Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Mükemmel bir eser maydana getirdi. Fehmi Oyman'ın çizdiği bu harita Mufassal Türkiye Haritası I K B A L K1TABEVİ MiKYASINDA 95 X 1.80 cesametinciedır. Memleketin lımanlarını, decnıryollarını, tabiî, iktısadî, adlî ve sıyasî taksimatını vuzuhla umhuri İSTANBUL CAGALOGLU I 5642 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: îstanbul. No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366..Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı: 24299 24290 EŞHUR 0AMLARIN CHUL TARAFLARI gösteı mektedir. Fİatl 1 lİPadir. Pazar 28 ikincikânun 1940 Karneci den Omer Rıza Tanesi: 75, cildli: 100 kuruş. Ahmed Halid Kitabevi Gümüşcmede evvelki gece şiddetli sarsıntılar oldu Orman Umum Müdürlüğü tahribata maruz kalan kasabalarm yeniden tesisi için mühim tedbirler alıyor Yeni zelzeleler Çörçil dün bir nutuh daha irad etti m Ingiliz Bahriye Nazırı, kat'î zaferi müttefiklerin kazanacağını söylüyor Londra, 27 (a.a.) Bugün Mancesterde yapılan bir miting esnasında Bahriye Nazırı Çörçil bir nutuk söylemiştir. « Beş aydanberi dünyanın en büyük ordu ve hava kuvvetine malik bir dcvletle harbdeyiz. Uzun tarihimizde hiçbir karar ve azim, bize karşı koyan herhangi bir kuvvete karşı son eylul ayında Ingiliz milletinin bize ispat ettıği şekilde mukabele etmek azmi kadar dikkate şayan olmamıştır. Bizim arzu ile girdiğimiz bıı harb mevzuu bahis değildir. Bilâkis Ingiliz hükumeti barış davası için son dakikaya kadar bütün membalarını kullanmış, ba mücadelenin alacağı şekli evvelden derpiş edemeyiz. ^akat hakkm galib geleceğine kanaatim. vardır. Nihaî zafere kadar rolümüzü halisane bir surette ve vakarla ifaya azmetmiş bulunuyoruz.» Çörçil bu mukaddimeden sonra denız harbine geçmiş ve demiştir ki: « Düşman deniz ticaretini tahrib için hâlâ büyük gayretler sarfetmektedir. Beynelmilel kanunlara aykırı olarak yeni ıcad mayinlerle limanlanmızın medhalinde bütün bitaraflar da dahil olmak üzere vapurlar batınyor ve balıkçı gemilerini dahi esirgemiyor. Denizlerde sefer eden yüzlerce gemi arasında devamlı zayiata intizar etmeli yiz. Bunlann büyük tehlikelere maruz bulundnklan aşikârdır. Bu tehlikeler denizlere hakimiyetimizin rehinesidir. Şimdiye kadar filomuz dikkate değer muvaffakiyetler başarmıştır: Denizleri Alman ticaret filosundan temizledik. Almanların en lüzumlu harb Gümüfane şehrinden bir manzara Harbi kısa Kesmek için Erzincan ve havalisinden gelen muallimler Maarif Vekâleti, bunların istedikleri vilâyetlerde açık bulunan mahallere tayinlerine karar verdi Ftnlandıyadan Isveçe giden muhactrlar imdiye kadar sinirlere dokunacak veçhile tekrarlanıp duran birkaç noktayı bir daha tebarüz Gümüşane 27 (a.a.) Bu gece saat sarsıntısı olmuştur. Halk bu gece evlerettirmek ihtiyacmı duyuyoruz: 23 te çok şiddetli ve amudî bir zelzele ol den ve barakalardan dışanlara kaçmış ve 1 Almanlar niçin taarruz etmîyor muş ve bunu müteakıb fasılalarla iki defa sabaha kadar uyumamışlardır. Binalar İArktmn Sa. 5 «ütvn 1 d«> lar? Ne vakit, nereden ve nasıl taarruz rtafif, bfri de saâr beşte şlddeıll dUrı ycı edecekler? 2 Bitaraf memleketlerden taarruza uğramak sırası kimde? Holanda ile Belçikanm mı istilâsma teşebbüs olunacak? Isviçre üzerinden mi geçilmek istenilecek? Danimarka üzerinden İskandinavyaya mı saldırılacak? Balkanlar üzerinden şarka doğru sefer açılacak mı, açılıyor mu, açılmak üzere mi? 3 Rus kuvvetlerinin Hind denizine doğru yola çıkarılması düşünceleri yürür mü? Ne vakit ve nasıl? Türlü cevab faraziyelerile çalkanıp duran bu suallere göre guya harbe hep Almanya ile müşariki hâkimdirler. Garb demokrasilerinin ne vakit, nereden ve nasıl bir taarruz inisiyativi alacaklanndan hiç bahsolunmuyor. Bunlar hesabma her tarafta tedafüî vaziyetlerden ve ablukanın tesirlerinden bahsolunuyor. Bu görüşe ve gösterişe göre öyle hükmetmek lâzımdır ki guya müttefikler hiç taarruz etmiyerek icab eden mukabeleyi yapmak üzere hep taarruzu bekliyecekler ve ablukanm Almanyayı hergün daha ziyade zayıflata zayıflata bir gün bütün bütün dermansız bırakacağına bel bağlayıp durmakta devam edeceklerdir. Filhakika görünüş bundan ibaretse de içyüzünde hakikatın tamamen bundan ibaret olmadığını takdir etmek için büyük bir kehanete ihtiyac yoktur. Müttefikler de elbette bir harb plânı mucibince hareket etmektedirler. Bunun için Çemberlayn'in en tesirli harbi anlatmak ve müttefiklerin ne vakit harekete geçecekleri sualine cevab vermek için ileriye sürdüğü şu tarifi hatırlamak yeter: Harb, en muvafık zamanda, en münasib yerde en müessir surette harekete geçmek marifetidir. Ekmek meselesi Toprak Mahsulleri Ofisile değirmenciler çekişirken:,. Fırıncılar da: «Arada ne oluyorsa bizim unlara ve dolayısile halka oluyor» diyorlar duğundan buğdaylardan yapılan unlarm bir çuvalının dahi şehir hududu haricıne çıkarılamıyacağının değirmenlere tamimı ni istemiştir. Finlerin mukavemeti Kızılordu son taarruzda 5000 asker kaybetti Harbîn başındanberi Sovyetlerîn kullandığı bin tanktan beş yüzü tahrib edilmîştir Stokholm 27 (a.a.) Ladoga cep vemetmi kırmağa teşebüs etmişlerdir. Bu hesinden Stokholm Tidningen gazetesine taarruzun akamete uğraması Sovyet kıt « bildiriliyor: alannı pek tehlikeli bir vaziyete düşüreBeş gündenberi devam eden pek şid ceği için Sovyetlerin hücumları bilhassa detli muharebeler esnasında iki Sovyet şiddetli olmuştur. Bu muharebeler esnafırkası birkaç mühim noktada Fin muka• lArkası Sa. 3 sütun 1 de) Japon sefirlerinın Ingiliz Bahriye Nazın Çörçil i içtîmaı Toprak Mahsulleri Ofisinin kâfi buğday vermediği şeklinde değirmencilerin ıleri sürdüğü iddia ve Ofisin verdiği cevab Uzerine ekmek gibi en mühim gıda maddesi üzerinde açılan mesele, dün daha şayanı dikkat bir safhaya girmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi müdürlüğü Belediyeye müracaatle Vekiller Heyeti kararile değirmenci ve kırmacılara piyasa fiatından düşük fiatla verilen buğdaylar sırf Istanbulun ekmek ihtiyacına karşılık ol Ofisin kararı Bu hususta kendisile görüşen muharririmize Toprak Mahsulleri Ofisi müdurii Nuri Orak şunları söylemiştir: « Şimdi Belediyeye müracaat ederek Istanbııl halkmın ucuz ekmek tedariki ı«,in {Arkası Sa. 6 sütun 4 te) Tokyo hükumeti, Balkan devletlerine karşı Almanya ve Sovyetlerîn maksadını öğrenmek istiyor malzemesi ithal etmelerine hemen hemen kat'î surette mâni olduk. Alman ihracatını filen durdurduk. Alman denizalülannın en az yarısım tahrib ettik. Mayin (Arkası Sa. 3 sütun 4 ie) ıııııııııııııııııııııııııııınııııuiMiııiHiiHiııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııiHiıınııııııııııııııııııunııınııııııınıııiMiıııııııııııııııııııııııııiHi Belgrada giderken BulAlman esirleri, Holanda ve Belçikaya yapılacak gar Başvekîlile görüşecek Ankara 27 (Telefonla) Bu sabah taarruz plânının meydana çıkması üzerine şehrimize dönen Hariciye Vekili Saracoğlu Şükrü, Balkan Antantı konseyinde bulunmak üzere salı günü buradan Istanbundan vaz geçildiğini söylüyorlar bula, çarşamba günü de Istanbuldan Belgrada müteveccihen hareket edecektir. Se/trlerin. lopkndtğt Budapeşteden bir manzara Şükrü Saracoğlu, Belgrada giderken Londra, 27 (a.a.) Budapeştedeki kan devletlerine karşı Alman ve Sovyet Sofyada tevakkuf edecek ve bu tevakJapon büyükelçileri konferansının başlıca tehdidlerinin Japon dış siyaseti üzerinde kuftan bilistifade Bulgaristan Başvekili müzakere mevzuu, Times gazetesinin hu husule getirdiği tesir olacaktır. AlmanyaKöseivanofla görüşecektir. susî bir kaynaktan öğrendiğine göre, BallArkası Sa. 5 sütun 6 da) Hariciye Vekilimiz, Yugoslavyanın Niş •"'"'"» •ıııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııınıııııııııııııııııııiiiııııııııııu ıııııımııııııııııııııııııııımııııııiM ııı ııııııııııınıııınıu şehrinde Yunan Başvekili General Metaksasa iltihak ederek onunla birlikte Belgrada gidecektir. Taarruz plânının ifşası Hariciye Vekilimiz Hatıra gelen bir misal olmak üzere az çok yakın bir istikbalde hava hakimiyetinin yüzde yüz muhakkak olarak alacağı en şiddetli mübareze şeklini zikredebiliriz. Karalarda henüz büyük hareketîer olmadı, denizlerde olabilecek faaliyetlerin hudud ve derecesi aşağı yukarı anlaşıldı. Fakat bu harbde en büyük rollerden birini oynayacak olan hava hakimiyeti henüz büyük ölçülerde harekete geçmedi. Havacılık sahasındaki hazırhklan sezmekten hâli değiliz. Garb demokrasilerinin bu sahada hasımlarına nispetle mutlaka iki misilden çok fazla bir kuvvetle İngilteredeki üsera kamplannda bulunan Alman esirlerinden bir kısmı ortaya atılmak prensipini takib ettikleri bir futbol maçma hazırlanıyorlar anlaşılıyor. Hem en modern, en kuvvetli Londra 27 (Hususî) Garb cephe vüzden sarfı nazar ettiğini beyan etmişve her cihetle en mükemmel alet ve vasıtasinde alman Alman esirleri, Alman Baş lerdir. lara dayanarak. Müttefiklerin düşündükkumandanlığmın Belçika ve Holandaya Esirler ayni zamanda, Alman kumanYUNUS NAD1 tecavüz için hazırlıklar yaptıklann» fakat danları arasında harekâtı harbiyenin idabu plâmn meydana çıkması üzerine tecaSa. 5 sütun 4 te) tirkası Sa. 5 sütun 5 te) SİNİRLİ MÜNZEVİ Edib Fazıl Ahmed Aykaç, yepyeni bir yazı serisine başlıyor. Muharrir arkadaşımızın fantezi karışık bir üslubla yazdığı bu yazılarda, düuyanın her türlü meselesini ve memleketin eski ve yeni derdlerine aid görüşleri kâh ciddi ve atılgan, kâh lâtifeci ve yumuşak bir çok ifade şekilleri içinde zevkle okuyacaksımz. Almanya Rumanyadan neler taleb ediyor? Alman hududu 27 (a.a.) «Havas» Rumanya hakkındaki Alman noktai nazarına dair Alman mahfillerinden alınan malumat vaziyetin şu şekilde tespitine imkân vermektedir: «Tunada vapur seferlerinin durmasile artan nakliyat müskülâtı ve şimendiferlerle yapılan sevkiyatın ağırlaşması Almanyayı Rumen eşyasının naklini tacii etmek için doğrudan doğruya müdahale etmeğe sevketmiştir. Mevzuu bahsolan eşya, son itilâflar mucibince Almanyaya tahsis edilen veya evvelce satin alınmış olup Rumen istasyon veya limanlarmda bekliyen şeylerdir. Almanlar ayni zamanda Rumen faaliyetinin bütün şubelerine müessir bir şekilde müdahale etmek inıkânını araştırmaktadırlar. Bu maksadla Almanyaya her türlü e §ya gönderilmesi için Bükreşte bir^komiserlik ihdası derpiş edilmiş* ^ (Arkast Sa, 3 sütun 5 te) Bir iki güne kadar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog