Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Mualıimier Universiteden mezundurlar Tel: 40181 Taksım meydanı 19 ANA KUCAGI ÇOCUK YUVASI Leylî, Neharî, Modern Onaltıncı yıl sayı: 5641 umhuri İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: Istanbul. No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı: 24299 24290 EŞHUR ADAMLARIN ECHUL TARAFLARl Cumartesi 27 ikincikânun 1940 Karneci den Omer Rıza Tanesi: 75, cildli: 100 kuruş. Ahmed Halid Kitabevi FELAKETZEDELERE YARDIM Istanbulun unıumî teberruu dün 972,995 lirayı buldu Ingilterede ianeler devam ediyor, şimdiye kadar 27 bin kişilik giyecek eşyasınm toplandığı bildiriliyor l « >"•'•'»" •••••• ••••ııııııı Tehlike karşısında Balkanlılar kütlesi oğrusu istenilirse bu tehlike öyle bugünden yarına tahakkuk edecek gibi âcil bir mahiyetle mevcud değildir. Tunaboylu ve Balkanh devletler herhangi bir tazyik ve taarruza karşı kendilerini var kuvvetlerile müdafaa edeceklerdir. Ondan başka ltalya antikomintern prensipine sadık olarak Rus nüfuzunun Tuna boyuna ve Balkanlara hülul etmesine kat'iyyen muanz olduğunu defalarla açık ve kat'î söylemekte devam etmiştir. Bu havalide yeni bir harb cephesi açmak, hiç olmazsa Berlinin bugünlerde isteyeceği ve göze aldıracağı bir hareket olamaz. Böylelikle Almanya şimdiki halde Balkanlardan az çok temin etmekte olduğu f aydaları da kendi elile baltalamış olurdu. l * Ankara İsmetpaşa Kız Enstitüsünde felâketzedeler için giyecek eşya hazırhyan gencler Yeni xeîxeîeler Balkanlılar arasında henüz hukukî ve ahdî manasile bir kütle teşekkül etmemiş olmakla beraber bu kütlenin bilkuvve mevcud olduğunu artık tereddüdsüz söyleyeŞ. Karahisarda Amasya 26 (a.a.) Dün sabah bire Ş. Karahisar 26 (a.a.) Evvelkı gebiliriz. Hiç olmazsa şu kadarında asla on kala Amasya ile Ezine nahiyesinde iki saniye süren iki hafif zelzele hissedilmiş ce saat 23,16 da hafif bir sarsıntı olmuşşüphe yoktur: tir. Öğleden sonra da tam saat I 3 te şe tur. Hasarat yoktur. Şimalde Tunaboylu ve Balkanh her hirde şiddetli bir sarsıntı olmuştur. (Arkast Sa 5 sütun 5 te) hangi bir devlet taarruza maruz kalır da ep şiddetli müdafaalarından sonra şayed faik kuvvetler önünde çekilmeğe mecbur olursa bu devletin müteakıb Balkanh devlet topraklarına geçecek kuvvetleri, bitarafhk kaidelerine tevfikan, silâhlanndan tecrid olunacak değillerdir, belki orada müdafaa için sırasını bekleyen dığer Balkanlı devletin kuvvetlerine iltihak edeceklerdir. Rumanyaya gelen bir kısım Polonya askerleri üzerinde tatbik edilmiş olan bitaraflık kaidelerinin artık bundan sonra ayni şekilde tekrar edilmesi hatası irtikâb olunamaz. Amasya, Ezine, Şarkî Karahisar, Bergama ve Ödemişle bazı kasabalarda hafif sarsıntılar oldu Fin kuvvetleri, cephelerde mevzilerini muhafaza ediyor Cepheye giden îskoçyalı askerler Helsinki 26 (a.a.) Reuter: HeLinki'deki bitaraf müşahidlerin kanaatîne öre, Sovyetler tarafından Ladoga gölünün şimalinde yapılan büyük taarruza tamamen püskürtülmüş nazarile bakılabiUr. Fin kıtaaü halen temizleme harekâti'e ve hertürlü yeni tarruzu imkânsız hale koyacak daha kuvvetli bir müdafaa tesisile meşguldürler. Son tebliğler ve diğer hâdiseler, Fin <r lerin kahramanca ye ince tabiyelerinde yeni bir faslın muvaffakiyetle kapanmıj olduğunu göstermektedir. {Arkast Sa. 6 sütun 1 dc) Sovyet taarruzu akim kaldı Finlandiyaya giden Norveçli gönüllüler Salla cephesinde istirahat zamanında eğleniyorlar Garb cephesinde faaliyet! İstihkâm kazmakta olan Alman kolları topa tutujdu Hariciye Vekili dün Ankaraya gitti Polonya yeni harbin başhca sebeb ve tarafîanndan biri idi. Harbin belki bu memleket üzerinde cereyan eden safhalarile nihayet bulacağı hesab olunabilirdi. Fakat bundan sonraki taarruzların emperyalist bir istilâ ve kasd ve garazından başka manası olamaz. Şimalde Macaristan, Rumanya ve Yugoslavyadan her birine veya hepsine vuku bulacak taarruzların artık bir çorab söküğü gibi aşağılara Garb cephesine gönderilen Ingıliz tanklarından bir grup kadar devam edeceğinde kimsenin şek ve şüphesi yoktur. Bundan sonra Tunaboylu Londra 26 (a.a.) Daily Express ve Bu kararın Baltıkta Alman kıtaatının Daily Mail gazetelerinin Stokholm muha tahaşşüdüne dair olan baberler üzerine ıtve Balkanh herhangi devletin uğrayacağı taarruz, diğer Balkanlılar nazarında birlerine göre Isveçteki Amerika sefiri, tihaz edilmiş olduğu^söylenmektedir. Tamimde bilhassa şöyle denilmektelsveçte mukim bütün Amerikalılara biı pek haklı olarak tıpkı kendilerine vuku tamim göndererek kendilerini lsveçi ter dir: bulmuş gibi telâkki edilecektir. Macaris ketmeğe davet eylemiştir. (Arkasi Sa. 5 sütun 4 te) tandan, Yugoslavyadan veya Rumanya ııııııııııiHMiınııııııııııııııııııııııııııııııııı"»»»'"""»"»» " " " " " " " ""»»"»»'""'»" "" ııııııııııııııııiMiıılııııriMiıcııı dan harb icabı ric'at etmek mecburiyetinde kalacak kuvvetlerin diğer Balkanh memleketlere intikalleri, tıpkı kendi topraklarında manevra yapıyormuş gibi telâkki olunmaktan daha tabiî bir şey olamaz. Böylelikle Balkanlar adım adım müdafaa edilecektir, ve Balkanlıların bütün kuvvetlerile. 111111 1 1 1 11 11 11 11 1 1111 tngiliz Kraliçesi Elizabet garb cephesine hareket eden Îskoçyalı askerlerini bizzat uğurlamıştır. Askerlere ve asker ailetferine karşı Kraliçenin gösterdiği alâka ngilterede umumî takdir hislerile karşıHariciye Vekilimiz, dutı afcjam Belediyede Vali Lutfi Kırdarla beraber.. lanmıştır. Yukarıki resim, Ingiliz KraliçeHariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu, dürü, Vali muavinleri ve Hariciye me • sini, bir tskoç askerile konuşurken gösterdün akşamki ekspresle Ankaraya gitmiş murlan tarafmdan uğurlanmıştır. mektedir. < Jir. Vekil, istasyonda Vali, Emniyet mü{Arkası Sa. 5 sütun 4 te) llılıılHlllllllıl Almanya, Leh devletinm servetine vaz'ıyed etti Paris 26 (a.a.) Havas ajansının Alman hududundan bildirdiğine göre, öring eski Leh devletinin bütün servetine vaz'ıyed eden bir kararname neşretmiştir. Bu kararname mucibince eski Leh devletinin menkul, gayrimenkul bütün emvali ve bu arada her nevi alacakları, iştirakleri, hak ve menfaatlerine el konmuştur. Halen Alman hükumeti organları tarafından idare edilmekte olan Leh âmme menfaatlerine hâdim emvalle askerî makamların eline geçen ve tamamen veya kısmen Leh ordusunun ihtivaclarına hâdim olmuş olan emval bu elkoymadan müstesnadır. Diğer taraftan verilen malumata göre, Hitler «Mein Kampf» kitabmdan cephedeki askerlere mahsus olmak üzere yeni bir tabı yapılmasına lüzum görmüştür. Bu suretle basılan nüshaların adedi 5 milyon 950 bin gibi muazzam bir miktara baliğ olmaktadır. Almanlar Galiçyaya ne maksadla giriyorlar ? YUNUS NAD1 (Arkast Sa 3 sütun 3 te) Rumanyadan Almanyaya gönderilen petrollerin Sovyetler tarafmdan alınmaması kontrol edilecek Buaün 3 üncii sahifede Değirmenciler un fiatlarınm arttırılmasını isterlerken Toprak Mahsulleri Of isi de bir aylık ihtiyacdan fazla bugdav verildigini söylüyor Buğday, un ve ekmek meselesi bir derd oldu ^ Gizli ıınfaatler mi çarpışıyor ? ııııllllııııııiMiııııtııııııııııııı ılııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılıııılltlllllllllllllllllllllllllllllllllllıııılıııııııııııııııııııliı Meseleler Iddia Bt^uğu ve eser «fytlığı Yazan: PEYAMî ıncı SAFA I Majinoya donru Muharebe ve Paris Yazan: CELÂLEDDtN EZİNE g\ren Alman motörlü kıt'alarından biri Almanya, Balkanlardaki sefirlerini Berline davet etti Brüksel, 26 (a.a.) «Havas» Berlinden alınan salâhiyettar haberlere göre Almanyanın Belgrad, Budapeşte, Sofya, Bükreş ve Atina elçileri müstacelen Berline davet olunmuşlar ve bunlar Berline varmışlardır. (Yazıst 3 üncii sahifede) Değirmencılerle Toprak Mah.sv.lien Ofısının ıddtoları karftstnda tnüşkül vaziyete dujen /trtnctlar bir içtimada... (Yazısı 6 nct sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog