Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 25 Ikîncîkânun 1940 MUHAFAZA EDİYOR? 10 senelik Izdivaçdan sonra SEHHAR « CAZİB TENi ' NASIL | Herkesin üzerinde ittifak ettiği bir hakikat | Sabah, Öğle, Akşam her yemekten sonra günde 3 defa kullanmak şartile RÂDYOLİN BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA NEVRALJİ, K1KIKLIK VE BÜTÜN AĞRILARI DERHAL KESER. LÜZUMUNDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİE Et ve sebzelerin iyice pismemesinden meyvaların güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve saf olmamasından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. Bunlar; ince barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetiçir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. Halsizlik, kansızlık, hazımsı zhk, karm ağrıları, kann şişmeleri, burun, makad kaşınması, ishal, oburluk, bas dönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede ve işitmede bozukluk... Hep bu kurtların tesiridir. Bir kutu Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itimadla verilir. Her çocuk seve seve yer. D1KKAT: Kullandıktan 24 saat sonra solucan düsmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimad ediniz. Sıhhat Vekâletin in resmî müsaadesini haizdir. Tarzı istim ıli kutuların içinde yazılıdır. | Fiatı her eczanede 20 kurustur. (SANTA) ismine dikkat an a. SAÇ SABCJNU Saçlarınızt muhafaza Içln harikOlade tesirini ilk kullanışta görecekslnlz. 3O Kuruştur Tarsus Belediye Riyasetinden: L Tarsus kasabasının elektrik ihtiyaa için <3» safhah «50» peryotlı «220/380» veya «110/ 190» «50» ilâ «100» kilovat amper taketinde bir mütenavib cereyan elektrik makinesi eatın alınacakür, Ellerinde böyle bir makine bulunan saücıların makinenin evsafı ve fiat teklifile Tarsus Belediye Riyasetine müracaat etmeleri, (604) Her kadın hattâ 40 tan yukan olanlar bile açık, taze ve kusursuz bir tene, genc kızların bile iftihar edebileceği nermin ve yumuşak bir cilde malik ola bilirler. Bunu, Tokalon ile tedavi, günde 3 dakika 10 günde garanti edebilir. Her akşam yatmazdan evvel cild unsuru oİan pembe renkteki Tokalon kremini kullanınız. Terkibinde Viyana Üniversitesinin meşhur bir profesörü tarafmdan keşif ve «BİOCEL» tabir edilen kıymetli genclik cevheri vardor. Siz uyurken cildinizi besler ve gencleştirir. Buruşukluklan giderir. Her sabah da yağsız beyaz renkteki Tokalon kremini kullamnız. Siyah benleri eritir ve açık mesameleri sıklaştınr ve cildi yumuşatıp gencleştirir. 10 gün zarfında müsmir bir netice elde edeceksiniz. Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz ve sapasağlam yapar. Yirminci asır kimyasının harikalarından biridir denebilir. Kokusu güzel, lezzeti hoş, ımikroblara karşı tesiri yüzde yüzdiir. RÂDYOLİN Kullananlar dişlerini en ucuz şeraitle sigorta ettirmiş sayılırlar. SABAH, ÖĞLE, AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA GÜNDE 3 DEFA DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYINIZ. Kapalı vaziyette Meşhur JOHN Fabrlkası mamulâtından Istaalral Belediyed ilânlan ORHAN TOROS Kulak, boğaz, burun mütehassıo Taksim Geyik Apart TeL 40070 DOKTOR Karaağaç mezbahasında kesilen hayvanat etlerinin 31 mayıs 940 tarihine kadar mezbahadan kasab dükkânlarına nakli işi kapalı zarf usulile arttırmıya çıkarılmıştır. Aylık kira muhammeni 5000 liradır, İlk teminat miktarı 1500 liradır, Şartnamesi Zabıt ve Muamelât Müdfirlüğü kaleminde görülecektir, İhale 1/2/940 perşembe günü saat 15 te Daimî Encümende yapılacaktır, Taliblerin ilk teminat makbuz veya mektubu ve 940 yılına aid Ticaret Odası ve jartnamede yazılı vesaite malik olduklanna dair Emniyet & ncı Şube Müdürlüğile Deniz Ticaret Müdürlüğünden alacaklan vesikalarile 2490 numaralı kanuna göre hazırlayacakları kapalı zarflannı ihale günü saat 14 e kadar Daimî Encümene vermeleri, (333) gelmiştir. Hastane.'er, Mektebler, Oteller ve müesseseler için pek elverişlidir, Bu makineler Galata da Mahtnudıye Cad. No. 31 ANDBVAN tnafaz&smda bulunur' Çamaşır Yıkama Tesisatı Bir Komple Elektrik Kocaeli Vilâyetinden: İstekli çıkmadığından dolayı 2/1/940 tarihinde ihalesi yapılmak üzere arttırma müddetl uzatılmış olan Vilâyet Memleket hastanesine aid (1233) lira (10) kuruş muhammen kıymetli ilâc ve levazımı tıbbiyeye bu defa da talib çıkmadığından şubatın 5 inci pazartesi günü saat on beşte pazarhk suretile üıalesine karar verilmiştir. Isteklilerin o gün zikredilen saate kadar doksan iki buçuk liralık teminatla Vilâyet makamına şartname ve ilâc ve edevat listesini görmek istiyenlerin de Vilâyet Memleket hastanesine müracaatleri. (586) BULGAR (RADOST) Hayı cemiyetinden: Umumî heyetin alelâde senelik içtimaı 28 ikincikânun 1 940 tarihinde saat 1 5 te Beyoğlu Bulgar mektebinde aktedilece ğinden bilcümle mukayyed azanın hazır bulunması lüzumu ilân olunur. Müzakerat ruznamesi 1 İdare heyeti mesai raporunun okunması. 2 Murakabe heyeti raporunun okunması. 3 İdare heyetinin ibrası. 4 1940 yılı bütçesinin tasvibi. 5 Yeni idare ve murakabe heyetlerinin seçilmesi. 6 Müteferrik maddeler. 1940 Açık vaziyette Elmash ve Pırlantalı SİNGER saat modelleri gelmiştir Fiatlan 75 ilâ 500 liradır. EMSALLERİ GİBÎ ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR Taşradan taleb vukuunda yeni katalok gönderilir. Tel: 21964. Adres : SİNGER SAAT MAĞAZASI Eminönü, İstanbul 8 Ziraat Vekâletinden: Orak makinesi, harman makinesi, traktör ve bileği makinesi alınacak 1 Ziral kombinalar kurumu flıtiyao için orak makinesi, harman makinesi, bDeği makinesi ile traktör alınacaktır. 2 Bu makinelere aid fennî şartnameler Zirai kombinalar kurumu müdürlüğünden parasız olarak verilir. 3 Isteklilerin şartname almak üzere Ankara Ziraî kombinalar kurumu müdürlüğüne düracaateri. c6351» (10322) Deflirmenleri T. A. Ş. Hissedarlar heyeti umumiyesi nizamnamei dahilinin ve ticaret kanununun maddelerine uyarak 18 mart 1940 pazartesi günü saat 15,30 da İstanbulda ömer Abid hanındaki dairei mahsusada adi surette toplanacaktır. Görüşülecek işler 1 1939 senesi muamelâtına aid meclisi idare ve murakıp raporlarının okunması, kabul ve tasdikı. 2 : 1939 senesi bilânço ve kâr ve zarar hesabının tasdik ve meclisi idarenin ibrası. 3 Bay Hüseyin Erkanın vefatı dolayısile. inhilâl eden meclisi idare azahğına muvakkaten intihab edilmiş olan Bay Hasan Erkanın azalığının tasdikı. 4 Nizamnamei dahilinin 1 3 üncü maddesine göre meclisi idare azalarınm yeniden seçilmesi. 5 Yeni yıl için murakıb seçilmesi ve ücretinin tayini. 6 Meclisi idare azalarının şirketle muamelei ticariyede bulunabilmeleri ve şirketin yaptığı muamelei ticariye nev'inden muamele yapabilmeleri için Ticaret kanununun 323 ve 324 iincü maddelerine göre lâzım gelen iznin verilmesi. En az 30 hissesi olup da heyeti umumiyeye girmek istiyen hissedarların hisse senedlerini, nizamnamei dahilinin 26 ncı maddesine tevfikan, toplanma gününden evvelki 10 gün içinde şirket kasalanna bırakmalarmı veya bankalardan alacak ları makbuzları getirmelerini dileriz. Heyeti İdare Sahib ve Başmuharriri: Yanaa Nadi Umumî neşriyatı idare eden yazı işleri Muduru: Hikmet Münif Ülgen Cumhuriyet Matbaası ŞARK EKZAMiN Yara ve çıbanlarda kullanılır. Heı eczanede kutusu 50 kurustur. tkzamınne ilâcıdır. Nafıa Vekâletinden: 2/3/940 tarihinde cumartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekâleti binası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonunda cem'an «6600» lira mııhammen bedelli Haydarpaşada cif teslim şartile band çarkile beraber 22 aded Mors tip; telgraf makinesinin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak Malzeme Müdürlüğünden almabilir. Muvakkat teminat 495 liradır. Isteklilerin teklif mektublannı. muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla bhlıkte ayni gün saat 10 a kadar makbuz mukabilinde Komisyona vermeleri lâzımdır. <146> (338) A RLO N SAATİNİN KIYMETİNDEN FAZLA DEĞERİ VARDIR. Ayni fiata bir A R L O N saati almak kabil iken başka saat aramağa hacet yoktur. Bir AZCEREYAN Güzel bir hediye sunmak isterseniz AHın • Plâtin ve elmash Saatlerini takdim ediniz. Sahş deposn: İstanbul, Sultanhanam Camcıbaşı han 1 inci kat. ARLON
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog