Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

26 Ikincîkânun 1940 CUMHURİYET Cumhuri Klışe atelyesi BUKET' de bulursunuz. En güzel Viner Şiniçilı, En nefis Bifteği, i Buket, istanbulun en tanınmış bir Lokantasıdır. İstiklâl caddesi Şehir Tiyatrosu karşısında RenHIİ. /tot/'reVtotipiTıre ^P/rt'nç, Ba/fır*Madenî Ft/ffef iş/eri AGRES: ÇMMO&H} HAUEVİ S0>aK Cımhurfrl mttbaaaı . Telefoo 1*299 . »*a90 Usküdar Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları Türk Anonim Şirektinden: Şirketimize iüzumu olan Kırtasiye malzemesi münakasaya konulmuştur. Münakasa 12 şubat 1940 pazartesi günü saat on dörtte şirketin Bağlarbaşında kâin merkezinde yapılacaktır. İstekli müesseselerin tarihi ilândan itibaren tatil günleri müstesna olarak her gün saat ondan on altıya kadar şirket merkezinde mağaza ve levazım müdürlüğüne müracaatle şartname ve kırtasiye listesini görebilecekleri ilân lounur. Bozüyük sulh hukuk hâkimliğinden: Bozüyüğün Yenimahallesinden mütekaid Ali karısı ve Bayram kızı Feride Okların vukuu vefatüe terekesinin kanunu medeninin 5 31 inci maddesi mucibince ihtiyatî tedbir olarak tahrir ve defteri tanzim ve mühürlenmiş olduğu ve gene medenî kanununun 561 inci maddesi ahkâmına tevfikan terekeden alacak ve borc iddia edenlerin keza bir ay içinde müracaat etmeleri ve bu hususta miras çılarının ve adedinin bulunup bulunma dığının lâyikile tahakkuk etmediğinden kanunu medeninin 534 üncü maddesi sarahatine tevfikan üç ay zarfında müracaat etmeleri, aksi halde mirasın hazineye intikal edeceği ve netiyici kanuniycsinden mütevellid mes'uliyetlerinin kendilerine raci olacağı lüzumu ilân olunur. AMtlttT OSMANLI BANKASI 30 Eylul 7939 tarihindeki vaziyet AKT1F Hisse seuedlerinin ödenmesi istenmemiş olan kısmı Kasada ve bankalarda bulunan paralar Kısa vadeli avanslar ve röporlar Tahsil olunacak senedler Cüzdanda bulunan kıymetler Borclu cari besablar Rehin mukabilinde avanslar Kabul yolile borc'Iular Gayrimenkul mallar ve mobilya Müteferrik Isterlln ş. 5.000.000 6.028.696 859.583 4.730.942 2.367.443 7.547.120 2.460.441 384.931 595.478 119.303 9 12 19 11 17 19 15 1 12 6 7 8 3 6 11 8 8 5 Dr. İHSAN SAMi BAKTERÎYOLOJÎ LABORATUARI Umumî kan tahlilâtı, frengl noktal nazarından Vasserman ve Kahn teamullerl, kan küreyvatı sayılması Tlfo ve «atma hastahklan teşhlsl, ldrar, baigam, cerabat, kazurat ve su tahlilâtı, filtra mlkroskopl. bususl aşılar lstlnzarı. Kanda ure, şeker. Klorür, Kollesterin mlktarlannm taylnt Divanyolu No. 113, Tel: 20981. P A S i F isterlln Ş. P. Maliye Vekâletinden: Türk vatandaşı müslüman mübadiller tarafından Yunanistanda terkedilip Yunan Millî Bankası tarafından idare edilmekte olan emvali gyrimenkule ahiren müşarünileyh hükumetçe neşrolunan bir kanunla devlet tarafından geri ahnmıştır. Bu emval üzerinde üçüncü şahıslarla banka arasında mevcud ihtilâfatm hal tarzı ve tahaddüs eden davalann ne suretle görüleceği de bir iradei kralî ile tespit ve tayin edilmiştir. Türk mübadil ve gayrimübadil müslümanlardan aslen veya dolayısüe bu malların ayın, menafi. ayni hak noktasından banka ile ihtilâfatı veya davası olanların zikrolunan kanun ve kararname hükümlerinden malumat almak üzere Ankara, İstanbul, Izmir Defterdarlıklarına ınüracaatleri lüzumu ilân olunur. 311» (579) İ L A N Roma Seyrisefain İdaresi Umumî Acentalığı NEWYORK, FİLÂDELFİYA ve BALTİMORE limanlanna uğrıyarak ve yolcu ile eşyayi ticariye alarak Göndereceğinî saym halka ilân eyler. SULİNA vapuruv 1939 sonteşrinde sefere çıkmış 600 tonluk ve 14 mil sür'ata malik, liiks kamaraları da havidir. Fiatlar mutedildir. Fazla tafsilât için Galatada Tahir hanında kâin umumî acentalığına ^ • Ü M H M M M M müracaat. Telefon : 49449, 49450. SULINA 28 SONKÂNUN ile 5 ŞUBAT 940 arasında VAPURUNU AMERİKAYA Bayramiç Jandarma Ikinci Alay Satınalma Komisyonu Başkanlığından: Cinsi Sığır eti Ekmeklik un Sadeyağ Kuru fasulye Bulgur Pirinc Odun Kilosu 79000 441000 19000 40000 55000 35000 750000 Tutarı Lira 22120 75330 19570 8000 8250 12250 6000 Teminatı Lira K. 1659 00 4299 00 1467 75 600 00 618 75 918 75 450 00 İ H A L E N İ N G Ü N Ü Imroz asliye mahkemesi sulh hukuk 30.093.943 dairesinden: Istanbul Vilâyeti Eminönii kazası A30.0^3.943 2 lemdar nahiyesi Divanyolu sokağının 10 hane sayılı evinden olup İmrozda Cınarlı Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur. mahallesinde diş doktoru Yordan Kos Mes'ul Muıahhas ve Uroumî Muhasebe Şefi Türkiye Umum MüdGrfi tantinidi kalfası iken 26 haziran 939 tarihinde İmrozun Kale köyü iskelesinde G. DELLA SUDDA PH. GARELLi denizde banyo yapmakta iken boğulmuş olan ve aslen rCırşehirli Mamas oğlu De Ağız, boğaz iltihablarında, dişetl hastalıklarında ve kanamalarında ruhiseden doğma bekâr 1329 doğumlu dişçi kalfası Serkiz Bağdadlıoğlunun emSandalya tahtaları valine mahkemece vaziyet ve kanunu me(OTURAK KONTROPLÂKTAN) deninin 532 nci maddesi mucibince defHalis Viyana malı. Ayazpaşada teri tutma muamelesi ve borclu ve alaPark Oteli ittisalinde Haricî Konun ılık olarak gargaıası, bu iltıhabların şifaaını temin eder. caklılarının müracaat etmeleri için bünak sokak 7 numaralı dükkâna tün muamelesi ikmal edilmiş ve ölünün müracaat. Telefon: 40943. mirasçıları bir türlü anlaşılamamış» pldur m ğundan kanunu mezkurun 534 üncü mad: *'.'5!?;: v."".'ri". desi mucibince üç ay içinde mirasçılarının sıfatlannı beyan ve tmroz sulh hâkimliği 1 Manisada Kumçayınm bir tahliye yatağile Marmara gölune ak'tilrnası ameliyatının keşif bedeli (191,114) lira 57 kuruştur. saç bakımı ne müracaat etmedikleri takdirde ölü 2 Eksütme 19/2/1940 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Su işleri Serkiz Bağdadlıoğlunun bütün mirası haGüzelliğin en birinci şartıdır. reisliği Su eksiltme komisyonu odasmda kapalı zarf usulile yapılacaktır. zineye intikal edeceği ilân olunur. 10.000.000 Serroaye 1.250.000 Statü mucibince ayrılan ihtiyat akçesi 340.968 8 4 Tedavülde bulunan banknotlar 228.552 13 11 Görüidüğünde ödenecek senedler ve vadeli senedler Alacaklı cari hesablar 16.088.660 14 9 Vadeli bonolar ve cari hesablar 1.420.903 16 2 Kabuller 384.931 15 Müteferrik 379.925 11 RIDA DİŞ SUYU Nafıa Vekâletinden: PETROL NİZAM 5/2/940 6/2/940 7/2/940 8/2/940 9/2/940 12/2/940 14/2/940 Pazartesi Sah Çarşamba Perşembe Cuma Pazartesi Çarşamba 14 Kapalı zarf ALDANMAYINIZ!.. n (Sinâ Çölünde Türk Ordusu) adh ve çok kıymetli bir memleket kitabımn müellifi olan Afyon Karahisarlı mualilm Fuad Gücüyenerin: 1 Bayramiç Jandarma İkinci Alay eratınm senelik ihtiyaclan olan yukanda cinsleri, mıktarlan. tutarlarile muvakkat teminatları yazılı yedi kalem erazk kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Bayramiç Askeri Kazinosunda Satınalma Komisyonu tarafından yapılacaktır. 3 Şartnameler Komisyonda her zaman görülebilir. 4 Teklif mektublarının ihaleden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyona verilmesi şarttır. 5 Taliblerin kanunun 23 üncü maddelerindeki şartlar dairesinde Komisyonumuza müracaatlen ilân olunur. (309) Dünya Haritası Satışa çıkarılmıştır. 1 metre boy, 68 santim eninde bir kâğıda altı renkli olarak basılmış olan bu harıtanın fiatı, her yerde yalnız: 15 kuruştur. Satış merkezi: (Anadolu Türk Kitab Deposu). Yenipostane karşısmda Meydancık hanında. Satış şubesi: Ankara caddesi No. 1 1 7 de. Not: Avrupa, Asya haritalan da basılmaktadır. Bunlan da lutfen bekleyiniz. Elmalı asliye hukuk mahkemesinden: Elmahnın Selâmlar mahallesinden Osman oğlu Hüseyin Şenelin karısı müddeaaleyha Gökbunardan Kara Süleyman kızı Zeliha Şenel aleyhine ikame eylediği karısı Zeliha üç sene evvel meçhul bir sahısla Elmalıdan aile yuvasını terkederek savuşmuş ve halen de ikametgâhı meçhul bulunmuş olduğundan ve evine dönme diğinden kanunu medeninin 1 32 nci maddesi mucibince terk sebebile boşanmalarına karar verilmesini taleb ve dava eylemiş ve Kayseri heyeti ihtiyariyesinden Zelihanın halen ikametgâhı meçhul bu lunduğu davetiye zahrındaki şerhten anlaşılmış ve ilânen tebligat icrasına karar verilerek muhakemesi 18/1/940 tarihine talik kılınmış olduğundan yevmi mezkurda Elmalı asliye hukuk mahkemesine gelmesi veya vekil göndermesi, aksi takdirde muhakemenin gıyabında devam olunacağı ilân olunur. 3 İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, baymdırhk işleri genel şartnamesL fennî şartname ve projeleri 9 lira 56 kuruş mukabilinde Su işleri reisliğinden alabılirler. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (10.805) lira 73 kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksdtmenin yapılacağı gunden en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Vekâletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddetiçindevesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 5 İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Su işleri reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (578) L Istanbul Belediyed ilaalan teminat 36.00 36.00 On beç senedenberi on binlerce kimse tarafından memnuniyetle kullamlmaktadır. Senelik kirası 480,00 480,00 Biçki Dersleri Şükrü Canalın eseridir. Hocasız kadm terziliğini mükemmel öğretir. Her eve mutlak lâzımdır. 3 cildden mürekkebdir. Birinci cildi 2, ikinci ve üçüncü cildleri ikişer buçuk liradır. Takım alanlara 3 cild «5» liraya verilir. Parası gönderilirse posta ile de gdnderilir. Ayrıca posta ücreti almmaz. Satış yeri, Şükrü Canal. Beşiktaş, Akaretler, Dibek sokak. numara 1/2 dir. Felemenk Sümbülleri Renk, koku ve gflzellik Holandadan getirilmiş en Iri ve en nadlde Rfll DUL QIİQAİÜİ ABI Do.düncu Vakıf Han dördüncü ket 18 oumarada O U U H n L H n l Bahçe nvman Mevlud Baysalda bulacaks.mz. Telefon: 23426 Kısa telgraf: Mimbaysal Istanbul Galatada Karaköy caddesinde köşebaşmda 3 harita numaralı dükkân. Galatada Karaköy caddesinde koşebaşında 2 harita ve 3 kapı numaralı dükkân. 1500,00 112,50 Galatada Karaköy caddesinde köşebaşmda 1 harita ve 2 kapı numaralı dükkân. Senelik kira muhammenlerile ilk teminat miktarları yukanda yazılı dükkânlar 1 ilâ 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Muamelât müdürlüğü kaleminde gorülecektir. İhale 12/2/940 pazartesi günü saat 14 te Daimî Encümende yapılacaktır. Taliblerin ilk teminat makbuz veya mektublarile ihale günü muayyen saatte Daimî Encümende bulunmalan. (617) Türkiye Cmnhariyeti Tanesi 22,5 kuruştur. Z İ R Â Â T B A N K Â S I 25 çeşidlik bir koleksiyon 500 kuruş. Orman Fakültesi Alım Satım Komisyonu Başkanlığından: Beher tonu Muhammen tutarı Cinsi Mflctarı Muhammen fiatı Karabük koku 80 Ton Maa nakliye 29 lira 25 K. 2340 hra Muvakkat teminatı: 176 liradır. İhale: 26/1/1940 cuma günü saat 14 te. 1 Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi için yukarıda miktarı yazılı Kara bük koku bir şartname ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme Maliye Vekâleti Beyoğlu Liseler muhasebeciliği dairesinde 26/1/1940 cuma günü saat 14 te toplanacak olan Fakülte alım satım komisyonu huzurunda yapılacaktır. 3 Eksiltmeye girebilmek için yukarıda yazılı muvakkat teminat karşıhğının mezkur muhasiblık veznesine yatırdığına dair makbuz ibraz etmek ve yeni yıl Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı vasıfları haiz olmak elzemdir. 4 Şartnameyi görmek, evsaf ve teslim şartlarını öğrenmek isteyenler tatil günleri haric her gün Büyükdere Bahçeköy Orman fakültesi idare müdürlüğüne müracaatleri. (330) Kuruluş tarihi : 1888 Sermayesi : 100,000,000 Türk lirası 1 Beyoğlu Yıldız sinema karşısı tram | vav duraği Lekler apartımanı. Fakir [ lere parasız. Tel: 4 3 9 2 4 • ^ ^ • " Suphi Şenses* drar yo'ları hasta'tk'arı mütehassıs I MEMUR ve DAKTİLO Zonguldakta bir kömür müessesesinde çalışmak üzere iyi fransızca bilen bir memur ile gene fransızca bilen ve seri yazan bir daktiloya ihtiyac vardır. Verilecek maaş baremin (8) inci derecesine kadardır. İsteklilerin hâmil bulunduklan vesaik asıl veya suretlerile tercümeihal varakalarını en geç 5/2/940 tarihine kadar Zonguldak Posta kutusu (21) e göndermeleri ilân olunur. A R A NI Y O R Istanbul ikinci iflâs memurluğundan: Müflis lstanbulda Postane sırasında 43 No. lı mağazada manifaturacı Hacı Hüseyin oğlu Mehmed Evrim alacaklılarına konkurdato teklif etmiştir. Alacakhların 7/2/940 çarşamba günü saat 10 da daireye gelerek konkurdato teklifini müzakere etmeleri ilân olunur. (23783) Sahib ve Başmuharriri : Yunus Nadı Umumî neşriyatı idare eden yazı işlerı Müdüru: Hikmei Münif Olgen Cumhuriyct Matbaası Para biriktirirken zengin olabilirsiniz. Keşideler 1 eylul, 1 birincikânun, 1 mart, 1 haziran tarihlerindedir. ıkramiyelerin listesi : 4 tane 1000 lira 4 500 » 250 » 4 100 » 40 50 » 100 40 » 120 20 » 160 Tirkiye Cıudıııriyeti Ziraat Bankası para biriktireıdere her yıl kur'a Ue 28,800 lira ikraaiye veriyor. Şube ve ajans adedi : 265 Ziraî ve ticarî her nevi banka muameleleri Kur'aya ancak 50 lira biriktirmış olanlar girebilir. Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan açağı düşmiyenler ikramiyelerini yüzde 20 fazlasile alırlar. TIIHYE cnnııiTEn OUUT Mmutsı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog