Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURlYET 28 flcincikâr Adliye koridorunda Ekmek meselesi ^B? taraf\ 1 inci sahijede) devlet namına değirmenci ve kırmacılara verilen buğdaydan yapılan unların jehiı haricine çıkarılamıyacağını bildirdik. Beteoroloji haberleri, 19,30 Türk müziği: Fasü lediye bunu tamim edecektir. Bu buğdayheyeti. 20.15 Konuşma (Dış politika hâdiselardan yapılan bir çuval unu şehrin dıleri) 20,30 Temsil: Bir dans meselesi. Yazan: TÜBKİVE BAOVUUİFÜZVON POSTALAR1 şına sajan değirmene artık buğday verSaada Said. 21,00 Serbest saat. 21,10 KoDalga miyeceğiz. Esasen bunu kârlı bir ticaret Tflrklye Radyosa 1848 m. 182 Kc/s. 120 Kvv nuşma (Haftalık posta kutusu) 21,30 Müzik: Postanenin Adliyece işgal olunan kıs vasıtası haline getiren değirmenci ve kır Ankara • X. A. P 31.70 m. 9463 Kc/s. 20 Kw. Riyaseticumhur bandosu (Şef: İhsan Künçer) 22,15 Memleket saat ayarı, ajans hamında geçen sene haziranının on dördün macılar bizce malumdur.» 12,30 Program ve memleket saat ayarı, berleri; ziraat, esham tahvilât, kambide öğle zamanı olan yaralama hâdisesinDeğirmencilerin müracaati 12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 yo nukud borsası (fiat) 22,35 Müzik: de muhakemenin son safhaya geldiğini, Diğer taraftan değirmenciler de Bele Türk müziği: Seçilmiş piyasa şarkıları. Bach'm eserlerinden (Pl.) 23,00 Müzik: Caz mahkemenin kararını bildireceğini yazdiye İktısad Müdürlüğüne müracaatle Top 13,30 14,30 Müzik : Küçük orkestra: band: (Pl.) 23,25 23,30 Yarınki prograın mıştık. lstanbul birinci ağırceza mahkerak Mahsulleri Ofisinin satışlarında müş (Şef : Necib Aşkın) 18,00 Program ve ve kaDanış. mesi, kararını dün öğle zamanı bildirdi. külât gördüklerini, buğday tevziatmın ih memleket saat ayarı, 18,05 Müzik: Radyo Müddeiumumî Feridun Bagana; bu tiyaca ve değirmenlerin kabiliyetine göre Caz orkestrası, 18,30 Çocuk saati, 18,55 Serkatil kasdile yaralamak davasmda öldürbest saat, 19,10 Memleket saat ayarı, ajans Belediye tarafından yapılmasını ve Ofisle ve meteoroloji haberleri, 19,30 Türk müzimek maksadı sabit olmadığı, dava edilen 12,30 Program ve memleket saat ayarı, değirmenciler arasında Belediyenin muta ği. Çalanlar: Fahire Fersan, Reşad Erer, Ayşeye sadece yaralamaktan ceza veril12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 vassıt rolünü almasım istemişlerdir. Değir Refik Fersan, Cevdet Kozan. I Okuyan: Türk müziği: Seçilmiş şarküar. Çalanları mek lâzım geldiği mütaleasında bulunmenciler diyorlar ki: Necmi Rıza Ahıskan. 1 Kürdilibicazkâr Vecihe, Kemal N. Seyhun, İzzeddin Ökte. muş, Ayşenin kocası Alinin de yaralama « Toprak Mahsulleri Ofisi bize gün peşrevi, 2 Arif Kürdilihicazkâr şarkı: Okuyan: Azize Tözem. Ayrıca: Halk türkühareketine, karısına bıçak vermek surede 300 ton buğday veriyor. lstanbuîun (Niçin terteyleyip glttin) 3 Arif Kürdi leri: Adanalı Aziz ve Sadl Yaver Ataman. tile yardımdan beraetini istemişti. Mahkeme, bu mütalea ve isteği tamamıle uy günlük ekmeklik un ihtiyacı, Ofısin ka lihicazkâr şarkı: (Bais figanı naleme aşk itf 13,30 Konuşma (Kadın saati) 13,45 14,00 tilâsıdır) 4 Arif Kürdilihicazkâr şarkı: Müzik: Karışık hafif müzik (Pl.) 18,00 Proggun gördü. Ayşenin, o gün tehdidden naati gibi, 300 değil, 400 tondur. Aradaki bu farkı Ofis kapatmalıdır ki unu (Sırma saçlı yâre kim haber versin) 5 ram ve memleket saat ayarı, 18,05 MuziK: davacı sıfatile Sultanahmed üçüncü sulh Rakım Ef. Kürdilihicazkâr şarkı: (De Radyo Caz orkestrası. 18,40 Konuşma, 18,55 ceza mahkemesindeki muhakemesinde bizden istenilen fiata mal edelim. lstan medim hiç ona kimsin) 6 Arif Bey Kür Serbesı saat. 19,10 Memleket saat ayan, Ahazır bulunduğu Aliyi, muhakemenin bul haricine Ofisin buğdayından yapılmış dilihicazkâr şarkı: (Düşer mi şanına) II jans ve meteoroloji haberleri, 19,30 Türk; başka güne bırakılmasmı beraet kararı unları satanları bilmiyoruz. Fakat Ofis Okuyan: Semahat Ozdenses. l Şevki Bey müziği: Fasıl heyeti, 20,15 Konuşma (Bıbşeklinde anlayarak bundan dolayı hid buğdayı keserse alınacak ilk netice, Istan Hicaz şarkı: (Demem cana beni yâdet) 2 liyografya saati) 20,30 Türk müziği. Çalan^ detle merdivenden iniş sırasında iç kapı bul halkının aç kalması olur. Bu şekil Bimen Şen Yegâh şarkı: (Ne gülün ren lar: Vecihe, Fahire Fersan, Refik Fersan. taşhğında yaraladığını, kocası olan ya böyle devam edemez. Biz buğday ihtiya gini sevdim) 3 Bimen Şen Kürdilihicsz I Okuyan: Melek Tokgoz. 1 Cevdet rah Aliyi kurtarmak üzere araya giren cının Belediyece tespitini ve buğdayı bu kâr şarkı: (Gozümde sevdığim nuru emel Çağla Kürdilihicazkâr şarkı :(O yar bir Hungarya. ve Pera. takımlan bir arada sin) 4 Nikriz türkü: (Aradım gece gün gece geldi) 2 Bimen Şen Kürdilihicazlsmigüle de bıçak sapladığını, bununla kanalla tedarik etmeği istiyoruz.> düz seni her yerde) 20.15 Konuşma (Turk kâr şarkı: (Gün kavuştu ümld gülü soluberaber öldürmek istemediğini kaydedeFırıncıların nohtai nazarı Hungarya takımı dün Taksim stadında tarihinden sahifeler) 20,30 Türk müziği: yor) 3 Kürdilihicazkâr şarkı: (Güller rek, Ayşenin iki ay on yedi gün hapsinı dördüncü maçını Beyoğlusporla yaptı ve Fırıncılar Cemiyeti Reisi Ahmed Rıza, kararlaştırdı. Kullandığı bıçak musadere kendisile görüşen muharririmize şunlar: Halk türküleri ve kaşık havaları. İnebolulu açmış bülbul olmuş bikarar) 4 Sadeddin ilk devrede üç, ikinci devrede bir gol yaSarı Receb ve Ali Erbaş. 20 45 Türk müziği: Kaynak Türku: (Dağları kar aldı.) II edilecek ve 1200 kuruş mahkeme harcı söylemiştir: parak maçı 4 0 kazandı. , Karışık program. Çalanlar: Hakkı Derman, Okuyan: Mustafa Çağlar. 1 Ferahfeza alınacaktır. Kendisi hâdise günündenberi Beyoğluspor lik maçlarındaki kadrosu« Ne yalan söyliyeyim; şimdi eli Şerif içli, Hasan Gür, Hamdi Tokay, Basri peşrevi. 2 Dede Ferahfeza şarkı: (El mevkuf olarak, mahkum olduğu müddena Galatasaraydan Boduriyi almış, Macarmizds biraz un var da sesimizi çıkartmı" Üfler, Zühtü Bardakoğlu. Okuyanlar: Safı benim için seni sarmış) 3 İsak Varan ti bitirmiş bulunduğundan, salıverildi. lar merkez muhacim ile soliçlerini oynatyoruz. Yoksa bu gidişten biz de memnun ye Tokay, Mefharet Sağnak, Tahsin Kara Ferahfeza şarkı : (Seyretmek için). 4 İzKocası Aliye gelince, sübut bulan şekle mamışlardır. değiliz. Ofisle değirmenciler çekişiyor, a kuş, Celâl Tokses. 21,15 Müzik: Şan resitali: zeddin Okte: Tanbur taksimi. 5 Türkü3 göre, bıçağı Ayşeye kendisinin vermedirada ne oluyorsa bizim unlara ve dolayı Vahdet Nuri tarafından. 21,45 Müzik: Caz (Sabah olsun ben bu yerden gideylm) 6 Oyun esnasmda devamlı yağmur, yağği, karısının elini uzatarak cebinden çekband (Pl.) 22,15 Memleket saat ayan, ajans Türkü: (Ali dağıdır dağları hası) 7 Türsile halka oluyor. dığından dünkü maç da su üzerinde futliği anlaşıldığından, Alinin de beraetine haberleri, ziraat, esham tahvilât, kambi kü: (Senin yazm kışa benzer) 8 Türkü: bolün nasıl oynandığını da görmüş olduk. Dıine kadar değirmenler bize munia yonukud borsası (fiat). 22,30 Ajans spor (Asker oldum piyade) 21,15 Müzik : Oda karar verildi. Bundan evvel yaptığı maçlarda daima zam un vermiyor ve sebeb olarak da Ofi servisi. 22,40 Müzik: Cazband (Pl.) 23,25 müziği. 21,40 Müzik: Küçük orkestra (Şeî; göz dolduran bir oyunla iyi bir tesir yapsin Necib Aşkın) 22,15 Memleket saat ayarı, Ürken atların sebeb olduğu du. kâfı buğday vermemesini ileri sürüyor 23,30 Yarınki program ve kapanış. Galiba Belediye değirmenleri sıkışmış olan Hungarya bu maçta da hiç akajans haberleri; ziraat, esham tahvilât, musademe tırdı. Biz de bugün muntazam un aldık. samadan paslı, stoplu, ve o nispette hekambiyo nukud borsası (fiat) 22,30 Mü• zik: Boccherini Viyolonsel konsertosu (Pl.K sablı oynadığından normal bir netice ile Sirkeci Yedikule seferini yapan vat Unların kalitesinden memnun değılız. sahadan galib olarak çıkmıştır. man Hakkının idaresindeki 15 sayılı Biz işlediğimiz unun evsafını iyi biliriz. 12,30 Program, ve memleket saat ayan, 22,55 Müzik: Cazband (Pl.) 23,25 23,30 Yatramvay, dün Yedıkuleye giderken yol Fakat Belediye kimyahanesi «bu unlar lyi 12,35 Ajuns ve meteoroloji haberleri, 12,50 rınki program ve kapanış. Birbirinden güzel vaziyetler içinde 20 üzerinde bulunan arabacı İskenderin ida dir» diyor. Belediyeye şehrin ekmeklik ve Turk muzığı (Pl.) 13,30 14,00 Muzık: Kanci dakikada kornerden başlayan bir hüresindeki 2780 numaralı yük arabasının francalalık un ihtiyacını gösteren bir lis rışık hafif müzik. (Pl.) 18,00 Program ve cumla merkez muhacimleri birinci, 30unatları ürkmüşler, bu yüzden araba tram teyi verdik. Bakalım işin sonu ne olacak?* memleket saat ayarı, 18,05 Muzık: Radyo cu dakikada soliçleri ikinci, 43 üncü daCaz orkestrası, 18,40 Konuşma, 18,55 S3rvaya çarpmıştır. Musademe neticesinde 12,30 Program ve memleket saat ayarı, kikada sağaçıklan enfes bir kafa vuruşile arabanın oku kırılmıştır. Arabacı yaka Sigorta Prodüktörleri Birliği best saat. 19,10 Memleket saat ayan, ajans 12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 iiçüncü golleri yapmışlardır. ve meteoroloji haberleri. 19,30 Türfc müziği: Turk müziği (Pl.) 13,30 14,00 Karışık halanmış, tahkikata başlanmıştır. İkinci devredeki oyun birinci devreye nin kongresi Saz eserleri (18 sazm iştirakile) 19,50 Türk fif muzik (Pl.) 18,00 Program ve memleket nazaran biraz alaylı bir şekilde cereyan Widmann müessesesinin Türkiye Sigorta Prodüktörler Eirliği, müziği: Eski Istanbul şarkılan. Çalanlar: saat ayarı, 18,05 Türk müziği. ÇalanlarJ etmiştir. On beşinci dakikada sağiçin fevdün öğleden sonra Millî Reasürans salon Hakkı Derman, Şerif İçli, Hasan Gür, Ham Cevdet Çağla, izzeddin Okte, Hasan Gür, bir izahı kalâdc bir şütile yapılan dördüncü goldi Tokay. Okuyanlar: Tahsin Karakuş, Ce I Okuyan: Sadi Hoşses. 1 Dilkeşavelarında senelik kongresini yapmıştır. lâl Tokses. 20,15 Konuşma, 20,30 Turk mü ran peşrevi, 2 Zeki Arif Dilkeşaveran den sonra, Hungarya takımı zaman zaDün, Widmann müessesesinden aldı Kongrede evvelâ heyeti idare ve mu ziği: Halk türküleri, zeybek ve oyun havaşarkı: (Gez dolaş) 3 Zeki Arif DiHceşağımız mektubda deniliyor ki: man kendi kalesine hücum etmiş, uzun rakıb raporları okunmuş, heyeti idare, I Bayerin bütün dünyadakı ve faydah mesaisinden dolayı teşekkürlerle ları. 8adl Yaver Ataman. 20,50 Turk müziği: veran şarkı: (Karanlık ufukta) 4 Hasan zaman hareketsiz kalan kalecileri Zabo da Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, Reşad Erer, Gür: Kanun taksimi. 5 Zeki Arif DilTürkiyedeki şubelerini martta tasfiyeye ibra edilmiştir. bu suretle oyuna iştirak ettirilerek maç izzeddin Okte. Okuyan: Radıfe Erten. 1 keşaveran şarkı: (Kim gorse seni) 5 Zetâbi tutacağı tamamile yanlıştır. Böyle bir 40 Hungaryanın galibiyetile bitmiştir. Yeni heyete Rıfkı, Kemal Başaran. E Rahmi Bey Kürdilihicazkâr şarkı: (Söyle ki Arif Dilkeşaveran şarkı: (Açüdı bacşeyin düşünülmemiş bile olduğunu salâHungarya takımı bu sabah saat 10,30 dib Seydi, Galib Sandalcı, Harun, Ser ey mıtrıbı nazende eda) 2 Şemseddın Zi çede güller) II Okuyan: Radife Erten, hiyetle bildiririz. da beşinci ve son maçını Şişli takımile yamed Tezcan, Varan, Üreüpolos ve Kür ya Kürdilihicazkâr şarkı: (Güvenme hüs 1 Şevki Bey Uşak şarkı: (Duçar hlcri2 Almanyada harb halinin deva pacaktır. diyan intihab edilmişlerdir. Heyeti ida nune) 3 Kürdilihicazkâr şarkı: (Kaldı yar olalı didem ağlıyor) 2 Şevki Bey mından dolayı tıbbî ve kimyevî ecza ihrenin beynelmilel prodüktörler biıliğiFe yollarda bu şeb) 4 Ruşen Kam: Kemeıı Uşşat Şarkı:' (Dağlar dayanmaz 'eninine).' 'Mektebliler maçında hakeme rac edilmediği de tamamile yanlıştır. Bayaptığı meslekî temaslar ve diğer bütün çe taksimi. 5 Türkü: Yabandan geldim 3 Hicaz koşma: (Ebrularının zahmı) 4 1 yer firması Türkiycye sevkedilmek üzere indim kLgüller deMerhum İzzetln spor kıyajetile dayak atıldı faaliyetler heyeti umumiyece takdirlerle yabandan) 6 Türkür fGene yekaeraetil hazırlamış olduğu mühim miktarda tıbbî Acem dağları) 21,15 Müzik: Brahms Seks rem) 18,50 Türk müziği: Zeybek ve oyun ahnmış bir resmi karşılanmıştır. Büyüklere kongre münaDün Taksim ve Şeref sahalarında mekmalzemeyi bir an evvel yola çıkarabilmek tet No. 1 (Si bemol majör) Riyaseticumhur havları. Sadi Yaver Ataman. 19,00 Serbest Kıymetli gazeteci arkadaşlarımızdan üzere Türk Alman ticaret anlaşmasmın sebetile tazim telgrafları çekilmesine ka Flârmonık orkestrası tebler araaı futbol maçları yapılmış ve uyeleri tarafından. saat, 19,10 Memleket saat ayan, ajans va rar verilerek toplantıya nihayet veril maatteessüf tstanbul lisesile, Bölge San'at Haber gazetesınin tahrir heyeti erkânın yapılmasını beklemektedir. 21,45 Muzik: Kuçük Orkestra (Şef: Necib meteoroloji haberleri, 19,25 Türk müziği i mektebi arasındaki oyunda kavga çık dan ve sporculanmızın çok yakından taAşkın) 22,15 Memleket saat ayarı, ajans Fasıl heyeti, 20.00 Konuşma (KahramanlıS 3 Bayer, hiçbir depo ile olan munıdıkları futbol hakemi Izzet Muhiddin amelesini durdurmuş değildir. Depomuzhaberleri, ziraat, esham tahvilât, kambi ve harb menkıbeleri). 20,15 Temsil: Tarihmıştır. Apak dün Allahın rahmetine kavuşmuş da bulunan bütün mallar arzu elen deyo nukud borsası (fiat). 22,30 Müzik: Mo ten bir sima Küçük Müezzin Çelebi. 21,10 lstanbul lisesi 2 0 galib vaziyete gıtur. Bir müddettenberi rahatsız bulunan polara eskisi gibi verilmekte, yalnız peşln zart Re minör piyano konsertosu (Pl.) 23 Konuşma (Sıhhat saati) 21,25 Müzik: Radrince, ikinci devrenin sonlarına doğru BölMüzik: Cazband (Pl.) 23,25 23,30 Yarınki yo orkestrası (Şef: Dr. E. Praetorius) 22,15 Izzet Muhiddin, müptelâ olduğu hastalık tediye şartı tatbik edilmektedir. Eczanege San'at takımı işi sertliğe dökmüştür. program ve kapanış. Memleket saat ayarı, ajans haberleri; zitan kurtulamamış ve dün saat 3,30 da lerle ise, esasen eskidenberi muamelemiz Hakem Necdet Gezenin müteaddid ihtarraat, esham tahvilât, kambiyo nukud gözlerıni hayata kapamıştır. yoktur. larına ehemmiyet verilmemesi üzerine alâborsası (fiat). 22,35 Müzik: Opera aryalan İzzet Muhiddin, memleketimizin yük30 ikincikânun salı 4 Bayer mamulâtında kalite düşük(Pl.) 23,00 Müzik: Cazband (Pl.) 23,25 23,30 sek ve tanınmış bir ailesinin, Masraf Na lüğü mevzuubahs değildir. Memleket;; e\Yarınki program ve kapanış. 12,30 Program ve memleket saat ayarı, zırı merhum Hacı Muhiddin Beyin oğlu ren her ilâcı daimî kontrol edecek mevki Sinemalarında 12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 idi. ve galâhiyeti bulunan Sıhhat Vekâletinin Kovboy'uktan dünyanın eo büyük Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, Fahıre FerTahsilini Galatasaray lisesinde yapan bunu pek kolay tespit etmesi her zaman san, Refik Fersan. Okuyan: Muzaffer Ilkar. jönpıömıyelığ ne yükselen Izzet Muhiddin gazeteciliğe heves etmiş için mümkündür. 13,30 Program ve memleket saat ayarı, 1 Arif Bey Nihavend şarkı: (Benim uzun zamandanberi Haber gazetesinde 5' Bayer, iş yapmakta olduğu müesgönlüm kaldı sende) 2 Faruk Arifi Ni 13,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 13,5Q çalışmakta ve burada ayni zamanda kıy seselere mesaisini tatil edece^ini veya muhavend şarkı: (Ey şiiri ilâhi dağıtan kız) Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, Reşad Erer, Ilk defa Kovboy ola>ak yenıden metli spor yazıları da yazmakta ıdi. amelâtını tasfiye edeceğini bildirmiş de3 Osman Nihad Hicazkâr şarkı: (Şu Ruşen Kam, Cevdet Kozan. Okuyan: Müdünyanın kalbinı teshir etti Galatasary kulübünün eski bir azası o ğildir. zayıf göğsüm içinde) 4 Rakım Hicaz zeyyen Senar. 1 Muhayyer peşrevi. 2 lan Izzet Muhiddin, mektebde iken pek az kâr şartı: (Bekledim fecre kadar) 5 Hi Şükrü Muhayyer şarkı: (Yâdımda o sevfutbol oynamış olmasına rağmen büyük cazkâr şarkı: (İzmirin içinde vurdular beni) dalı yeşil gozlerin). 3 Zeki Arif MuhayMEVLİD bir spor merakhsı olduğundan lstanbul 6 Vecihe: Kanun taksimi. 7 Sadeddin yer şarkı: (Sen baska) 4 Salâhaddin PıKaynak Neveser şarkı: (Hicranla harao nar Muhayyer şarkı: (Gökler perisi grbı), futbol heyetinin açtığı hakem kursuna deBeşinci Noter veznedan merhum MusFılminde bü'ün Istaobulu oldu da) 8 Osman Nihad Nihavend şar 5 Rusen Kam: Kemençe taksimi. 6 Savam ederek lisans almış ve beş seneden tafa Armanın ruhuna ithaf edilmek üzekı: (Gene askı bana dudağınla sun) 9 deddin Kaynak Muhayyer türkü: (Menekağlatcnaktadır. beri büyük, küçük bir çok maçlarda ha re Beyoğlunda Ağacamiinde öğle namaNihavend şarkı: (Kız sen geldin Çerkeşten) şeler tutam tutam) 8 Buphi Ziya Mukemlik yapmıştır. zını müteakib bugün Mevlidi Nebevî kıSonta da. hayyer şarkı: (Dedim bu kız ne güzel kız), 10 Saz semaisi. 13,30 14,00 Müzik: Ka 9 Sadeddin Kaynak Hüseyni türkü; Henüz 28 yaşında, çalışkan ve dürüst raat edileceğinden merhumu sevenlerin rışık hafif müzik (Pl.) 18,00 Program va (Ayrılık yıldönümü) 10 Sadeddin Ka>hareketlerile muhitinde pek çok sevilmiş tesrifleri rica olunur. memleket saat ayarı, 18,05 Müzik: Cazband nak Hüseynî türkü: (Ne zaman görsera Bütün dünyayı bu sıUıntılı olan İzzet Muhiddinin bu hiç beklenmiyen (Pl.) 18,40 Konuşma: (Çiftçinin saati) 18,55 seni) 14,30 Müzik: Riyaseticumhur Bandoölümü memleket için de bir kayıbdır. Kegünleıinde güldüımüş olan Serbest saat. 19,10 Memleket saat ayan, a su (Şef: İhsan Künçer). 15,15 15,30 Müzile derli ailesine en derin teessürlerimizi biljans ve meteoroloji haberleri, 19,30 Türk Cazband (Pl.) 18,00 Program ve memleket General Nureddin kızı Bayan Saadetle dirir, merhuma Tanndan rahmet dileriz. müziği: Klâsik program. Hacı Arif Beym saat ayan, 18,05 Müzik: Radyo Caz orkesMerhum arkadaşımızın cenaz^si yann avukat Bay Remzinin oğlu kimyager Nihâtırasını taziz için merhumun eserlerin trası, 18,40 Konuşma (Yurd bilgisi ve sevgiki pazartesi günü saat I 1 de Cağaloğlun yazinin nisan tSreni dün Bostancıda Geden mürelîkeb program. Ankara Radyosu si) 18,55 Serbest saat, 19,10 Memleket saat daki Esnaf cemiyetleri hastanesinden neral Nureddinin köşklerinde yakın akKüme Ses ve Saz Heyeti. İdare eden: Mes ayarı, Ajans ve meteoroloji haberleri, 19,30 ud Cemil. 20,15 Konuşma (İktısad saati) Türk müziği. Çalanlar: Hakkı Derman, Şekaldırılacak ve namazı Beyazıd camiin raba ve samimî aile dostları huzurile i 20,30 Türk müziği: Fasıl heyeti. 21,15 Kon rif İçli, İzzeddin Okte. Okuyan: Mahmud de kılındıktan sonra Eyübdeki aile mak edilmiştir. Tarafeyne saadetler dileriz. Filmi coşkun bir gülme banyosu £er takdimi: Halil Bedii Yönetken. Müzik: Karındaş. l Gülizar türtü: (Sabah güneş beresHe defnolunacaktır. Pera kalesi önünde heyecanlı bir an yaptırmaktadır. Radyo orkastrası (Şef: Dr. E. Praetorias) doğarken) 2 Refik Fersan Gülizar türÖLÜM Futbol ajanlığtmn daveti 22,15 Memleket saat ayarı, ajans haberleri; kü: (Gözlerimden gitmiyor yanaklarmın ali) kadar saha komİ6eri büyük bir hâdiseyi lstanbul Futbol Ajanlığmdan: tahvilât, Sabık Adalar kaymakamı Bay Hacı önlemek maksadile hakemin oyunu tatıl HALK OPERETİ ziraat, esham 22.35 Müzik:kambiyo nukud 3 Gülizar türkü: (Sinemde bir tutuşmuş) Hakemlerimizden haluk ve vefakâr Necib haremi Bayan FERSEL vefat etborsası (fiat). Oda müziği (Pl.) etmesini söylemiştir., kardeşimiz İzzet Muhiddin Apakm ebe miştir. Cenazesi bugün saat 1 1 de Büyük23.00 Müzik: Cazband (Pl.) 23,25 23,30 Ya 4 Gülizar türkü: (Esmer bugün ağlamış) Bugün gündüz Oyun tatil edilince tribünde bulunan 19,45 Türk müziği: Saz eserlerl. Çalanlar: diyete intikal ettiğini büyük bir teessürle adada Hacı Necib Bey köşkünden kal rınki Droeram ve kaoanış. saat 16 da ve San'at mektebi taraftarlarile takım oyunHakkı Derman, Şerif İçli, İzzeddin Okte. haber aldık dmlarak namazı Büyükada camiinde ecuları, hakemin etrafmı sarmışlar, tekme, akşam 9 da 20.00 Türk müziği: Adana türküleri. AdaHayatta bize saadet ve şataretin çok da edildikten sonra Büyükadadaki ailesi yumruk vurmak suretile hakeme hücum nalı Aziz ve Sarı Receb. 20.10 Konuşma kıymetli anlarını yaşatan bu kardeşimize makberesine defnedilecektir. (Kediye peynir) etmişlerdir. Hâdise büyümeden polis yar12,30 Program ve memleket saat ayarı, (Günün meseleleri) 20,25 Türk müziği. Çason ve mecburî vazifemizi yapmağa spoOperet 3 perde dımile önlenmiştir. 12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 lanlar: Vecihe, Cevdet Kozan, Ruşen Kam, ru seven ve yapan arkadaşlan davet edi( YENİ ESERLER Türk müziği (Pl.) 13,30 14,00 Müzik: Kü Reşad Erer. I Okuyan: Semahat ÖzdenBundan evvel yapılan Erekek Mual yorum. çük orkestra. (Şef: Necib Aşkın) 18,00 Prog ses. 1 Bimen Şen: Hüzzam şarkı: (Sülim, Istiklâl maçı 4 I Muallim mektebiCenazesi 2919,40 pazartesi günü saat ram ve memleket saat ayarı, 18,05 Türk mü kunda geçer ömrüm) 2 Arif Bey HüzGenclik gazetesi nin, Haydarpaşa Ticaret 5 0 Ticaretin 10 da kaldırılacaktır. 24 ikincikânun çarşamba günü sabah ziği. Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet zam şarkı : (Meftun olalı) 3 Sadeddin ga'ibiyetile sona ermiştir. Perşembe günleri Istanbulda intişar eHüzzam haerken matbaaStad Spor mecmuası 5 kuruş den «Genclik» mecmuasınm 34 nunıaralı leyin gelirkengazete satmak üzere arasında Çağla, İzzeddin Okte. I Okuyan: Mefha Kaynak Şerif İçli şarkı: (Leylaklann(Mest yali) 4 Karcığar şarkı: Taksim stadında Darüşşefaka Işık talara Aksarayla Lâleli ret Sağnak. 1 İbrahim Ef. Hicaz şarkı: Türkiyenin en çok sevilen ve en çok sayısı faydali ve dlkkate şayan bir çok makımları da I 1 berabere kalmışlardır. bir çanta içinde 382 liramı düşürdüm. (Mahzun duruşun baisi feryad ile ahtır). oldu gönül) 5 Arif Bey Karcığar şarkı: satılan Spor mecmuası Stad, karilcrindejı kaleleri muhtevi olduğu halde intişar etmis(Bir goncaya bir hare nigâr eyledi bülbül). lstanbul lik maçları gördüğü rağbet ve teveccühe mukabele tir. Bunlarm arasında İhsan Orhonun Bulan insaniyetli insanın adresime getir 2 S. Kaynak Hicazaşiran şarkı: (Açıldı II Okuyan: Necmi Rıza Ahıskan 1 Vegül figan etmede bülbül) 3 Şehnaz şarkı: cihe: Kanun taksimi. 2 Dede Bayatî .plc i'~*~re fiatım 5 ^'"<«ı ip^'rmiştir. «Matbuat serbestisi» ve Muharrem Feyzi diği takdirde helâlinden yansından vazBugün Kadıköy, Taksim ve Şeref sa(Ben perişanım) 4 3 üncü Selim Şeh şarkı: (Nice bir aşkınla feryad edeyim) 3 Togayın Türk birliğine dalr bir silsile ha geçeceğim. halarında lstanbul lik maçlannın ikinci Alemdar spor kulübünün kongresi linde yazmakta olduğu makalelerin beşinAdresmi: Aksaray Gureba Hüseyinağa naz şarkı: (Bir nevcivana dil müptelâdır). Mahmud Celâleddin Pş. Bayatî şarkı: (Nadevresi oyunlanna devam edilecektir. Alemdar Spor kulübü idare heyetindencisi «Türk irfanı». •Ceyhun Atıf Kansunun mahallesi Mehmedlutfi sokak No. 10 11 Okuyan: Necmi Rıza Ahıskan. 1 rı firkat sulepas) 4 Şevki Bey Uşşak Haşim Bey Bestenigâr şarkı: (Kaçma şarkı: (Esiri zülfünüm ey yüzü mahıın) Kulübümüzün senelik kongresi 1/2'940 «İrade dağı» vardır. Okuyucularımıza tavgazete satıcısı Yusuf Voleybol maçları mecburundan) 2 Mahmud Celâleddin Pş. Dersembe günü saat 20 de Alay köş'<ündeki siye ederiz. Dün Beyoğlu Halkevinde lstanbul kulüb salonumuzda yaoılacafından kulübe Bestenirâr şarkı: (Eyler tahammül) 3 O 5 Şevki Bey Uşşak Müstezat şarkı: Meyva Zamanı mektebleri voleybol maçlanna devam e kayıdlı ^ n ' a r m te«riflpri rica olunur. dî Cemil Bestenigâr şarkı: (İstedin de (Hasretle bu şeb) 6 Uşşak şarkı: (Gitti de Tercüme edebiyatımıza büyük Hind şairi dilmiştir. Kabataş Harbiyeyi 1 56, 1 5 Erzincanın Gerekgerek mahallesinden gönlümü verdim) 4 Dede Bestenigâr gelmeyiverdi). 21,15 Müzik: Küçük Orkes3; Boğaziçi lisesi Vefayı 150, 157 Bir Alman casusu mahkum Rabindranath Tagore'un «Bahçıvan» isinıTÎ Hamdi Bezirci kerimesi Nesime, felâket şarkı: (Ben seni sevdim seveli) m Oku tra (Şef: Necib Aşkın) 22,15 Memleket saat eserini veren muharrir İbrahim Hoyi, bu ten sonra tedavi edilmek üzere trenle sev yan: Safiye Tokay. 1 Udî Ahmed Hüz ayan, ajans haberleri, ziraat, esham tahmağlub etmişlerdir. Taksim lisesi gelmekere gene ayni şairin en olgun nesirlerini zam şarkı: (Açmam açamam) 2 Bimen vilât, kambiyo nukud borsası (fiat). 22,30 oldu diği için Yüceülkü hükmen galib gelmişbir arada toplayan «Meyva Zamanı» nı da kedilmişti. Hangi hastanede olduğunu bi Şen Hüzzam şarkı (Sükunda geçer) 3 Konuşma (Ecnebi dillerde Yalnız kısa daltir. Bu vaziyete göre Galatasaray kırmızı Kazablanka 27 (a.a.) Ağır casuslenlerin lstanbul Beyoğlu Asmalımesçid kümeden, Boğaziçi beyaz küme^en fina luk suçundan müttehenı Schubert ismin di'imize çevirmiş bulunuyor. Ressam Mün'f Papazyan apartımanı No' 5 babası Ham Sadeddin Kavnak Hüzzam türkü: (Çıkar e;a postasile) 22,30 Müzik: Cazband (Pl.) Pehlmin yaptığı üç renkli bir kapak icinde Vücelerdpn) 4 İzmirli Hayrı Hüz7aT. Saat 23 00 e kadar yalnız uzun dalga postale kalmışlardır. Geiecek hafta final ma de bir Alman müebbed küreğe mahkum çıkan «Meyva Zamanı» Remzi Kitabevi ta diye bildirmelerini insaniyet namına rica sarkı: (Ölürsem yazıktır). 18,55 Serbest sa sile). 23,25 23,,30 Yannki program ve kaçını oynayacaklardır. olmuştur. ederim. rafından basılmıştır. at. 19,10 Memleket saat ayarı, ajans ve me panış. Dün yapılan maçlar bir cerh davası PROÖRAMI Hungarya Perayı 4 0 yendi, mektebliler maçında da hakeme dayak atıldı Carih kadın, 2,5 ay hapse mahkum oldu ( Bugunkü progranT^) r I şıaat perşembe Izzet Muhiddin Apak dün vefat etti \ (^ 29 ikincikânun pazartesi 2 şubaî cuuıa Bütün îstanbul ağhyor! MİLLÎ ALEMDAR r ( a şuoat cumartesi GARRY COOPER c KOVBOY'un AŞKI Meşhur RİTZ bıraderîerin C NİŞANLANMA ) 3PALAVRAGILAR 1 urkçe sozlu c 31 ık nc kanun çarşamba ) Kayıb paramı arıyorum Gaib aranıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog