günü saat 14 te gelmiş ve zarflann kanunî şekilde kapatılmış olması lâzımdır. Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı İdare mes'uliyet kabul etmez (581) ARLON SAATİNİN KIYMETİNDEN FAZLA DEĞERİ VARDER. Ayni fiata bir A R L O N saati almak kabil iken başka saat aramağa hacet yoktur. Bir SATILIK HARNAN MAKİNESİ ve TRAKTOR Güzel bir hediye sunmak isterseniz Altın Plâtin ve elmaslı GiTPARANINFAıZiNİAL ANKARA MAGAZİN En tatlı hikâyeler, en güzel res'mler, sinema sabifeleri ve şen yazılar'a süslenmiş olarak Türkiyenin en güzel Salon Mecmuası RUSTON HORNSBY markalı harman patos makinesile C. A. S. E. işaretli ve 3105 numaralı Geiz traktoru musaid bir fıatla satılıktır. İsteklilenn gormek üzere makinelerin bulunduğu Adapazarında tüccar Hasan ve Selim Plâv biraderlere ve fiat vesair tafsilât için İstanbulda Sirkecide Mımarkemaleddm caddesinde 26 numarada sahibi koseleci YENTO çrPRÜTa müracaatleri. MAKINAYA AİD BAZ3 İZAHAT: Motör 35 beygir kuvvetinde olup Patozun barabanı 90 santimetredir. Gaz yaktığı gibi mazut dahi yakar. Saatlerini takdim ediniz. deposu: İstanbul, Sultanhanam Camcıbaşı han 1 inci kat. | ARLON Erzincan Naarif Müdürlüğünden: Yer sarsmtısı dolayısile Erzincandan aynlan Erzincan ükokul öğretmenlerinin yeniden vazifeye başlayıncaya kadar veya başka Vilâyetlere tayin edılinceye kadar mezun sayıldıkları Vekillikten bildirilmiştir. Erzincan ilkokul öğretmenleri, bulunduklan Vilâyetin en yüksek Maarif âmirine müracaatle. açık adreslerini ve maaşlarını muntazam alabilmeleri için de Vilâyet merkezinde bir mütemed göstermeleri ve açık adreslerini dairemize bildirmeleri rica olunur. (559) Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı istanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 1 Gümrük Muhafaza Hasköy tamirat atolyesi kızak tamiratının 2/2/940 cuma günü saat 15 te açık eksiltmesi yapılacaktır. 2 Tasarlanmış tutan 2250 lira ve ilk teminatı da 169 liradır. Şartnamesi, keşif ve resmi Komisyondadır. Görülebilir. 3 isteklilerin kanunî vesikalarile beraber bu işi başarabilecek vesikalarile ilk t e minat makbuzlarını Komisyona ibraz etmek üzere birinci maddede yazılı gün ve saatte Galatada Mumhane caddesi İbrahim Rifat hanı ikinci kattaki Komisyona gelmeleri. (481) 1 Şubatta Çıkıyor Posta kutusu 488 ANKARA ^ ^ KAN, KITVVET İSTİHA ŞURUBU Bizde JUpirin Fabrikası Yoktur. A S İ P İ R O L N E C A T İ FOİFARİOL FOSFABSOL, Kanın en hayatî kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan tazeliyerek çogaltır. Tatlı iştab temin eder. Vücude devamJı gendik, dinclik verir. Sinirleri canlandırarak asabî bubranları. uykusuzluğu giderir. Muannid inkjbazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahatlerinde, Bel gevçekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayani bayret faideler temin eder. F O S F A B S O LTin: Diğer bütün kuvvet şurublanndan üstünlüğü DEVAMLI BİR SUBETTE KAN, KUVVET, İŞTİHA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini deıhal göstermesidir^. Sıhhat Vekâletinin resmî müsaadesini haizdir. Her eczanede bnlunnr. ESASI HARİCDEN GETİRİLMİŞ, TABLET ŞEKLİNE KONMUg, AVRUPA MAMULÂTININ FEVKİNDEDİB. Bahçekapı; SALİH NECATİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog