Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 28 tkincikântm 1940 ^ Gencliğe ve genclere dair: 5 [*] } Sokak Terbiyesi Yazan: AGÂH SIRRI LEVEND ( Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Harici ticaretimiz Ingiltere ve Fransaya ihracat artıyor Vatinin teftişleri Bugün yediği etle ekmeğin çarşıda kaSokak, çocuğunun terbiyesile yakından meşgul olan bir ana ve baba için, danna ça satıldığını, etin kasaba, ekmeğin fınna bilmeyen korkulan ve çekinilen bir yerdir. Boyle nerelerden ve nasıl geldiğini düşünmekte hakhdırlar. Çünkü fena ör çocuk, hakikî hayat bilgisinden mahrum neğin çok kere sokaktan geldiğini ve kö kalmış demektir. Ancak bu kabil bilgi tii temayüllerin görenekle itiyadlaştığmı lerdir ki, onu dış âlemle temasa getirecek, onlar çok iyi bilirler. Bunun içindir ki so ona yaşama şartlarını öğretecek, muhitini kağm çocuk üzerindeki tesirini ehemrm tanıtacak, ve genc, şahsiyetinin teşekkulü yetle hesaba katmak lâzımdır. Hatta men için lâzım gelen pratik kuvvetleri bu su fi tesir aile ile mektebden fazla sokaktan retle edinmiş olacaktır. Daha sonra genc, serbest fakat dürüsl geldiğine göre, onun ehemmiyetini bir bakımdan diğerlerinden üstün tutmak hiç yürümeği, selâm vermeği, sokakta mecIngiltere ve Fransa ile ticarî münasebur olunca konuşmağı, yol vermeği, de yanlış sayılmaz. batımızdaki hareket gittikçe genişleyor. Vakıâ sokağa müdahalenin, aile ve tramvaya binmeği, kendinden evvel bc Ingiltereye dün bilhassa kendir, tiftik ve mektebe yapılabilecek miidahale kadar leyenlere yer vermeği, sinemada bilet alırken sıra beklemeği elbette evde öğrene keçi kılı ihracatı yapılmıştır. Fransaya hekolay olmadığı malumdur. Ve nihayet somen her nevi ihrac maddelerinden parkakta gördüğümüz insanlar, aile ıle mek cek değildir. Bunlar ne dersle ne de natiler gönderilmektedir. tebin yetiştirip sokağa bıraktığı kimseler sihatle nazarî olarak edinilecek bilgiler Italyaya vaki ihracatımız eski hararedir. Belki sokakta tecrübe ile itiyadlaşa den başka birşey değildir. tini muhafaza ediyor. Bilhassa taze ve Ancak bu hal, işe aileden başlayarak cak hareketlerdir. Ancak, şüphe yok ki ne sokak kendı tuzlu balık ihracatı haddi azamiye çıktercihan onun üzerinde durmağı icab ettiıse de, hiçbir zaman sokağa karşı kayıd liğinden bunu temin edebilecek, ne dc mıştır. Son zamanlarda ihracatı pek çoğalmış sız kalmağı mazur göstermez. Aksine o genc bu itiyadı yalnız başına kazanabileolan bir madde de yer fıstığıdır. Bundan larak çocuğun temayüllerini itiyadlaştı cek mevkidedir. Sokağın bu işteki ro'ü, ran, hatta kökleştiren sokağı da, belki ev hem tecrübeye imkân verecek bir zenıin on sene evvel memleketimize senevî 200 ve mekteb kadar tanımağı zarurî kılar. olmasından, hem de çeşidli örnekleri ıçin va^on yer fıstığı ithal olunurken araşit Hakikatte s<5kak, bu kadar sakınılacak de bulunduran bir saha teşkil etmesinden yağı imalinde kullanılan ve gittikçe revac dir. Gencin vazifesi ise, kendinden büyü bulan bu maddeden halen eski ithalâtıbir yer midir? mızdan fazla ihracat yapmaktayız. Yer Sokağı geniş manasile ev ve mekteb ğünü bu husustaki rehberliğine uymak fıstıçn ziraati, memleketimizde bundan tır. dışında çocuğun her yaşta temasa geleceLe Temps gazetesi İngilterenin İngiliz Genc, ilk temas ettiği muhitlere ana ve 8 9 sene evvel baslamıştır. ği muhit ve müesseseleri içinde bulundunüfuzu için mahsus hassasiyeti bulunan ran haricî âlem olarak kabul edecek o babanın şuurlu delâletile girerse ve her bu mıntakadaki Almanlarla Rusların gösŞEHIR ÎSLERİ fırsatla onlarm irşadlarına muhatab o lursak ehemmiyeti o nispette artar. terdikleri faaliyetlere karşı dikkatli bu Vali, dün Sultanahmedde Arasta sokağında Belediye erkânına direktifler verirken.» Bu umumî mahiyetile sokak, çocuğa lursa, bir taraftan onda güzel hareketier lunmağa birçok sebebden dolayı lüzum Otobüs komisyonunun İki üç gün evvel Sultanahmedde Aras şaatını da gözden geçirmiş ve Dolmabah görmüş olduğunu İngiliz matbuatının son asıl şahsiyetini kazandıran yerdir. Bir ta itiyadlaşmış, diğer taraftan da amelî zeta sokağındaki mezbelelikten ve oradaki çe stadyomunun inşasına aid işler etrafın neşriyatile ispat ediyor. Bundan başka kararları raftan gencin ferdî kabiliyetlerinin inki kâ normal olarak işlenmiş olur. Onu tcna iskân şartlarının kötülüğünden bahsetmiş, da izahat almıştır. şafı için bir vasat teşkil ederken, diğer ta hareketten tiksinmeğe alıştıracak itiyad, Otobüs komisyonu dün toplanmıştır. gelecek ilkbaharda Kafkasyada harb yaraftan da onun sosyal hüviyetinin geliş kendinden büyüğünün bu hareketlere Bu toplantıda dolmuş şeklinde nakliyat dünkü nüshamızda da bu mezbeleliği Üsküdar ve Kadıköyün imar plânı pılması ihtimalinin üzerinde ciddî ve hakarşı göstereceği aksülâmeldir. mesine çalışacaktır. yapan taksilerin taleb ettikleri yüz para gösteren bir resim koymuştuk. Şehircilik mütehassısı Prost, Üsküdar zırhkh durmak icab eden bir keyfiyet saVali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, ve Kadıköy imar plânını çarşamba günü yıldığını da ilâve etmiştir. Tahsil çağında iken derslerine karşı Yalnız başına sokağa bırakılan, dile zam muvafık görülmüştür. fazla alâka duymıyan genclerin pratik diği yere serbestçe girip çıkabilmek hakBazı caddelerin, bu meyanda Banka dün alâkadarlan davet ederek bu husus ne kadar ikmal edecektir. Bu plân BeleFransız gazetesi; netice olarak ortada hayatta bazan diğerlerinden fazla ehli kma sahib olan genc, önüne çıkacak en lar caddesinin kalabalık olması ve nakil taki neşriyat üzerinde izahat almış, refa diye Reisliğine verildikten sonra heı sem gayet cididyetle dikkat edilecek bir va7İyet göstermelerinin tek sebebi, haiz ol gellere karşı mukavemet silâhından mah vasıtalarının buradan fazla geçmeleri do katinde Belediye Reis muavini ve Tanzi tin ayn ayrı tafsilât plânlarının vücude yet göründüğünü ve tamamile tebellür dukları zekâ ve istidadın bu dış âlemde rum bulunduğu için, onda sokak terbr,e layısile Beyoğluna gidecek otobüsler Fın fat müdürü olduğu halde yerinde tetkikat getirilmesine başlanacaktır. ettiği takdirde Ingiltere ile Fransanın bu müsaid bir inkişafa mazhar olmasından sinin müspet neticesini görmeği ümid et dıklı Tophane yolunu takibe mecbur tu yapmıştır. Tafsilât plânlarının tanzimi bilhassa havalideki mevki ve üslerine dayanank dır. mek fazla saflık olur. tulmuşlardı. Alâkadarların vaki müra Verilen emir üzerine sokaktaki moloz abidelerin ve büyük binaların vaziyeti ha bunu müessir bir surette karşılıyabilecekGencin çok defa hayat sahasında girişSokak terbiyesinin lüzumuna böylece caatleri ve o civarda oturan halkın talebi lar kaldınlmıştır. Kemerler altında otu zıralarını muhafaza endişesile oldukça lerini yazmıştır. tiği mücadelede hissettiği sarsıntı, evle işaret ettikten sonra sokağın manzarası üzerine bunlardan şimdilik on tanesinin ranların vaziyetleri Eminönü kaymakamı müşkül olacaktır. Tafsilât plânlan taDemek oluyor ki Fransa ile Ingiltere mekteb ve sokak arasında bulduğu fark na bakalım. Acaba sokak, gencin üzerin Istanbuldan Beyoğluna giderken Bankalar tarafından tetkik edilecektir. mamlandıktan sonra her şehirli ev ve ar Almanlarla Rusların isbirliği neticesi olatan ileri gelmektedir. Kitabdan öğrendı^i de müspet tesir bırakacak vaziyette mı caddesini takib etmesine müsaade ediî sasının müstakbel vaziyetini öğrenmiş o rak Musul ve cenubî Iran petrol havzaları Valinin diğer teftişleri bilgiler için hayatta tatbik sahası bula dir? miştir. lacak, inşaat müsaadelerinin verilmesinde ve alelumum orta şark üzerine bir hareket Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, de "üçlük çekilmivecektir. mıyan genc, nasıl mücerred fikirlerle kurBir pazar günü, hava almak veya gez Imar müdürlüğünde calısayapmaları ihtimalini gözönünde bulunduBeşiktaş mıntakasını da teftiş etmiştir duğu idealin buhranından kendini bir mek ihtiyacile sokağa çıkan bir genc taEminönü Sultanahmed yolu rup buna karşı koymağa hazırlanmışVali park haline konulan Abbasağa metürlü kurtaramaz ve neticede muhitini yo savvur edilsin. Büyük caddeleri doldu cak olan Fransız mi'hendi?i Eminönünden Sultanahmede gidecek lardır. dırgarsa, evdeki hayat tarzile mektebde ran insan selinin akıntısına kapılmış gi Fransız mühendislerinden Serer'in İs zarlığını gezmiştir. Bu arada Vali, Barbayolun istikameti Topkapı sarayı olmak ütngiliz gazeteleri, meşhur Fransız harikini telif edemiyerek ikisi arasındaki te derken acaba göreceği manzara nedir.^ tanbul Beledivesi Imar müdürlüğünde ça ros Hayreddin türbesinin etrafındaki binaların sür'atle yıkılmasını istemiş, Mali zere tayin edilmiş, fakat Nafıa Vekâleti cî politika muharriri Souerwein'in Suriyezadın birinden diğerine düşen ve sokağın Dükkânlar ve pazar yerleri ayrı bakım lışması için Vekiller Heyetinden karar ade ahiren yaptığı tetkik seyahatine dair ye Vekâleti kırtasiye ambarının nakledile buna itiraz etmişti. hissettirmeden yaptığı müdahalelerle hu dan çocuğun terbiyesinde dikkate alına lınmış ve Şerer vazifesine baslamıştır. ceği yeni binayı gezmiş, bu nakil muameYolun etüd edilmesine başlanılmıştır. yazdıklarını tebarüz ettirerek naklediyorzurunu kaybeden genc de kararını bir cak muhitlerdir. Bunların içinde çocuğa lesine de hız verilmesini bildirmiştir. Eminönü Sultanahmed yolu ayni za lar. Muharrir Suriyede toplanan ve eski türlü bulamaz. Kumar oynarlarken emniyet telkin etmiyecek yerlerin de buHayreddin iskelesinde tamir edilmekte manda devlet mahallesine gidecek bir yol harblerde pişmiş askerlerden müteşekkil Mekteb hayatının hakikî hayata uy lunduğu inkâr edilebilir mi? Beyoğlunda Berber sokağında Halilin olan ihtiyat ordusunun adeden tefevvukugun olmasını isteyenlerin iddialarının meskahvesinde Hüseyin, Osman ve Receb i olan yeni Beşiktaş kaymakamlığı binası olduğundan bu yola aid iktısadî ve bediî Açık havadan istifade ederek kıra çıknu haiz olacak bir düşmandan bile korknedi işte bu vakıalardır. simlerindeki şahıslar kumar oynarlarken nın tamirinin sür'atle ikmalini emreden hususiyetler tespit edilerek bir karar verimak, temiz bir yerde çay içmek, güzel bir mıyacak kadar iyi hazırlanmış olduğunu Belediye Reisi, Beyoğlu çocuk bahçesi m lecektir. Ana ve baba bu hususta ne düşünürse ' ' • »i".*...»ı>ı»ı I filim seyretmek veya bir maç takib et yakalarimışlardır. ve başlarında General Weygand gibi müdüşünsün, çocuğun gelişmesini takib eden mek, yetişmiş bir genc için bir ihtiyac kemmel bir kumandan bulunduğunu ve dikkatli bir mürebbi için sokak terbiyesi, dır, bundan dolayı da bir haktır. Fakat bunlan.ı arkasında Asya ve Afrikaya yaişte bu bakımdan ihmal edilemiyecek ka buraları, tecrübesiz bir genc için tesiriııyılmış iki muazzam lmperatorluk durdudar müessir bir kuvvettir. O, bu sahadan den kaçınmağa imkân olmıyan ne gibi ğunu yazmıştır. fazlasile istifade etmek isteyecektir. hâdiselere sahne olmaktadır? Bu umumî Dünkü posta ile gelen tngiliz gazeteleAile ve mekteb terbiyesi sokak terbi yerlerde raslanan haller, sokak terbiyesirinin bildirdiğine göre bütün Sovyet mat< yesiîe tamamlanmadığı takdirde, genc, nin lüzumlu tesirinden ürken babaya hak buatı ve bahusus Kızılordu umumî erkânıtam teçhizatla hazırlanmış olmıyacak ve verdirecek mahiyette değil midir? harbiyesinin gazetesi de en ziyade orta cemiyete, amelî kıymetten mahrum, be Dikkatli bir baba, çocugunun seyredeşark işleri üzerinde durmaktadırlar. Rus ceriksiz ve pısırık bir ferd olarak katılaceği filmin mevzuu kadar, seyircilerin vagazeteleri bilhassa Suriyede toplandığı caktır. yukarıda zikredilen Fransız ordusile GeBugün muasır hayat, gencden daha biı ziyetile de alâkadar olmak mecburiyetmneral Wavell'in kumandasında Irak, Filisçok vasıflarla birlikte becerikli, cesur, a dedir. Acaba, bu alâkayı samimiyetle dutinde tahaşşüd eden tngiliz kuvvetlerile tılgan ve tecrübeli olmağı istiyor. İşte o yan babanın emniyet ve itimadını teh Ellerindeki malı gizledikleri ve fiatlan Finlândiyalı bir Türk ailesi, konvanssebebsiz yükselterek ihtikâr yaptıklan için meşgul olmakta ve tabiatile taarruz ve hüna bu vasıfları kazandıracak olan, aiîe ve did eden manzaralar yok mudur? yonel trenile dün şehrimize gelmistir. Aiİşte aile terbiyesinden sonra sokak Ticaret Müdürlüğünde müteşekkil lhtikârcum niyetini Ingiltere ile Fransaya atfetmekteb terbiyesine inzımam eden sokak lenin reisi bulunan Helsinki'de Türk Birterbiyesine maruz kalacak gencin temas la Mücadele komisyonunun tecziyelerine mektedirler. Bugün bütün muharib devtcrbiyesidir. liği mektebi müdürü Zahir Kadri gazeteletlerin bahusus resmî gazeteleri ne AvÇocuk aile ile mekteb arasında tabiî edeceği muhitlerle görceği manzaralar.... karar verdiği ticarethane ve fabrikalardan cilere şunları söylemiştir: rupanın garbi, ne de şimalile o kadar inkişafına devam ettiği devirde, alışveriş Eğer aile kendini ihmal ediyorsa, eğer ikisinin sed karan, Vali ve Belediye Reisi « Seyahatimiz, mutaddan daha umeşgul olmayıp harbin orta şarkta netietmeği, aldanmamağı, malın en iyisinı a içinde bulunduğu muhitler ona iyi örnek Lutfi Kırdar tarafından tasdik edilmiş ve zun sürmüştür. Bunun sebebi, Finlandiya celeneceğini hesab ederek müttefikan rayıp bulmağı, tesire kapılmamağı, basit olacak mahiyette değilse ve bu muhitler bu sed kararlarının derhal tatbikı zabıta ile Almanya arasındaki yolun kapah olKafkasya, lran ve Irakın bulunduğu sahaihtiyaclarım bizzat temin etmeği öğren le temasında ana ve babanın şuurlu delâ ya bildirilmiştir. Zabıta dün öğle üzeri masıdır. Bu yüzden, Finlandiyanın şimanın kat î harbe sahne olacağını anlatmakmelidir. letinden mahrum bulunuyorsa, genc ne seddine karar verilen yerleri kapatmıştır. lini dolaşarak Isveçe gitmeğe mecbur oltadırlar. Harbin siklet merkezi orta sarka yapsın? İyi ve güzel hareketi nereden ve Dün seddolunan müesseselerden birincisı duk. lsveçten, trenle Almanyaya geçtik (*) Bundan evvelki yazılar 12 birincikâ kimden öğrensin? doğru kaymakta olduğuna artık kat'iyetMarpuççularda Alacahamam caddesinde ve seyahatimize devam ederek lstanbula nun, 7, 13, 17 ikincikânun tarihli nüshalarıle hükmolımabilir. Nesim Ergazın boya ve kimyevî maddeler Agâh Sırrı Levend gelebildik. Filandiyada 730 Türk vardır. mızda çıkmıştır. ticarethanesidir. Bu ticarethane evvelce Muharrem Feyzi TOGAY Bunlar arasında Türk tabiiyetinde olan280 kuruşa sattığı kimyevî boyaların fialar da vardır. Harb dolayısile HelsinkiKÜLTÜR İŞLERİ MÜTEFERRtK tını tedricen 420 kuruşa kadar çıkartmışdeki mektebimiz kapandığmdan ana yurYangınların sebebleri tır. Bu yükseliş sebebsiz olduğu ve tamada dönmek zaruretinde kaldık. HelsinkiŞirketlerin heyeti umumiye men ihtikâr kasdile yapıldığı için mezdeki diğer Türk aileleri de buraya gelBoluya giden muallimler şehDarüşşafakada evvelki gece çıkan yanmek isteyorlar. Finlandiyanın her tarafın gına, hamamda söndürülmeden bırakılan kur ticarethane 1 5 gün müddetle seddolun toplantıları başlıyor rimize döndüler da Rus taarruzlarına karşı mühim müda birkaç odunun ateş alması sebeb olmuşmuştur. Cezalandırılan ikinci müessese de Şirketlerin heyeti umumiyelerinin se Tel ve Çivi Türk Limited şirketidir. Bu Bayram tatili münasebetile Boluya gifaa tedbirleri alınmıştır. 1 8 yaşına kadar tur. Mekteble hamam arasındaki mesafeden İstanbul ilk tedrisat muallimlerile nenin ilk üç aymda yapılması lâzım gel şirket de diğer fabrikaların baz fiat olagencler ve 60 yaşından yukarı ihtiyarlar nin uzak olmasına rağmen, yangm, gerek Güzel San'atlar Akademisi talebelerinden diğinden Ticaret müdürlüğünce şirketlere rak tatbik ettikleri 25 kuruş üzerinden büyük şehirlerden uzaklaştırılmıştır. Bun mektebdekileri, gerek halkı endişeye dümürekkeb heyet, dün şehrimize dönmüş gün verilmektedir. Ekser şirketler şubatın lar köylere yerleştirilmiş bulunuyor. 300 şürmüştür. çivi satışı yapacağını evvelce alâkadar tür. Muallim ve talebeler Bolu Vilâyeti ilk haftasından sonra ve mart ayı zarfında bin nüfuslu Helsinki'de, bu yüzden anmakamlara beyan ettiği halde hâdiselerİkinci yangın, Sütlücede Mezbahanın tarafından misafir edilmişler, gene vilâ gün almışlardır. Şimdiye kadar 75 şirkcte cak 70 80 bin kişi kalmıştır. Finlandi yanındaki Hayvan borsasından çıkmıştır. den istifade ederek fiatı 27 kuruşa yiikDün kapatılan boya ticarethanesi yetin vasıtalarile Abad gölüne çıkarak heyeti umumiye için gün verilmiştir. Şirya harbe rağmen dünyanın en ucuz mr Gece saat 22 de Mezbahanın yanında buseltmiştir. Tel ve Çivi Türk Anonim Şirkayak sporlan yapmışlardır. ketlerin hepsi 140 kadardır. gün müddetle seddine karar verilmiş, ka leketlerinden biri olarak se.vılabilir. Fin lunan 250 balya olun yanmakta olduğu keti bu şekilde fiat yükselten yegâne müEcnebi ve ekalliyet mekteb Berberlerden alınan 25 er essese olduğundan şirketin Karaköy Pa rar tatbik olunmuştur. İhtikârla Mücadele lerin kuvvei maneviyesi cok sağlamdır. görülmüştür. Yangının gece oluşu ve bilhassa Mezbahanın yakmmda olması et< lasta 3 üncü kat 20 numaralı merkez ida Komisyonu toplantılanna devam ederek lerinde çalışan muallimlere DENİZ tSLERİ raftakileri telâşa düsürmüşse de ateş, ot* ihtikâr yaptıklarından dolayı komisyona kuruş mahfuzmuş! resinin ve Halıcıoğlunda Kumbarhane verilmiş olan daha bir çok müesseseler zam verilecek mi? Berberler cemiyetinin, berber mektebi caddesinde 1 39 numaralı fabrikasının 1 5 Karadenizde şiddetli karayel ların bir kısmı yandıktan sonra bastırılnuhakkındaki kararlarını bildirecektir. mıştır. Yapılan tahkikatta yangının 5 Ecnebi ve ekalliyet mekteblerinde va masraf karşılığı olarak berberlerden seneKaradenizde gene şiddetli bir karayel maralı paviyonda ıııııı tııııııııır ıııııııııııııııııııııııııınıııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııı komisyoncu Asafın zıfe gören muallimler senelerdenberi ça de 25 kuruş almasına mukabil mektebin ııııııııııiMiııı fırtınası baslamıştır. çobanı Sedad oğlu Niyazinin ısınmak lıştıkları halde, resmî mekteblerde çalı iki senedenberi faaliyette olmamasının ADÜYEDE ECNEBİ MEHAFtLDE Vapurlar güçlükle seferlerine devam maksadile yaktığı ateşten çıktığı anlaşıl şan arkadaşlarına nazaran hiçbir terakki berberlerce iyi karşılanmadığım ve önü etmektedir. Dün, küçük vapurlar Boğaz mıstır. imkânı elde edememektedirler. Maarif müzdeki heyeti umumiye içtimaında bu Hastanede öldü dan dışanva çıkamamıstır. Krup fabrikasının göndermüdürlüğü istanbul muallimlerinin bu meselenin mevzuu bahsedileceğini yaz Ayuı yirmi dördünde bir otomobil kahaklı dileklerini nazarı itibara alarak ge mıştık. «Tırhan» İzmirde diği mühendisler Emniyette tayinler zasına uğrıyan kunduracı İshak Şahbaz, çen sene bu hususta tetkiklere başlaıruş, Alanya civarında karaya oturan, bilâHalicdeki Tersanemizde inşa halinde Berberler cemiyeti, berberlerden 25 er Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmıştı. Otstanbul Emniyet müdürlüğü 4 üncL bu gibi muallimlere de kıdem zammı ve kuruş almakla beraber mekteb masrafı bulunan denizaltı gemilerimizin teçhiza hare Alemdar tahlisiye gemisi tarafından rada ölmüştür. Adliye hekimi Enver Kaşube müdürü Taceddin Ortaç Kocaeli rilmesi için bütün ecnebi ve ekalliyet mekna karşılık tutulan bu paranın mahfuz tu tını tamamlamak üzere Krup fabrikası ta ran, cesedi dün muayene etmiş, muayene kurtarılan «Tırhan» vapuru İzmirdedir. Emniyet müdürlüğüne, Arabkir kayma > teblerine birer tamim göndermişti. tulduğunu, bankada olduğunu heyeti u rafından gönderilen dokuz mühendisten raporu yazmış, gömülmesine ruhsat ver «Tırhan» pazartesi günü öğleye doğru li kamı Emin Köksal İstanbul Emniyet 4 ünBugün ecnebi ve ekalliyet mekteble mumiyeye bildirecektir. manımıza gelecektir. mürekkeb bir kafile, dünkü Semnlon eksmiştir. Bu otomobil kazası tahkikatı, decü şube müdürlüğüne, Kocaeli Emniyef rinde çalısan 700 ü mütecaviz muallimden presile Almanyadan şehrimize gelmişlervam halindedir. müdürü Faik almakta olduğu maaşla îs500 ü kıdemlidir. dir. Hava vaziyeti Kahve geç gelıresine tanbul Emniyet müdürlüğü 6 ncı şube Pantalon hırsızı Maarif müdürlüğünün tamimi üzerine Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan almüdürlüğüne, Turgudlu kazası kaymakasinirlenmiş! Sovyet askerî ataşesi bir kısım mektebler yeni sene bütçelerini dığımız malumata göre, dün hava, yurMahmudpaşada Çarşı içinde bir elbi Taksimde Çağlıyan lokantasında gar mı Salâhaddin Kapçak Emniyet umum Mezunen memleketinde bulunan Sov seci dükkânından pantalon aşırdığı iddihazırlarlarken kıdem zammı koydukiaiî dun Trakya ve Ege bölgelerinde kapah son Hızır, ayni sokaktaki 14 numaral müdürlüğünde açık bulunan 4 üncü sını) yet hükumetinin Ankara büyük elçiliği halde, mühim bir kısmı bütçelerinin müve mevziî yağışlı, diğer bölgelerde ka askerî ataşesi kolonel Mihail Vutsof, asile Sultanahmed üçüncü sulh ceza mah kahveye gitmiş, bir kahve ısmarlıyarak o Emniyet müdürlüğüne naklen tayin edil saadesizliğini beyan ederek böyle bir zam kemesine gönderilen Muradın meşhud suç palı ve yağışlı geçmiş, rüzgârjar şimalî Semplon ekspresile şehrimize gelmistir. kanununa göre yapılan muhakemesi, dün turmuştur. İstediği kahvenin geç gelme mislerdir. ilâve edemiyeceklerini bildirmislerdir. istikametten Trakya, Ege ve Karadeniz Sovyet askerî ataşesi bugünkü trenle AnMaarif müdürlü^ü bu iddiada buluııan bir celsede bitirilmiştir. Neticede, bir ay sine sinirlenen Hızır, kahveci Mustafay elinden yaralamış, dükkânın iki camın mekteblerin bütçelerini getirterek göz kıyıları bölgelerinde kuvvetli, diğer yer karaya gidecektir. on gün hapis cezası tavin olunmuştur. lerde orta kuvvette esmiş, Marmara ve kırmıştır. Suçlu yakalanarak tahkikata den geçirmeğe baslamıştır. Vaziyete göre VtLÂYETTE başlanmıştır. Ege denizlerinde poyraz fırtınası devam Nüshası 5 kuroştur. Bıçakla yaraladı ba^ka bir formül bulunacaktır. etmiştir. J Türkiye Haric Merdivenköyünde oturan Araçlı Ah Bir çarpışma Eski Alman konsolosunun Maarif müdürü Çatalcada Dün, Istanbulda hava kapah ve kısmen medle Münevver arasında münazaa çıkıçın ıçın Zahid oğlu Azizin idaresindeki 1900 Maarif müdürü Tevfik Kut, dün Çavedaı karh geçmiş, rüzgâr şimalden saniyede 7 mış, kavga esnasında Münevver Ahmedi 1450 Kr. 2700 Kr. plâkalı tek atlı yük arabasile şoför Niza Senelik talcaya gitmiştir. Tevfik Kut, Çatalca yatı ile 9 metre arasında hızla esmiştir. bıçakla elinden yaralamıştır. Ahmed hasAlman konsolosu Valiyi ziyaret ederek meddinin idaresindeki 2425 plâkalı oto Altı ayhk 750 » 1450 » mektebile yeni yapılmakta olan köy mekHararet derecesi en çok 6, en az 1 san taneye kalHınlmış, suçlu yakalanarak tah vedada bulunmuş, ve yeni konsolosu ken mobil, dün Ordu caddesinde çarpışmış Üç ayhk 400 » 800 » teblerini tetkik edecektir. kikata başlanmıştır. tigrad olarak kaydolunmuştur. Bir ayhk disine takdim etmiştir. 150 » Yoktur lar, her ikisi de hasara uğramışlardır. Sultanahmed ve civarı bataklıktan kurtarılıyor Ortaşark ünkü posta ile gelen Fransız ve İngiliz gazeteleri siyasî ve askerî vaziyetin sıklet merkezi artık orta şark olduğunu açıktan açığa yazıyorlar. Orta şark vasatî yahud merkezî Asya dediğimiz coğrafî sahanın umumî heyeti değildir. Maahaza kısmen vasatî Asyaya dahildir. Çünkü daha ziyade Ingizlerle Fransızlar Midde East ve MoyenOrient dedikleri ülkâya; orta Asyaya dahil olmayan Irakla Kafkasyayı ve ayni zamanda buna dahil Iranı ve Türkistanm bir kısmını ihtiva etmektedir. Fransa hükumetinin haricî siyasetinde neşir vasıtası olan Le Temps 23 kânunusani tarihli başmakalesini orta şark meselesine tahsis etmiştir. Bu meselenin Almanya ile Rusyanın müşterek bir harb plânı üzerinde bireşmiş olmalarından ve şimdiki Avrupa harbine orta şarkta bir netice vermeğe beraberce çalışmalarından doğmuş olduunu kaydettikten sonra herşeyden evvel Berlin Moskova mihveri devletlerinin tarihteki bütün fatihlerin ihtirasını celbeden buradaki tabiî servet hazinelerine göz koymuş göründüklerini ve diğer taraftan Almanya tarafından İngiliz Imparatorluğunu emin bir surette sarsacak darbenin ancak burada indirileceğini tahayyül eylediğini yazmıştır. Italya ile olan muamele Şehircilik mütehassısı Üsküdar ve Kadıköyünün eski hararetini muha imar plânlarını çarşambaya kadar tamamlayacak faza etmektedir İhtikaF^yapaniar Tecziyelerine karar verilen bir boya ticarethanesile bir tel ve çivi limited şirketi dün zabıta tarafından kapatıldı Finlândiyalı bir Türk ailesi Helsinki Türk Birliği mektebi müdürü vaziyeti anlatıyor CUMHURİYET Abone şeraiti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog