Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURlYET 26 tkincîkânun 1940 & *.#<?.»* TUNGSRAM KRİPTON ampullan bu asrî fabrikada imal edilmekiedir. TUNGSRAM KRİPTON lâmbalanm temayüz eitiren parlak ve beyaz f$ffc burada vazedllen yüksek randımanh hususî maklneler ve alâtı dakike İle Istlhsali kabll olmuştur. UÛttı TUNGSRAM fiOUflLfl fliflflDttUtfl En az paraya En bol aydınlık RUD, BAECHER KADEH MARKASiUE MARUF Her modelde hayvan ve Traktb'r pullukları, tırmıkları ve saire. Bunların her çeşid yedek aksamı depolarımızda mevcuddur. Katalok ve fiat teklifleri ilk talebde gönderilir. Kl İZMİR İSTANBUL ANKARA SCANDALLİ AKORDEONLARi Fabrikası Mamulâtı Türk ye umumi acentelıği ve merkez deposu istanbul, Galata perşembe pazarı No. 5761 Turk Avrupa L.mited C 1 uksüreniere. Katran Hakkı Ekrem N Hakkı Katran pastilleri de vardır. J Davas Belediyesinden: 1 Davas kasabası içme suyuna yeniden ilâve edilecek Kömürlü adındaki menba suyu isale hattının bir kısmına çelik boru vaz ve ferşiyatı işi 10/1/940 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Bu işin keşif bedeli (10045) lira (23) kuruştur. 3 İstekliler eksiltme şartnamesini, mukavele projesini, genel ve fennî şartnameyi, keşif cetveli, fiat, metraj cetvellerile projeyi Davas Belediyesinde görebilirler. 4 Eksiltme 10/2/940 cuma günü saat 12 de Davas Belediye Encümeninde yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin (753) lira (39) kuruş muvakkat teminat vermesi ve bundan başka taliblerden kanunda gösterilen şartlar ve bu işe benzer iş yaptıklarına dair vesikalar aranmakla beraber 939 yılı Ticaret Odası vesikası da istenecektir. 6 Teklif mektubları dördüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Davas Belediye Reisliğine getirilerek makbuz mukabilinde teslim edilecektir. 7 Posta ile gönderilecek zarflar tayin edilen saate kadar gelmiş olması ve zarflann mühür mumile iyice kapatılmış bulunması şarttır. 8 Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 9 I | üzerine ihale olunan müteahhid tarihi ihaleden itibaren yedi ay için de işi bitirmek mecburiyetindedir. «227> (398) Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Milâs Küllük nahiyesi Küllük köyü Muhtarlığından: Eksiltmeye konuln iş: Köy akaratından remin beden duvarlan mevcud olan binanm altında iki depo, üstünde iki evin inşasıdır. 2 Keşif bedeli €İ1403» lira <25> kuruştur. 3 Muvakkat teminat «855» lira <25» kuruştur. 4 Bu işe aid fennî evrak şunlardır: A Bayındırlık, fennî ve hususî şartnameler. B Keşif evrakı. C Proje. 5 Eksiltme 26/2/940 pazartesi günü saat 15 te köy odası binasında müteşekkil komisyonumuzda yapılacaktır. 6 Eksiltmeye girebilmek için Ticaret Odası ve ehliyet vesikalarmm eksiltme tarihinden en az 4 gün evvel istida ile komisyon riyasetine ibraz edilerek vesika alınması şarttır. Vesika almıyanlar eksiltmeye giremez. 7 İstekliler eksiltme şartnamesile proje ve merbutatını (5) beş lira mukabilinde köy muhtarlığından alabilirler. 8 Eksiltme mektublarının 5 inci znaddede yazılı saatten bir saat evveline kadar komisyona makbuz mukabilinde verümesi lâzımdır. , 9 Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (610) Türkiye Büyük Mfflet Meclisi İdare Heyetinden: 1 Kapalı zarf usulile «kırk bin» litre benzin ahnacaktır. 2 Şartnamesi Meclis Daire Müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir. 3 Eksiltme 2 şubat 1940 cuma günü saat 15 te Büyük Millet Meclisi İdare Âmirleri »yeti odasında icra kılınacaktır. 4 Muvakkat teminat miktarı <üç yüz altmış> liradır. 5 Kapalı zarflann ihale günü saat 14 e kadar İdare Heyetine makbuz mukabilinde tevdi edilmesi lâzımdır. 6 Talibler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalan birlikte getireceklerdir. *259> (451) Gençleri FRENGİ ve BELSOĞUKLUĞU Afetinden Koruyan yegâne ilâçtır. PROTEJIN SATILIK HARMAN MAKINESI ve TRAKTÖR 1 istanbul Asliye Mahkemesi 8 inci Hukuk Dairesinden: Mukaddema İstanbulda Çengelköyünde Yeniköşkte 63 numarada muklmken halen ikametgâhı meçhul bulunan Haydar Aşana: Davacı: İnhisarlar İdaresi istanbul başmüdiriyeti vekili avukat Ihsan Mukbil Onger tarafından aleyhinize açılan 2444 lira alacak davasınm cari muhakemesinde. tarafınıza tebliği muktazı davetiyenin ikametgâhınızın meçhul olmasına binaen usulün 142 nci maddesine tevfikan ve bersabık ilânen tebliğine ve emri muhakemenin 1/3/940 tarihine musadif cuma günü saat 14 te icrasma mahkemece karar verilmiş olduğundan tayin edilen işbu gün ve saatte mahkemeye gelmediğiniz veya kanunî bir vekil göndermediğiniz surette hakkınızda muhakemeye gıyaben bakılacağı ve bu babdaki davetiyenin bir nüshasmm da mahkeme divanhanesine asıldığı tebliğ makamma kaim olmak üzere ilân olunur. (605) İstanbul Ziraat Müdürlüğünden: 250 tenekesi Adanada ve 250 tenekesi de Izmirde teslim edilmek üzere saün elınacak 500 teneke benzinin açık eksiltmesi on gün etmdid ve ihale günü olarak 2 şubat 940cuma günü tespit edilmiştir. Adana teslimi bir tenekesinin muhammen bedeli 320, İzmir teslimi olanın da 307 kuruş 50 santimdir. İsteklilerin mezkur tarihte saat 14 te Vilâyet binasında müteşekkil ziraat mübayaa komisyonuna muvakkat teminatlarile müracaatleri. (636) I RUSTON HORNSBY markalı harman patos makinesile C. A. S. E. işaretli ve 3105 numaralı Geiz traktörü müsaid bir fiatla satıhktır. İsteklüerin görmek üzere makinelerin bulunduğu Adapazarında tüccar Hasan ve Selim Plâv biraderlere ve fiat vesair tafsilât için İstanbulda Sirkecide Mimarkemaleddin caddesinde 26 numarada sahibi köseleci YENTO ÇİPRUTa müracaatleri. MAKİNAYA AİD BAZI İZAHAT: Motör 35 beygir kuvvetinde olup Patozun barabanı 90 santimetredir. Gaz yaktığı gibi mazut dahi yakar. Devlet De«iryolları işlcf e 0. Milfirlağttndca: Muhammen bedeli 450 lira olan 2500 aded büyük hasır süpürge açık eksiltme usulile mubayaa edilecektir. Münakasa 2/2/940 cuma günü saat 11 de Sirkecide 9. İşletme binasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin 33,75 lira teminat ve kanunî vesikalarile Komisyona müracaatleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Komisyondan verilmektedir. (504) Muhammen bedeli 940 lira 54 kuruş olan 2542 aded kömür küfesi 12/2/1940 pazartesi günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından taahhüdünü ifa edemiyen müteahhid nam ve1 "hesabına açık eksiltme usulile satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 70 lira 54 kuruşluk muvakakt teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız dağıtılmaktadır. (602) Inhisarlar Müfettiş Muavinliği Müsabaka Imtiham înhisarlar İdaresinde münhal 100 lira ücretli müfettiş muavinlikleri için 15 mart 940 cuma günü saat onda Sirkecideki Teftiş Şubesi binasında hukuk, mülkiye, yüksek ticaret ve iktısad mekteblerinden mezun talibler arasında bir müsabaka imtihanı yapılacak ve muvaffak olanlardan lüzumu kadarı derece sırsile münhallere tayin edilecektir. Taliblerin 2 mari 940 cumartesi saat 13 e kadar bir istida ile Umum Müdürlüğe müracaat etmeleri lâzımdır. Ararulan şartlar ve müracaat Jstidasına bağlanacak vesikalarla imtihan porgramı tafsilâü müracaat müddeti zarfında Umum Müdürlükten şifahen ve posta ile tahriren istenebilir. (560) ANKARA MAGAZİN ED tatlı hikâyeler, en güzel res mler, sinema sahifeleri ve şen yazılarla süslenmiş o'arak ; Türkiyenin en güzel Salon Mecmuası 1 Şubatta Çıkıyor Posta kutusu 488 ANKARA KAN, KUVVET İSTİHA SURUBU FOiFARJOL FOSFARSOL, Kanın en hayatî kısmı olan kırmızj yuvarlacıkJarı tazeüyerek çoğaltır. Tatlı i$tah temin edet. Vücude devamlı genclik, dinclik verir. Sinirleri canlandırarak asabî buhranlan. nykusuzluğu giderir Maannid inkjbazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye. Sıtma nekahatlerinde, Bel sevşekliği ve adeni iktidarda ve kilo almakta şayani hayret faideler temin eder. F O S F A R S O L'ün: Diğer bütün kuvvet şunıblanndan ustünlüğü DEVAMLI BİR SURETTE KAN, KUVVET. tŞTİHA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir^ Sıhhat Vekâletinin resml müsaadesini haizdiı. Her eczancde balanur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog