Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

26 Dcincikânun 1940 CUMHURÎYET S O İI S H A B X E Hâdlseler arasında Balkanlar Asker gözü ile u harbin talihi garb cephesindedir. Ne Balkanlarda, ne de Asyanın herhangi noktasında mutlak netice alınamaz. Bu esası kabul edenler içîn Almanyanın veya Sovyetler Birliğinin Balkanlarda bir arbede çıkarmaları, bu harbde yapabilecekleri hatanın en büyüğü olacakhr. Çünkü: (Baf tarajx 1 iuci »ahijede) I zar ihtilâflan mevcud olduğundan pek 1. Almanya herhangi bir Balkan devbazı mmtakalanna petrol ve müştakkatı fazla bahsedilmiştir. keza proteatolar ve letine, meselâ Rumanyaya tecavüz ettiği verilmesinde zorluk çekilmesi yüzünden saire de mevzuu bahsolmuştur. Bu jayia takdirde, garb cephesine yığmak zorunlar, her iki tarafça derhal tekzib edilmiş da olduğu kuvvetleri, faydasız bir sefer lüzum hasıl olmuştur. Bu tedbir tamamen dahilî mahiyettedir ve her iki memleket payitahtında müte için bölmüç olacak. 2. Bugiin »ulh içinde bulunan bir çok Ve ancak halkın ihtiyaclannı karşılamak kabil teminat verilmiştir.» devletleri kendi aleyhine harbe »okmuş Muharrir, ilâve ediyor: içindir. «Almanlann bahsettikleri gibi Alman olacak. Gene ayni sebebledir ki hükumet diğer ya Rumanyadan hadden aşın petrol ala3. Ham maddelerinin mühim bir kısmıofİ8İerin ihdasına da tcvessül etmiştir. Bu tedbirler hükumete halkm hububat ve ke cak olursa lngiltere hükumetinin endişe m tedarik ettiği geniş Balkan ambannı ateşe vermiş olacak. (Bindiği dab kesreste ihtiyacının muntazam bir surette te hissetmesi tabiidir. Almanya arzu ettiği miktarda petrol mek hikâyesi). minine imkân verecektir. Hükumetin bir iaşe nezareti ihdas et alacak olursa, lngiltere ile Rumanya ara4. Balkanlarda huzur istediğini bangır sındaki ticaret itilâfının muvazenetıi bozu bangır bağırarak ilân eden ttalyaya karşı mesi de mümkün bulunmaktadtr» lacak ve bu muvazenenin derhal iadesi cephe almış olacak. Rumen ajanstmn tebliği icab edecektir.» Almanyanın aleyhindeki bütün bu sartLondra 25 (a.a.) Londrada resmî Rumen firketlerinin vaziyeti lan, onun tam müttefiki değilse bile dostu Rujnanya »jansına atfen aşağıdaki tebliğ Londra 25 (a.a.) Gazeteler tarafm olarak Sovyetler Birliği de ihmal edecek nesredümiştir: «Petrol ve müştekatı, Rumanya ihra dan Rumanya ajansı Rador'a isnad olu değildir. Bu iki devlet, gene yukarıdaki catı yekununun yiizde 62 sini teşkil et • nan ve Rumanya petrol kuyulan teskilâtı sebeblerin bilhassa üçüncüsile, Balkan mekte oldugundan merkezî bir ofis ihdası nın yeniden tensikine müteallik bulunan devletleri arasındai meselâ BulgarUtan zarureti hasıl olmuştur. Gayesi, istihsal, tebhğin neşri, tngiliz gazetelerinde Ru Rumanya, Macaristan Rumanya, Macaistihlâk ve ihracatı tanzim etmektir. Bu manyaya karşı yapılmış olan proteatoların ristan Yugoslavya arasında kanlı bir ihesbabını tenvire medar olmuştur. tilâfa razı olamazlar. Buna bir de ttalyasebebden dolayı 15 ikincikânun 1940 ta Rumen petrol şirketlerinin ekseriyet iti nın Balkanlarda takuımak istediği kabaneşredilmiş olan bir kanunla bir petrol barile ingiliz ve Fransız »ermayeleri tara dayı ağabey rolünü ilâve ediniz. Fransaofisi ihdas olunmuştur. fından kontrol edilmekte olması keyfiye nm ve tngilterenin de Balkan sulhunu koBu kanun. petrol ofisine evvelce Ru tini gazeteler, Rumanya devletinin millî rumak hususundaki azimleri de malum. men maden kanununun petrol kumpanya petrol istihsalâtını ancak lngiltere ve Yalnız rahmetli sulhun değil, bugünkü ları hakkında derpiş edilmiş olduğu şe Fransanm menfaatine ve onların tasvibile harbin kuvvetler sistemini her taraf aleykilde petrol kuyulanmn kontrolu aalâhi idare edilebileceğinin delili olarak ileri hine bozabilecek maceralardan uzak kalyetini bahşetmektedir. sürmektedirler. ması şart olan Balkanlarda »ulh, muharib Petrol meselesi, yeni petrol ofisinin ihPress Association'un diplomasi mu ve gayrimuharib, büyük ve küçük bütün dası, Rumanya hükumeti tarafmdan millî harriri, bu mesele hakkında manidar bir devletlerin lehine savılmak lâzım gelir. istihsalâtın inkişaf ve tanzim edilmesi yazı neşretmistir. Bunda lngiltere hüku Bunun için şubatın ilk günlerbde Belhakkında ihzar edilmiş olan umumî plâ metinin Rumanya tarafmdan kabul edil grad d a toplanacak olan Antant konsevi, nın eczasındandır. mi} olan yeni tedbirlerin Almanyaya da en müsaid anlasma ve huzur atmosferini • Halihazırda kömiir ve maden tanayi ha geniş mikyasta petrol verilmetini intac bulacak demektir. înin tanzimi için de böyle bir ofis ihdası edip etmiyeceğini meydana çıkarmak için PEYAMt SAFA ne yapılmak lâzımsa yapacağı beyan ediltasavvur edilmektedir. mektedir. Bütün bu tedbirler, münhasıran Ru Ayni muharrir, Bükreş hükumeti nez manyanm dahil! ihtiyacları nazan dikkate Manisada üzüm istasyonu alınarak ittihaz edilmekte olup ecnebi dinde şimdiye kadar hiçbir teşebbüste Manisa 25 (a.a.) Ziraat Vekâleti memleketler için hiçbir veçhile endişeye bulunulmamış olduğunu, ancak lngiltere hükumetinin böyle bir teşebbüs icrası için Türkiyenin en nefis ve en çok miktarda mahal yoktur.» zarurî olan bütün elemanlannı toplamak çekirdeksiz üzüm istihsal sahası olan vilâ«Taymis» in mütaleası yetimiz içinde bir istasyon tesis eylemeğe ta bulunduğunu ilâve etmektedir. Londra 25 (a.a.) Rumanyanın AlBükreşten gelen son haberlere göre ec karar vermiştir. Bağcılanmızın muhtac olmanyaya evvelce akdetmiş olduğu iti nebiler tarafmdan işletilmekte olan pet duklan köklü asma çubuklannı yetiştirip lâfnamelerde derpi} edilmi} olan miktar rol şirketlerir.e Rumen hükumeti tara dağıtmak, yeni üztjm cinsleri üzerinde çaden fazla petrol vermek için hazırlanmak fından Almanyaya verilecek petrolun ar lıjmak, en ucuz ve en kolay surette üzüm ta olduğu suretindeki jayialardan bahse tınlmasına yardım etmeleri lüzumu ihtar kurutma usullerini çiftçiye amelî olarak den Times gazetesinin diplomaai muhar edilmiştir. Halbuki bu şirketler şimdiye göstermek üzere tesis edilecek olan bu isriri. bu sabah şunları yazmaktadır: kadar böyle bir mecburiyet tahtında bu tasyon için de bir çiftlik satın ahnacaktır. «Dün bazı mehafilde Londra ve Bük lunmuyorlar ve istihsalâtlarını müttefikZiraat Vekâleti bu işe yarayacak çiftlik bulunarak tahsisatmm gönderilmesi reş hükumetleri arasında bazı noktai na lere gönderiyorlardı. için istimlâk muamelesinin bir an evvel •«•»mııiHinilllllllllllllllllllllfllllliniltllllllinilllinninnılUHiunı ifasını vilâyete tebliğ eylemiştir. Rumen petrolleri ün, bu sütunda, «Türk milliyetperveri, arkadaşın E. V.> imYazan: F. D. zasile Alman propaganda teşkilâtı tarafmdan tevzi edilen sirküler 30/11/1939 sabahı Rus kıt'alan haıb dudun gerisine atmaktı. Bu muharebede resmen ilân edilmemiş olmasına rağnıen Ruslar 1 7,000 nefer kaybettiler ve mağ mektubdan bahsetmiştim. Bu mektubun birçok noktalarda hududu geçtiler. Hel lub olarak geri çekilmek ve hemen bütün asla bir Türk milliyetperverinin kafasınsinki, Lahti, Viburg ve Hangoe adası Iıa toplarını ve motörlü kıt'alannı düşmana dan ve kaleminden çıkmadığı meydandava taarruzlarına uğradı. Bunun üzerıne bırakmak mecburiyetinde kaldılar. Joen dır. Finlandiya, memleketin haliharbde oldu suu'dan Ulaborg'a giden demiryolunu Çünkü hakikî Türk milliyetperveri ğunu ilân ve bütün muharib kuvvetler tehdid eden tehlike ortadan kald'rılrruş odur ki ecnebi devletlerden hiçbirine debaşkumandanlığma Mareşal Manner tı. Bu suretle Fin ordusu başkumandan ğil, yalnız Türklüğe âşıktır ve heı dü heim'ı tayin etti. lığı daha şimalde (Petsamo Salla) mın şüncesinde hâkim fikir Türklüğe hizmetî Harbin birinci günü Ruslar büyük kuv takasındaki düşman ilerlemesini durdur tir ve yüreğini yakan sevgi, milliyet aşvet ve birçok tank kullanarak ve (Kronş mak hrsatını buldu. Bu cephede 19/12 kıdır. tat) kalesinin uzun toplarmdan istifdde de Kemijarvi'nin Ruslar tarafmdan işgaHakikî Türk milliyetperveri odur ki ederek (Kareli) berzahına taarruz etti linden sonra vaziyet tehlikeli bir şekle gir ecnebi devlet ve milletlere karşı hislerinmişti. ler. de ve düşüncelerinde kendi menfaatlerinBu taarruzu kolaylaştırmak için LadoKarargâhı Rovaniemi'de bulunan mm den ve sempatilerinden değil; o devlet ga gölü şimal kenarından Serdepol isti taka komutanı General Willemios bulün ve milletlerin Türkiyeye karşı olan siyakameline de taarruza başladılar. Bu mın iktjsad edilebilen kuvvetleri toplayarak setlerinden ilham alır. takada kullandıklan motörlü kıt'alarla, I 9/ ! 2 de Salla istikametine taarruza geçHakikî Türk milliyetperveri odur kî karla örtülü ormanlar içinde bir yol aç ti. Düşman cepheden tazyik edilmekle ecnebi bir memleket ve millete karşı o mak istediler. Finlerin iddiasına göıe ze beraber muvasala yollan da kesildi. Bu memlekette tahsilini ikmal ettiği, onun dihirli gaz de kullandılar. nun üzerine Kemijarvi Savukoski istika ini bildiği veya kansı o milletten olduğu Fakat bu taarruzlar istenen neticeyi metinde ilerlemiş olan Ruslar geri çekil çin değil; sadece bu memleket ve millet, vermedi. Finler Kareli berzahmda muka diler. 23/12 de Finler Salla'ya yaklaştı Türkiyeye dost olduğu için, ona karşı vemet ettiler, adım adım geri çekildiler. lar. Kızılordu hududa kadar geri çekil dostluk ve muhabbet besler. Ruslar ancak bir hafta sonra Manncrhehn mek mecburiyetinde kaldı. Hakikî Türk milliyetperveri odur ki hattile temasa geçebildiler. Petsamo mıntakasmdan cenuba doğru kanunî hak ve salâhiyetlerle memleketi Ladoga gölünün şimalinde yapılan ta gerilemiş olan Ruslar, Suomosalmi ve dare eden kuvvetler, devletin haricî sıarruz Suojarvi'den garba doğru büyük Salla mmtakalarındaki Rus kuvvetlerinin asetini sarahatle çizdikten sonra, aıtık zayiatla ilerleyebildi. Ruslar (Lonimola) mağlubiyeti üzerine Petsamo istikametin kendi şahsî düşüncelerini ve sempatile yı zaptettiler. Fakat taarruz burada dur de geri çekilmeğe başladı. 31/12/1939 rini bir tarafa bırakır; propagandaya, duruldu. Fin mukavemeti arttı. Ruslar tarihinde de Finler bunlan takiben Pet ezvire, ifsada alet olmaz. birçok tank ve insan kaybetmelerine rağ samo önüne vardılar. Şehir Ruslann elinHakikî Türk milliyetperveri odur ki men bir netice alamadılar. de kaldı. Türkiyeden hiçbir fenalık görmediğı halRuslar da simalde Lieksa, Suomosalmi, Şimalde Finlerin muvaffakiyetli hare de ona karşı cephe alan bir devletin çıKuolajarvi istikametlerinde de taarruza kâtı devam ederken Ruslar cenuoda ğırtkanlığını yapmaz, devletinin siyaseiiui geçmişlerdi. Bunlardan en fazla Kuola Mannerheim hattını yarmak için olan te zâfa uğratacak hiçbir harekette bulun * jarvi istikametindeki taarruz çabuk inki şebbüslerine devam ettiler. 1 6 kânunuev maz. şaf etti. 6/11/939 da hududun (50) velde 7 8 tümen ve birçok tankla yaHakikî Türk milliyetperveri odur ki Km. garbmda bulunan bu şehir Ruslar ta pılan taarruz bir netice vermedi. Finler memleketin yüksek menfaatlerine taal rafından zaptedildi. Ruslar taarruzlarını, bütün mevzilerini muhafaza ettiler. Bu uk eden bir meselede, mutlaka birşey: bütün kuvvetlerile ilerletmek ve Botni cephede sene nihayetine kadar yapılan öylemek isteyorsa, bunu imzasız veya körfezine vararak Finlandiyayı iki kısrna bütün Rus taarruzları neticesiz kaldı. uydurma imzalı sinsi ve müfsid mektubayırmak istiyorlardı. Fakat bu mıntaka Bu suretle 1939 senesi nihayetinde arla değil; açıkça, merdce ve yüksek sesdaki yolların pek az olması, taarruzun Ruslar, bütün cephelerde mağlub bir va e söyler. sür'atle genişlemesine ve ilerlemesine mâ ziyette bulunuyorlardı. 26/12 den iti Hakikî Türk millivetperveri odur ki ni idi. Ruslar, Tornea'da karaya asker çı baren Finler, memleketlerinin şimal kısiU rejimin hayranı veya bu ideolojinin karmak istedilerse de, Finlerin Aland a mına taarruz eden Rus kuvvetlerini besdalarile her iki sahil arasında tesis ettik leyen, yegâne demiryolu olan Mormansk araftan olduğu için, yabancı bir devlet leri mayin tarlalan dolayısile buna cesa hattmı tahrib için harekâta başladılar. Bu ve millete tapmaz; onun taptığı yalniz endi Türklüğü ve kendi millî variığıdır. ret edemediler. hat evvelâ tayyare bombardıroanlariie Hakikî Türk milliyetperveri odur ki Petsamo mıntakasmda, Ruslar, birkaç müteaddid yerlerden bozuldu. Bundan Ebedî Şefin çizdiği ana prensip ve siyayüz kigiden mürekkeb olan Fin kıt'alannı sonra Finler kayakçı kıt'alardan alınan etten ayrılmaz; onun aramızdan aynlgönüliülerden mürekkeb birliklerle, Onegeri atarak Petsamo'yu zaptettiler. masından henüz bir yıl geçmiş olduğu 7 1 1 kânunuevvelde cereyan eden ga gölü civarında hududun Rusyaya doğ halde, senelerce üzerinde çalıştığı polıtiharekât: Ruslar büyük kuvvetlerle 8, 9, ru bir çıkınh teşkil ettiği yerden geçerek kayı değişmiş gibi göslererek kendisi de1 1 de Mannerheim hattına tecavüz ettiler. Ru» arazisi içine girdiler, ve 29/12 de iştirmeğe çalışmaz. Bütün bu taarruzlar tardedildi. Ruslaı demiryolunu muhtelif yerlerinden tahrib Hakikî Türk milliyetperveri odur ki mevziin bir kısmını önünden geçen, Tay ettiler. millî birliği, millî tesanüdü, millî ruhu Sovyetler, 1940 senesi başında, düş pal nehrini bile geççmediler. Ladoga gö ihanet Seller tarafmdan sürüklenen lü şimal kenarından garba doğru yapı mana daha müsaid şaıtlar temin eden kı bozmağa uğraşmak gibi bir işlemez.ve cinayeti asla ve hiçbir zaman Berlin 25 (a.a.) Hitler, dün spo» Çung King 25 (a.a.) Başkumanli. Cok şın başlamıs olduS'unu naran dikk«f» adan ÇanKayŞek, yılbaşt münasebetile earayında yakında zabitliğe terfi edilerek kuvvetli zannolunan Rus hava kuvvetle aralc, ya ılkbaharda yeniden narekete Benim bildiğime göre hakikî Türk milTzmîr,"25 (a.a.) Gazetelerm TorÇaradyoda irad ettiği bir nutukta, Japon cepheye sevkedilecek olan talebeye hita lıdan aldıklan malumata göre, Torbalı ri, Fin tayyareleri ve tayyare defi silâh başlamak üzere taarruzu durdurmak ve iyetperveri işte böyle olur. Devletin, ya yeni kuvvetler getirerek taarruza deyanın «manevî taarruzunu» şiddetlendir ben bir nutuk irad etmiştir. nın Aslanlar köyü sakinlerinden Abdul lan karşısmda «ivil ahaliye zarar vermek vam etmek huauslarından birisini seçmek kendi yüksek menfaalleri icabı dost olMumaileyh, bu nutkunda Alman milmesine intizar edilebileceğini kaydeyis duğu memleketlere karşı dostluk, ve Türlah evvelki gün yanında kansı ve bir ya ten başka birşey yapamadı. Kıjın birdendikten sonra Japonyanın Çin milletinin letinin girişmiş olduğu hayat mücadelesı şındaki kızı ile başka bir köye giderken bire bastırması, bol miktarda kar yağ mecburiyetinde bulunuyorlardı. Birinci kiyeye düşmanlık eden devletlere karşı maneviyaünı sarsmak için yaptığı müker nin ehemmiyet ve şümulüne işaret etmiş Fetzek çayının geçidinde seller tarafmdan ması Ruslann aleyhine hizmet etti. Tank hal Finlerde bütün kış hazırlanmak, nok düşmanlık hissi besler. Kendi şahsî duysanlannı ikmaj etmek ve tahkimat yap rer teşebbüslerden bahsederek bütün bu tir. sürüklenmişlerdir. Abdullah kurtulmuşsa lar ve motörlü kıt'alann hareketleh bü mak fırsatını verecektir. Bundan başka gularının, menfaatlerinin ve sempatileriHitler, bundan sonra nazi zabitlerinin teşebbüslerin Çinin sonuna kadar mücada kansı ve kızı boğulmuştur. Kansmın yük müşkülâta uğradı. Milletler Cemiyetinin Finlandiyaya yaı nin sesini susturur. dele hususundaki kuvvetli azmi sayesin vazifelerinden ve görecekleri işlerden bah cesedi bulunmuş, fakat çocuğunun ceseFakat gimaldeki vaziyet, tehlikcli bir O sirküler mektubda hakikî bir Türk dım hususundaki kararından sonra, her de şimdiye kadar akim kaldığını bildir setmiştir. di bulunamamıştır. Yavrunun selin getir şekle girmeğe başladı. Ruslar Ladoga gö taraftan Finlandiyaya yapılan muavene milliyetperverinin şiarı olan bütün bu asil Nihayet bugünün Büyük Frederik'in ömiş ve milleti istihsali arttırmak ve millî diği molozlar arasında kaldığı zannedili lü şimalinden Sortavala Joensun Liek tin artması, mütemadiyen gelen gönüüü hislerin hiçbiri mevcud olmadığı ve münimar eserile tasarruf ve iktısad eserine de lümünün yıldönümü olduğunu hatırlata yor. sa Kontiomaki'den geçerek Ulaborg'e ler dolayısile, ilkbaharda yalnız Fin or hasıran Almanyaya çığırtkanlık edildiği rak asker Kralın en yükeek askeri mezi vama davet eylemiştir. giden demiryolu boyunca taarruza geç dusu değil belki de Ispanyada olduğu gi içindir ki onun asla bir Türk milliyetperMareşal sözlerine şu suretle devam et yetlerin modeli telâkki edilmesi lâzım ge îzmir Şehir Meclisinin şubat tikleri gibi, ayni zamanda Kuusamo ve bi Antibolşevik bir cephe karşısmda ka verinin kafasından ve kaleminden çıkmaleceğini söylemiştir. miştir: Kuolajörvi Salla istikametlerinden Isveç dığına eminiz. içtimaları lınması tehlikesini doğurabilecektir. Führer'in nutku, coşkun tezahüratla sehududuna doğru ilerliyorlardı. Salla 1 I / « Şu saatte millî kuvvetlerimiz ve İkinci halde, harbin bidayetinde yükÎzmir 25 (a.a.) Şehir meclisi bir $u 12/1939 da Finler tarafmdan tahliye •ivil halkımız düşmana çetin bir darbe in lâmlanmıştır. batta toplantılanna başlayacaktır. Bu »e edilmiş bulunuyordu. Ruslar bu jehri al sek maneviyata malik ve düşmana çok **• dirmektedir. Kendimize itimadımız varfaik bir ordu ile henüz hazırlanmamış Fin Kopenhag 25 (a.a.) National Ti ne belediye bütçesinde 150 bin liralık bir dıktan sonra Petsamo istikametinden ge dır. Düşmanı ve Uang Çing Uei gibi hatasarruf yapılması muhtemel görülmekte len kuvvetlerle birleşmek üzere garlıa ordusuna karşı yapılan taarruzun muvafinleri pek yakında kovarak toprakldrımızı dende gazetesinin Berlin muhabiri bildi dir. Bu tasarruf inşaat ve imar işlerinden doğru yürüyüşlerine devam etmişler ve fak olmaması nazan dikkate alınırsa, kıtekrar ele geçirece§imize kani bulunuyo riyor: değil, diğer fasıllardan yapılacaktır. Be 19/12/1939 da Kemijarvi ve Savukoski şın en şiddetli zamanında daha hazır, ruz. Bu işleri muvaffakiyetle sevk ve idaHitler dün bir nutuk söylemişse de iç lediyenin imar ve inşa faaliyeti devam eharicden gördüğü muavenetle kuvvetlenyi işgal etmişlerdi. re c^e^imi millete vadediyorum.> tima aleni olmamıştır. Hoparlörler işle decektir. miş ve harbin birinci safhasını muvaffaLondra 25 (a.a.) Paris radyosu Daha cenubdaki Fin kıt'alan Salini Çinlilerin muvaffakiyetleri memiş ve Alman milleti ilk defa olarak 1940 fuarınm açılmayacağı veya tehir jarvi civarında hudud boyunca muhare kiyetle bitirmiş, maneviyatı yükselmiş biı nun verdiği bir habere göre, Yugoslav Führerinin sözlerini öğrenememiştir. Çung King 25 (a.a.) Son telgrafedileceği hakkındaki haberler de tama be ediyorlardı. En şimalde, Petsamo'dan orduya karşı daha fena şartlar içinde ta yanın Jubljana destroyeri şiddetli fııtma arruza başlanması icab edecektir ki bun esnasında bir limana girmek isterken batIara göre, Hipe vilâyetinin şimalinde îtalyan Yunan anlaşması men asılsızdır. çekilen Fin kuvvetleri de, denizden Petda muvaffakiyet pek azdır. mıştır. İçinde 130 zabit ve nefer vardı Kaoçeng şehrini istirdad eden Çin kıt'aRoma 25 (a.a.) Hariciye Nazın Fuar, mutad veçhile 20 ağustosta açı samo'ya nakledilen birliklerle takviye Alman son haberler, Stalin'in 800,000 Kaptan kurtulmuştur. larının elde ettikleri muvaffakiyet bu «e Kont Ciano ile Yunanistanın Roma elçisi lacak ve bir ay devam edecektir. edilmiş olan, Sovyet kuvvetlerinin Nor nenin en mühimmi ve yedi aydanberi de Metaksas 1906 tarihli ticaret ve seyriseveç hududu boyunca cenuba ilerlemesine kişilik bir kuvveti seferber etmek, Alman Japonyada da vesika usulü ikinci derecede mühim muvaffakiyetini fain mukavelesini Îtalyan Arnavudluk Irak Maliye Nazırının mâni olmağa çalışıyordu. Ruslar Petsa tekniğinden de istifade ederek taarruzu Tokyo 25 (a.a.) «D. N. B.> Günteşkil eylemektedir. mo'nun 150 Km. kadar cenubuna var devam ettirmek niyetinde olduğunu gösbirliğine teşmil eden bir anlaşma tmza etkatilleri termektedir. Ruslar, vazifesini başaramı delik i?tihlâk maddelerinin vesikaya bağDiğer taraftan, birkaç gün evvel Nou mişlerdir. mışlardı. yan başkumandanlannı da değiştinnişler, lanması meselesi yann kabine içtimaında Bağdad 25 (a.a.) Maliye Nazın an'ın merkezi olan Kaifer'de muvaffa Fin kuvvetlerinin geri ile olan müna yerine Moğolistan cephesinde muvaffak müzakere edilecektir. Matbuat bu müzaRüstem Haydara yapılan suikasdle alâ kiyetli bir gece baskını yapılmış ve bir Japonyada yeni nümayişler kadar olmak üzere 1 2 kişi tevkif edilmiş kaleleri Kemijarvi'ye kadar ilerlejen Rus olan Ştern'i getirmişlerdir. kere neticesini sabırsızhkla beklemekte çete şehre girerek müteaddid Japon teTokyo 25 (a.a.) Bahriye Nazın Atir. Bunlann arasında eski nazırlardan kuvvetleri tarafmdan tehdid edilmeğe şekküllerine ateş vermiştir. miral Yonai, Japon seyrisefainini himaye F. D. dir. başlamıştı. Sâbir ve tzrahim Kemal de vardır. için Japon bahriyesinin hertürlü tedbir Yugoslavyada şiddetli Belçika dahilî istikraz Fin mukabil taarruzu: Bu vaziyet karleri almağa hazır olduğunu dün akşaın ttalyanın K^ahire elçisi şısmda Mareşal Mannerheim, mukauiı soğuklar akdediyor Amerika ile Avrupa arasında gazetecilere bildirmiştir. Kahire 25 (a.a.) ltalyanm Kahire taarruza geçerek vaziyeti ıslaha karar Belgrad 25 (a.a.) «D. N. B.» HırDün akşam bazı ufak tezahürcü grup elçisi Mazzolini bugün tayyare ile Roma verdi. tlk taarruz yakm bir tehlike gösteBrüksel 25 (a.a.) Bankerlerin akyeni sefer hatları vat ülkesinde kar devam ediyor. Adriyadetmiş olduklan bir içtima esnasında Ma lannın dağıtılmasmdan sonra, lngiltere ya haıeket etmiştir. ren Salmijarvi mmtakasına tevcih edüdi. Vigo, 25 (a.a.) Amerikan Export tikle dahil arasında tren münakalâtı ke Hye Nazın, Belçika hükumetinin derhal büyük elçiliği tarafmdan ihtiyatî tedbir Elçinin Romaya varır varmaz Mussoliai Buradaki Rus hareketi demiryolu hattmı Air Lines kumpanyası Nevyorkla Avru«istiklâl istikrazı» denilecek dahilî bir is mahiyetinde konmuş olan polis memurla ile görüşeceği söylenmektedir. en yakından tehdid ediyordu. Bu tehhke pa arasında mühim hatlar tesisi için tet silmiştir. Bosnahersekte ve cenub Sırbistanında büyük tuğyanlar olmuştur. Bir tikraz akdetmek tasavvurunda olduğunu rı kaldırılmıştır. ortadan kaldınldıktan sonra dahili hatbulunmaktadır. Mart başından itiSarhoş kaptan tevkif edildi lardan istifade edilerek, birbirini müte kikattaeşya nakliyatı başlayacak, kânunu çok evler çatılannda biriken kann ağırsöylemjştir. baren Japon sefirlerinin içtimaı Roston 25 (a.a.) Zabıta, Cad buı akıb, şimal veya cenubdaki düşman grup evvel 1940 nihayetine kadar haftada bir lığile yıkılmıştır. Ingilterede yeni bir nezaret Roma 25 (a.a.) Japon sefiri Aman, nu yakınında bulunan bir gemiden istim larına birer darbe vurmak kabil olacaktı. Belgrad üniversitesi kömür buhranın Japon diplomatlarınm 2 7 2 8 ikincikâ dad işaretleri almış olduğunu sarhoşlul: 11/12/1939 dan itibaren Fin kuvvetle sefer yapılacaktır. 1941 kânunusanisin dan dolayı 1 şubat tarihine kadar dersleri kurulacak den itibaren 4 motörlü Sirkorsky tayyanunda Budapeştede akdedecekleri kon Londra 25 (a.a.) Amele fırkası feransa iştirak etmek üzere hareket et saikasile asılsız olarak ihbar eden kap ri mukabil taarruza geçti. İlk hedef düş relerile yolcu nakliyatı da başlayacaktır. tatil etmiştir. manı demiryolundan uzaklaştırmaktı. Al Tayyarelerin Roma, Barselon ve Lizbonparlamento grupu, bir iktısad nezareti ih miştir. Sefir, hareketinden evvel şarktaki tan Byron Brow n 'u tevkif etmiştir. Bir Alman ziraat heyeti Hükumet memurları, vak'a mahalline bay Talvela kumandasındaki Finler, La da yere inmesi mevzuu bahsolmakla bedası için Avam kamarasına bir takrir tev vaziyet hakkında Kont Ciano ile uzun bir Bükreşte birçok sahil muhafızı gemiler göndermiş doga gölünün şimalindeki mmtakadd raber Amerikaya atlamak için bir lspandi etmeğe karar vermiştiı. görüşme yapmıştır. lerdi. Bittabi bu gemiler, hiçbir netice el Tolvijarvi ve bunun cenubundaki Loimo yol limanı seçilecektir. Bu liman Cadix Londra 25 (a.a.) Daily Sketch gaBu nezaret, harb esnasında memlekela mıntakasmdan taanruza geçtiler. 14/12 Konferansın gayesi de edememişlerdir. tin bütün iktısadî faaliyetini kontrol edeveyahud Vigo olacaktır. Cadiı daha iyi zetesi yazıyor: de Rus mevzii zaptedildi. Muharebe 23 e cektir. Bir Alman ziraat heyeti, Almanyaya meteo şartlarına malikse de, Vigo, NevBelgrad 25 (a.a.) Politika gazetesidevam etti. 21/12/1939 KÜÇÜK HABERLER^) kadaryeni getirdikleri bir fırka ileda Rus yorkun bulunduğu nısfünnihar dairesi gidecek yiyecek maddelerin mübayaasını pin Berlin muhabiri bildiriyor: Lord Halifaks Japon elçisile Avrupadaki bütün Japon diplomat lann yaplıkarttırmak maksadile gizlice Bükreşe gitüzerinde bulunmaktadır. * Riga 25 Estonya ordusu erkânıhar lan mukabil taarruz bir netice vermeci. görüştü miştir. Almanyanın, ziraatin süratle inkilarınm iştirakile pek yakında Zürich'te bir biye reisi General Rosendlrsn'in bir müd 24 te Finler Agleajarvi kasabasını ve buBelçikada yapılan mühim şafını temin için mütehassıslar, makineler konferans akdedilecektir. Tokio 25 (a.a.) lngiltere Haricîye det evvel yapmış olduğu ziyareti iade etmek nun daha şarkta lllajoki mevzilerini zapbir tahkikat ve tohumluk göndereceği bildirilmek Konferans bühassa bitaraf memleket üzere Riga 'ya gelmiştir Nazın Lord Halifaks, Londradaki Japon tettiler. Ruslar bu mıntakada 30 kadar Brüksel, 25 (a.a.) Adliye ve polis tedir. * Nevyork 25 Hanry Armstrong, Pedro tank kaybettiler ve hududun gerisine kabüyük elçisini kabul ederek İngiliz maka lerin hattı hareketini ve Papa ile Ruzvelt Reksist mahfillerini alâkadar eden bir matının Japonlann kat'iyyen hislerıni tarafmdan barış için yapılan gayretleri Montanez'i yenerek dünya hafif sıklet bo'ss dar çekilmeğe mecbur oldular. Galiçya petrolleri şampiyonluğunu muhafaza etmiştir. millî müdafaa ve devletin emniyeti iş rencide etmek istemedikleri hususunda te tetkik edecektir. Londra 25 (a.a.) Daily Telegraph 15/12/1939 da Suosalmi mmtakasın hakkında mühim tahkikat yapmaktadır* Vaşington 25 Bahriye Nezareti, ticaminat vermiştir. Bir Alman diplomatı ret vapurlarının hawal üssünden bundan daki Fin taarruzu başladı. Taarruzun he lar. Dün bazı araştırmalar yapılmış ve 10 gazetesinin Kopenhag muhabiri Sovyetler Japon Bahriye Nezaretinin sözcüsü Aböyle kömür tedarik edemiyeceklerini teb defi demiryolu boyunca Ulaborg istika kişi sorgu ve müvacehe için polis tarafın Birliğinin Sovyet Galiçyasındaki petrol Romada miral Kazanava bu hususta demiştir ki: liğ etmiştir. metinde ilerleyen Rus k^uvvetlerinin dan sevkedilmiştir. Bu işte bir aydanber sahalarında Almanyaya mühim tavizlerde Roma 25 (a.a.) Alman Hariciye « İngiliz makamatı Japon duygula* Parls 25 Resmî ceride, blr kararna (163 üncü ve 44 üncü Rus tümenleri) tevkifata intizar edilmekte idise de po bulunduğunu teyid ediyor. nnı tamamile anhyorlar. Asama Maru va Nezareti iktısad dairesi reisi doktor Clo me neşretmistir. Bu karamame, ordu ve taarruzunu durdurmak ve bu kuvveti huAlmanlann buna yapacağı mukabelelis bütün delilleri eline geçirmek için bekpunı hâdisesi gibi hâdiselerle Japonya üe dius bu akşam Romaya gelmiştir. halk üzerinde meş'um bir tesir icra edebilemişti ve şüpheli kimseleri U7un zaman nin Finlandiya harbine tealluk edeceği (•) Birinci yazı 18 kânunusanl tarilıli Îtalyan iktısad erkânile temas edecek lecek havadislerin neşredilmesini menet lngiltere arasmdaki dostluk münasebet danberi nezaret altında bulunduruyordu tahmin edilmektedir. mektedir. nüshanuzda çıkmıştır, tir. lerini bozmak bir çılgmlık olur.» Bükreş hükumetinin aldığı tedbirlerin dahilî ihtiyacı temin için olduğu söyleniyor Fin Rus harbinin umumî bir tetkiki H 1*1 İHEM NALINA MIH1NA Hakikî Türk milliyetperveri odur ki... Çin Mareşalınm nutku Hitlerin nutku Bir Yugoslav muhribi batü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog