Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

r EŞHUR ADAMLARIN ECHUL TARAFLARI Tanesi: 75, cildli: 100 kuruş. Ahmed Halid Kitabevi Karneci den Omer Rıza yil u m h u ri ' 5640 İSTANBUL C A G A L O G L U Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet. Lstanbui Posta fcutusu: İstanbul No 246 Telelon: Başmuharrlr: 22366 Tahrlr heyetl: 24298 Idare ve Matbaa fcısmı 2429924290 VE FLAU3ERT lyanın en meşhur romanıdır. Resimlidir. M BOVARİ Çeviren: Ali Kâmi AkyUz Fiatı şubat sonuna kadar 100 kuruş ... . . . n p O f i | 0 uUfflfl £ 0 IKHlCIKflnUn I U4U HİLM1 KİTABEVİ Balkan Antantı Konseyi Hariciye Vekili, dün gazetemize mühim beyanatta bulundu ŞÜKRÜ SARACOĞLÜ DİYOR Kİ: «Üç gün sürecek olan içtimalarda Avrupa vaziyeti karşısında, Balkanlılarm hirbirlerile ve büyük devletlerle mevcud münasebetleri ayrı ayrı tetkikten geçirilecektir» Bir yıl içinde ir bakıma daha dün denilecek, acayib bir yü mı olmuş dedirecek kısa bir zaman, bir bakıma aradan sanki yıllar ve yıllar geçmiş olduğunu düşündürecek büyük hâdiseler: İşte Doktor Refik Saydamın bugün bir yılı dolduran hükumet reisliğinin bize verdiği his ve fikir. Cumhur Reisimiz Millî Şefin itimad ve muhabbetine mazhariyetle mübahi olan Doktor Refik Saydam uzaktan uzağa Avrupa ufuklarım karartmakta devam eden buhranın için için hâd şekillere gitmek istidadları içinde yüzdüğü sıralarda Başvekillik vazifesini yüklenmiştı. Ebedî Şef Atatürkten mevrus an'aneye tevfikan bizim devlet teşkilâtımızda meclis, hükumet ve millet vazifelerini tamamen halkçı (demokratik) prensipler dairesinde ifa ederlerken millî faaliyet hamlelerinin yekunu daima memleketîr? T>aşEugu ' oKan devlet reisinin irşad ve idaresinden ilham ve kuvvet almak suretile umumî birlik ve beraberliğin en samimî olduğu kadar en yüksek tecellilerini tebarüz ettirerek yürür. Cumhuriyet Türkiyesinde dahilî ve haricî vaziyet ancak her tarafı biribirine çok sıkı bağlı böyle bir kül içinde mütalea olunabilir. Daima hatırlanmalıdır ki Millî Şef bu memleketin en yüksek makamına bütün milletin gönül birliğini beraberinde taşıdığında şüphe olmayan bir ittifakla seçildiği dakikadan itibaren en büyük iş olarak millî birlik ve beraberlik düsrurunu en kalbî ve en gür sesile ifade Hariciye Vekilimiz Şükrü Saraco ğlu, geçen seneki Balkan Antantı konseyi içtimalarında dost etmekten bir an bile fariğ olmadı. Atadevle tlerin Hariciye Nazırlarile bir ar ada... türkün Başbuğluğunda en büyük işlerin bu düsturla filî başancılarından biri ve biHariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu, miyeye karşı, ifasına mecbur olduğum bir rincisi olmuş olan Inönünden beklenebi dün Park Otelde bir arkadaşımızı kabul borc telâkki ederim. Antant toplantılart lecek hareket tarzı bundan başka olamaz ederek yakında Belgrada yapacağı seyahat etrafında şu beyanatta bulunmuştur: dı tabiî. Balkan Antantının bu defa, Belgradda « Cumartesi günü Ankaraya gidiyapacağı toplantı, üç gün sürecektir. Dört Millî Şefin uzun ve çok verimli Başve yorum. Ayın 30 unda tekrar Istanbula Balkanh devletin Hariciye Nazırları tadönerek ve 31 inci çarşamba günü burakilliğinde Sıhhat ve İçtimaî Muavenet dan doğruca Belgrada gideceğim. Bel rafından temsil edileceği bu içtimada, Vekili olan Doktor Refik Saydamın za grad dömişünde, size daha esaslı bazı AvTupa vaziyeti karşısında, gerek Bal man zaman Başvekâlet vekilliklerine geti şeyler söyliyecek vaziyette bulunacağımı kanhlarm birbirlerile ve gerek büyük (Arkası Sa. 5 sütun 3 te) rilmesi Hükumet Reisinin bu arkadaşına ümid ediyorum. Bu beyanatı, efkân umukarşı daha o zaman beslediği itimad ve emniyetin açık bir alâmetini teşkil ediyordu. Vekâletinin güzel binasmdaki temizlikten başlayarak Doktor Refik Saydamın deruhde ettiği küçük büyük bütün iş]er üzerindeki dikkat ve itina titizliği bu itimad ve emniyeti haklı gösteren delillerdi. O zamanın Başvekili dahi vekâletlere müterettib vazifeleri muhakkak vazifedar vekillerinden üstün kavrayarak bütün işIerde metodlu ve fasılasız bir intizam ve mükemmeliyetin bizzat yaratıcısı ve yürütücüsü idi. Eski Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili olan şimdiki Başvekilin temiz ve titiz çalışma tarzı Millî Şefin daha o zamandan dikkat ve takdirini çekmekte devam etmiş olduğuna şüphe yoktur, ki bunun bariz delilini geçen yıl bu gün Refik Saydamın Başvekâlete getirilmesinde gördük. Kızılordu üç cephede şiddetli taarruza geçti Ruslar, Fin kıt'alarını yandan sarmağa ve Mannerheim hattma geriden hücum etmeğe çahşıyorlar Fin Sovyet harbi Biz, her bahtmdan emniyet verici ve emniyet arttrıcı vaziyetteyiz. Komşularımızla ve büyük, küçük bütün devletlerle iyi münasebetter idame ediyoruz Finlerin 44 üncü Sovyet j\rkas\ndan ganimet olarak aldıkları toplardan ikisi Londra 25 (Hususî) Sovyet orduIan Finlarıdiyada üç cephede birden şiddetli taarruza geçmiş bulunuyorlar. Kızılordu, raotörlü kıt'alar, ağır toplar ve tayyarelerle Ladoga gölii cephesinde Fin İ8tihkâmlanna hücum etmektedirler. Kareli cephesinde donmuş göllere doğru da ikinci bir koldan hücuma geçilmiştir. Üçüncü taarruz Mannerheim müstah kem mevküni Sipuri hattına bağlayan yol üzerine yapılmıştır. Bu taarruzlarm hepsi de Finler tarahndan kanlı zayiatla püsküı tülmüştür. Sovyetler ayni zamanda hava kuvvetlerile de biıçok şehirleri bombardıman et* mişlerdir. Harb çok çetin oluyor Helsinki 25 (a.a.) Finler Ladoga iArkası Sa. 5 sütun 5 te) Rumen petrolleri Bükreş hükumetinin aldıgı ledbirlerin ihtiyacı temin için olduğu dahilt söyleniyor Lord Loyd'un Türk milletine hitabesi Lord, İngiliz milletinin duyduğu teessürü anlattı Rumanyanın petrol sanayii sahasından bir görünüj Zelzele felâheti Bükreş 25 (a.a.) Petrol endüstrisinin tensiki hakkındaki kararname miinasebetile dün beyanatta bulunan salâhiyettar bir memur demiştir ki: Rumanya bu tedbirle Almanya ve yahud her hangi bir devlet hakkında daha müsaid davranmak niyetinde değildir^ Petrol sanayiinin rasyonalize edilmesine, istihsalin eızalması ve bu kış Rumanyanın (Arkası Sa. 3 sütun 1 de) Vilâyet merkez komitesi de vatandaşları davet suretile taahhüd kaydetmeye karar verdi Tâli yardım komiteleri iaaliyetlerini tatil etti . ^ ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Garb cephesinde sükun Fransız deniz kuvvetleri tarafmdan yakalanan bir Alman yük vapuru kendi kendini batırdı O günden bu güne kadar aradan koca bir yıl geçmiş. Bir taraftan ne vakit ve nasıl o kadar o zaman geçmiş diye müteaccib olurken diğer taraftan henüz yalnız on iki ay mı olmuş diye mütehayyir kaldığımız bu devre içinde filhakika yurdda ve dünyada büyük hâdiseler cereyan etti. Bunların en ehemmiyetlisi hiç şüphesiz Avrupa buhranı daha kanlı bir maceraya sürüklenmemiş olduğu bir sırada artık gözle görülecek kadar açıklayan feci ihtimallere karşı vatan ve milletimizin emniyet ve selâmetini garanti aîtma almagı is Ankara, 25 (a.a.) Britiş Konsil reisi Lord Lloyd bu akşam saat 19,5 ta Türk milletine hitaben Londra radyosunda Türkçe bir nutuk irad eylemiştir. Lord Lloyd hitabesine büyük felâketten dolayı Kral Georges Cumhur Reisi (Arkası Sa. 6 sütun 4 te) Lord Loyd YUNUS NADI İArkası Sa. 5 sütun 4 te) zehelelerde Fatsa şarjtstnda yıkılan mağazalann hardb hali (Yazısı 6 ncı sghtfede) Ankara 25 (Telefonla) Fransanm şark orduları Başkumandanı General Veygand bu sabahki Toros eksDresile Ankaraya gelmiştir. General Veygand Ankarada Garb cephesinde faalit/et: İngiliz askerleri telörgülü siperlerde tsfcambi! oynayorlar CYaztsı 6 ncı sahifede) A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog