Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

28 İkincikânun 1940 CUMHURlYET SON H ABE Hâdiseler arasında Türk büyükleri eçen sene bir gazete okuyucula nna sormuştu: Kimlerin heykelini dikmeli? Tarihimizin birer şah siyet zirvesi halinde sivrilmiş kıymetlerini elekten geçirmeğe davet eden bu sorguya verilen cevablan hatırlamıyorum. Yalnız anketin neticesi hatırımda: Seçilen isimler arasında, bana göre, abes ve makul olanlan vardı. Bana göre diyorum, çünkü insanlara derece tayin eden kıymet ölçülerinin herkes için müşterek bir endazesi yoktur ve bu ölçüler bana göre, size göre, ona göre değişir. Bu, malum. Fakat, orta Asya menşelerinden bu güne kadar, Türk tarihi içinde kaç adam sayabOirsirıiz ki, büyüklüğünde, münakaşasız herkes ittifak etsin? Ben meseleyi böyle riyazî çerçevesi içinde hiç düşünmedim. Belki elli, belki yüz, belki de bin adam vardır k i Türk cemiyetine yaramış olmak bakırrundan, tek hizada büyüktürler. Birkaç isim sayayım: Meselâ Farabi ve İbni Sina, meselâ Yunus Emıe ve Mevlâna, meselâ Fatib ve Yavuz, meselâ Namık Keroal ve Hâmid, meselâ Atatürk ve lnönü... Bunun gibi birçok isimler üstünde ihtilâfımız yoktur; fakat sayılanrun kaça varacağını kestirmek çok zor. BEYNELMİLEL PORTRELER Finlerin mukavemeti Kızılordu son îaarruzda 5000 asker kaybetti Harbin başındanberi Sovyetlerin kullandığı bin tanktan beş yüzü tahrib edilmiştir (Baş tarafı 1 tnct sahijeâe) sında Sovyetlerin beş, bin kişi kaybettikleri tahmin olunmaktadır. Sovyetler cesa retle çarpışmaktadırlar Fakat kâfi miktarda cepaneleri yoktur. Ladoga taarruzunun sebebleri Sovyet kıt'alarımn Kareti cephesinde uğradıkları müşkülâttır. Kitela mıntakasında Sovyetler evvelâ bazı istinad noktalanna kadar ilerlemişlerdir. Bu noktaların ışgali Finlandıyalılar için tehlikeli olabilirdi. Finler bu vaziyet karşısında mukabil taarruza geçmişlerdir. Bu mıntakada pek arızalı olan araziyi tanımalan Finlerin bu taarruzda muvaf fak olmaları imkânını vermiştir. Fakat bu mıntakadaki Sovyet yiiksek kumanda heyeti anlaşıldığına göre bu hezimetin tekerrürüne mâni olmağa kat'iyetle karar vermiştir. Bu tecrübecien istifade etmek istemektedir. Bu taarruzlar esnasında Sovyet kıt'alan Manti bataryalarının evvelce tahmin etmedikleri kadar şiddetli bir mukavemetle karşılaşmışlar • dır. Sovyet hücum dalgalan öldürücü bir ateşin karşısında şiddetle birbirini takib etmiştir. Sovyetler Fin mevzilerinin önünde beş yüz ölü bırakmışlardır. Diğer cihetten söylendiğine göre Kalevıtz ve Kowito bataryaları da Sovyetlere zayiat veıdirmiştir. IHEM NALINA MIH1NA [ş bombalamağa kalırsa.. Isviçrenin kaybettiği büyük devlet adamı Beş defa Isviçre konfederasyonu reisliğinde bulunmuş olan ve 24 kânunusani 1940 sabahı saat beşte vefat eden Motta, Isviçrenin son seneler tarihinin en mümtaz siması idi. Quieseppe Motta, lsvtçre Federal meclisinin en kıdemli azası idi. 1 4 kânunuevvel 1911 de Federal icra heyeti azalığına intihab edilmişti. 1912 den 19 19 a kadar Maliye ve Gümrükler Nezaretinde bulunduktan sonra 1920 den itibaren fasılasız, yani yirmi sene müddetle, İsviçrenin haricî siyasetini idare etıruştir. Bu itibarla kendisi beynelmilel siyasî mehafilin kâffesinde son derece tamnmtş bir zat idi. 27 kânunuevvel 1871 de Tessin Kantonu dahilinde Airolo'da doğmuş olan müstakbel nazır, Fribourg, Münih ve Heidelberg'de kuvvetli hukuk tahsili yapMotta mış ve 1 893 tarihinde hukuk doktoru tezini vermiştir. beynelmilel Kızılhaç teşkilâtı erkânından Müteveffa, memleketine avdet eder et bulunmakta idi. mez baroya girmiş ve siyasî hayata atıl Motta, ltalyaya karşı Lâtin medeniyerimıştır. Pek az bir zaman içinde Uivçre le ıftihar eden bir Tessen'linin hissiyatını Katolik Muhafazakâr fırkasının lideıleri beslerdi. Fakat hiçbir zaman ltalya ile arasında mevki almıştır. birleşmek heveskârlığında bulunmamıştır. Henüz 22 yaşında iken Tessin'in bü Fransaya karşı da dostane hissiyat beslerdi yük meclisine aza intihab edilmiş, 1899 Serbest mıntakalar buhranına ve bir çok dan 1911 e kadar Isviçre Millî meclisin iktısadî ihtilâflara şahid olmuş olan uzun de bulunmuş ve bu tarihte Federal mec bir devre esnasında Fransa ile isviçre alise girmiştir. rasında müşkül dakikalar geçmiştir. BilNadirattan olarak Motta, beş defa yani hassa o devirde Motta itidal ve basiret 1915, 1920, 1927, 1932 ve 1937 tarih göstermiş, müşkülleri yenmiş ve bu suretlerinde lsviçre konfederasyonu reisi oi le otoritesini teyid etmiştir. muştur. Gözlsrinden gözlüğü düşmiyen bu ufak Milletler Cemiyetinde açılma celsesıne tefek yapılı, ince adam, icabında enerji fahrî reis sıfatile ve 1924 teki asambleye göstermesini biliyordu. Motta, Almanlara filî reis olarak riyaset etmiş olan Motta, karşı da enerji göstermiştir. Fakat bilhasdaima birinci plânda rol oynamış bir devsa Ruslara karşı daha enerjik davranmışlet adamıdır. tır. Motta, Milletler Cemiyetinde lsviçreye Azimkârlığında Isviçreli dağ adamınm müteallik hususî bir noktai nazar ileri surmüştür. Bu noktai nazara göre lsviçre, intizam hırsının ve dünyanın en eski debitaraflığının hususî mahiyeti dolayısile, mokrasisine mensub bir adamın aklı seCemiyet azasından olan herhangi bir liminin nişaneleri görülür. Isviçrenin Mildevlete karşı ittihaz edilecek zecrî tedbir letler Cemiyetine girmesi için çok çalışmış lere iştirake mecbur tutulamazdı. Motta olan Motta, Sovyetlerin Cemiyete kabul nın Cenevre müessesesinden bu noktai edilmeleri mevzuu bahsolduğu zaman en nazarı ileri sürmesi üzerine Almanya ile kat'î mümanaatlerde bulunmaktan çekınltalya, Isviçrenin bitarafhğıru 1938 hazi memiştir. ranında resmen tanımak lüzumunu hisMotta, Sovyet Rusyanın Milletler Cesetmişler ve tamşmışlardır. miyetine alınmasına şiddetle muhalefet etMotta'nın beynelmilel sahada deruh mekle de kalmıyarak lsviçre ile Rusya ade etmig olduğu müteaddid vazifeler rasında diplomasi münasebetleri tesis edilden biri de silâhlann tahdidi konferansı mesine de muhalefet etmiştir. reisliğidir. Yaşadığımız çok müşkül demlerde Islsviçrede bir çok hayır müesseselerinin viçrenin her zamandan ziyade muhtac olteşekkülünde önayak olmuş ve bu kabil duğu Motta'nın ölümü, Avrupanın bu kümüesseseleri himayesi altına almak sure çük devleti için pek erken ve büyük bir tile insanî vezaifini ifa etmiştir. Motta, ziyadır. eşhur İngiliz muharriri Wells, bir Amerikan gazetesine şöyle demiş: « Harbe hareket termek için. Berlini bombardıman ederek Alman milletine vaziyetin ciddiyetini anlatmaktan başka çare yoktur. Belki, 1918 de Berlini bombardıman ederek Almanlara bu dersi vermek lâzımdı. Bu gibi bombardımanlar, Alman milleti için şifa terici bir ilâc teşkil eder.» Bu sözler, Berlinde derin bir infial uyandırmış, Alman radyosu Berline atılacak her bombaya karşı Londraya on bomba atılacağını söyleyerek Wells'e cevab vermiş. İngiliz muharririnin tavsiye ettiği ilâcın şifalı olup olmadığını münakaşa edecek değilim. Yalnız şunu söylemek isteyorum ki eğer, Almanlar, Berline atılacak her İngiliz bombasına mukabil Londraya 1 0 bomba atacak vaziyet ve kudrette olsalardı, Londrayı da Varşovaya benzetmekte, bir an bile tereddüd etmezlerdi. Fakat, bu vaziyette olmadıkları muhakkaktır. Almanları tutan, lngilizlerle Fransızların açık şehirleri bombalamamak hususunda verdikleri söze Hitlerio de iştirak etmiş olması değildir. Alman hava kuvvetleri 1938 eylulünde, Münih konferansı sıralarında İngiliz • Fransız hava kuvvetlerine karşı haiz olduklan büyük üstünlüğü kaybetmişlerdir. Onun için, Nazi şefleri, diş biledikleri Ingiltereye karşı büyük hava hücumlan ya» pılmasını emretmeğe cesaret edemiyorlar. Nitekim, şimdiye kadar Alman tayyareleri, Büyük Britanya adası içerilerine girmeğe dahi teşebbüs etmiyerek sadece ingiliz limanlarındaki gemilere hücum et» mişlerdir. Büyük Harbde ise evvelâ zeplinlerle sonra tayyarelerle Londraya müteaddid defalar taarruz etmiş ve bombalar atmışlardı. Şimdi İngiliz payitahtına hava hücumu yapmamaları Londralılan, Varşovalılardan çok sevdiklerinden değil; şiddetli bir mukabeleye uğramak korkusundandır. Filvaki Ingiltere ile Almanya arasında amansız bir hava harbi başlarsa bundan Almanya daha zararh çıkar ve Berline atılacak bir bombaya mukabil 10 bomba atamaz. Çünkü Alman hava ordusile İngiliz hava kuvvetleri arasında bugün mevcud nispet 1 e karşı 10 değildir. Kaldı ki İngiliz tayyarelerinin yanında Fransız tayyareleri de vardır ve iki devletin hava kuvvetleri Alman havacılığile aşağı yukan müsavi vazivettedir. Zaten, Londrayı da, Parisi de Leh şehirlerine dönmekten kurtaran bu kuvvet müsavatı ve muvazenesidir. Almanlar biliyorlar ki kendi tayyareleri denizden veya Fransadan geçerek lngil İngiliz, Fransız gönüllüleri JLondra 27 (a.a.) Londradaki Finlandiya sefaretinin bir mümessilı Finlandiya ordusunun İngiliz ve Fransız gönüllülerini memnuniyetle karşılayacaklarmı, zira Finlandiya mevcudiyetinin gerek inaan ve gerek levazım olarak dışarıdan gelecek yardıma bağlı bulunduğunu bil dirmiştir. İsveç Hariciye Nazırımn beyanatı Londra 27 (a.a.) Daily Telegraph gazetesinin Stokholm muhabirile yaptığı Dostum Sedad Simavi, «Yedi Gün» bir mülâkat esnasında Hariciye Nazın neşriyatı seristnden, harikulâde nefis bir Genther, Finlandiya davasının ayni zaalbüm neşretmiş Adı: «Elli Türk büyiimanda İsveç dayası olduğunu beyan etğü». Albümün bir sahifesinde bu büyükmiştir. lerden birinin, değerli meslektaşımız lbİsveç milletinin hissiyatından bahseden rahim Alâeddin Gövsa tarafından yazılNazır, lsveçin müttefikan Finlandiyanın mış biyografisi, öbür tarafında da güzide kurtulması için ne lâzımsa yapılması ka san'atkâr Münif Fehim tarafından yaptlnaatinde olduğunu kaydetmiş ve demiş, mış resmi var. Büyük kıt'ada, yaldızlı ve tir ki: dört renkli bir kapak içinde çıkan bu al« Finlandiyanın davası bizim dava büm, bir zarafet ve nefaset şaheseridir. mızdır. Bu hakikati saklamağa veya iza İçinde hal tercümeleri ve resimleri buluha teşebbüs etmek beyhudedir. Çünkü nan bu elli Türk büyüğünden hiçbiri yok lsveçin istikbali geniş mikyasta Finlan ki, ötekile derece farkı hesab edilse bile, diyanın talihine bağlı olduğu herkesçe birinci plândaki cevherleri yanyana getimalumdur.» ren böyle bir eserde yer almağa lâyık olGenther, Finlandiyanın dünyadaki he masın. tşte: 1. Atilâ, 2. Farabi, 3. Gazmen bütün rnemleketlerin sempatisini ka neli Mahmud, 4. tbni Sina, 5. AIp Aslan. Ihtiyatlar silâh alttna çağırıldı zandığını ve bu memleketlerden birçoğu 6. Cengiz Han, 7. Mevlâna, 8. Osman Helsinki 27 (a.a.) 1898 de doğan nun kendısine maddî yardımlarda bulun Gazi, 9. Yunus Emre, 10. Timurlenk, 11. İhtiyat efradının ilk kısmı bugün Fınlan duğunu memnuniyetle kaydetmiş ve şöy Yıldırım Beyazıd, 12. Fatih Sultan Mehdiyada silâh altına davet edilmişlir. Alâ le devam etmiştir: med, 13. Hüseyin Baykara, 14. Yavuz kadarlar I şubatta askerlik şubelerine « Bu beynelmilel yardım, bütün mil Sultan Selim, 15. Barbaros, 16 Piri Reis, müracaat edeceklerdir. letlerin arzu ettiği dünya nizammın yeni 17. Turgud Reis, 18. Fuzuli, 19. Kanunî den tesisi ümidini muhafaza etmekliği Sultan Süleyman, 20. Kılcali Paşa, 2 1 . Tahrib edilen tanklar Mimar Sinan, 22. Sokullu Mehmed Paje, Kopenhag 27 (a.a.) Reuter: Hel mize amil olmaktadır.» Şimal memleketleri arasmda şimdi mev 23. Baki, 24. Nefi, 25. Katib Çelebi, 26. sinkiden gelen bir telgrafa göre, Fin kıtaları Ladoga bölgesindeki muharebeler cud olan işbirliğine telmih eden Nazır, Köprülü Mehmed Paşa, 27. Evliya Çeleesnasında 1 00 kadar Sovyet tankı ele ge lsveçin son seneler zarfmda daima bu bi, 28. Köprülü Fazıl Ahmed Pa^a, 29. çirmişlerdir. işbirliğinin takviyesine çalıştığını söylemiş Nabi, 30. İbrahim Müteferrika, 3 1 . Nedim, 32. Mütercün Asım, 33. Dede t«Helsinki 27 (a a.) Reuter: Burada ve şunlan ilâve etmiştir: mevcud kanaate göre, Fin Sovyet har« Iskandinavya memleketleri dün mail Efendi, 34. Büyük Reşid Paşa, 35. binde kullanılan bin Sovyet tankından yada bitaraf ve müstakil olan mevkilerini Fuad Paşa, 36 ÂIi Paşa, 37. Ahmed Vebeş yüzü tamamen tahrib edilmiştir. muhafaza etmek için müttefikan çalış fik Paşa, 38. Mithat Paşa, 39. Şinasl 40. maktadırlar. Tarih, bu memleketlere si Gazi Osman Paşa, 41. Namık Kemal, Gönüllü tayyareciler yasî, iktısadî ve sair sahalarda bir müte 42. Müze müdürü Hamdi Bey, 43. AbHelsinki 27 (a.a.) Muhtelif milliyetlere mensub iki yüz gönüllü tayyareci kabil yardım siyaseti takib etmenin ken dülhak Hâmid, 44. Tevfik Fikret, 4 5 . den mürekkeb yeni bir grup Helsinkiye dileri için bir zaruret olduğunu göstermiş Mehmed Akif, 46. Ziya Gökalp, 4 7 . tir. Son seneler bu memleketler arasında Atatürk, 48. Ismet lnönü, 49. Fevzi Çakgelmiştir. ' ~ ~ teıcye yidcccklcıl hdlde, lngllU layyaıcki münasebetlerde görülen dostluk ve te mak, 50 Mehmedcik. Fin tebliği leri. Fransadaki üslerinden havalanacaksanüd hislerini artUrmıgtır. Bugün bu işHel»bki 27 (a.a.) ~ 23 kânurmjani birligî, şimdikî dünya vazivetinin ticarelardır. Bu vaziyette, İngiliz bombaclları Bn listeye bazı isimler daha katilabilirtarihli resmi tebliğ: daha az benzin, daha çok bomba taşıyatimize tahmil ettiği müşkülât ve takyida di, fakat içmden bir tanesi eıkanlamazdı. Gündüz Kareli berzahmda nispeten sa tın izalesi için, bilhassa bitaraf şimal memcakları için, bomba teatisinde vaziyet Türk milletinin askerlik, politika, kin geçmiştir. Devriyeler arasındaki mu leketleri arasındaki eşya mübadelesinde san'at, edebiyat ve ilim dehalarını sıra (Baf taraft birinci sahifede) kibata rnaruzdur. Şimdiye kadar kurşuna Almanların aleyhinedir. Fakat daha müsademede Finler bir miktar esir almışlar tatbik edilmektedir.» dağlar gibi yanyana dizen ve hayatlanntn harbinin bize ağır zayiata mal olacağın dizilen münevverlerin adedi 15 bindir. him bir nokta var. Alman sanayiinin yüzdır. huiâsasile portrelerini tam bir vüzuhla dan şüphe etmemekle beraber muhtelif Yalnız bir yerde 300 kişi duvara çıvilen de 57 si, Fransız Alman hududundan Norveç harbe haztrlaniyor Ladoga gölünün doğu şimalinde Rustayyare ile yalnız bir saatçik mesafe dagözönüne getiren bu albüm, millî gururun bakımlardan Alman ilmine faik olan İn miştir. lar püskürtülmüş, birkaç müfreze imha Oslo 27 (a.a.) Veliahd Prenses terbiyesine yararhğı düşünülürse. alkışla giliz bilgisinin buna da karşı koyacagı Başka bir yerde sarhoş Alman zabitle hilindedir. Buna mukabil, İngiliz sanavi edilmiştir. Martha radyoda bir nutuk söyliyerek Nor nacak bir hizmet ve teşebbüs. Her Avru kanaatindeyiz. rinden mürekkeb bir grup bir hapısanede merkezleri Londra civarından ve sahilBir Rus denizaltısı da mayin tarlasına veç kadınlarını son günlerde vücude geMayinden mütevellid zayiat listesini ki 70 Folonyalıyı öldürmüştür. Başka biı den 100 mil kadar daha içerilere naklepa şehrinde her büyük adamın mutlaka düşerek batmıştır. tirilen iki tesekküle kaydedilmeğc davet bir heykeli, bir büstü, bir maskesi, bir okurken hiçbir kimsenin cesaretini kay yerde içlerinde 12, 13 yaşında çncuklar dilmiştir. Alman tavyareleri Şimal deniSovyet tayyareleri dün şimalde faali etmiştir. Bu teşekkülleıin gayesı erkekler betmemesini ve herkesin ju beş aylık şid bulunan 13 bin Leh talebesi toptan öl zi üzerinden 300 400 mil uçtuktan sonyet göstermişlerdir. Düşman tayyareleri silâh altına alındığı takdirde kendi arzu kabartması vardır. Bizde bir albümü bile detli deniz harbi esnasında tngiliz fılo dürülmüştür.» radır ki ingiliz sanayiinin yarısını bombaolmamalı mıydı? Yukarıki isîmlerin yanlvalo, Savunkoski, Kuusamo, Valtimo sile onların yerine calışmak istiyevı kadmChurchill bu hususta 22 kânunusanide layabilirler. Buna mukabil, baştan aşağı yana bir kere telâffuz edilmesinin bile içi sunun ancak 500 de bir nispetind<# zayiyu bombardıman etmişlerdir. Şimdiye ka ları kaydetmektir. Prenses, Norvec mil at yermiş olduğunu bilmesini isterim.» Vatikan radyosunda yapılan neşriyatı fabrikalarla dolu olan Ren kıyılan hudar alınan malumata göre bir kadın öl letinin sulhu sevdiğini ve bueün bile mil mize doldurduğu kuvvet ve nefse itimad, Churchill bundan sonra vesika usulü hatırlatmış ve nazilerin sokaklarda erkek rfuddan 50 150 mil mesafe dahilindeen zorlu bin iankın çeliğinden ve en iri müstür. letler a^asında doğan ihtilâflann sulh ne geçmiş, bunun her hangi bir tehlike ve kadınları yakalayarak kürek cezasına dir. Finler, üç Sovyet tayyaresi düş.ürmüs yolu ile halledilece£i kanaatini muhafaza bir milyon merminin barutundan gelebi den mütevellid olmayıp harb rejimini ço mahkum ettiklerini daha dün 35 milyon Hulâsa, iş inada binerse ki sonunda lerdir. ettiğini söylemistir. Fakat Norvec kadın lir miydi? ğaltmak için ittihaz edilmiş bir tedbir ol ııüfusa malik olan Polonyada bugün açlık öyle olpcağını sanıyorum Almanya, lnPEYAMİ SAFA larınm mevcud hakikatlere istinad ederek duğunu göstermiş ve milleti ziraatin in hüküm sürdüğünü söylemiş ve demiştir giltereden çok fazla ziyan görür. Bunu Sovyet tebliği kişafı için gayret sarfına davet eylejniş ki: Moskova 27 (a.a.) Leningrad er felâketleri asgarî hadde indirmek için bildikleri icin, Nazi şefleri lngiltereye tir. « Bütün bu misaller bize nazilerin uzaktan dişlerini gıcırdatmakla iktifa edikânıharbiye dairesinin 26 ikincikânun ta mümkün olan bütiin tedbMeri ;alma'arı lâzımdır. Harb'zu^i'r ettiği takd .'de kaMüteakıben Churchill, lngilterenin he pençesine düştüğümüz takdirde başımıza yorlar. rihîi tebliği: dın'ar Norvrc istiklâlinin müdafaasına nüz niçin hava hücumuna maruz kalma neler gelebileceğini göstermektedir. Fakat Kayda değer bir hâdise cereyan etmerrtirrı etmel'dirler. dığını tetkik etmiş ve bunun hiç jüphesiz biz vazifemize devam için icab eden kuvmiştir. .«.»II. iHiıımııııııııtınıııımııımıııınıııııııııınııııınmıiuıunıı insanî sebeblerden ileri gelmediğini, zira veti ve ilhamı bu vâkıalardan alacağız ve Nazilerin imtiyazlı vaziyetlerinden emin adalet yerini bulmadan, mazlum milletler Almanlar Galiçyaya girdikIngiltere, Japon protestosuna lzmit 27 (Telefonla) Dün gece 1« olmadıkça taarruz tehlikesini göze a'na kurtulmadan bu vazifeyi bırakmıyacaEski Kayser 81 yaşında lerini tekzib ediyorlar tanbula giden Ankara ekspresi. kâğıd dıklarını kaydettikten sonra sözlerine ğız.» cevab verdi Amsterdam 27 (a.a.) Eski Kayserin Berlin 27 (a.a.) Alman kuvvetleri fabrikası işçilerinden 1 8 yaşında Halid is göyle devam etmiştir: Churchill sözlerini, milleti harbe de 8 1 inci yıldönümü münasebetile kendisini Tokyo 27 (a.a.) Asama Maru hâbaşkumandanlığı Galiçyada Alman kuv minde bir genci çiğnemiştir. Vücudü par«Şimdi başka bir sual vardır: Al vam için bütün gayretlerini birleştirmeğe disesi dolayısile Japonya tarafmdan gönbu sabah ilk tebrik eden zevcesi Prenses çalanarak 1500 metro kadar sürüklenen rnanya üzerine beyannameler atacağımı davet ederek bifirmistir. derilen protesto notasına Ingilterenin ce vetlerinın bulunduğunu tekzib etmiştir. Hermine olmuştur. zavallı işçinin uğradığı bu feci kaza hak za, neden bombalar yağdırmıyoruz? Bu vabı bu sabah İngiliz sefiri tarafından Millî korunma kanunu kında tahkikat yapılmaktad'r. Sabık Kayser, sabah kahvaltısını ye • Rumen kabinesinin içtimaı suale, böyle yapmakla iyi yapmış olduHariciye Nazın Arita'ya tevdi edilmiştir. Ankara 27 (Telefonla) Millî Ko dikten sonra Doorn şatosunda yapılan diğumuz cevabmı açıkça verebilirim. Bükreş 27 (a.a.) Nazırlaj meclisi Alman Beî^ika hududu Resmî tebliğ runma Kanunu bugünkü Resmî Gazete Harbin başlangıcmda hemen hemen bugün Basarabyanm merkezi ol^n Çişi nî bir âyinde hazır bulunmuştur. Bütün ile neşrolunmuştur. Fevkalâde hallerde Tokyo 27 (a.a.) İngiliz büyük elçiaçıldı ancak hazır bir vaziyette olduğumuz hal nauda toplanarak bu mıntakayı aîâkadar gece kar yağdığı için eski Kayser bu sasile Japon Hariciye Nazın arasında bugün muayyen şekil ve şartlar dairesinde kulOpen 27 (a.a.) Bu sabahtanberi de, ilk hareketsiz devre bize bütün kuv eden ekonomik meseleleri görüşmüş ve bah en çok sevdiği meşguliyet olan odun lanılmak üzere İcra Vekilleri heyetine W : iki saat süren bir mülâkattan sonra aşa ke=meve cıkmamıstır. salâhiyetler veren bu kanun, neşri tan Belçika Almanya hududu Hauset kara vetlerimizi tanzim ve takviye imkânını bu hu^U'ta bazı kararlar ittihaz e!mi'*tir. ğıdaki tebliğ neşredilmiştir: kolunda tekrar açılmıştır. Eupenden hu vermiştir ve henüz bütün membalanmızı «İngiliz büyük elçisi Asama Maru hâ hinden itibaren muteberdir. Ancak kanunun tatbik sahasine gire duda giren tramvaylar tekrar islemeye da kullanmış değiliz. Eğer kullansaydık disesi hakkında Japon notasına İngiliz cebilmesi hükumetin kanun hakkında tasrıh başhyacaktır. Piyade seyriseferi başla şimdi 1,300,000 işsiz mevcud olmazdı. vabını tevdi etmi? ve mesele yeniden miimıştır. Bu hususta icab eden bütün tedbirleri alızakere edilmişse de iki taraf noktai na edilen fevkalâde hallerden birisinin zuOtomobillere gelince, bunla» Liege yoruz ve her gün büyük adımlarla ilerzarında ısrar etmişlerdir. İki taraf gelecek hur ettiğini ilân etmesine mütevakkıftır leyoruz. lstikbalde önümüze ne çıkarsa hafta yeni bir noktai nazar teatisi yapı' İcra^ Ve4cilleri Heyetince verilecek karar La Calamina yolundan peçeceklerdir. çıksın, teyakkuzumuza devam ettiğimiz ları hazırlamak üzere teşkil edilecek olan ması ve İngiliz notası metninin 29 kânuBir Fransız mebus grupu takdirde, Hitlerin en iyi kozunu şimdinusanide Londra ve Tokyoda ayni za Koordinasyon heyetine Millî Müdafaa, den kaybetmiş olduğunu söyleyebilirim. Londraya gitti manda neşredilmesi hakkında mutabık Maliye, Ticaret, lktısad ve Gümrük ve InAlman sefaretine bağlı olmadan faaliyette bulunacak olan bu Nazır bundan sonra parlamentodaki hisarlar Vekillerinin de dahil olacağı anLondra 27 (Hususî) Fransanın eskalmıglarrJır.» komiserlik, Rumanya istihsalâtmı tanzim etmek ve Rumen iktısadilaşılıyor. ki Hariciye Nazın Delbos'un riyaseti al tenkidlerden bahsederek, Finlandiyanın Abluka takviye edildi münekkidlere ders teşkil etmesi yatınr mürrkünse Almanya lehinde seferber hale getirmek vazifesile Batan gemiler kime aid? tında bulunan Frar^ız meb'usisrırıdan mü bütünedeceğini alkışlar arasında söylemiş, Londra 27 (a a.) İngiliz ve Fransız icab rekkeb bir heyet İngiliz meb'uslarile tedoğrudan doğruya Rumen hükurnetüe temasta bulunacaktı. Fakat imtiyaz mıntakalarına Japonlar tarafm Londra 27 (a.a.) Geçen perşembe masta bulunmak üzere bugün Londraya «1914 Almanyası bugünkü nazi Almandan yapılan ablukanm bugünden itiba Atlas denizinde iki İngiliz vapurunun batşimdiye kadar Bükreşte bu şekilde bir teşebbüste bulunulduğu zanyasından çok kuvvetli idi.» demiş, nihamuvasalat etmiştir. ren takviye edileceği Tientsindeki İngiliz tığı hakkındaki Alman tebliğinin tersine o yet Almanyanm ÇekoSlovakyada ve konsolosluğuna resmen bildirilmiştir. Ya larak Londra deniz mahfilleri böyle bir KÜCÜK HABERLER^) Polonyada yaptığı zulüm ve itisaflar üzeSöylendigipe göre Beılin hükÛTneti bu tekliflere Rumen efkân nndan itibaren imtiyaz mmtakalarının şeyden haberdar olmadıklarını bildirnıek ( rinde uzun uzun durarak, 20 milyon invmumiyesince daha kolay kabul edilebilecek ve Sovyet tehlikesine methalleri daha sıkı bir kontrola tâbi tu tedirler. * NEVYORK, 27 Amerikada soğuk dal sanın diğer 60 milyona esir olduğunu, tulacak ve telörs;ülerine yeniden elektrik Filhakika perşembe günü iki vapuı gası şımdiye kadar 324 kişinin ölümüne se binlerce temerküz kampları bulunduğunu, karsı piemlekete e*^nİ3'et verecek bazı teînin^tı ilâve etmek istemekcef"anı verilecektir. batmışsa da bunlar Norveç bandırah Gu beb olmuştur. Çek üniversitesinin kapatıldığını ve 2000 tedir. Bu hususta aîınan haberîere göre şimdiki halde bu proje iki BRÜKSEL, 27 civarında Macaristanla Bulparistan edveg ve Letonya bandırah Everene va bir* yolcu treni bir yfckTirlemontçarpmıştır. gazete ve mecmııanın tatil edildiğini, mukısımdan ibarettir: trenine purlarıdır. harrirler, pıofesörler ve münevverlerin arasında hava seferleri Her iki trenin de lokomotifleri devrilmiştir. kamplarda mahpus olduğunu, adliyede 1 Sivasî knsım: Almanvanm garantisi altmda bir Rumen Sofya 27 (a.a.) Macaristanla Bul Vatikandaki Alman elçisinin 23 yaralı vardır. ve idare makinesinde keşmekeş cari buRus ademi tecavüz paktı irnzası, garistan arasında hava anlaşması yapmak * BERLİN, 27 Neşredilen bir karar lunduğunu, arazinin yağma, halkın açlığa bir teşebbüsü 2 Askerî ve ihtısadî lr«sım: Rumanyada ordunun terhisi ve Üzere bir Macar heyeti bugün Sofyaya namede, Nasyonal Sosyalizmın iktidar mevVatikan 27 (a.a.) Geçenlerde Va kiine geldiği tarih olan 30 kânunusani günü mahkum edilmiş olduğunu ve yüz bingelmiştir. memleket ikt'sadivatının, istihçp'Stmm ve şimeidifer nakHyatmın lerce Çek işçisinin Almanyaya sevkediletikan radyosunda Amerika için yapılan Alman kontrdu altına çrirmesi. Şimendifer nakliyatımn kontrolu Holanda işçilerinin kararı ve Polonyadaki Alman vahşetlerinden geçen senelerde olduğu gibi evlerin bayrak rek esirlikten daha çetin işlerde kullanılla donatılmaması emredllmektcdir dığını söyledikten sonra şöyle demiştir: Amsterdam 27 (a.a.) Dün Utrecht bahseden musahabe dolayısile Vatikanaltına alınmak îstenmesinden mf^^ad, mah?l!î iV>*ivaclar nazan itiba* BARSELON, 27 Barselon'un Franko « Fakat bütün bunlar Polonyadakı de toplanan Holanda işçi sendikaları fe daki Alman elçisinin teşebbüste bnlundu kuvvetleri tarafından işgalinin ilk yıldönüra al'nmsk şartîle, A'^^nyaya çok miktarda nakliyat yapılması için derasyonu Fir'ândiyaya karşı Sovyet ta ğu hakkında bazı şayialar dolaçmakta mü dün tes'id edilmiş ve garnizon kıtaatı zulüm ve itisaflann yanında hiçbir şey azamî randunan teminidir. değildir. Orada tethiş caridir. Herkes taarruzunu takbih eylemiştir. d.r. tarafından büyük bir geçid yapılmıştır. I Çörçil dün bir nutuk daka irad etti Izmit yolunda feci bir kaza oldu Almanya Rumanyadan neler taleb ediyor?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog