Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET^ 26 İkincikânun 1940 1 2 s 4 6 7 10 11 Zelzele felâketzedelerine teberru kay1 dı için teşkil edilen tâli komitelerin faali• 1 ! ! yetlerine lüzum kalmadığından toplaınış ı 2 |fe I olduklan para ve eşya listelerini alâkaParia 25 (a.a.) 25 kânunusani ak dar makamlara tevdi ederek muamele8 şam tebliği: lerini tasfiye etmişlerdir. Vilâyet merkez 4 • • Cephenin heyeti umumiyesinde gündüz komitesi de vatandaşlan davct suretile ta6 sükunetle geçmiştir. Bazı topçu ateşleri ahhüd kaydetmiyecektir. Vilâyet merktz olmuştur. v lunacak olan vatandaşlar kazalardaki ko6 • 1600 tonluk Alman Albert Janus yük mitelere müracaatle teberrulerini yatırd1 • vapuru gemilerimizden biri tarafından caklardır. Dün Kızılay merkez ve kaza yakalanırken kendi kendini batırmıştır. veznelerine 30,307 lira 54 kurus yatırıl8 • Devriye gemilerimizden biri bir Al mıştır. Bu miktar dünkü umumî yekuna 9 | |• man denizaltısına muvaffakiyetli bir hü ilâve edildiği takdirde istanbulun tevdiat lo jekunu 965,897 liraya baliğ olmaş bucum yapmıştır. Hungarya takımı cumartesi günü Bey 1 1 İngilterede silâh altına çağtrılanlar lunmaktadır. İstanbula gelmiş olan ze'zele felâket oğlusporla, pazar sabahı da Şişli ile biıeı Londra 25 (a.a.) 20 ilâ 24 yaşınSoldan sağa: daki gencler silâh altına alınmak üzere zedelerinin hepsine eşya ve yatak tevzi maç yaptıktan sonra Peşteye gidecektir. Hungarya takımı, F. T. C. kadar devamlı 1 Kısa fakat büyük manalı sözler (ce1 7 şubatta kaydolunmağa davet edilmiş edilmiş, hepsi de iskân olunmuştar. Sıhhat ve Muaveneti Içtimaiye Vekâ kombinezon yapan bir takım hissini ver mi). 2 Rahat ve sakin, bir tatlı. 3 Mu> lerdir. Bunlar kısım kısım çağırılacaklarleti Müsteşarı Asım Ankaradan şehrimi memiş olmakla beraber, daha ziyade göz hakkak deniz nakliye vasıtalarından biri • dır. ze gelmiş, felâketzedelerin yerleştikleri dolduran oyunu yüzünden iyi bir tesir dir (iki kelime). 4 Ters çevirirseniz <Isa> Holanda harbe karışmak :vleri ziyaret etmiştir. İngilterede topla bırakmıştır. Takımın her hattında esaslı nuı annesi olur, köpeğin feryadı, çoğun akistemiyor nan mühim miktardaki eşya ve saireyi oyuncular bulunması, gerek müdufaa es sinin tersi. 5 Kumanda telâkki eden (İÜ Lahaye 25 (a.a.) Holanda par bizzat getirerek felâketzedelere teslirn e nasında, gerekse hücum halinde Hungarlamentosunda Îngiliz Bahriye Nazırı Çör decek olan bir Îngiliz Generali ile maiye yayı toplu ve kuvvetli bir takım haline kelime). 6 Kraliçe, tekdir, bir edatın JU« saltılmısı. 7 Birinin yapacağı hertürlü çil'in son nutku mevzuu bahsolmuş ve tindeki heyet bugünlerde Londradan şeh sokmaktadır. rimize gelecektir. tenkid edilmiştir. Merkezî Avrupada bellibaşlı eski ve zarar ve ziyam tazmin edeceğine söz verma Bu münasebetle cereyan eden müzakeHeyetin ikameti için Tokatliyan ote uzun bir şöhreti olan Macar takımının bü rüzgâr. 8 Ters çevirirseniz seyahat olur. reler sonunda Hariciye Nazırı Kleffens linde bir daire tahsis edilmiştir. Heyeti tün bu güzellik içindeki sert oyunundan kesilip atılmış olan. 9 Fransada bir şe« demiştir ki: burada Kızılay mümessilı lsmail Cemal başka bizim için şikâyet edilir bir tarah hlr, Arabistan yarımadasında bir mıntaka « Bütün Holanda milleti hükumetin ile Kızılay depo müdürü Haydar ve Sıh yoktur. Son senelerde incele incele azamî 10 Yaradan çıkanlardan, küçük kitab bitaraflık siyasetini tavsib eylemektedir. hiye Vekâleti neşriyat müdürü Remzi derecede yumuşak bir hale soktuğumuz 11 Takım, Çin Hindınde bir nehir. Sağda, İçine eroin saklanan bir fotoğraf makinesi. Solda: Bu hususta hiçbir şüphe yoktur. Bitaraf karşılayacaktır. Heyet buradan Ankara futbolun hududlarımız dışında sert oy • Yukarıdan asağıya: Afyonu toz haline getiren makine lığımszın ihlâline mâni olmak için tedbir ya, oradan da zelzele mıntakasına gide nanmakta olduğunu da unutmamak lâ 1 İdare takslmatımızdan birinin ba zımdır. Ikinci lik takımlarımızdan Bey şmda bulunanın yerine kalmış olan üfcl Uyuşturucu madde kaçakçılığının en nanistanda ve daha birçok memleketler ler almaktayız. Bu babda kat'iyyen en cektir. lernasyonal kanunlara istinad ediyoıuz. lzmir vapurile Orduya 750 çuval un, oğluspor ve Şişli ile maç yapacak olan kelime). 2 Köle, ada. 3 Bir gün, bir fazla mal aldığı merkez Amerikadır. Fa de olduğu gibi, İngilterede de, eroin, ko Holandanın siyasetine kendi menfaatleri Giresuna da 700 çuval un gönderiimiştir. Hungaryanın son iki oynu da, büyük bir çeşid kabadayılık. 4 Uzatma, balıkçüa« kat bazı ahvalde, bu zehirli maddelerin, kain ve saire kaçakçılarına son derece a namına hücum edenlerin tesirine hükumct Mısırdan 1 1 balye battaniye, 14 Lalye zevk içinde dikkat ve alâka ile takibe derın levazımatından, bir emrin tersi. 5 kaçakçıhk merkezlerine çıkarılarak, bü ğır cezalar verilmektedir. kapılmıyacaktır. eşya, Fransadan da 1 4 balye eşya gelnıiş er bir kıymeti olan maçlar olacaktır. Kadın, eşya. 6 Telefon makinesinin lu • « Holanda ve Belçika, Avrupada birer tir. Felâketzedeler için Kahire sefaretitün dünyaya oralardan tevzi edilmesi Eroin kaçakçılarının kullandıklan uCumartesi ve pazar günleri sımlarından (cemi). 7 Mecalsiz beygir yapılacak maçlar (İU kelime), Arab harflerinden birinin c « mecburiyeti karşısmda kalan kaçakçılar, suller o kadar mütenevvi ve o kadar kur nizam ve sükunet unsurudur. Bu iki mem mize tevdi edilmiş olan 1900 lira, dün leketin kendilerine yapılan vaidlerin sa Istanbul Kızılay merkezine gönderilmişkunuşu. 8 Misli mevcud (iki kelime), pa« bu meıkezlerden Atina, Beyrut, Kahire, nazcadır ki, alelâde kaçakçılarla uğraş mimiyetine ve Holandanın Avrupa ve Asİstanbul Futbol Ajanlıgından: r. ra kablarından. 9 Almanyada bir havza, 27/1/940 cumartesi: Tunus, Cezair, Marsilya, Barselon, Lon mağa ahşmış gümrük memurlarmın bu yada işgal ettiği mevkiin bu topraklar ateş alıp parlayan. 10 Kepazelik, nota, Ellenic Line Limited şirketinin Taksim stadı; dra ve Hamburg'u tercih ederler. son derece tehlikeli adamlarla mücade üzerinde hiçbir büyük devletin emeller Hungarya Beyoğluspor saat 15. Hakem: 11 Eski zamanda Beniisrailin bulundu* teberruu Kaçakçıların tercihan intihab ettikleri le etmesi, imkânsız değilse bile, pek müş beslemesine müsaid olmadığma dair haTank Ozerengln. Yan hakemleri: Aduan ğu yerlere verilen isim (iki kelime), bir Ellenic Line Limited şirketi, lstanbul Akın Ahmed Âdem. ricde mevcud kanaate inanları vardır.» emir. bu yerlerin bazısında, uyuşturucu mad kül bir hale girmektedir. Hariciye Nazırı, bitaraflara karşı ta mümessni Umdal şirketi vasıtasıle Erzın 28/1 ^40 pazar (lık maçları): Meselâ, Bulgar Rumen hududunda arruz edilmesi ihtimalinin lâübahlikle can felâketzedelerine sarfolunmak üzere deler ahşverişi çok şiddetli cezaları müsEvvelkl bulmacanın halledilmiş şekli Takslm stadı: I 2 R 4 (S K T H o 1 0 1 1 telzim olmasına mukabil, bir kısmında da, ki gümrük memurlan, bir kaçakçının, on mevzuu bahsedilmesini tenkid eylemiş ve 1000 lira teberru etmiştir. Hungarya şişli saat 10,30, Hakem: Nuri şöyle demiştir: mütecasiri birkaç aylık hapisten ibaret bir sekiz ay zarfında seksen kilodan fazla Bosut. Yan hakemleri: Tarık Özerengın Robert Kollej müdürü İGİEİCİEİYİAİR 1 S 1 « Manevî duyguların ihlâli vaziyetin Şazi Tezcan. ceza ile yakayı kurtardığı için, bütün eroin ithaline muvaffak olduğunu haber Amerikaya gidiyor EİDİE VİAİTİ» RİE TİE| Galatasaray Topkapı saat 13. Hakem: dünyada bu muzır işin öniine geçmek im aldıktan sonra bu kaçakçıyı ele geçirin inkişafında kat'î bir tesir yapabilir. Hiç Erzincan felâketini gözile görmek üze Sami Açıkoney. Yan hakemleri: Samıh Dukimsenin muhariblere ahlâksız niyetler V A V AİKİAİR A K ciye kadar çekmedikleri kalmamıştır. İki atfetmeye hakkı yoktur. Holanda, bita re zel/.ele mıntakasına gitmiş olan Robert rarusoy IJısan Bayrı. kânı bulunamamaktadır. IİİB A N • RİAİK Beşiktaş Süleymaniye saat 15. Hakem: B E Kaçakçılar, meselâ Atina şehrini, uzun hudud arasında gidip gelen otomobiUerin, raflığmı muhafaza ve Avrupaya karşı va Kollej müdürü doktor Rayt dün Erzincan dan İstanbula dönmüştür. Doktor Rayl Şazi Tezcan. Yan hakemleri; Muhtar zaman, rahat çalışılabilir bir merkez ola arabaların aramadıklan köşe bucağım, zifesini yapmış oluyor. Çünkü eğer HoNİA • L IİKİAİNİE Erzincanda gözile gördüklerini Ameri Mueyyed Guredin. rak bellemişlerdi. Fakat sonradan bu va yolcuların karıştırmadık bavulunu, çan landa ve Belçika harbe girecek olurlarsa kahlara anlatmak ve kendilerini insanlık O İ N • • AİK • V 1 E Şeref stadı: sleri daha ziyade karıştırmış olacaklar ziyet değişti. Orada yakayı ele veren tasını bırakmamışlar fakat aylarca uğraş dır. Bize her kim taarruz etmek cüretinde vazifelerini yapmaya davet etmek üzere Alemdar Şişli saat 10. Hakem: Necdet DİE E N • HİBKİ1 »! Gezen. Yan hakemleri: Muhtar Mueyyad bugün Amerikaya gidecektir. kaçakçının akıbeti, zincire vurulup gemi malanna rağmen hiçbir şey bulamamış olur«a silâhia karsılanacaktır.» Guredin. Aİa A M l C A • Y ambarma tıkıldıktan sonra ıssız bir ada lardı. Harbin başındanberi mutadere Anadolu Feneryılmaz saat 11,45. Ha SİA R A R A N • A Nihayet, Krajviç isminde bir Bulgar da çile doldurmaktır. kem: Basrl Butun. Yan hakemleri: Sami edilen eşya Asal Halid Uzer. Gümüşanede 1 R A N • VİE D A' Marsilya da uzun müddet, Atina gibi, rençberinin, yedinci defa olarak üstü aParis 25 (a.a.) 13/1/40 2 0 / 1 / Altıntuğ Hılâl saat 13,30. Hakem: Tarık Gümüşane 25 (a.a.) Son 24 saat kaçakçıları fazla ürkütmiyen bir merkez randığı bir gün, omzundaki çapanın tah 40 haftasında Fransız donanmasının yapVİtİKİE N • I'Ç EİR E zarfında muhtelif şiddette 4 hartketiarz Özerengın. Yan hakemleri: Selâmi Akal vazifesi görmüştür. Bugün Fransız zabı ta sapı nazan dikkati celbetmis, vidalı tığı abluka su neticeyi vermiştir: Fahreddin Somer. Dokuz vapur tevkif edilmiş ve I56C0 kaydedilmiştir. Hasar yoktur. Beykoz Istanbulspor saat 15,15. Hakem: tasının, bu ölüm dağıtan muzır insanları olduçu görülen bu sap çevrilince, içinin on eşya musadere olunmuştur. Italyada Halid Ezgu. Yan hakemleri: Necdet Ge tenkil hususunda gösterdiği şiddet pek oyuk ve eroinle dolu olduğu anlaşılmışHarbin başındanberi: Roma 25 (a.a.) Bugün Palermo, zen Bahaeddin Uluöz tır. Meğer, günde iki defa hududdan ge 254 vapur tevkif edilmiş ve 480,500 Açıhş Kapanıj korkuncdur. . ,. , . Laspezia ve Lucque»'de zelzela olmuş r „ Fenerbahçe stadı: 5.24 ' TÖterlta Kaçakçıların en fazla 4erktuklan kuv çen bu adam her seferinde eroin nakledf on eşya musadere olunmuştur. Karagümrük Anadoluhisar saat 13. Ha Londra tur. Palermo ve Lazpesia'da hiçbir hasat 130.19 "kem: Adnan Akın. Yan hakemleri: Neşet! NewTori 100 Dolar 'oktur. Belçika garanti istemiyormuş vet îngiliz zabıtasıdır. îügiltertde, tryuş yormu? ve on sekiz ay zarfında naklettiği Şarman Sabahaddln. 2.9282 100 Frank Paris Brüksel 25 (a.a.) «Havas» Dün Zilede turucu madde kaçakçılığile mücadele va eroin yirmi dört bin liralığı bulmus! Fenerbahçe Vefa saat 15. Hakem: Ah Milano 6.675 100 Liret Yunan hududunda yakalanan bir baş Çemberlayn tarafından Avam kamara Zile 25 (a.a.) Kasabamızda hergün med Âdem. Yan hakemleri: Fıkret Kayralzifesinin gizli servise verilmiş olduğunu, 29.2725 Cenevre 100 Isv. Fr. sında yapılan beyanata muttali olan resAmsterdans 100 Florin 69.183 bu servis bütçesinin, kaçakçıları ihbar ka kaçakçı da, bir ayağına giydiği ve bil mî Belçika mehafilinde, bir taarruz tak jirkaç defa hafif yer sarsmtılan hissedil Ziya Kuyumlu. Berlin mektedir. Bugün de saat 12,45 te üç sa İstanbul mıntakası merkez 100 Rayısm. edenlere verdiği mükâfat yekununun baş hassa topallara mahsus şekilde yaptırdığı dirinde Belçikamn kendisine verilen ga 22.04 Brüksel 100 Belga niye süren orta şiddette bir zelzele ol döndürücü bir nispette bulunduğunu gayet kalın tabanlı ayakkabı ile gümrük' rantinin ifasını istemeyeceği beyan edil muştur. Hasar yoktur. 0.97 Atina 100 Drahmi heyetinin yaptığı toplantı 1.5875 Sofya 100 Leva söylemek, îngilizlerin bu işe nekadar çülerin gözünü boyamak suretile, sağlam mektedir. Sıvasta İstanbul mıntakası merkez heyeti ilk Prag 100 Çek Kr. Franstz tebliği ehemmiyet verdiklerini göstermeğe kâfi ayağındaki kunduranın, gizli köşe bucaSıvas 25 (a.a.) • Sıvasta bugün defa bir toplantı yaparak yeni sene bütMadrld 13.435 100 Peçeta ğında eroin taşımış ve aylarca kaçakçıhk Paris 25 (a.a.) 25 ikincikânun ta 10,50. 11,9 ve 12,21 de beşer saniyelik çesi ve spor faaliyeti hakkmda uzun bir dir. 100 Zloti Varşova üç defa zelzele olmustur. Hasar yoktur, konuşma yapmıştır. Bütün ajanlıklann rihli sabah tebliği: 1938 senesinde, Milletler Cemiyeti yapmıştır. Budapeşte 100 Pengö 23,425 ihtiyaclan ve muhtelif yerlerde yapılacak 100 Ley Bükreş 0.97 Eroin, uzun müddet münhasıran yük lş'are değer birşey yoktur. tarafmdan neşredilen raporda, Çinin, idman sahalannın vaziyetleri gözden geBelgrad 100 Dinar 3.0825 Alman tebliği Cenevrede imzalanan taahhüdnameye ri sek sınıflann müptelâsı olduklan keyif çirilmiştir. Ajanlar tarafından hazırlanaYokohama 100 Yen 30.94 Berlin 25 (a.a.) Büyük Alman uayet ederek, resmen kayıdlı 3,700,000 verici bir zehir olarak kullanılmıştı. Bu cak raporlardan sonra esaslı bir karar ve Stokholm 100 Isveç Kr. 31.005 mumî karargâhı tebliğ ediyor: 100 Ruble Moskova rilmek üzere önümüzdeki pazartesi akşauyuşturucu madde müptelâsı Çinlinin a halde kalsaydı belki zararı o kadar fazla (Baş tarajt l ınct safııjede) Garbda iş'are değer birşey yoktur. olmıyabilirdi. Halbuki, kaçakçılar, mu Hava ordusu müfrezeleri, garb cephe nönüne taziyetlerıle birlıkte lngılız mil mı ikinci bir toplantı daha yapılacaktır. dedini azaltmağa bütün gayretile çalış İstanbul istişare heyeti de, bütçe ve masına mukabil, Japonyanın, kendi kon zır faaliyetlerini, yavaş yavaş işçi, talebe, si üzerinde avlama hareketleri ve İngilte etinin aamimi hislerini de büdirmiş oidutrolu veya nüfuzu altmdaki mmtakalar orta seviyede memur gibi normal hayat re üzerinde istikşaf uçuşları yapmışlardır. unu kaydederek başlamış, Türk mılletı Dolmabahçe stadı hakkmda son kararını Harbin başlangıcındanberi Atlas Ok nin büyük acı ve kederlerini Îngilizlerin vermek üzere 29 kânunusanide bir top da, eroin ve kokain gibi maddelerin ima sahibi tabakalara sirayet ettirmektedirler Ihracat Takasın Ithayanusunda ticaret gemilerine karşı har bütün kalbile paylaştığını söyleyerek harb lantı yapacaktır. ki, asıl tehlike de buradadır. lâtını artırdığı yazıhyordu. nev'i lât Haıır |A.lıvre betmiş olan Deutschland, bir müddet ev de olduğu gibi sulhta da büyük lider olan tstanbul Dağcılık kulübü Meselâ Mançuri'de ve Jehol'da, 1938 Cenevre, bu büyük tehlikeyi nazan iti vel üssübahrisine avdet etmiştir. Atatürkün adıru tazimle anmış ve demis56 Enfersanjabl binası ;ir ki: senesinde, istihsalât yüzde on yedi nis bara aldığı için, keyif verici zehir işinde tngilterede alârm işareti 70 40 gevşek davranan memleketlere müracaat« Bir taraftan zelzele ve diğer tarafİstanbul Dağcılık kulübü binası martta petinde artmıştı. Londra 25 (a.a.) Dün gece geç le, eroin ve emsali kaçakçılarına karşı çok vakit tngilterenin cenubu şarkî sahillerin an su istilâsı yüzünden bir çok şehır ve yıkılacaktır. Bunun yerine Surpagob meBelçih» Harbin'de, yenibaştan yüzlerce esrar şiddetli davranmalan lüzumunu hatırlat de bir gehir civannda projektörler hare löylerin mahvolduğunu, binlerce Fürkün zarlığı arsasında yeni ve modern bir dağHolarda 41 40 kahvesi, Fuçyaten mıntakasında, fakir sıkete geçerek semayı aramış ve hava mü öldüğünü ve kurtarılmış olanların da ıstı cılık kulübü inşa edilecektir. Kurban baymaktan geri kalmıyor. 50 nıflara mahsus, bine yakın esrar kahvesi ab içinde bulunduklarını öğrendik. ramında Uludağa bir seyahat yapan ls Isveç Uyuşturucu maddelere karşı mücadele dafaa toplan bir kaç mermi atmıştır. ABu büyük felâket karşısmda nasıl fe tanbul Valisi ve bölge başkanı doktor Fransa açılmıştı. 56 41 ârm işareti verilmemiştir. Bunun sebebiaçan memleketler, afyon, morfin, kokain ni, teşhis edilemiyen bir tayyarenin sahil dakârlıklarda bulunmakta olduğunuzu Lutfi Kırdar Uludağda sporculann ikameTiyençin'deki Japon nüfuz mıntakası* 70 40 %9 ve eroin kaçakçılarını ayni cezalarla tec açıklannda uçmakta olduğuna dair bir duyuyoruz. ti için İstanbul hesabına bir otel yaptır bütün dünyaya gönderilmek üzere eroin Karla örtülü sahalarda açıkta kalmış o mağa karar vermşitir. ihracat primleri % 1OO kıymet ziye etmek ve bir «beynelmilel» sabıka şayia çıkr"=isı teşkil etmiştir. imal eden bir merkez haline gelmişti. an kardeşlerinizin yardımma koşmanm Üzerinde n hesab edilmlçtir. usulü kabul etmek hususunda mutabık Lebrun'ün teftişleri Konferans, ziyafet ve Yüzlerce laboratuarda, yığınlarla müs onların acılarını dindirmenin ne kadar zor kaldıklan gün, dünyanın bu en mühlik Paris 25 (a.a.) Reisicumhur Leb olduğunu tahmin ediyoruz. Bütün bu güçtahdem, 1500 tane mütehassıs, 10,000 müsabaka Elmalı asliye hukuk mahkemesinden: kaçakçıhSmm önüne geçmek belki müm run, beraberinde Bahriye Nazın Cam ükleri hissediyor ve acılarınıza yürekten den fazla Çinli işçi, kilosu 45 îngiliz liBu akşam altıda Galatasaray kulübünElmahda Saçıkaralı aşairinden Meh « pinchi ve Amiral Darlan olduğu halde ştirak ediyoruz. Bu müşkül anlarınızda kün olabilecektir. de Macar takımı antrenörü tarafından med kızı ve Musa karısı Cemile vekili İbi rasına en birinci nevi eroin imalile meşBrest'e giderek mahallî deniz tayyarele sir yardım olarak göndermekte olduğugul oluyor; bu imalâtın bir kısmı mahallî rini, harb filosunun birçok cüzütamlarını muz eşyaların kabulünü Ingilizler sizden verilecek konferanstan sonra Galatasaray rahim Yazganm aşairi mezkureden mü ^ Hungarya takımı ihtiyaca ayrıldıktan sonra, mütebakisi Cenubî Afrika parlemento ve tayyarelere karşı müdafaa tertibatını rica edıyorlar. Bu yardımlar imparator kulübü ziyafeti verecektir. oyu»cularına vekkilesi Cemilenin kocası Mustafa oğlt| bir çay Musa aleyhine açtığı müvekkili müddea» teftiş p'miştir. haftada beş yüz kilo olmak üzere, harice uğun her tarafından Iskoçyadan, Irlandasundaki münakaşalar Çaydan sonra felâketzedeler menfaa aleyhin karısı olup altı sene evvel mü Amerikadan sipariş edilen sevkediliyordj. Dahilde kalan eroin, o Capetown 25 (a.a.) Harb meselesi dan her yandan geliyor.» tine tertib edilen basketbol turnuvasının vekkilesini kovarak evinden çıkarmış ve tayyareler Lord Lloyd yardım için yapılan dave finali Kurtuluş ile, Bozkurd takımlan ara halen Giridli Mehmed kızı Emine ile kan tellerde, dükkânlarda, sokakta her ta üzerinde müzakerelere dün de parlamcnNevyork 25 (a.a.) Wall Street e her sınıf halkın gösterdiği yakın alâ sında oynanacaktırrafta satılıyor, bir otomatik makinelerle toda devam edilmiştir. koca gibi yaşamakta olmasından boşanı kayı bilhaasa tebarüz ettirerek ba Journal yazıyor: Bu sefer, cumhuriyelçi nasyonalist parmasına karar verilmesini taleb ve dava serbest serbest dağıtılmadığı kalıyordu. «İngiltere ve Fransa ile 6 ilâ 8 bin hususta komiteye para ve eşyayı ihtiti şefi Dr. Malan söz alarak demiştir ki: etmekle Elmalı asliye hukuk mahkeme i Bu bir haftada harice gönderilen 500 « Cenubî Afrika bitaraf kalmak is bombardıman tayyaresi ve birçok avcı va eden binlerce mektub ve pakesinde müddeaaleyhin ikametgâhı anlaşı* kilo eroin demek, bütün dünyanın nor tiyor, bu nokta üzerinde ısrar etmek isti tayyaresi satılması için mühim bir muba ;in gelmiş bulunduğunu ve bunlarm amadığından tebligat yapılamamış ve ilâi proEramı tetkik edilmektedir. nümkün olan «ür'atle felâketzedelere unen tebligat icrasına karar veTİlmiş oldu» mal ihtiyaclarının yüz elli misli demek yorum. Cenubî Afrika İngiltere ve Fran yaa saya karşı hasmane hissiyata malik de 1.000.000.000 ilâ 1.700,000,000 dolara aştırılacağını bildirmiş ve sözlerine nihaKomple bir mikroskop ucuz fiatla sa ğundan muhakeme 18/1/940 tarihine tir. ğildir. Milletleri birbirine karşı koyan baliğ olacak olan bu program şimdiye yet verirken Türk milletinin büyük felâ tılmak üzere Sandal Bedesteninde teşhir muallâk bulunmakla yevmi muhakeme îngiliz gizli servisinin, faaliyetini a harb çok şayanı teessüf bir hâdisedir. Av kadar kaydedilenlerin hepsinden geniş ketler karşısmda daima gösterdiği sabır edilmektedir. lsteklilerin 29 ikincikânun günü mahkemeye gelmesi veya vekil gönmansız bir mücadele haline sokması, bu rupada dostluk bağlarile merbut bulun tîr.» ve metaneti bugün de göstermekte devam günü 1 3 buçukta Kapalıçarşıdaki Bele dermesi aski takdirde muhakemenin gıya» emin dehşet verici raporun intişarından sonra ması lâzım gelen iki memleket varsa, bu bında devam edeceği ilân olunur. Hitler, harb eemflerînin isimlerini edeceğinden ki: bulunduğunu aöyleye diye müzayede salonuna gelmeleri. rek demiştir iki memleket de garb medeniyetinin te dır. değiştiriyor rakkisine ayni derecede büyük yardımlar « Siz kuvvetli bir milletsiniz. Harab Londrada, Çin mahallesinin dar so yapmış olan İngiltere ve Almanyadır. Berlin 25 (a.a.) «D. N. B.» ajansı olan bu yerleri yeniden mamureye çevikaklan, eirintili çıkmtılı yollardan, Tayrerek bu felâketten yeni bir kuvvet ala Dr. Malan'ın nutkundan sonra mü y mis nehrine çıkar. Altlarında ufacık dük zakerelerin diğer bir gün devamına ka Kırklareli Grup merkezi 45 liralık ücretli ayar memurluğu münhaldir. Bu vazifeye talib rak çıkacaksınız. Bu kederli günlerinizde Führer, Deutschland isminin daha bü sizlere selâmlarımızı ve muhabbetlerimizi olanlar 14826 sayılı Heyeti Vekile kararına îktıran eden ölçüler nizamnamesinin 46 nea kânlar bulunan alçacık evlerin herbirisin rar verilmiştir. yük bir vapura verilmesine karar vererek gönderiyoruz. Allaha ısmarladık.» maddesinde zikredilen «hliyetnameyi haiz bulunan kimselerin evrakı müspitelerile Kıtkd"e hir sürü esrar saklıdır. Gizli yollar, lareli Belediy e riyasetine müracaaüeri ilân olunur. (363) şimdiki Deutschland vapuruna Lützow aKavgacılar yeraltı geçidleri burada pek mebzuldür. dının takılmasmı emretmiştir. Büyük Kaptan Süreyya ile Hasan oğlu MehBelçikada yakalanan Bu karmakarışık yerlerde, öldürülen bir med isimlerinde iki adam, dün Beşiktaşta Lützow kruvazörüne de başka bir isim adamın cesedini saklamak nekadar ko Köyiçinde Vasilin meyhanesinde oturup casuslar ilki Bir Norveç vapuru mayine çarptı laysa, bir kayığa eroin yüklemek de orakı içmişler, bir müddet sonra aralarınBrüksel 25 (a.a.) Askerî makanıat, Mercan Maliye şubesine muamele ve istihlâk vergisi borcundan dolayı Dayahatun daki bir meseleden dolayı kavgaya başAmsterdam 25 (a.a.) 1750 tonluk Charleroi'da 6 kişiyi tevkif etmişlerdir. dcece basit bir iştir. Abudefendi hanı 42, 46 da haciz altına alınan 14 fanilâ dokuma makinesi. 4 aded iplik lamışlardır. Bir aralık Mehmed bıçağını Mevkufların üçü casuslukla itham edıl sarma makinesile bir demir kazanın 29'1/940 gününde saat 14 te tahsili emval kanunu Işte Londra zabıtasmın, faaliyetînin cekerek Sürevya Kaotanı bacağından, o Norveç bandırah Biarritz vapuru bu sahükümleri dairesinde satüacasjindan taliblerin isbu muavyen gün ve saatte mezkur mabah îjuidfn 36 mil batı şimalinde mayine mektedir. Tahkikat devam etmektedir. en büyük kısmmı teksif ettiği yer bura da bir rakı sisesile Mehmedi başmdan çarparak batmıştır. Mürettebat ljuidene Tahkikata nazaran daha başka tevkifat balde bulunmaları ve fazla tefsilât almak isteyenlerin Mercan Maliye şubesi Tahsil 6efliğıne müracaaüeri ilân olunur. (607). sıdır. Ve tıpkı Amerikada, Mısırda. Yu yaralamıştır. Kavgacılar yakalanmıştır. yapılacağı tahmin olunmaktadır. çıkmıştır. t Beyaz zehir Garb cephesinde sükun Zelzele felâketi Hungarya'nm son maçları GÜNÜN BULMACAS1 Uyuşturucu madde için kaçakçılar akla gelmez kurnazlıklar buluyorlar 1 1 I 1 1 1 1 1 •a Bu ölüm dağıtan muzır insanlara karşı en şiddetli mücadeleyi İngiltere gizli servisi yapıyor Pera ve Şişli takımlarile iki maç daha yapılacak 1 m 1 m 1 ! •1 1 n I •1 |LİI z s 1 i 1 Yeni zelzeleler ıls ş z Ankara Borsası 25/1/940 Lord Loyd'un Türk milletine hitabesi  Takas primleri Acele satılık mikroskop Kırklareli Belediyesindett: İstanbul Defterdarkğından:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog