Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

28 Ikincîkânun 1940 CUMHURlYET GUNUN BULMACASI 1 • 1 2 İ 4 5 6 T 8 9 Î 0 2 3 4 5 6 1 8 9 L ö 1 1 m • m m 11 1 m 1 * m mmm m m m m Karaköy, ceddesl Postahane karşısında Teiefon s 40021 Ugıır Gişesi Uğur Millî Piyango Münakalât Vekâleti İstanbul Mmtaka Liman Riyasetinden: NEVROL CEMAL DEN 2 0 OAMLA ALIRLARSA SiNiRLERi YATIŞIR DERHAL FERAHLARLAR EVİNİZDE MUTLAKA BULUNDURUNUZ BAYILANLAR ÇARPINTI VE SiNiR BUHRANI ÇEKENLER Ömer R. Denizeilere ilân İstanbul Belediyesi, İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğünün Saraybumu ile Salacak arasına konmuş olan yüksek tevettürlü denizaltı kablosunun tamir edilmek üzere kaldırılacağı alâkadarlara bildirilir. 1 şubat 1940 da başhyacak ve 15 gün kadar sürecek olan tamir işi için kullanılacak dubada arsıulusal işaretler gece ve gündüz bulunacaktır. Bu yerden geçecek gemilerin dubarun yakınından geçmemeleri denizeilere ilân olunur. (718) Devlet Limanları İşletme U. M. Izmir Şubesi Müdürlüğünden: 1 1940 yılı mart ayınm birinci gününden 1941 yılı şubat ayının son gününe kadar şartnamede istisna edilenlerden maada Izmir limamna gelecek kömür vapur vs yp motörlerinin boşaltüması ile vapur lara ihrakiye verilmesi veya ayni vapur ambar ve bonkerlerile iki vapur arasında yapılacak kömür aktarma işleri kapalı zarf usulile eksiltzniye konulmuştur. 2 İş şekilleri şartnamededir. Bu çekillere göre muhammen bedel (15) on beş bin lira. muvakkat teminat (1125) bin yüz yirmi beş liradır. 3 Şartnameler Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğü İzmir Şubesinden bilâ bedel alınır. 4 Eksiltme fl şubat cuma günü saat 17 de Devlet Limanları İşletmesi Izmir Şubesinde yapılacaktır. Teklif mektublannı havi zarflar kapalı olarak mezkur gun saat 16 da verilmiş bulunacaktır. 5 Isteklüerin kanunî vesikalan ve teminatlarile birlikte eksiltme saatinde hazır bulunmalan lâzundu*. 6 Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme günü saat 16 da gelmiş ve zarfların kanunî şekilde kapatılmış olması lâzundır. Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare mes'uliyet kabul etmez. (5S3) 1 1 •l m m ' Soldan sağa: 1 Ev içerisindeki şık ocaklar (cenü) 2 Eski Mısır mabudlarından, çekme kuv ^ veti. 3 Ters çevirirseniz çok durmuş yemeklerin üstünde görursunüz, bir nehir nakMobilyalarında daima: liye vasıtası. 4 Vasıta olan (iki kelime), AZAMÎ ZEVK, MÜKEMfiatm kısaltılmışı. 5 Lisan, bir emlr. 6 MEL ClNS VE YÜKSEK Kimyevî bir madde, iç tarafa mensub. 7 KIYMET VARDIR. Bir iskambil kâğıdının tersi, misafirhane, Bu evsafı, her vakit İspanyanın meşhur mamulâtından birin:n Beyoğlunda Müellif caddetersi. 8 Hararet alan, bir musiki âleti sinde Kabristan sokağın9 Hayvanların ayağında bulursunuz, bir daki 8 No.lı çeşid cam kabın küçüğü. 10 Cereyan ediş, bir harfin okunuşu, bir edat. 11 Çobamn giydiklerinden. Mobilya meşherinde Yukarıdan aşağıya: bulursunuz. 1 Sözlü imtihan (iki kelime). 2 Zayi İstanbul İran Başkonsoloslu Mazerel, memnu. 3 Japon hükümdarı, ğundan aldığım 9919 umumî ve 737 hubir hararet derecesi. 4 Dumanın kiri, DU/ yük madenî kablardan, arkadaşın tersi. 5 susî No. ve 24 1 2 ''937 tarihli pasaportumu zayi ettim. Yenisini aldığımdan zaKdle, yerinde ağırdır. 6 Ölüm zamanı, a!yi pasaportun hükmü yoktur. çakça 7 Erkek dadı, bir renk neş'eli. Refi Kırtasi 8 Pestile çeviren, bir harfin okunuşu. 9 Temizliğin düşmanmm tersi, vilâyetMide, Barsak ve Iç hestalıkJan lerimizden biri. 10 Bir cins gomlek bezi. muayenehanesl 11 Yere yatış, bir çeşid pasta. Evvelki bulmacamn halledilmiş şekli Zayi 323 tevellüdlü Kadıköy Nüfus memurluğundan almış olduğum nüfus cüzdanımı zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü olmadığı ilân olunur. Armanak oğlu Agob Kamburyan İstanbul Orman Müdürliîğünden: O R G I A D I (PSALTİ) M I K R O P U (PSALTİ) r 1 Kartal kazasında hududları şartnamede yazılı Çakıroğlu fundalığı Devlet Ormaıundan 6720 kental funda çalısının 6 ay içinde kesilip ormandan çıkarılmak üzere 15 gün müddetle açık arttırmıya konulmuştur. 2 Arttırma 10/2'1940 tarihine musadif cumartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 3 Funda çalısının beher kentalı muhammen bedeli 5 kuruştur. 4 Muvakkat teminat 25 lira 20 kuruştur. 5 Şartname ve mukavelename projelerini görmek istiyenler bu müddet içinde istanbul Orman Çevirge Müdürlüğüne müracaat edebilirler. (689) İstanbol Vakıflar Direktorlfigtt İlânlan Pey parasl Lira K. 19 20 | O Kıymeti Lira K. 255 97 1046 70 3817 50 78 51 286 32 308 34 4500 00 90 26 23 13 337 50 6 77 14 15 49 56 26 76 SİA R İ İ İ F • İKİSİPİOİZ 1İK|B s L 0 Kİ^İD E L A İ L E T •Is A R İİYİEİR • KİE DİB KİAİMİA • ıls HT AİN B sli • A Ş|*İHİI N A V ıl»löl/ Y i LİA • h K|Hİ*IR Pli Ll N «JYİ«İY E M RİA IİL <İA AİN vt|B HAIH ^İZİAİK • 7 AİTİEİKİA 1 1 YİEİTİ» V I Taksim (eski Talimhanede) Abdülhak Hâmid caddesi. Sabiha apart. No. 12, daire No. 4 Dr, Y. Hallacyan 188 68 6fiO 78 356 84 2741 40 205 61 Takas primleri laka>m nev'ı tn . rsanja > O / tfe çi ,ıo a d a Isveç frans t Isv^re Ihracat Ithalât Hazır Auvre 40 46 Fatih birinci sulh kukuk hâkimlığin den: Fatih Şeyhresmî mahallesinde 47 No. lı hanede sakin ıken halen ikametgâhı meçhul Hasan oğlu Ali aleyhine Lutfi tarafından açılan izalei şüyu davasının mu ayyen bulunduğu giinde mumaileyh gelmemiş olduğundan müddeinin talebile gıyaben muhakeme icrasına ve 9 / 2 / 9 4 0 saat 15 te mahallinde keşif icrasına ve muhakemenin 1 6 / 2 / 9 4 0 saat 10 a talikına karar verilmiş olduğundan bermucibi karar keşif gününde hazır bulunma dığı ve muhakemenin muayyen bulunduğu günde gelmediği takdirde davanın gıyabınızda devam edeceği ve hüküm verileceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 104 28 7 82 Fatihte Defterdarahmedçelebi mahallesinde Seydibey sokağında eski 8 ve yeni 22 No.lı 165,2 metre murabbaındakı arsarun tamamı. 9556. Şehzadebaşında Kalenderhane mahallesinde Şehzadebaşı caddesinde eski 46 ve yeni 38 No.lı kârgir dukkânın tamamı. 5981. Sirkecide Demirkapı mahallcsinin Darulhadis sokağında eski 4 ve yeni 13/1 No.lı olup 753.50 metre murabbaında bulunan Cezayirli Ahmedpaşa camii arsası ve taş duvarları. Yerebatan mahallesinin Muhteremefendi sokağında 21 No.lı arsanın tamamı. Kumkapıda Kadirgalimanı caddesinde eski 77 ve yeni 53 No.li kahvehane binasile 2047.5 metre murabbaındaki arsanın tamamı. Beyazıd Beyazıd mahallesinin Eskicıler sokağında 3 No.lı dükkânın tamamı. Beyazıd Beyazıd mahallesi Hacımemiş sokağında 16 No.lı dükkânm tamamı. Beyazıd Tavşantaşı mahallesinin Cumhuriyet caddesinde 95 No.b havasız dukkânın tamamı. Beyazıd Çarşıda Terlikçiler sokağın^a 17 No.lı dukkânın tamamı. 7085 Mahmudpaşada Mahmudpaşa mahallesinde Çuhacıhanı alt katta 41, 42 No.li yekdiğerine maklup 135 metre murabbaında bulunan iki odanın tamamı. 1355 Beyazıd Beyazıd mahallesinin Hacımemiş sokağında 11 No.li kârgir dükkânın tamanu. ViROZA PATI KULLANINIZ. Her türlii yanıklan, kan çıbanlarını, meme iltihablarmı ve çatlaklari, koltuk altı çıbanlarını, dolama, akneler, ergenlikler, tıraş yaralannı, çocukların ve büyüklerin her türlü deri iltihablarmı en erken ve en emin tedavi eder. VİROZA, mikrobların yaşamasına mâni olur. ı Tarsus Belediye Riyasetinden: Tarsus kasabasının elektrik ihtiyacı için <3» safhalı t50» peryotlı «220/380» veya «110/ 190» «50» ilâ «100» kilovat amper taketinde bir mütenavib cereyan elektrik makinesi satın alınacaktır, Ellerinde böyle bir makine bulunan saücıların makinenin evsafı ve fiat teklifile Tarsus Belediye Riyasetine müracaat etmeleri, (604) Yukarıda yazılı emlâk satılmak üzere 15 gün müddetle açık arttırmıya çıkarılmıştır. Ihalesi 5 2,940 pazartesi gunü saat 15 te icra edileceğinden taliblerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlulât kalemine müracaatleri. (561) Cumhunvet Muğla Vilâyetine Bağh ( U l â ) Kasabası Belediyesinden: 1 Nafıa Vekâletince musaddak fennî proje. şartname ve keşifnamesine tevfikan Belediyece yaptınlacak bir aded Dizel motörü ve altelnatör ile teferrüatı tevzi cereyan tabloları irtibat ve santral çıkış kabloları, çıplak bakır teller. izaletörler vesair teferrüatile bunların temel ve montajlarından mürekkeb elektrik tesisatının 15/1/940 tarihinde yapılacak olan eksiltme ihalesinde talib zuhur etmediğinden işin pazarbk suretile 1/3'940 cuma günü saat 14 te ihale edilmek üzere 45 gün müddetle pazarlığa konulmuştur. ı 2 Yapılacak işe aid fennî şartname, keşifname. proje ve «ksiltme şartnameai iki lira bedel mukabilinde isteklilere veva adreslerine yollanır. 3 Tesisatın muhammen bedeli (12765) lira olup muvakkat teminat (957) lira (38) kuruştur. 4 İsteklilerin şartnamede yazılı belgeleri haiz olmalan lâzundır. 5 Pazarlık Ulâ Belediye Dairesinde yapılacaktır. (719) r tt •6 41 50 40 48 41 Operatörı RIZA ÜNVER Doğum ve kadın hastalıklan mütehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddesi No. 22, Mavi yapı Teiefon: 22683 70 40 39 ihracat primleri % 100 kıymet üzerindcn hesab edilmlştir. RenHli, rfire.OtotipiTire P/rinç, Etiffef &eri A0RE5' Gertnencik Belediye Reisliğinden: 1 Kasabamızm fennî elektrik tesisatı şartname ve keşfi mucibince kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 2 Keşif bedeli €25901» lira «50» kuruş olup muvakkat teminat 1942 lira 61 kuruştur. 3 Eksiltme 13 şubat 940 salı günü saat 16 da Germencik Belediye binasmda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 4 Şartname, plân ve keşifnameler beş lira mukabilinde Germencik Belediye Muhasebesinden alınır ve adreslerine gönderilir. 5 İsteklilerin mühürlü teklif mektublarını kanunî vesaikile birlikte % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar «saat 15 e kadar» Belediye Riyasetine makbuz mukabili teslinı edilmiş ve gönderilmiş bulunması lâzundır. (10475) w | Devlet Demryollan işletae ü. MMârlogoodea: | Devlet Demiryolları Haydarpaşa Liman arazisi üzerinde 4 No.lı ambardan müfrez 4 X 4,5 eb'adında bir oda yazıhane olarak 1950 kuruş aylık muhammen bedelle pazarlıkla ve bir sene müddetle kiraya verilecektir. Pazarlık 9/2/940 tarihinde saat 15 te Haydarpaşa İşletme Müdürlüğünde yapılacaktır. Taliblerin muhammen kira bedelinin yüzde yedi buçuk nispetindeki muvakkat teminat bedeli ve gereken kanunî vesaikle birlikte mezkur gün ve saatte müracaatleri (696) Cuahur/yt . Hfefto İ4299 . 313 90 I Kadıkoy Vakıflar Dircktorlaği ilâolan | Böbrek. mesane. fdrar ve tenasöl vollan hastalıklan mütehassıSL Bevoglu • ts Bankası barsıa EmiraevTuz sokak 10 Pananiva ap No. 2 Teiefon: 42203. Pr. Behaeddin Lütfi Varnalı ürolog Operatör Kandillide Derman sokağuıda 1/3 No.lı bahçeli evin tamamınm mülkiyeti satılmak üzere açık arttırmıya çıkarılmıştır. Ihalesi 31/1/940 günü saat 15 tedir. Taliblerin (659) lira (28) kuruş bedel kıymetinin % 7,5 pey akçesi olan (49) lira (45) kuruşla müracaatleri. (442) EKZAMİN tkzamınne ilâcıdır. Yara ve çıbanlarda kullanıhr. Her eczanede kutusu 50 kuruştur. Z İ R A A T Türkiye Cnmtaariyeti Kuruluş tarihi : 1888 B A N K A S I her Sermayesi : 100,000,000 Türk lirası tAM/KRAMtYE Söke Belediyesinden: Harita Yaptırılacak Aitet Tnrkiye Cvahııriyeti Ziraat Bankası para biriktirenlere yıl kor'a üc 28,800 lira ikraniye veriyor. Para biriktirirken zengin olabilirsiniz. Keşideler 1 eylul, 1 birincikânun, 1 mart, 1 haziran tarihlerindedir. İkramiyelerin listesi : 4 tane 1000 lira 4 500 » 4 250 » 100 » 40 50 » 100 40 » 120 20 » 160 Kur'aya ancak 5 0 lira biriktirmiş olanlar girebilir. Hesablarmdaki paralar bir sene içinde 5 0 liradan aşaği düşmiyenler ikramiyelerini yüzde 20 fazlasile alırlar. Şube ve ajans adedi : 265 Ziraî ve ticarî her nevi banka muameleleri Biçki Dersleri Şükrü Canalm eseridir. Hocasız kaduı terziliğini mükemmel öğretir. Her eve mutlak lâzımdır. 3 cüdden mürekkebdir. Birinci cildi 2, ikinci ve üçüncü cildleri ikişer buçuk liradır. Takım alanlara 3 cild «5» liraya verilir. Parası gönderilirse posta ile de gönderilir. Ayrıca posta ücreti alınmaz. Satış yeri, Şükrü Canal. Beşiktaş, Akaretler, Dibek sokak, numara 112 dir. 1 Soke kazasınm halihazır tahminen 200 hektar meskun ve 100 hektar gayrimesknn kısmın takeometrik haritasile imar sahasını teşkil eden ve imar plânlarmm tanzimi ışlerine aid umumî talimatnamenin altıncı maddesi mucibince yapılması gerekli avan projenin hazırlanması ve Nafıa Vekâletine tasdiki işi 11/1/940 tarihinden itibaren 31 gün müddetle açık eksiltmiye konmuştur. 2 Eksiltme 12/2/940 pazartesi günü saat 15 te Sökede Belediye Encümeni huzurunda yapıiacakfır. 3 Halihazır harita alma işinin muhammen bedeli 6000 liradır. 4 Eksiltmiye gireceklerin yukarıda bahsi geçen talimatnamenin beşinci maddesinde yazılı ehiiyeti olmaları şarttır. 5 Bu işe aid proje. keşif, şartname ve mukavele suretleri Ankarada Belediyeler İmar Ileyeti Fen İşleri Şefliğinde, îstanbul ve İzmirde Belediye Fen Heyetlerinde, Aydın da Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 6 isteklilerin 450 lirahk muvakkat teminat makbuzlarile uzak yerlerden iştirak edeceklerin teklif mektublarını ihaleden bir saat evvel göndermiş bulunmalaıı şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. . (558) Sahib ve Başmuhamri i Yanaa Nadı Umumî neşriyatı idare eden yazı işleri Mudüru: Hikmet MBnif Olgen Cumhuriyet Ldatbaası nanve "»«Hunı HIUT BMUSI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog