Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

28 tkincücânun 1940 CUMHURlYET Yeni zelzeleler manlı dağlarını tetkik edecek, diğer gu(Ba§ taraft 1 inci sahifede) daki çatlaklıklar mühim bir surette fazla rup da Zara, Koyulhisar, Mesudiye, Relaşmıştır. Merkezde hasarat yoktur. Köy şadiye ve Kelkit civan ormanlannın etüdünü yaparak Kelkit çayı üzerinde Tokalerden henüz malumat alınmamıştır. da kadar olan mıntakayı tetkik ederek Sıvasta işletme mıntakalarına göre fabrikasyon ışSıvas 27 (a.a.) Dün gece saat lerini de ikmal edeceklerdir. Bu mühen23,10 da 5 saniye siiren bir zelzele ol disler son vaziyet ve iklim şartlarına gömuştur. Hasar yoktur. re yapacaklan bu vazifeyi kat'iyetle baödemişte şarmak için icab eden asrî teçhizat ve fen fzmir 27 (a.a.) Evvelki gün saat nî malzemeyi de beraberlerinde getirmiş14.45 te Ödemişte hafif ve ayni saatte lerdir. Yüksek rakımlı ve halen 1.52 Birgi nahiyesinde gürültü ile karışık ve al metre kahnlığında karla örtülü olan bu tı saniye devam eden birer zelzele ol mıntakalarda atla bile gezmek mümkun muştur. Hasar yoktur. olmadığından bu gibi yerlerde mühendis ler beraberlerinde getirdikleri kayaklarGiresunda Giresun 27 (a.a.) Bu gece 1 1 e beş dan istifade edeceklerdir. Bundan başka kala hafif, iki dakika sonra oldukça şid felâketzedelere derhak kerestelik ağaç detli iki sarsıntı olmustur. Hasar yoktur. vermek için çiniden Zonguldak ve Kaştan yardımcı mühendisler gönderilmiş ve Ş. Karahisarda felâket mıntakalarına keşfiyat ve damga Ş. Karahisar 27 (a.a.) Dün saat 7 yapmakla meşguldürler. Orman Umum ve 12 de olmak üzere burada iki zelzele Müdürlüğü felâket mıntakasında bulunan olmustur. teknik memurlan bu iş için seferber hale Ayvaltkta koymuştur. Ayvalık 27 (a.a.) Dün gece burad a müteaddid yer sarsıntıları hissedilmiştir. IKTISADI NOTLAR Almanyaya muhtacmıyız Harbi kısa kesmek için PAZAPDAN PAZADA Baharı beklerken Boya ve çivi ihtikârı Bir portrenin tekâmülü Mekteb maçında kavga Yazan: SERVER BEDt Bir portrenin tekâmülü Pariste çıkan Europe Nouvelle mecmuasının kapağında Hitler'in muhtelif tarihlerde çıkarılmış 1 2 resmi var. Hepsi baş. Bu resimlere şöyle bir göz attım ve şöyle bir intıba aldım: 1921 de üstad, sevdalı bir genc gibi, hulya içinde gülümsüyor. 1923 te baş biraz yukarı kalkmış ve kaşlar biraz çatılmış. 1926 da baş dimdik, çene gergin ve gözler celâlli. 1929da baş, iki amele arasındaki biçaklaşmadan bir saniye evvelki gibi ileri doğru fırlamış, kaşlar, karasından ziyade akı çoğalan gözlerin üstüne yapışmış, saçlar alnın sol tarafında kaşların üstüne iki parmak yanaşmış. 1930 da donmuş bir kin ve gurur. 1933 te saçlann bir ucu sol kaşa iyice yapışmış ve tam bir zaviyei hâdde teşkil etmiş. 1934 te hayret! üstad şişmanlamış. 1935 te birkaç kilo kaybetmiş gibi oyuklarla dolu yüzde şimşekler çakıyor. 1936 da Kayzer Vilhelm'Ie Hindenburgun başlanm ayni zamanda andıran bir mehabet. 1937 de keza. 1938 ve 1939 da gözler, mıknatısli mayinlerle, elektrikli torpillerle dolu... Mecmua soruyor: 1940 ta bu baş ne olacak? Portrelerine nazaran üstadın fizyono» misi her sene biraz daha gerginleşiyor. Yüzünün kumaşı buna ne dereceye kadar tahammül edebilecek? Orasını biz de bilmeyiz. Almanya ile 7,5 milyon liralık muvakkat bir ticaret anlaşması yapılmasında mutabık kalınmış oluşu gözleri bir kere daha, Almanya ile son beş yıl içinde anormal bir şekilde inkişaf etmiş olan ticaretimize ve son ayların vaziyetine çevirdi; zihinlerde gayriihtiyarî şu sual bir kere daha istifhamlaştı: Dış ticaretimizde en mühim mevkii Almanyaya vermeğe mecbur ve Almanyaya muhtac mıyız? Almanya ile bilhassa 1934 senesinden sonra dinamik bir şekilde artan ve 937 senesini müteakıb hafiflemekle beraber gene ehemmiyetli bir yekun ve mevcudiyet arzeden ticaretimiz, hiç şüphe yok ki, gayritabiî bir vaziyetin mahsulü idi. Esasen kabarık bir müstehlik kütleye malik olan, o nispette de istihsal sahalarından mahrum bulunan Almanya her nereden olursa olsun, her ne pahasına ve her ne fiatla bulunursa bulunsun bu müstehlik kütleyi doyuracak maddeleri tedarike mecbur bulunuyordu. Buna bir de Almanyanın harbcu ve emperyalist emellerini ve bunun icab ettirdiği büyük stoklar Filistinden yapılan yardımlar vücude getirmek zaruretini ilâve edersek Ankara, 27 (a.a.) Kudüsten bildi Almanyanm ihtiyac ve zaruretinin gerildiğine nazaran hareketiarz felâketzede nişliğini tebarüz ettirmiş oluruz Dün gelen felâketzedeler lerine bir yardım olmak üzere Hayfa ve O zamanlar için bir de bizim vaziyetiErzincan felâket mmtakasından şehriKudüs belediyeleri tarafından yüzer In mize göz atarsak Almanyanm bu talebini mize gelenlerin miktan, bini geçmistir. giliz lirası, Kudüs meclisi islâmı ile Nab karşılamağa en müsaid memleket olduğuDün de dokuz kişilik bir felâketzede kalus halkı adına Belediye Reisi tarafından muzu görürüz. FBhakıka, itiraf etmelı ki filesi Istanbula gelmiştir. Bunların derhal ellişer lngilLz lirası teberru edilmiştir. o yıllarda ihrac mallarımızın sürümünü giyecek, barınacak ve yatacak ihtiyaclan Kudüs Rus Patriki de 25 tngiliz lirası temin edebildiğimiz pazarlar az ve Al temin edilerek, nüfus başma dokuz lira teberru eylediği gibi Filistinde bazı zevat manyanın teklif ettiği fiatlar çok cazibdi. dan ibaret olan aylıklan tevzi olunmuş felâketzedeler için aralarında 70 Ingiliz Hem de ne mallar için? Ne bulunursa... tur. Bazı felâketzedeler, sehrimizde bululirası toplamışlar ve Samuel Levi adında Fakat Almanya bu alışverişte hiçbir zanan aileleri nezdine gitmek arzusunu izhar bir zat da 10 Ingiliz lirası teberruda bu man zararlı değil, hatta bir bakıma kârlı etmişlerdir. Bunlann arzulan yerine getilunmuştur. idi de. lhracatçılarımız Alman ithalât darilmektedir. Kendilerine Erzincan felâ Bunlardan maada Telâviv'de Musevî irelerinin dünya piyasalarına nazaran ketzedesi süsü verenlerden on kişinin hüviyetleri tespit edilerek haklarında ka bir tüccar bir miktar battaniye teberru yüksek olan fiatlarile belki her pazarda eylemiş ve Hayfa liman amelesi üç büyük satılamıyacak malları satmak imkânını nunî takibata Eririsilmistir. çadır vermişlerdir. buluyorlardı. Fakat bunun mukabili olaGönderilen eşya Filistin Musevî ajansı ve Hadasah mü rak Almanyanm verdiği de «Etrüsk» \aDün Vilâyet Millî yardım komitesi ta esseseleri de 600 Ingiliz lirası kıymetinde puru tertibi metalardı. Hem Almanya, Tafından T a n vapurile Orduya 81 büyük, ilâc ve sıhhî malzeme teberru eylemişTürk ihracatçılarını Almanyaya bağla8 küçük teneke kavurma, 20 teneke pey. lerdir. makta büyük bir meharet de göstermiş, nir, 22 teneke helva, 34 teneke pekmez, adeta dünya pazarlarından uzaklaştırmışŞarki Erdunda 200 çadır ve direk, 750 çuval un, GireAnkara, 27 (a.a.) Verilen maîu tır. suna 150 çadır, 750 çuval un, Elvecre kaAvusturya ve ÇekoSlovak haTeketlemata göre hareketiarz felâketzedelerine zasına da 150 çadır gönderilmiştir. yardım için şarkî Ürdün'de Fehametlu rinden sonra eylulde Polonyaya da yeni ' Vilâyetin bir tamimi Emîr Abdullahın riyasetindeki komite ta bir hamle yapan Almanya ile alışverişimiMüstahdemin bordrosu vermekle mü rafından Millî yardım komitesine 500 ln zi temin eden ticaret ve klering anlaşmasının müddeti zamanında bitti deni'ebilir. kellef ticarî ve sınaî müessesatta çalışan giliz lirası gönderilmiştir. Türk ihracatçısı ve müstahsili bundan ların zelzele felâketzedelerine muavenet Kalküta yardım cemiyetinin müteessir mi olmustur. Buna; evet, cevabı îçin devlet memur ve müstahdemleri gibi teberruu verilemez. Uzun yıllardır devam eden bir yardıma iştirak etmelen işi, bazı müesseselerce yanlış telâkki edilmiş, işçilerin rızası Ankara, 27 (a.a.) Felâketzedelere ahşmadan sonra tabiî bir şaşalama devrealınmadan ücretlerden tevkifat yapıldığı yardım için Kalkuta'da teşekkül eden yar si olmamış değildir; fakat bu devre uzun anlaşılmıştır. Vilâyet, muavenet ve teber dım cemiyeti kâtibi Aziz Ulhuk tarafın sürmemiş ve satılacak mallanmız için yeni ruun rızaya bağlı bulunduğunu ve bu ışin dan Cumhur Reisimize gönderilen bir tel alıcılar bulunmakta gecikmemiştir. Bugün mecburiyet şekline konulmaması lâzım grafta felâketzedeler için 1 100 tngiliz li elimizde satamadığımız veya satılamamasından endişe ettiğimiz hiçbir büyük stok geldiğini bildirmiştir. rası gönderildiği bildirilmektedir. yoktur. Buna mukabil, Almanyanm vazU Zelzele, mıntakasındajt, .gelen4%mjf. tr.andan gönderilen eşya , ,,., yetinde bir salâh vukua gelmediği, bilâkis allimler tayin ediliyorlar Ağrı 27 (a.a.) Dost lrandan Erihtiyacı genişlediği için anlaşmaı^uı mer* falî^kefaedeleri içio gönderilca Maaril .Vekâleti zelze: İyet mevkîinden kalktığı tarihten itîfearen gelen ilk ve orta tedrisat mualTîmTerini is yalânn ılk p'artisı bura'ya geîmiştir. yeni bir anlaşma akdi için mütemadi mütedikleri yere tayin etmeğe karar vermişracaatlerle karşılaşmış bulunuyoruz. tir. Bu gibi muallimlerin bir an evvel bu Türk Bulgar dostluğu hakIşte bu devamlı istek neticesinde Allunduklan mahallin Maarif müdürlüklerimanya ile 7,5 milyon liralık yeni ve mukında bir makale ne müracaat etmeleri bildirilmiştir. Sofya 27 (a.a.) Bulgar ajansı bil vakkat kayıdlı bir anlaşma üzerinde mutabık kahnmıştır. Bu anlaşmanın bütün diriyor: nakliyat, riski Almanlann mes'uliyeti alSlovo gazetesi dün akşamki başmakatmdadır. Almanlar Türk mallarını «C. 1. Amasyada lesinde Türk Bulgar münasebetlerile F » Istanbul teslimi ve Alman mallarını Amasya 27 (a.a.) Bu ayın 12 nci meşgul olmaktadır. «F. O. B.» Istanbul teslimi kabul etmişGazete diyor ki: gününe kadar Amasya şehrindeki felâlerdir. Bu nakliyattan şimendifer yolların«Türkiye ile Bulgaristan arasmda yalketzedelere 1462 kilo bulgur ve fasuldan geniş bir istifade beklenemez. Muye,229 kilo tahin helvası, 236 kilo pa nız en iyi anlaşma şartlan değil, ayni zahakkak ki en büyük nakliyat hattı gene muk yağı, 1030 kilo sabunla 980 parça manda samimî ve faydalı iş beraberliği Tunadan geçecektir. Lâkin Tunanın nakşartlan da mevcud olduğunu birçok degiyecek eşya dağıtılmıştır. liyat hacmi de mahdud ve muayyendir. Giresuna gönderilen keresteler falar kaydettik. Herhalde bu yollardan azamî istifade için Müşterek hududdan kıtaatın gerî almGiresun 27 (a.a.) Hareketiarz neher çareye başvurulacak ve Tuna munsaticesi vilâyetimiz ve mülhakatında yıkılan ması ve Menemencioğlunun Sofyadaki i bında veya civarında transit merkezleri evlerin yeniden x a P ' l m a s l ' ? m Istanbul kameti esnasında vuku bulan son Türk vücude getirilecektir. dan gönderilen kerestelerin son partisi de Bulgar tezahürleri, Sofya ile Ankara araBizim için Almanyaya iyi şartlarla sabugün Karadeniz vapurile buraya gel sında yolun yalmz iki devlet üzerinde de tacak mal bulunabilir. Alacağımız hiç bir ğil ayni zamanda Balkanların umumî vamiştir. 310 metre mikâbı olan keresteler şey yoktur, diyemeyiz. Dünyanın başka yakında mahallerine ihtiyac nispetinde ziyeti üzerinde de hayırlı bir tesir yapa yerlerinden olduğu gibi Almanyadan bilecek faydalı işlere açık bulunduğunu sevkedileceklerdir. tercihan alabileceğimiz maddeler de vargösteren bir delildir.» Felâket mıntakalarına kereste Gazete, müteakıben barış muahedele dır. Fakat hiçbir zaman bazı ağızlarda rindeki bazı haksızhklardan bahsetmek gevelenmek istendiği gibi, kat'î bir ihtiyac temini için... halinde değil... Sivas, 27 (a.a.) O r m a n Umum Mü tedir. F. G. Gazete daha aşağıda mütaleasına şu dürlüğü, felâket mıntakalarında tahribe suretle devam ediyor: uğramış köy ve kasabalarında yeniden te«Dâhi Atatürkün Osmanlı lmparatorsis ve teşkili için felâketzedelere verilmesi icab eden keresteyi temin ve yeni ga Iuğunun harabeleri üzerinde bütün dünyeye matuf olmak üzere bu mıntakalann yanm haklı hayrakhğını celbeden yeni bir münasib mahallerinde devlet işletmesi te devlet kurması için birçok kahraman Talebeler, bu teşekkülün bir sis ve fabrika kurarak bu ormanlara mo Türk çocuğunun kanı pahasına bu hakan evvel kurulması için tekrar dern bir şekilde işletmeği ve ihtiyacatı sızlık demirlerini kırması icab etmiştir.» (Başmakaleden devam) Ieri şudur: Şiddetli mübarezede karşı taraf kuvvetlerinin tamammı imha ederken biz de ayni nispette zayiat versek neticede gene elimizde şimdiki Alman hava kuvvetleri kadar bakiyye kalmış olsun. Bununla vaziyete hâkim olmakta devam Baharı beklerken ederek artık kara harbini dilediğimiz yer Harb Ruslarla Finler arasına inhisar ve yollarda istediğimiz şekil ve suretlerle etti. Garb cephesinde gene sükun var ve bundan başka da cephe yok. Eğer ilkyürütebiliriz. bahar ve yaz geldikten sonra da bu böyFilhakika hava hakimiyeti bu harbde le J v a m ederse harbin nasıl biteceğini en müessir rollerden birini oynayacak bir unsurdur, ve memleketler mamure ve kalabahk oldukları nispette bu hakimiyet müessirdir. Hava hakimiyetini kaybetmiş bir Almanya adeta harbi kaybetmiş sayılabilir. Çünkü cephe gerilermın amansız surette tahribi cepheleri mefluc ve sukuta mahkum kılacaktır. Demek isteriz ki demokrasiler harbin umumî heyeti bakımından plânsız değillerdir, ve hiçbir zaman inisiyativi tamamen elden bırakmış sayılmazlar. Onlann yalnız fazla hesabh ve ona göre de kâfi sabırlı olmağı tercih ettikleri söylenebilir. Bilhassa bu vaziyet karşı tarafı hergün daha sabırsız kılmak lâzım gelen bir amildir. 1940 senesi sonlarına doğru garb demokrasileri hava kuvveti bakımından Alman Rus mecmuunun hemen hemen üç misline varacaklardır. Artık ondan sonra her ay dört beş bin yeni tayyareye sahib olmak kudretini de kazanmak şartile. Hem benzin ve pilot bütün elemanlarile birlikte. O zaman ister istemez hava hakimiyeti hallounacak ve ka*ra harbi ise artık en doğru yolunu bulacaktır. Karşı tarafa göre adım adım gelen bu zor vaziyetlere belki bir çare bulabilmek umudu ile harbi şimdiden yeni cephelere nakletmek, yeni cephelerle kendi millî efkârı umumiyelerini oyalamakla beraber belki mücadeleye çıkar bir yol bulmak arzularının hergün daha şiddetle hâkim olmakta bulunduğunu ve bulunacağını farzedebiliriz. Bitaraflann tehdidi bu arzuların ifadesidir. Bitaraflar sebebsiz ve haksız taarruzlra uğratılmak tehdidlerile şimdiye kadar kâti derecede bizar edilmişlerdir. Buna bir nihayet vermek bitaraflann binnefis kendi mevcudiyet ve menfaatleri icabıdır. Bu türlü tehdidlere karşı gösterilecek müessir mukabelenin en güzel şeklini Holanda ile Belçika verdiler. Bu iki küçük şimal devleti, ikisinden birine vuku bulacak taarruza karşı bütün kuvvetlerile müştereken mukabele etmeği kat'iyetle kararlaştırdılar. Holandanın üç ay önce istilâ olunmaması, bu maksadla vuku bulacak bir hareketin ayni zamanda ve derhal Belçika müdahalesile karşılanacağından şüphe edilmesidir. Bütün bitaraflar taarruz tehdidine maruz bulunuyorlar. O halde niçin bunlann topyekun hepsi kendi aralarında tedafüî bir anlaşma yapmıyorlar? Bizce harbi en kısa kesecek çare budur. İtalyadan ve İspanyadan bahsetmiyerek yalnız Iskandinav grupu ile Holandayı, Belçikayı, Isviçreyi ve Balkanlar grupunu zikredebiliriz. Bu devletler artık daha fazla vakit geçirmeksizin aralarında şu anlaşmayı yapabilirler: Aramızda kime taarruz vuku bulursa diğerleri imdad edecek surette müşterek harekete geçebilirler ve hiç olmazsa müteamzla her türlü münasebeti keserek hatta onunla harb halini göze alırlar. Itikadımızca bu öyle müessir bir tedbirdir ki hem bitaraflardan hiç birine taarruz vuku bulmamasını temin eder, hem de harbi kısa kesmeğe yarar. Bitaraflann bir an önce bu anlaşmaya geçmeleri günün emrettiği en büyük zarurettir. Ecnebi yardımları Sehrimizde kestirene aşkolsun! Balkanlar süt liman; Asyada henüz tehlikeli bir kımıldanma yok; Avrupanın Finlandiya müstesnaortiısı, yukarısı, aşağısı, sağı, solu sakin. Bu muvakkat sükuna bir tek sebeb buuyor: «Kış! Kış! diyoruz, bu soğuklarda büyük taarruza imkân yok.» Fakat büyük taarruza mâni olan kış mı, yoksa Majino ve Sigfrid istihkâmları mı? Ne kış, ne de Mannerheim istihkâmı Sovyet Mekteb maçında kavga Çocuklarımız san'at mekteblerinde acaba ne san'ati öğreniyorlar? Bunu merak ederseniz bugünkü spor sütunumuzu okuyunuz. Bölge San'at mektebi talebelerile Memlekette yardım erin Finlere taarruzuna mâni olmadı ama, ilk neticeler, mutaarrız için kıştan da, şimalin buzlanndan da daha titretici oldu. Velhasıl, cephelerde kaniı güller açıp açmıyacağını görmek için baharı bekleyeceğiz. Bahar, zamanımızda ilk defa olarak bir aşk mevsimi olmaktan çıkacak ve bir kin mevsimi olacak mı? tste mesele. Boya ve çivi ihtikârı Bir boya ticarethanesile bir çivi şirketi ve fabrikası ihtikâr yaptıkları için on beşer gün müddetle kapatılmış. Boya ticarethanesinin göz boyamak için nasıl bir kimya icad ettiğini ve çivi şirketinin, çivi kestiğimiz bir mevsimde, iktısadî bünyemizin temel çivilerini nasıl sökmeğe yeltendiğini bilmiyorum. Fakat hükumeti bu kadar radikal hareket ettiği için tebrik edelim. Bu ticarethaneyle şirket de ucuz kurtuldukları için Allaha şükretsinler: Çünkü ihtikâr yapan boyacınm yüzünü karaya boyamak ve çivicinin de ellerine çivi mıhlamak mümkündü. Eğer bu ortaçağ cezaları tatbik edilseydi kimse onlann haline acımazdı! Istanbul lisesi arasındaki maçta tstanbul lisesi 2 0 galib gelirken oyun sertleşmeğe başlar ve hakem maçı tatile mecbur olur. Sen misin tatil eden! Bunun üzerine bermutad hakemin üstüne yürürler ve zavallıyı bir femiz döverler. Ne san'at ve meharet, ne muvaffakiyet! Değil mi? SERVER BEDt Taarruz plânının ifşası Japon sefirlerinin içtimaı iBa? taraiı l tncı sahijede) {Ba§taraft l inci sahiiede) resi hakkında noktai nazar farkları mev nın, Sovyetler Birliğile Tokyo arasında bir yaklaşma temini için muazzam gaycud olduğunu teyid etmişlerdir. Bir Holanda vapuru mayine çarptt retler sarfettiği ve bunun kendi endüstrısi istihsalâtile Siberya yolundan nakledileAmsterdam 27 (a.a.) Holandanın cek Japon hammaddelerinin ve bilhassa 8200 tonluk Mamura petrol vapuru ipeğin mübadelesini temine matuf bulunDowns yakınında mayine çarpmıştır. Vaduğu bildirilmektedir. Japonlar böyle bir pur, infilâka rağmen batmamıştır ve kenteşebbüse girmeye çok mütemayil göründi vesaitile Downs'a varmaya çalışmakmemekte ve Avrupanın dikkati doğu cetadır. nub Avrupasına müteveccih bulunduğu Fransız akşam tebliği müddetçe, batı devletlerle olan münaParis 27 (a^a.) 27 kânunusani ak sebetlerinin talikini tercih eylemektedirşam tebliği: ler. Diplomatlar, Japonyayı hâdis olan bir Kayde değer bir hâdise olmamıştır. nevi Roma Berlin Moskova Tokyo mihveri yüzünden içinde bulunduğu sıFransız tebliği Paris 27 (a.a.) 27 kânunusani sa kıntılı vaziyetten kurtarmak için toplanmıslardır. bah tebliği: Balkanlardaki Alman elçilerinin KayrS değer birşey olmamıştır. Taiebe Biriiği YUNUS NADÎ bu suretle en kolay ve çabuk bir şekilde temin etmeği kararlaştırmıştır. Bu maksadla şef Rıdvan Karaduman ve şef Avni Dikçenin riyasetinde dörder kişilik orman amanajman mühendislerinden mürekkeb iki heyet buraya gelmiş bulunuyor. Bu heyetler aralarında vazife taksimi yaparak bir gurup Refahiyenin Kızıl ve Du ( Izmir 27 (a.a.) Bu sene onuncu defa olarak açılacak olan ızmir enternasyonal fuarı ve kültürpark için çalışmalar devam ediyor. Bu sene fuarda bilhassa eğlence kısmının çok cazib olmasına dikkat edilmekte ve Avrupa memleketlerinde eğlence yerleri, sirk ve lunapark işleten muhtelif müesseselerin teklifleri tetkik olunmaktadır. Bu sene Izmir fuarına iştirak edecek yerli ve yabancı firmaların daha fazla olacağı tahmin olunmaktadır. Belediye tüccara bir kolaylık olmak üzere sergi sarayının içindeki vitrin ve standların kiralarında büyük tenzilât yapmıştır. Bitmek üzere olan 6 spor kulübile tenis kortları ve kulübü de yakında açılacaktır. Beden Terbiyesi genel direktörlüğünün ve Izmir spor bölgesinin yardımlarile kültürpark ve fuar sahasmda tatlı su yüzme havuzu ve atlama tesisatı yapılacaktır. 70,000 liraya mal olacak olan bu tesisat 2 2 5 0 eb'adında bir yüzme havuzu, 22,20 eb'adında atlama havuzu ve kulesi, ayrıca kazino, soyunma yerleri, 2000 kişilik bir îngilterede silâh altına çağı tribün ve diğer lüzumlu kısımları ihtiva edecektir. rılan kur'a efradı *** Londra 27 (a.a.) Kayıdları icra eIzmir 27 (a.a.) Ticaret Vekâletindilmek üzere 1 7 şubatta müracaat ede cek olan 2 0 2 3 yaşlarındaki Ingiliz kur'a den Izmir Ticaret ve Sanayi odasına gelen efradı mart ayınm ortasına doğru hiz bir tamimde 1940 Izmir Fuarına hükuEminönü Halkevinde dün akşam bir «Genc şair gecesi> tertib edilmiştir. mete alınacaklardır. 24 yaşında bulunan metçe atfedilen ehemmiyet tebarüz ettiYukarıdaki resim, toplantıda bulunanlarla meşhur Türk dostu Müsteşrik De kur'a efradı nisan nihayetinde kaydedil rilmekte ve iştiraklerin çoğalması için tedbir ittihazı bildirilmektedir. mek üzere müracaat edeceklerdir. nisson Ross (X işaretli) ile refikasını göstermektedir. Londra 27 (Hususî) Bulgaristan Maliye Nezareti erkânından Molof, Bulgar istikrazlan hakkında Ingiliz hükumetile görüşmek üzere Sofyadan Londraya hareket etmiştir. Bulgar Maliye Nazırı Londraya gitti Rektörlüğe müracaat ettiler Izmir fuarına hazırlık EMİnönö Halkevinde Genc şairler geccsi j Bir kaç senedenberı, bir çatı altmda bulundukları halde, yekdiğerinden ayrı yaşayan Üniversite gencliğinin tekrar bir birlik vücude getirmeleri için geçen sene bazı teşebbüsler yapılmıştı. Bu ders yıiı başındanberi bu hususta muhtelif teşebbüsler yapılmış ve talebelerle profesörlerden mürekkeb komite tarafından hazırlanan esaslar gözden geçirilmişse de, arada çıkan bazı ihtilâf yüzünden birinci sömes trin sonu geldiği halde birlik gene teşekkül edememiştir. Birliğin vücud bulamamasından dolayı buna bağlı olarak ıhdas edilecek sosyal taiebe teşekküllerinin faaliyete geçmesi de geri kalmıştır. Bugün yedi binden fazla yüksek tahsil gencini sınesinde toplayan Üniversite, bu teşekkülün yokluğu ile üzerinde taşıdığı vazifelerden birçoğunu yapamıyacak vaziyettedir. Üniversite talebelerinden mürekkeb bir heyet Rektörlük nezdinde tekrar teşebbüste bulunarak müstakil ve şümullü bir birliğin bir an evvel kurulmasını istemişlerdir. Batırılan yeni gemiler Hitlere verdiği raporlar Riga 27 (a.a.) 4.434 tonluk EvereBerne, 27 (a.a.) Rapor vermek üme ismindeki Letonya vapuru, Şimal de zere Berline çağırılan Almanyanm Budanizinde torpillenmiştir. Batan vapurun peşte, Bükreş, Belgrad ve Sofya elçilerinin pbatı kurtarılmiştır. konferansı dün nihayet bulmuştur. Basler \achrichten gazetesinin bu konferansa işBir Narveç vapuru batırıldı Londra 27 (a.a.) 25 sonkânun ge tirak eden bir şahsiyetten öğrendiğine göcesi Evereme ismindeki Letonya vapurile re, konferansın evvelden tespit edilmiş udveig ismindeki Norveç vapurunu ba hiçbir programı yoktur. Atinadaki Alman tırmış olan Alman tahtelbahrinin şimdi elçisi ancak cuma günü Berline muvasaİngilterenin şimali şarkî sahili civarında lat etmiş ve raporunu verdikten sonra hemen Atinaya dönmüştür. Fon Papen ıse bulunduğu tahmin edilmektedir. cp^nlmarpıştır ve Ankaradadır. Bu sular, şimdi Ingiliz harb gemileri ve Bitaraf memleketlerin vaziyeti tayyareleri tarafından faaliyetle taran maktadır. Paris, 27 (a.a.) Alman hududundan bıldiriliyor: Bitaraf memleketlerin Belçikamn kaybettiği gemiler Brüksel 27 (a.a.) Harbin dört avı harb karşısmdaki hattı hareketleri Nazi zarfında Belçikamn hepsi 408 bin 418 matbuatını işgalde berdevamdır. Berlıner ton tutan ticaret filosunun 9350 tonluk Börsen Zeitung gazetesinin muhabiri, bitaüç vapuru kaybolmuştur. Soir gazetesi rafların, İngilterenin bu harbi küçük mılnin Amsterdamdaki muhabirine göre, letlerin hürriyeti için yaptığı hakkındaki Belçika filosunun gayrikâfi olduğundan Ingiliz iddiasına itiraz etmediklerini meraHolanda hükumeti verilmesini mümkün retle kaydetmekte ve müteakıben bitaraf öreceği bir kısım ticaret filosunu Belçi memleketleri Cenevre teşekkülünde kalkamn emrine amade bulundurduğunu bil dıklan için muahaze ederek Milletler Cemiyetine hücum eylemektedir. dirmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog