Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 26 Ikincikânnn 1940 Tetkikler, Denemeler Havza devletleşirken..: Yazan: Safaeddin Karanakçı Sınaî müesseseler f Şehir ve Memleket Habeıieri] Siyasî icmal Sed kararı Bir Çinlinin davası ünkü ajans telgraflarında bildirildiğine göre «Efpranistan ve Ircn Millî servetimizin mühim bir kaynağı bittabi memaliki mahrusei şahanenin köhükumetleri son günlerde tekerrür ve henüz taazzuv etmekte olan sınaî ha mür ihtiyacı ecnebi memleketlerden teeden Sovyet tehdidlerine bir mukabele olnıak yatımızın esaslı bir istinad noktası olan min olunmuştur. üzere Sâdabad paktının askerî bir muahede kömiir istihsalâtının bir elde toplanarak 1865 senesinde Galatalı bankerlerden şekline sokulmasını Iraka teklif etmişlerdir.'» lstanbul şehir hududlan dahilinde tesis Sultanahmed üçüncü sulh ceza mahişletmenin bizzat devlet tarafmdan yapıl geri alınan havza; Bahriye Nezaretine îhtikârla mücadele komisyonu dün Membaı Bağdad olan bu haber, bugünması hakkmda bir tasavvur ve karar ol raptolunarak 1908 senesine kadar bu şe edilecek sınaî müesseselerin yerlerini tes Ticaret müdürlüğünde bir toplantı yap kemesinde, dün Ling Lu isminde bir Çin kü siyasî ve askerî vaziyetin icablarına linin davacı yerine geçtiği bir davaya baduğunu biliyoruz. kilde devam etti. Bu arada ufak tefek şir pit etmek üzere dün İstanbul Belediyesin mış ve bazı mühim kararlar vermiştir. pek de aykın görünmemektedir. Çünkü, kıldı. Ömer oğlu Süleyman isminde bir Zonguldak kömiir havzasında yaptığı ketler ve bilhassa memleketimizdeki her de Belediye Reis muavini Lutfi Aksoyun Dünkü toplantıda, evvelce haklannda Avrupanm garbında, harbin, uzun zaman kısa bir tetkik seyahatinden sonra Baş iktısadî harekete burnunu sokan Bahriye başkanlığında bir toplantı yapılmıştır. tahkikat yapıldığını yazdığımız boya it seyyar satıcı, fanilâ çalmaktan meşhud ve belki de sonuna kadar yerinde sayacavekil Refik Saydam, bu tasavvur ve ka Nezareti mimarı Yanko, liman imtiyazıle Komisyon, hıfzıssıhha kanununa göre, halât firmaları için tutulan zabıtlar tetkik suç kanununa göre muhakeme edildi. ld ğı ve Avrupanm şimalinde ise harbin ran bütün vuzuh ve sarahatile tebariiz beraber maden işletme imtiyazını da sa üç kısma ayrılmış olan bu müesseselerin edilmiştir. Bunlardan ihtikâr yaptığı sa diaya göre, Çinli, Çarşıkapıda biı kah mevziî kalacağı muhakkak olduğuna ve ettirdi. tın alarak faaliyete geçti. Diğer taraftan ayrı ayrı mahallerini tespitle meşgul ol bit olan kumaş ve iplik boyası ithal eden veye girmiş, yanındaki fanilâları orada harbin Balkanlara yayılmasına mücbir bir Başvekil; bir nutkunda Havza hakkm Belçikahlar, bilâhare de Italyanlar ocak muştur. ve satan bir müessesenin seddine karar oturan birkaç kişiye gösterirken, Süley sebeb bulunmadığma göre, mücadelenin Bu üç sınıf müesseseden birincisi en zi verilmiştir. Bu sed kararı dün Vali ve Be man da yanına sokulmuştur. Bir aralık kat'î bir neticeye varması için her iki sahibi oldular. Bu iktısadî keşmekeş ve da bilhassa şunları söylemiştir: « Memleketimizin başlıca enerji ecnebi sermaye üstünlüğü devam eder yade zaraılı olan müesseselerdir. Bunlar lediye reisi Lutfi Kırdarın tasdikma gön dizile dokunarak yere düşürdüğü bir fatarafça da harekâta müsaid sahne olarak nilâyı ayağile uzaklaştırmış, sonra iğilmiş, kaynağını teşkil eden Ereğli kömiir hav ken havza 1909 senesinde Bahriye Ne şehir halkınm istirahatini ve sıhhatini bo derilmiştir. orta şark yani Iran, Irak ve Efganistanın bunu yerden almış, kaçarken görülmüş zaretinden Ticaret Nezaretine intikal etti. zan müesseselerdir ki başhcalarını büyük zasının istihsalâtı son senelerde cumhuribulunduğu saha kalıyor. Diğer boya müesseselerinin vaziyeti üve ele geçmiştir. yetten evvelki senelere nazaran hemen Bu müddet zarfında kömür işlerı için fabrikalar teşkil etmektedir. zerinde de bazı tetkikler yapılmasına kaBu sahanm şimal sının Kafkas silsilesi, İkinci kısım, daha az zarar tevlid eden rar verilmiştir. Mahkemede Çinlinin kendi dilince anhemen üç misli artmış olmakla beraber mevzu ecnebi sermayesinin miktarı beş Bahri Heizer ve Türkistan, cenub sının da ufak müesseselerdir. Üçüncü kısım, toplu iktısadî hareket ve faaliyetlerin yeniden buçuk milyon altın liraya varmıştı. İhtikârla mücadele komisyonu bugün lattıkları, bir tercüman tarafmdan al Basra körfezi, Aarabistan çölü, Umman bir halde çalışan ufak imalâthanelerdir. tekrar toplanacaktır. Bu toplantıda boya mancaya, başka bir tercüman tarafmdan yeniye doğurduğu ihtiyacları karşılamak Mütehassısların ifade ve mütalealarına denizi ve Hindistan hududlandır. Son Fabrikaların umumiyet itibarile şehir ithalâtçılarının ihtikârile beraber bilhassa da almancadn türkçeye çevrilmiş, davaiçin bu havzada istihsali bir elde topla nazaran kömür damarlan yalnız Ereğli gelen Ingiliz gazeteleri büyük askerî hamak gibi daha cezrî bir tedbiıe müsta ve Zonguldağa inhisar etmemektedir. Kö haricinde kurulması ve yerlerinin tespiti çivi fiatlarında görülen ihtikâr tetkik olu cı bu suretle dinlenilmiştir. Muhakeme rekâtın bu sahada yapılması ihtimalini neticesinde, Süleymanm bir ay hapsine celen başvurulması bir zaruret iktisab mür madenleri, Ereğlinin Günağzı mev kanaati komisyonca izhar edilmiştir. nacaktır. geniş mikyastaki plân ve haritalarile berve derhal tevkifine karar verilmiştir. etmiş bulunuyor. K*mür havzamızı dev kiinden başlayarak, Kozlu, Zonguldak, İkinci sınıf müesseseler hakkında henüz Hükumetin Erzincan felâket mıntakatafsil izah etmektedirler. letleştirmek hususundaki düşiincelerimize gene sahili takib ederek Kilimli, Filyos, bir karar verilmemiştir. Maamafih bu sınm imarı için yaptığı 100,000 kiloluk ve dolayısile Almanyanın ADLİYEDE canRusyanın noktası Kafkasyanın Bahri bir hafta evvel havzada yaptığım tetki Amasra ve Azduvay ve hatta Kastamo müesseselerin daha ziyade Halic yakınla çivi mübayaatından sonra görülen yük alacak kat neticeleri kuvvet vermiş bulunmakta nu vilâyetinin Söğüdözü mevkiine kadar rında tesisi düşünülmektedir. seHs etrafında bütün tetkikler ikmai edilHazere mücavir olan ve merkezi Baku Şuuru muhtelmiş! Üçüncü sınıf imalâthanelerin yerleri, miştir. Bu itibarla komisyonun ihtikâr dır.» imtidad eden sahada mebzul miktarda olan neft havzasıdır. Ingilterenin ve doBaşvekilin beyanatından bir miiddet bulunmaktadır. Gene ayni mütehassısla bazı tetkiklerin icrasından sonra tespit e yapan firmalar hakkında bazı cezaî ka Mercanda alacak yüzünden çıkan kav layısile Fransanın da sevkülceyş ve harb ga sırasında işlenen bir cinayet davasına sonra, kömiir havzasının devletleştinlme nn tahminine göre, toprakaltı servetimiz dilecektir. Komisyon bu hususta kat'î ka rarlar vereceği anlasılmaktadır. iktısadiyatı noktasından nazik noktaları aid muhakemeye, bir müddet evvel tstaniki milyar ton miktannda olup kıymeti on rar verdikten sonra bunu Şehir Meclisine aine müteallik kanun lâyihasının, Meclisin Gergük ve Musul ve cenubî Iran petrol bul ikinci Ağırceza mahkemesinde başlaarzedecek ve meclisçe tasdik edildikten Iktısad Encümeninde müzakere edilmek milyar liradan fazladır. havzalandır. nılmıştı. Bu davada muhakeme edilen te olduğunu gazetelerde okuduk. Bu va 1922 senesine kadar havzadaki kömür sonra Dahiliye ve Nafıa Vekâletlerine de Gerek Rusya ve Almanya, gerekse InÖmer Müştaktır. Kendisinin kavga ettiği tasdik ettirilecek ve tatbikına geçilecektir. ziyete nazaran kömiir havzasının devlet istihsalâtı pek gayritabiî bir şekilde seygiltere ve Fransa birbirinin canalacak Zeyneli kunduracı bıçağile öldüfmesi, Mevcud fabrikalar şimdilik yerlerinde leştirilmesi, artık bir gün meselesi olmuş, retmiştir. Bu seyirde müspet bir işletme dava mevzuudur. ömer Müştak, dünkü noktalanna taarruz edebilmek için Iranın demektir. tarzından ziyade istihsalin tesadüflere kalacak, yeni yapılacak olanlar yeni mınmuhakeme celsesinde, şuurunun muhtel garb kısmını çiğnemek mecburiyeti karşıtakalarda inşa edilecektir. Bugün mühim bir kısmı millî bankala bağlı olduğu müşahede edilmektedir. olduğu iddiasile, Adlî Tıb işleri müdür sındadırlar. Ingiltere ve Fransa müdafaa Ufak imalâthanelerin bir arada toplu Sene Ton nmızın, ciiz'î bir miktan da hususî tegeblüğünde müşahede altına alınmasını iste vaziyetinde bulunacaklanna göre, Iranın bir halde bulunmalan ve burada çalışabüslerin elinde bulunan ve bunlar tara1865 61145 miştir. Mahkeme, Müştakın önce Adliye topraklan şimalden çiğnenecektir. Ayni caklar için amele mahalleleri vücude gefından işletilmekte olan ocakların devle1875 142321 hekimine müayene ettirilmesi ve Adlî Tıb zamanda Efganistan dahi, şimalden Sovtirilmesi daha muvafık görülmektedir. te geçmesi, hiç şüphesiz, ki iktısadî ve sı1885 79221 müessesesinde müşahede altında bulun yetler (ihtimal Almanlarla birlikte) Hinnaî hayatımızın en mühim bir dönüm 1910 764397 durulması lâzım gelip gelmediğinin, Ad distan üzerine bir taarruzda bulunmak isDENİZ İŞLERİ noktasıdır. Devlete muvaffakiyetler di1917 158203 liye hekiminden muayene raporu alındık tedikleri takdirde, bunlara güzergâh olaler ve bu kararının yurd için feyizli ve 1922 ' 410944 tan sonra düşünülmesi kararlaştırıldığı caktır. Burgazda bekliyen eşya müsmir olmasını temenni ederken, mem1922 senesinden evvelki bu gayritabiî Işte doğrudan doğruya varlıklanna olnı bildirmiştir. leketimizdeki kömür sanayii hakkmda bir istihsal seyrine mukabil satılmadı 1923 yılmdan masa da, hükümranhk haklanna tecavüztetkik yapmağı muvafık ve yerinde bul sonra muntazam bir tezayüd seyri görüAmpul hırsızı Doyçe Levant Linye kumpanyasının de bulunulması ihtimalinin günden güne duk. Delos vapurunun Türk tüccarlannın muhMeyva halinde bsaı tacirlere aid yünkuvvet bulması karşısında, lranla Efganisyoruz: Mevcud metinlere nazaran, Zonguldak telif mallarını Bulgaristanın Burgaz limaipliğini aşırmaktan Sultanahmed üçüncü tanın şimdiye kadar dahilî emniyetlerinin Sene Ton kömür havzamız, 1829 senesindc LJzun nma götürdüğünü ve bu vaziyet karşısınsulh ceza mahkemesine verilen ömer Yo zamânı bulunan Sadâbad misakını askerî 1923 597499 Mehmed isminde bir Türk tarafmdan kcşda tahaddüs eden vaziyeti yazmıştık. Balageldi, dün meşhudsuç kanununa göre bir ittifakla büsbütün sağlamlaştırmağı 1930 1595359 zı tüccarlar, Burgaz antrepolannda bekfolunmuştur. Fakat, tabiatin Türk yurdumuhakeme edilmiştir. Neticede, ampul a düşünmüş olmalan tabiidir. 1937 2306869 eyen mallarını istanbula getirtmışlerdir. şırdığı sabit görülmüş, üç buçuk ay hapna bir vediası olan bu servetten seneOn dört sene zarfmdaki bu tezayüd, Irak da herhangi bir Sovyet yahud bir se mahkum edilerek tevkif olunmuştur. Sovyet Alman taarruzunun hakikî helerce hemen hemen hiç istifade edileme yeknazarda memnuniyetbahş gibi görü Fakat bir kısım tüccarlar da Burgaza bir Ayni işle alâkadar olmak üzere sonradan deflerinden biri olacağına göre, Sadâbad miştir. nür. Fakat memleketimizde teessüs et heyet göndererek vaziyeti Bulgar hükuyakalanan birisile aranan başka bir kim misakının askerileştirilmesinde bu memle1848 yılında Birinci Mecidin bir irade mekte olan ağır sanayi temerküz ve faa meti nezdinde protesto etmişlerdir. Bulse hakkmda, umumî hükümlere göre ta ketin de lran ve Efganistanla menfaati sile kömür madeni bulunan arazi, emlâki liyetlerinin, Millî Müdafaa ve nakil vası gar hükumeti teşebbüsler neticesinde malkib a t yürüyor. şahane meyanına ithal olunarak bedeli talanmızın kömüre olan ihtiyadarını na lann satılması işini bir müddet tehir edemüşterektir. mukattaası mukabilinde mütehassası iley zan itibara alacak olursak, kömür istihsa rek mühlet vermiştir. Heyet, bu mühlet Sadâbad misakı 1937 senesi temmuzuBir sene beş ay hapse hine tefvizi zımnında hazineye salâhiyet lâtımız miktarmı arttırnıaklığın bızim için zarfında normal bir hal sureti etrafında nun sekizinde lranın merkezindeki Sadâverilmiştir. Bu bedeli mukattaa, Evkafa mühim bir lâzime olduğu neticcsine va temas ve teşebbüslerde bulunacaktır. mahkum oldu bad saraymda Türkiye, lran, Irak ve Efteberru olunmuştu. Bilâhare havzanın is rabiliriz. Bakarat adlı bir Musevî, Aksarayda ganistan devletleri arasında imzalanmış Dün gelen eşya tisman üç yüz Osmanh altın» mukabilin. ' Diğer taraftan serb'est sanayi tespit ve bir aparflmahâan ikl4" ampul 'a'şırmaktan on maddelik bir muahededir. Gaye3İ MilDün ltalyan bandıralı Merano vapurüe de Galatalı bankerlerden müteşekkil bir iktısad hareketleri ve devlet ormanlarmı Jün mesKudsaç kanununa göre yapılan letler Cemiyeti misakı çerçevesi dahilinde kâsıd. sert mukavva. kimy«ıu •«*». pl»«grupa Veillllll5lll. Galölal. l « n l . « l » r . T » » tAkihatl».. SuUanahmed üçüncü aulh ceza olarak yakın şarkta sulhu ve emniyeti kurmaya mütoallik kanun muctfbinçe tik toz, grafit, makins y» aksamı, «tp'rîîmesi üzerine kömÜT havzamızda iptimahkemesine gönderilmiştir. Muhakeme munzam teminatla sağlamlaştırmaktrr. memleket dahilinde yakmağa mecbur ol mobil iç ve dış lâstiği, mantar eşya, elekdaî manada ilk işletme esası ve tesisatı sonunda, bir sene, beş ay hapse mahkum Dört devletin birbirinin dahilî işlerine duğumuz kömür miktarını da düşünecek trik malzemesi, balmumu, demir eşya, kurulmuştur. Fakat Galatalı bankerlerın olmuştur. karışmamağı, hududlarına riayeti, müşteolursak, bu mühim lâzimenin bizim için Rayan ipliği, deri eşya, yünlü mensucat, faaliyet tarzları matlub neticeyi temin erek emniyetlerile ne hayatî bir mana ifade etmiş olduğunu lâstik eşya, pamuk ve rayan mensucat, Mahkum olan esrar satıcıları hâdiseler karşısında alâkadar beynelmilel demedi. On yedi sene süren bu müddet istişarede bulunmağı, kolayca anlayabiliriz. boya, cam, keten yağı, yağlıboya, ltalyan zarfında havzanın yılhk istihsal miktan Esrar satıcılığından maznun olarak as birbirine münferiden yahud müçtemian SAFAEDDİN KARANAKÇI vapuru Basfaro ile telefon âleti, ham deri, hiçbir zaman 50,000 tonu geçmemiş ve liye beşinci ceza mahkemesine verilen tecavüz etmemeği mütekabilen taahhüd demir eşya, makine ve aksamı, cam eşya, Osman, Abdüsselâm, Receb, Şakirle Ke etmişlerdir. Müddeti beş senedir. Bu siyakimyevî ecza, telefon ve aksamı, boya ve mal ve Yorginin muhakemelerine dün sî muahede, haricdeki büyük devletlerin KÜLTÜR IŞLERİ vernik, teneke eşya, sun'î arduvaz, kalöİktısad Vekili rahatsız beşinci cezada devam edilmiştir. muhtemel taarruzlannı önleyecek müşterifer kazanı, karpit, boya, müstamel jüt lstanbul ltfaiye müdürlüğü Belediye ıiBiraz rahatsız bulunan İktısad Vekili Suçlulardan Osman, Receb, Abdüsse rek müdafaa tedbirlerini tayin edecek bezi, ltalyan bandıralı «Kapomele» va yasetine gönderdiği bir raporda han ve Hüsnü Çakır birkaç gün daha şehrimizde Kapanan mektelberin talebe purile rayan ipliği, demir eşya, ipek iplibüyük apartıman kapılarının methalleri lâm ve Şakir mahkemeye gelmişlerdi. bir askerî muahede şeklini aldığı zaman kalacaktır. leri hakkında yeni bir karar ği, cam eşya, fotograf malzemesi, makine nin kiraya verildiğini, bu mahallerin bazı Yorgi ile Kemal gelmediklerinden gıyab yakın ve orta şark teshir edilmez ahenin Kapanan Bakırköy Bezezyan lisesinde ve aksamı, mantar eşya, teneke levha, esnaf tarafmdan işgali dolayısile yangın larında karar verilmiştir. Celse sonunda bir kale halini alacaktır. Ticaret Odasının bütçesi okuyan talebelerin resmî liselerde imtihan soya, kireç kaymağı. ltalyan bandıralı vukuunda itfaiyenin çalışmakta müşkülât muhakeme, Şakirin beraetine, Yorgi ile Maharrem Feyzi TOGAY Ticaret Odasının yeni sene bütçesi tasKemalin tedavi altına alınmalarına, Redik olünmak üzere Ticaret Vekâletine verdikten sonra başka mekteblere alm Briani vapurile radyo ve aksamı, kimje çektiğini bildirmişti. malan lâzım gelmekte idi. Maarif Vekâ vî ecza, boya, telefon malzemesi, elekBu rapor üzerine, Belediye, Şehir Mec ceble Osmanın da 1 1 ay hapislerine, bungönderilmiştir. leti bu hususta yeni bir karar vererek Ma trik malzemesi, lâstik eşya, mantar, ken lisine tasdik ettirdiği bir kararla bu kabil lardan Osmanın 620, Recebin de 201 Ziraat Bankasmın sipariş arif müdürlüğüne bildirmiştir. Bu karara dir mensucat, pamuk ipliği, Amerika ban yerlerin kiraya verilmesini menetmiştir. lira para cezası ödemelerine karar ver göre kapanan herhangi bir mektebde o dıralı Exilans vapurile boya ve aksamı, Keyfiyet gazetelerle ilân edilmiş, tatbika mıstır. ettiği kahve kuyan talebeler, tahsillerine devam etmek otomobil aksamı, asfalt, demir eşya, ba ta geçilmiştir. Macar Ticaret Ofisi umumî kâtibi BaMÜTEFERRÎK Kahve ithal inhisarı Brezilya kahve torfi dün sabah şehrimize gelmiş ve bu Türk Limited şirketinden alındıktan son istedikleri takdirde hiçbir imtihana tâbi kır eşya, kimyevî ecza, madenî ya,ğ, diş Fakat han kapılarındaki bu kabil düksuretle evvelki gün şehrimize gelen MaMüstakil ressamların ra Ziraat Bankasının sipariş ettiği kahve olmadan başka mekteblere yazılabile çi malzemesi, teneke levha, kakao çekir kânlarda geçinen ve adedi mühim bir yecar ticaret heyetinin kadrosu tamam olkuna baliğ olan küçük ticaret erbabından lerin ilk partisi gelmiştir. Bu ilk parti ceklerdir. Bezezyan lisesi talebeleri dün deği gelmiştir. kongresi muştur. Heyet dün Park Otelde bir ihzarî 15,000 çuvaldır. Ayni miktar olan ikinci den itibaren bu şekilde muameleye tâbi «Tırhan» ne zaman geliyor? mürekkeb bir heyet Vali ve Belediye ReMüstakil Ressamlar ve HeykeltıraşlaT toplantı yapmış ve akşam Ankaraya hatutulmağa başlamışlardır. parti de gelmek üzeredir. Alanya civarında karaya oturan ve isine müracaatle bu kararın değiştirilmereket etmiştir. Brezilya Kahve Limited şirketinin elin Okuma, yazma seferberliği güçlükle kurtarılan Tırhan vapuru, an sini rica etmişlerdir. Vali ve Belediye Re Birliğinden: Birliğimiz 3 şubat cumartesi günü saat Alman hareketinden sonra merkezî de bulunan kahve stokları tükenmek üzeisi bu müracaati tetkik edeceğini bildirMaarif Vekâleti bütün vatandaşlarımı cak pazartesi veya salı günü limanımıza 15'te Eminönü Halkevinde umumî bir Avrupanm aldığı yeni vaziyet ve harb redir. Maamafih şirket yeni siparişlerde miştir. zm okuyup yazma öğrenmeleri için yeni gelebilecektir. Münakale Vekâletinin hâTcongre akdedeceğinden sayın arkadaş dolayısile Macaristanın haricî ticaret vabulunmuştur. bir okuma yazma seferberliğine başlamak dise mahalline gönderdiği heyet, kaza etziyetinde birçok değişiklikler olmuş buŞEHİR İŞLERİ lanmızın gelmeleri rica olunur. Almanya ile imzalanacak üzeredir. Bu teşebbüste, Halkevlerinden rafında tahkikata devam etmektedir. Tah lunduğundan Maoar hükumeti, Türkiye Hava vaziyeti istifade edilecektir. Fabrika ve diğer mü kikat bir iki güne kadar neticelendirileBarbaros türbesinin etrafı ile daha geniş mikyasta ticarî temaslarda ticaret anlaşması esseselerde çalışanlar için gece kursları cektir. Gemi süvarisile ikinci kaptanm Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan bulunmak imkânlarım temin etmek üzere Almanya ile imzalanmak üzere olan açılacaktır. Buralarda okuyup yazma öğ muhakeme altına alınması etrafındaki şaaçılıyor aldığımız malumata göre, dün hava yur bu heyeti göndermiştir. Macarlar, mem7,5 milyon liralık yeni muvakkat ticaret renildikten sonra, herkesin meşgul oldu yianın aslı yoktur. Barbaros türbesinin etrafının açılması dun Trakya, Ege ve Akdeniz kıyıların leketimizle bugün pek daT bir çerçevede anlşması piyasada fazla bir alâka ile kar ğu işe dair iptidaî ve pratik malumat veiçin Beşiktaş kaymakamlık binasının dün da kapalı ve yer yer yağışh, Kocaeli, Ka olan ticarî mübadelâtmın azamî hadde Karadenizde hava sakin! şılanmamıştır. Anlaşma henüz imza edil rilecektir. Köylülerin okuyup yazma öğden itibaren yıkılmasma başlanılmıştır. radeniz kıyılan ve doğuda kapalı, diğer çıkarılması için hususî takas ve klering Karadenizde hava sakindir. Gemilerin mediğinden Almanlarla bir teşebbüs ya renmeleri için her köyde muhakkak bir Türbenin etrafındaki dükkânların yıkıl yerlerde bulutlu geçmiş, rüzgârlar Egede esaslarına dayanan yeni bir anlaşma yapseferleri normal vaziyettedir. pılmamaktadır. ması da bugün müteahhide ihale edile cenub istikametinden kuvvetli, diğer böl mağa taraftar bulunmaktadırlar. Umumiokuma odası açılacaktır. Halen Almanya ile aramızd.a bir ticaTopçu atışları cektir. Beşiktaş kaymakamlık binası itti gelerde şimal istikametinden Frakyada yetle iktısadî mehafilde Macaristanla Çocuklar için yeni eserler ret anlaşması mevcud olrnamakla beraber Bugün Zeytinburnu silâh fabrikası sa haz edilecek olan Hayreddinpaşa iskele kuv\etli. diğer yerlerde orta kuvvette, şimdiye kadar olduğundan daha çok Mekteb kütübhanelerinin talebelerin hilinde topçu atış tecrübeleri yapılacak sindeki eski fer'iye saraylarına aid bina Ege ve Marmara denizlerinde fırtına şekbu memleketle oldukça mühim ticarî müihtiyadarını karşılayacak bir hale getiril tır. Liman reisliği, bu civardan geçecek nın tamiri için 20,000 liralık tahsisat gel linde esmiştir. Dün hava Istanbulda ka geniş ticarî temas temini mümkün görübadeleler yapılabilmektedir. 'vyor. Almanya ile yeni akdedilmekte olan mesi için tetkikat yaptırılmaktadır. Her merakibe müteyakkız bulunmalarını bil miştir. palı geçmiş, rüzgâr şimal istikametinden Macar millî bankası müdürü Kont anlaşmanın işleyebilmesi için Tuna yolun mekteb idaresi, kütübhanesinde mevcud dirmiştir. saniyede 6 metre esmişt'r. Eminönündeki küçük mescid raret derecesi 8en çokhızla ve en azHa Bethlen'in reiâliği altında bulunan heyetle eserlerle noksan olan eserlerin listelerini dan istifade esas tutulacaktır. 76 4,7 Ankarada eski ticaret ve klering anlaş GÜMRÜKLEPDE Vekâlete gönderecektir. Mekteb kütüb yıkılıyor santigrad olarak kaydolunmuştur. Bir hayırperverin vefatı masınm yerine kaim olacak yeni anlaş hanelerine çocuklann seviyelerine göre, Eminönündeki küçük mescidin yıkılmanın müzakereleri deThal başlıyacaktır. İki sene mukaddem Gureba hastane fennî, edebî. içtimaî ve ahlâkî eserler alı Kaçak eşya getiren bir kadın Şefkat madalyaları ması işi bir müteahhide verilmiştir. Müsine on bin lira hediye eden Hacı Ahmed nacak, çocuklann bunlardan azamî suretEvvelki gün limanımıza gelen ltalyan teahhid bugünlerde mescidi yıkacaktır. Sıhhat Vekâleti, altı çocuklu aiielere Vali, Defterdarhkta Raşid, ayın 23 üncü günü vefat etmiştir. te istifadeleri için talebe mevcudu fazla bandıralı Cita di Bari vapuru yolcularınTam yüz yaşını idrak etmiş bulunan mer olan mekteblerde kütübhane memurları dan bir kadının vaziyetinden şüphelenen Bunu o adadaki diğer binaların yıkılması verilmek üzere vilâyetlere şefkat madalVali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, takib edecektir. yaları göndermiştir. Bu madalyalardan dün Defterdarlığa giderek Defterdar Şevhum Ahmed Raşid Meşihat memurların bulundurulacaktır. gümrük muhafaza memurlan, araştırrna bir miktar da şehrimize gelecek ve Sıhhat ketle birlikte Vilâyete aid bazı malî işler dan Yahyanm oğlu ve Çatalca kumanMaarif Vekâleti, ilkmekteb talebeleri neticesinde kadının göğsünde sakh bir ki Ticaret Odası sanayi şubesi Müdürlüğü vasıtasile altı çocuklu ailelere danı merhum Mehmed Şevki Paşanm bi için bir çociiık neşriyatı serisi hazırlamağa loya yakın ipekli kumaş ve eşarp bulmusüzerinde meşgul olmuştur. nin kadrosu genişletiliyor tevzi edilecektir. raderi idi. Zamanına göre çok güzel ıah karar vermiştir. lardır. Kadın hakkında kanunî muamele Bıçakla yaraladı sil görmüştü. Arabca ve farsçaya tamaTicaret Odası sanayi şubesi kadrosu yapılmıştır. Halk türküleri gecesi Haydar mahallesinde Kerpiç sokağınmile vâkıf idi. Bu lisanlarda bir çok telinun genişletilerek bu şubenin faaliyetinin Cumhuriyet Halk Partisi Umumî KâKurtarıldı da 9 sayıh evde oturan Ahmed, ayni yerfatı da vardır. Erzurum ve Medinei Müdaha faydalı bir şekle sokulmasına karar Çocuğa çarptı tibliği memleketimizdeki bütün HalkevBeykozda Çayır caddesinde 60 sayıh de oturmakta olan Hasan Demir taranevvere kadılıklarında bulunan merhum verilmiştir. Sanayi şubesi müdürlüğü kadŞoför AHnin idaresindeki 1821 plâka lerinin kendine mahsus bir türkhsü olmafından bıçakla iki bileğinden yaralanmış, haluk, zeki, hak ve adalete pek ziyade evde oturan bakkal Hasanın oğlu Şaban, numarah otomobil, dün Çarşıkapıdan ge rosuna iki raportör daha ilâve olunacaksına karar vermiş ve Halkevlerine bir tasuclu vakalanmıştır. riayetkâr bir zat idi. Memuren bulundu dün Kanhca iskelesine yanaşmakta olan çerken Gedikpaşada oturan • İzak oğlu tır. mim göndererek intihab edecekleri dört Şirketi Hayriyenin 53 sayıh vapuruna dtğu mahallerde halka kendini çok sevdirŞah Arşaba çarpmıştır. Ayağmdan yaraZorba adam türküyü merkeze göndermelerini bildirmiştir. Merhum iyilik yapmağı pek se larken ayağı kayarak denize düşmüşse de lanan çocuk Cerrahpaşa hastanesine kalkurtarılmıştır. Tahtakalede Kundakçı hanında oturan miştir. Umumî merkezce bunlardan bir ver, fıkarayı daima korurdu. Bir çok hadırılmış, suçlu şoför yakalanmıştır. seyyar satıcı Musa Karakaya ile seyyar tanesi seçilecek ve bu da o Halkevinin yırh işlere yardım ettiği gibi Gureba has Parmağı ezilen motör kaptanı Nüshası 5 kuruştur. satıcı Mevlud oğlu Mustafa Doğan ve Sı «hususî türküsü» olacaktır. lstanbul Haltanesine de on bin lira bırakmıştı. Bu Ti ye Gaz lâmbasile yaraladı Sirkeci nhtımmda bağlı bulunan Yuvaslı Ömer arasında bir alacak mesele kevi tarafmdan bir halk tüıküleri gecesi para ile hastanenin bazı mühim ihtiyacanan bandıralı Tifonos motörünün kaptanı Ordu caddesinde 156 numarada otu sinden çıkan kavgada Musa sustalı çakı tertib edilecek ve o gece çahnacak türkütı tatmin edilmiş, bir koğuş mükemmelen Anastas dün motörün güvertesinde dola ran Şabanla iki senedir beraber yaşadığı smı çekerek Mustafa Doğanı böğründen lerden dört tanesi seçilerek umumî mer Senelik 1450 Kr. 2700 Kr. tamir olunarak kapısınm üzerine de mer şırken bir kaza neticesinde sağ elinin baş 750 > 1450 » metresi Neş'e arasında kavga çıkmış, ka ve sol bacağından, Ömeri de başından keze gönderilecektir. Umumî merkezde Altı ayhk humun ismini havi bir levha asılmıştır. parmağı, kendi motörile yanına yanaşan 400 » 800 » dın, Şabanın başına gaz lâmbasını fırla yaralamıştır. Yarahlar hastaneve kaldırıl bunlardan birini lstanbul Halkevinin hu Üç ayhk Merhuma cenabı haktan mağfiret dileriz. motör arasında kalarak ezilmiştir. 150 £ Yoktur susî türküsü olarak ayıracaktır. tarak yaralamıştır. Bir ayhk mış, suçlu yakalanmıştır.. Bunların inşa olunabile İhtikâr yaptığı sabit gö Ling Lu'nun fanilâsını ceği sahalar tespit rülen bir boya ticaret çalan adam bir aya ediliyor mahkum oldu hanesi kapatılıyor Sadâbad Misakı Han kapılarındaki dükkân sahiblerinin müracaati Macar ticaret heyeti Ankaraya gitti GUNHURITET Abone şeraiti ( f £
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog