Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 28 tkincikânun 1940 Mediha, kocası ressam Selimin kendi mukavele mucibince taahhüdüne sadık sini sevmediğini ve başka kadınlarla dü kalarak, eski karısını ziyarete geliyor. Baş rolletde: Türkçe sözlü şüp kalktığını, daha iki sene evvel Se şundan bundan konuşuyorlar, ve ikisi de PAT O'BRIEN birbirlerinden memnun, dostça aynlıyorve lim tuvalini, kumral, uçuk benizli kadın Şarkılı film SMITH BALLE/ (YANIK ESİRE) yüzlerile doldurmaya başladığı zaman lardı. w Boşanmalannın üzerinden bir ay geçîp danberi biliyordu. Bu uçuk benizli kumve FOKS DÜNYA havadlslerl URUÇE Sözıü A R A P Ç A Ş A R K I LI ral kadın, Selimin, bir musikişinasın ka de Selim, Medihanın o ayki masrafını şöyle bir tetkik edince biraz şaşırdı. Genc Bugün saat 11 ve 1 da tenzilâih matineler rısı olan yeni metresiydi. Bundan başka Baştan başa heyecan dolu bir mevzu... Aşkın ve şiirin terenMediha, Selimin atelyesini dolduran gü kadın, yeni bir aşçı tutmuştu. Bir Kürk zel kadınların da oraya niçin gittiklerini manto yaptırmış, evi halılarla döşemeye nümü... Binbir gece alemlerinin füsunkâr sahneleri... İnsanı biliyordu. Bütün bunlara, daha ilk zakalkmıştı. Sonra, otomobil masrafı mütgaşyeden nağmeler ve ebediyen hatırası silinmiyecek manlarda aldırmamıştı. Fakat derhal ko hişti. Selim o hafta karısını ziyaret ettiği müstesna bir şaheser casına bir mukabele olarak, kendisine zaman lisanı münasible genc kadına, fazla masraf ettiğini anlatmak istedi. Medigenc, güzel bir âşık edinmiş ve Selimin her türlü çapkınlığına göz yummaya de ha, şuh bir tebessümle güldü: Heyecan yığını VİCTOR Mağ LASLEN Ah yavrucuğum, dedi, sen bütün vam etmişti. Ayrıca : En son dilnya haberlerl Şimdi işte, Selim, açıkça onun yüzü ihtiyacımı üzerine almış değil miydin? Bugün saat 11 ve 1 de tenzilâtlı matineler ne: «Seni istemiyorum, ayrılalım» diyor Hem böyle ufaktefek şeyler üzülmeye GündLz ve gece 8,45 te 2 filim birden ve Mediha, senelerdenberi ilk defa isyan değer mi? Bak, ben seni görünce nasıl ediyor, hiçbir kuvvetle onu yuvasından neş' eleniyorum. O gün, her zamankinden güzeldi. Seatamıyacağmı söylüyordu. Mevsimn süper filmi ve Evet, böyle birşey yapacak kadar da lim onun, saçlarının rengini de değiştirmiş olduğunu gördü. Altın renkli, ipek ha aklını kaçırmamıştı. Meşhur bir ressaROMANCE ve ERiC Von STROHfclM'ın mın karısı olduğu için, her yerde, herkes gibi parlak büklümlerin arasında duru hariku'âde bir tarzda yarattıkları ten gördüğü itibara alışmıştı. Sonra, âşı beyaz yüzü, bajrgın siyah gözleri pek daha güzel görünüyordu. Genc adam: «Bir kile de daha geçen hafta kavga edip ayrılmıştı. Böyle müşkül bir anda Selimden misafir mi bekleyorsun?» deyince, «HaVâsi salonunu her seansta baştan başa dolduran de ayrılırsa büşbütün ortada kalacak de yır, beklemiyorum, diye cevab verdi. Semekti. Hem Selimi sevmiyor değildi. Se ni selâmetledikten sonra gideceğim.» Orijinal FRANSIZCA nüshası filmi nelerce beraber yaşamışlardı. Tatlı, acı Sonra, içini çekti ve oldukça manalı, binbir hatıralan vardı. Onun az kahrını ilâve etti: çekmemişti. Şimdi şöhretin en parlak bir İnsan, yalnız sıkılıyor. Biraz eğlenzirvesinde bulunduğu, hali vakti oldukça mek lâzım. Lüks, aşk, musıki ve danslar filmini bugün siz de görünüz. Dans Kralı yerine geldiği bir esnada niçin bu genc, Selim, karısma acımaktan kendini alaSenenio sınema zaferini teşkil edetek gişeler, muhasara edilmekte güzel, meşhur adamı terketsin? ve KralıçesİDİn şimdıye kadar çevitdikleri bütün filimlerinin en güzeli madı. Zavallı nekadar yalnız, diye düve balk kütieleri hücutn etmekte iır. •** şündü. Ve her zamankinden biraz daha ve en mükemmelidir. bir san'at harikasıdır. Selim, karısımn ayrılmaya yanaşmadı fazla, misafirliğini uzattı. Ilâveten : Foks Jurnal en son dünya ve Harb habarleri ilâveten: EKLER JURNAL son dünya ve harb heberleri *#* ğını görünce, tehdid ve tacizle işe başlaEugUn saat 11 ve 1 da tenziiâtlı matineler Buğün saat 11 ve 1 de tenzilâtlı matineler.. mıştı. «Senin bana ihanet ettiğini biliyoAradan bir ay daha geçti. Medihanın rum, diyordu. Eğer iş zora binerse bu faturaları geçen seferkinden daha kabanu ortaya atanm, rezil olursun!» rık değildi. Bu sefer genc kadın, bir iki ( TEŞEKKÜR ) Yalan söylüyordu. Karısımn kendisini parça mücevher almaya kalkmıştı. Selim aldattığından hiç bir zaman şüphelenme hiddetle onun evine koştu. Mediha ya Bir buçuk senedenberi rahatsız bulumişti. Mediha, bütün işlerini gayet usta taktaydı. Biraz rahatsız olduğunu söyle nan eşimin Kiça Amaslidis tedavisi için lıkla gizli kapaklı tutmasını bilen kadın di. Yanakları pembeleşmişti. Gözleri a her çareye başvurduğum halde nihayet dı. Bunun içindir ki göğsünü gere gere, teş gibi yanıyordu. «Ah, ne iyi ettin deBakırköy hastanesi başoperatörü Bay Binlerce vahşi hayvan Vahşi kabileler Esrar dolu Afrika Hayat pahakocasına: «Ispat et!» diyordu. geldin!» diye onu karşıladı. Selim, öf Hâmi Dilek tarafından Şişli Şifa Yurdu sına filme çekilen sahneler Dünyamn en meşhur avcıları Selim, pek çabuk, tehdidin, öfkenin kesini bir anda unutuvermişti. Birdenbi hastanesinde yapılan tehlikeli ve büyük para etmediğini anladı. Bu sefer yumu re coşarak: bir ameliyatla eşimi yeniden hayata kaşadı. Medihanın dizlerinin dibine otur Mediha, dedi, böyle ne güzelsin! vuşturduğundan dolayı kendisine alenen du. Onun ellerini elinin içine aldı: öyle dur, kıpırdama! Bir resmini çizmek teşekkürü bir vazife bilir ve bu vesile ile Karıcığım, dedi, niçin iki medenî isteyorum. Yurd tnüdürü ve doktorlarile Kastabakıinsan gibi, kavgasız, gürültüsüz, ahpabTürkün ateşli sazı... Yakıcı gazelleri... Çıldırhcı danslarile süslenen... Turkiyenin en güzide Kâğıd, kalem getirdiler, çizdi ve Tecılarına da kıymetli yardımlanndan dolaca ayrılmıyoruz. Bak, ben senin için her sim bittikten sonra, eskiden yaptığı gibi, yı teşekkür ederim. okuyuculanmn altın seslerinden kudret alan fedakârhğa hazırım. lstersen, boşanma Lâzari Amaslidis genc kadını öptü. Mediha da mukabele kararından sonra bir sene sana, bütün masraflannı ödeyerek, bakmayı üzerime etmişti. Kadın Terzisi alayım. Ayrılırken, meselâ küçük bir se O günden sonra Selim, eski karısını yahat yapman, hoşça vakit geçirmen için daha sık ziyaret etmeğe başladı. Hem şimdi, ona çiçek gönderiyor, ufaktefek, eline biraz da toplu para veririm. hoşuna gidecek hediyeler ahyordu. HumTenzilâtlı Model satışlan Medihanın dayanamadığı şeylerden bi malı bir faaliyet içinde tekrar karısımn ri de paradır. Genc kadın, zeki bakışh, resimlerini yapmaya başlamıştı. Mediha devam ediyor. koyu siyah gözlerini şöyle bir süzdü. Bir şimdi eskisi gibi ufaktefek flörtlerini onan düşündü. Sonra: dan saklamıyordu. Bir çiçek gibi her gün Benden niçin ayrılmak istediğini biraz daha açılıyor, güzelleşiyor, genc Günlerdenberi bütün Istanbulu seferber... Bütün dinliyenleri mestetti. biliyorum, dedi. Şu kızıl saçh, kedi bu adamı çıldırtacak şeyler yapıyordu. Bu şaheseri görmeyenler son günlerinden istifade etsinler. IRENE DUNE ve runlu genc kızla, bodur modelinle evleNihayet genc adam bir gün, harab, ilâve : DUnyanın en kuvvetll gözU, en hassas kulafiı olan PARAMUNT Jurtial Renkli MIKf DUGLAS FAIRBANK JR. neceksin. Fakat sana dostça şunu haber bıtltin, «ski kansının dizinin dibine düşE vereyim ki, ondan çabuk bıkacaksın ve tü. Orada asabî bir buhran içinde ağlaSon düoya haberleri Bugün saat 11 ve 1 de tenzilâtlı halk matineleri M bu fedakârhğa değmediğini anlayacaksm. maya başlayarak: Yalniz 11 matinesınde A Selim Medihanın ayrılmaya yanaşır gi Mahvoldum Mediha, dedi, demin bi olduğunu hissederek ümidle titreyordu. karımı, talebelerimden birinin kolları aS BUGÜN HEYECAN AŞK İHTİRAS I Fakat bunu karısına belli etmiyerek mah rasında yakaladım. Defettim, gitti. Bu I MARIKA RÖKK zun mahzun önüne baktı: birşey değil... Borc içindeyim. Senin masSEVMEK VE SEV1LMEK ARZUSU Belki de hakkın var, Mediha, dedi, rafların beni yıktı. Daha fenası, seni seKırmızı derilileıle Amerikalılann HARİKULADE BİR MEVZU fakat bilirsin, biz artistler bir kere... viyorum; sensiz yapamıyacağım. büyük maceraları : Genc kadın hem memnun, hem de biGenc kadın onun sözünu kesti: Sinemasmda ASLA UNUTAMIYACAGINIZ BİR FİLM Şimdi bu budalaca sözleri bırak, raz şaşkın, sordu: dedi, ben ciddî konuşuyorum, dinle! Den Ne yapalım, ne isteyorsun? min, ayrıldıktan sonra bir sene benim her Boşanayım, tekrar evlenelim. arzumu yerine getirerek ihtiyaclarımı teGenc kadın, neticeden mağrur, bir an min edeceğini, ve bana ayrıca para da kocasına baktı. Sonra yüzünü hafif bir Baş rollerde: EN BÜYÜK FRANSIZ ARTİSTI vereceğini söyledin... Kabul ediyorum. gölge sardı. Yavaş yavaş onun saçlarını kısım tekmlll birden Yalnız mukavele ile de bu sözlerini tahokşayarak: tı temine almalısın. Dur, hepsi bu kadar Yazık! diye jnırıldandı. Demek adeğil, bir iki şartım daha var: Bu evden ramızdaki bu güzel şeye nihayet vermek Fitme İlâve olarak : Foks dünya havadisleri, en son muharebe haberlerl çıkmıyacağım, eskisi gibi burada yaşayacağım ve sen, giderken bir tablo bile alıp isteyorsun? Peki, sen arzu ettikten sonBugün saat 11 ve 1 de tenzilâtlı halk matineleri . • götürmiyeceksin. Biliyorsun ki burasını ra... Bir ay içinde Selim, kızıl saçlı, kedi severim. Herşeyi olduğu gibi saklamak isteyorum. Üçüncü şartım da şu: Madem burunlu, bodur modelinden aynldı, tekki dostça aynlıyoruz, bir sene müddetle rar Mediha ile evlendi. M r I r ı/ Istanbul halkının en çok sevdiği, en çok alkışladığı Şimdi ressamın atelyesi, gene sarışın, her hafta gelip beni ziyaret edeceksin. Çok yalnız kahyorum. Seni böyle arası esmer birçok genc, güzel kadınlarla donefis filmin fransızca sözlü orijinal dilde şarkılı lup taşıyor. Medihanın gene hiç birşeye sinemasmda ra da göremezsem yapamam. Selim, karısımn kendisini nekadar sev aldırdığı yok. Genc kadın, o eski, kocası DUnyanın en giizel ve en diğini düşünerek, ona acır gibi oldu. Fa tarafından aldatılan, mazlum, zavallı zevbüyUk sergüzeşt filmi. ce rolüne girdi. Eski genc, güzel âşıkile kat derhal bütün şeraiti kabul etti. barıştığı için, biraz müteselli, yaşayıp giBir ay içinde karı koca aynldılar SeBaş rollerde: lim, deli gibi yanıp tutuştuğu kızıl saçh, diyor. Karı kocanın, arada sırada, bilhassa ressamı yeni bir maceranm ateşi sarMatinelerden itibaren TYRONE POVER ALlCt FAYE AL JOLSON kedi burunlu, bodur modelile evlendi. Mediha, eski evinde yalnızbaşına ya dığı zaman, şiddetle kavga ettikleri oluFilme ilâve olarak Metro J u r n a l en sön dünya ve haıb havadisleri ve F o k s kış modelleri filmi şamaya başladı. Hayatından memnundu. yor da, genc adamm, ayrılmak lâfını ağzına almak aklına gelmiyor. Bugün saat 11 ve 12,45 da tenzilâtlı matineler Istediği gibi gezip eğleniyordu. Hiç de PERİDE CELÂL yalnız sayılmazdı. Ressam, haftada bir, Sinemasmda Başlıyor a m ^ = Ressamın karısı Peride Celâl = Bugün S A K A R Y A sinemasmda 2 bUylik ve görUlmemiş fllm birden ^ HACI RESUL HAVAY HAYDUDLARI İ K ' ü m m Q Gülsüm'ün En çok beğendiği ve muvaffak olduğu büyük Şark filmi Pangaltı AKIN sinemasmda Kadın ve şeytan Tehdid mektubları BUGUN T A K S Î M sinemasmda Bu hafta J j ^ J JyJ j*^ J^ Sinemasının FRED ASTAIRE ve GINGER ROGERS CEBELÜTTARIK CASUSU SARAY sinemasmda Büyük Dans H O R N T U C C A R Türkçe sözlü CEMALBÜRUN HURMALAR ALTINDA CEMİLE T f Yaşamak Zevktir GASPARONE LÂLE'de A N Hindliler Geliyor D JEAN GABIN ARLETTY JULES BERRY YARIN BRODVAY GULU Alkazar l oldum. «Saksağan Beyin resmidir» ibaresini yaz meğe lüzum yoktu. tu. Zaten cevab verip de ne diyecektim?ı Selim Sekban Bey başını kaldırmış, dım. Altına kara kalemle, ezbere, Selim Tüylerimin diken diken olduğunu his Izah edilir şey değildi ki! hayretle yüzüme bakmıştı. Gözleri, istif Sekban Beyin resmini yapmağa başladım. settim. Bereket versin, sualinde ısrar etmedL ham dolu nazarlarla, bir müddet gözleriBüyük bir dikkatle yapmağa başladıResmin üstünde yazılı ibarenin, kendi a^ Bu resmin, onun eline geçmesi demek, me takıldı, kaldı. ğım bu resimde, lisan muallimimi, ayak benim rezil olmam demekti. Hiç şüphe dmdan mülhem olduğunu derhal anla< Odasından, sabah karanlığı çıkıp git ta, ellerile bir masaya dayanmış vaziyet yok ki resmin kendisinden evvel, kâğıdın mıştı. tiğini nasıl haber aldığımı düşünüyordu te gösteriyordum. Bu, Selim Sekbanm, tepesindeki yazı nazarı dikkatini celbe Saksağan Bey... Sekbandan ötürâ sık sık aldığı bir poz olduğu için, kalemi decekti. Bunu okur okumaz kim bilir be olsa gerek... Güzel... Enteresan bir bu* Nakleden: HAMDI VAR06LU galiba. Tefrika No. 1 1 Maamafih, bu hayreti pek az sürdü. me en kolay gelen o olmuştu. Resimde, ni nekadar terbiyesiz bulacak ve hakkım luş! Çehresi, az evvelki tabüliği tekrar aldı. muallimim, başı açık ve geriye doğru da ne fena fikirler edinecekti. Gülmeğe başladı. Başım hep yere iğik dar geç kahnır mı? Fakat merak edilmiyecek gibi de deolduğu için yüzünü göremiyordum. Fa Bahçedeydim. Ellerim topraklan Sabahleyin odasında bulunmayışı o kadevrilmiş; bakışlan dalgın, uzaklarda; ğeldi. Dağ başında, her tarafa uzak bir Taş kesilip kalmıştım. Başımı arkaya kdşkün misafiri, geceyi yatağmdan başka mıştı da yıkanıncaya kadar vakit geçmiş. dar mühim bir şey olmasa gerek ki, bü dudağı, acı bir mana ile kıvnk görülü çeviremiyordum. Bu vaziyette, nekadar kat, sesi, gülüşünün samimî, içten bir giiyordu. Büyükannemin çıkışması kâfi değilmiş yük bir sükunetle: bir yerde geçirirse, merak edilmez mi? zaman geçti bilmiyorum. Birdenbire, müs lüş olduğunu anlatıyordu. Evet, dedi, bu sabah horozlardan Resmin eboşunu bitirmiştim. Kâğıdı tehzi, hem de acı müstehzi bir ses, ku Bu bana biraz cesaret verir gibi oldu. gibi, Selim Bey, şakacı bir tavırla ilâve Hatta ev sahibinin, bunu merak etmek da evvel uyandım. parmaklarınıin ucile tutarak gözlerimden lağımın dibinde çınladı: Hafifçe gülümsedim. vazifesi değil midir? Her şeyde çok ince etti: Selim Sekban, resme bir müddet daha Gelin, itiraf edin, Leylâ Hanım. Bu Verdiği bütün izahat bundan ibaret kabil olduğu kadar uzağa götürdüm. Ba Mükemmel! Poz, mana, detaylar eleyip sık dokuyan büyükannemin bu bakıp, birkaç defa: meselede yanlış düşündüğünü zannedi sabah uykudan çok geç uyandınız değil kaldı. Sonra, büyükannemle ikisi, başka şımı sağa, sola iğerek, gözlerimi kısarak hepsi tamam!.. Tebrik ederim 1 bir mevzu tutturup konuşmağa başladı resmi tetkike başladım. mi? yordum. Sonra gene bir sükut oldu. Bana çok Mükemmel! Mükemmel! lar. Arasıra, büyükannem, hâlâ düzelmiResme çok istidadım vardır. Pek az,uzun gelen bu sükut arasında, bütün mahDedikten sonra bana döndü, şakacı bîr Selim Sekbanın bu sözü bana mükemBelki de, dün geceyi Yassıkaya köşkünde geçirmiyen Selim Sekban Beyin mel bir fıjsat vermiş oluyordu. Bu fırsatı yen çatık kaşlarının altından yıldınmlar hiç denecek derecede az ders aldığım çubiyetime rağmen, gözucile arkaya ba eda ile sordu: Demek ki benim ismim size bu kanerede kaldığını bildiği için merak etmi kaçırmak istemedim, derhal cevab ver saçan gözlerle bana bakıyor, en son mü halde yaptığım resimleri görenler çok be kacak kadar cesaret bulabildim. nasebetsizliğimi unutmadığmı, sanki ye ğenirler. Fakat, o güne kadar, hiç bir re Selim Sekban, bütün ciddiyetini takı dar gülünc geliyor öyle mi? yor. O halde bunu bana söyleyip müna dim: Yemeğe geç kalacak kadar fazla mekten sonra haddimi bildireceğini an simde bu derece muvaffak olmamıştım nan yüzünde daha keskin bir ifade alan Bir kere daha kızararak, kekeledim:' kaşayı kısa kesmesi daha doğru olmaz diyebilirim. uyumadım ama, itiraf ederim ki sizin ka latmak isteyordu. Hayır... Ne münasebet! alaycı bakışlarla, resmi dikkatli dikkatli mıydı? *** dar da erken yataktan fırlamadım. Selim Sekban Beyin resmi hakikaten muayeneden geçiriyordu. Selim Sekbanın neş'eli gülüşü kulakla*** Öğleden sonra, yağlı boya takımımı çok güzel olmuştu. Eserimi, takdirle, Maksadım, sadece, Selim Sekban BeNihayet, kâğıdı bana uzattı. lade edi rımda bir kere daha çınladı. Yüzüne bakÖğleyin. yemek odasına girdiğim zayor zannile, sevincden yüreğim hop etti. tım; gözleri öyle şen kıvılcımlarla ışıldaman, misafiri, orada bulacağimı hiç tah yin tarizine bir başka tarizle mukabele alıp büyük kameriyenin altına, resim memnuniyetle seyrettim. den ibaretti. Belki biraz da, Selim Beyin, yapmağa gitmiştim. Birdenbire arkamdan: Fakat, muallimim, bir elile sıkı sıkı tut yordu ki, gülmek mi, ağlamak mı lâzım min etmiyordum. Halbuki büyükannemBoya kutusu ayaklarımın dibinde, kar A! tuğu kâğıdın tepesindeki yazıyı öteki eli geldiğini bir türlü tayin edemedim. le karşılıklı oturmuşlar, yemeğe başlamış neden dolayı yatağında yatmadığmı bu sayede öğrenmek ümidile, bu şaka fırsa şıki kuyunun paslı çemberlerle çevrili, Diye bir ses geldi. Ayni zamanda, ile nin şehadet parmağile bana gösteriyordu: Yaptığım bu maskaraca iş hoşuna gitlardı bile. sarmaşıklarla, otlarla sanlı manzarasını riye doğru bir el uzandı; parmaklarımın «Saksağan Beyin resmidir». Bunu miş gibiydi. Alay mevzuu yaptığım isim, Beni görünce, hafif bir gülümsemeyle tını kaçırmak istememiştim. ucunda tuttuğum resmi aldı: başını iğdi, selâm verdi. Son zamanlar Fakat, büyükannem, bir yerini çim çiziyordum. anlamadım Leylâ Hanım. Ne demek bu? sanki kendinin değil de bir başkasmın Kimmiş bakalım bu delikanlı? da heT hareketimi tenkid eden büyükan diklemişim gibi, yerinden öyle bir sıç Birdenbire, nasıl oldu da aklıma geldi, Başımı iğdim. Çocukça bir hevese ka ismiymiş gibi, en ufak bir güceniklik bile rayış sıçradı ve kaşlannı öyle bir çattı bilmiyorum. Bu işi bıraktım; elime bir Bu elin ve bu sesin sahibi Selim Sek pılarak yaptığım bu münasebetsizlikten gostermiyordu. nem. gene atıldı: (Arkası varY ;Neredesin Leylâ? Sofraya bu kaki, söylediğime, söyleyeceğime pişman tabaka beyaz kâğıd aldım. En başına ban olduğunu anlamak için arkama dön öyle utanmıştım ki, adeta dilim tutulmuş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog